Country: Vietnam

Number of People Groups

119

People Groups Unreached

68 (57.1%)

Progress Level

Progress Gauge

Total
Population

98,168,000

Population in Unreached

9,086,000 (9.3%)

Largest Religion

% Christian Adherent

10.20%

% Evangelical

2.16%

Evangelical Annual Growth Rate

2.6%
Map Notes
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Population
this Country
Global
Population
Indigenous Primary Language Primary Religion Progress
Scale
% Christian
Adherent
% Evangelical Est. Workers
Needed *
 Akha 23,000 683,000 Akha Ethnic Religions 5.00 % 0.30 % 1
 Alu 3,900 15,000 Nisu, Eastern Ethnic Religions 0.19 % 0.00 % 1
 Arem 100 900 Arem Ethnic Religions 0.00 % 0.00 % 1
 Bahnar 294,000 294,000 Bahnar Ethnic Religions 16.00 % 13.65 % -
Bih 500 500 Rade Christianity 80.00 % 33.00 % -
 Bouyei 69,000 3,372,000 Bouyei Ethnic Religions 0.50 % 0.01 % 1
 Brao 500 40,000 Brao Ethnic Religions 10.00 % 0.10 % -
 British 4,400 53,969,000 English Christianity 61.00 % 8.00 % -
 Bru, Eastern 68,000 118,000 Bru, Eastern Ethnic Religions 10.00 % 7.07 % -
 Cao Lan, San Chay 205,000 256,000 Cao Lan Ethnic Religions 10.00 % 1.30 % -
 Cham, Eastern 134,000 135,000 Cham, Eastern Hinduism 5.00 % 0.40 % 3
 Cham, Western 48,000 328,000 Cham, Western Islam 0.02 % 0.00 % 1
 Chinese, general 883,000 15,879,000 Chinese, Mandarin Non-Religious 7.00 % 5.70 % -
 Choro 30,000 30,000 Chrau Ethnic Religions 45.00 % 19.00 % -
 Churu 24,000 24,000 Chru Ethnic Religions 40.00 % 32.00 % -
 Chut 7,700 8,100 Chut Ethnic Religions 0.00 % 0.00 % 1
 Co 41,000 41,000 Cua Ethnic Religions 10.00 % 2.30 % -
 Coong 2,800 2,800 Coong Ethnic Religions 0.00 % 0.00 % 1
 Deaf 741,000 49,661,000 Hanoi Sign Language Buddhism 9.43 % -
 E-de, Rade 405,000 408,000 Rade Christianity 80.00 % 33.40 % -
En 300 300 En Ethnic Religions 4.00 % 1.00 % 1
 Eurasian 486,000 1,743,000 French Christianity 59.00 % 2.00 % -
 French 5,800 50,459,000 French Christianity 63.00 % 1.00 % -
Gelao, Green 2,000 2,000 Gelao, Green Ethnic Religions 0.00 % 0.00 % 1
Gelao, Red 200 200 Chinese, Mandarin Ethnic Religions 0.00 % 0.00 % 1
Gelao, White 200 200 Duoluo Ethnic Religions 0.00 % 0.00 % 1
 Halang 17,000 24,000 Halang Ethnic Religions 15.00 % 6.62 % -
Halang Doan 3,600 6,900 Halang Doan Ethnic Religions 20.00 % 2.90 % -
 Han Chinese, Cantonese 567,000 79,810,000 Chinese, Yue Non-Religious 8.00 % 5.85 % -
 Han Chinese, Hakka 1,700 44,228,000 Chinese, Hakka Ethnic Religions 8.00 % 6.00 % -
 Hani 26,000 786,000 Hani Ethnic Religions 0.50 % 0.06 % 1
 Haroi 45,000 45,000 Haroi Ethnic Religions 2.00 % 1.11 % 1
 Hmong Bua 25,000 95,000 Miao, Chuanqiandian Cluster Ethnic Religions 25.00 % 17.00 % -
 Hmong Daw 1,172,000 2,129,000 Hmong Daw Christianity 51.00 % 19.13 % -
 Hmong Do Unknown Unknown Hmong Do Ethnic Religions 19.00 % 14.00 % -
Hmong Don Unknown Unknown Hmong Don Ethnic Religions 20.00 % 14.00 % -
 Hmong Njua 164,000 778,000 Hmong Njua Christianity 50.00 % 19.00 % -
 Hmong Shua, Sinicized 2,500 356,000 Sinicized Miao Ethnic Religions 20.00 % 15.00 % -
 Hre 152,000 152,000 Hre Ethnic Religions 10.00 % 7.70 % -
 Hung 900 4,800 Hung Ethnic Religions 2.00 % 0.00 % 1
 Indonesian 4,500 10,135,000 Indonesian Islam 2.00 % 0.10 % 1
 Iu Mien 278,000 1,680,000 Iu Mien Ethnic Religions 8.00 % 3.09 % -
 Japanese 9,700 119,869,000 Japanese Buddhism 1.50 % 0.50 % 1
 Jarai 522,000 548,000 Jarai Ethnic Religions 30.00 % 26.33 % -
 Jeh 64,000 76,000 Jeh Ethnic Religions 45.00 % 18.14 % -
 Katu, Eastern 75,000 75,000 Katu, Eastern Ethnic Religions 1.00 % 0.59 % 2
 Katua 4,400 4,400 Katua Ethnic Religions 20.00 % 1.00 % -
 Khang 16,000 16,000 Khang Ethnic Religions 0.50 % 0.01 % 1
Khao 18,000 18,000 Khao Ethnic Religions 5.00 % 4.00 % -
 Khmer 1,340,000 16,122,000 Khmer Buddhism 3.00 % 1.87 % 27
 Khmu 92,000 887,000 Khmu Ethnic Religions 1.00 % 0.01 % 2
 Khua 1,300 6,000 Khua Ethnic Religions 1.00 % 0.00 % 1
 Kim Mun 215,000 557,000 Kim Mun Ethnic Religions 1.00 % 0.00 % 4
 Koho 190,000 193,000 Koho Christianity 75.00 % 39.58 % -
 Korean 86,000 81,888,000 Korean Non-Religious 27.00 % 13.00 % -
 Kucong 8,100 52,000 Kucong Buddhism 2.00 % 1.24 % 1
 Lachi 15,000 18,000 Lachi Ethnic Religions 3.00 % 0.05 % 1
Lachi, White 2,300 2,300 Lachi, White Ethnic Religions 0.50 % 0.05 % 1
Laghuu 400 400 Laghuu Ethnic Religions 3.00 % 1.00 % 1
 Laha 10,000 10,000 Laha Ethnic Religions 0.04 % 0.04 % 1
 Lahu 12,000 589,000 Lahu Ethnic Religions 5.00 % 0.04 % 1
 Lao 18,000 3,958,000 Lao Buddhism 3.40 % 0.03 % 1
 Maa 51,000 51,000 Maa Ethnic Religions 35.00 % 22.50 % -
 Maleng 1,200 1,800 Maleng Ethnic Religions 0.00 % 0.00 % 1
 Mang 4,700 5,300 Mang Ethnic Religions 1.00 % 1.00 % 1
Mantsi 1,300 1,300 Mantsi Ethnic Religions 4.00 % 1.00 % 1
 Miao, Hua 4,400 791,000 Miao, Chuanqiandian Cluster Ethnic Religions 2.00 % 1.00 % 1
 Mnong, Central 39,000 86,000 Mnong, Central Christianity 75.00 % 49.00 % -
Mnong, Eastern 36,000 36,000 Mnong, Eastern Ethnic Religions 25.00 % 20.59 % -
 Mnong, Southern 36,000 36,000 Mnong, Southern Christianity 70.00 % 48.00 % -
Monom 6,600 6,600 Monom Ethnic Religions 20.00 % 0.50 % -
 Muong 1,475,000 1,475,000 Muong Ethnic Religions 1.00 % 0.02 % 29
Na-Meo 1,400 1,400 Na-Meo Ethnic Religions 0.00 % 0.00 % 1
 Ngai 1,700 1,700 Chinese, Yue Ethnic Religions 3.00 % 0.80 % 1
 Nguon 2,300 3,100 Nguon Ethnic Religions 0.00 % 0.00 % 1
 Nung 1,100,000 1,102,000 Nung Ethnic Religions 1.00 % 0.03 % 22
 O-Du 400 1,000 O'du Ethnic Religions 4.00 % 0.00 % 1
Pa Di 400 1,500 Pa Di Ethnic Religions 3.00 % 0.00 % 1
 Pacoh 19,000 43,000 Pacoh Ethnic Religions 2.00 % 0.17 % 1
 Pathen, Baheng 8,400 56,000 Pa-Hng Ethnic Religions 2.00 % 2.00 % 1
 Phu Thai 254,000 1,050,000 Phu Thai Buddhism 4.50 % 2.50 % -
 Phula 13,000 20,000 Phula Ethnic Religions 1.00 % 0.06 % 1
Phuong 19,000 19,000 Phuong Ethnic Religions 10.00 % 1.00 % -
 Puoc, Xinh Mun 30,000 45,000 Puoc Ethnic Religions 0.00 % 0.00 % 1
 Qabiao 800 1,300 Qabiao Ethnic Religions 0.50 % 0.00 % 1
Rengao 20,000 20,000 Rengao Ethnic Religions 25.00 % 1.12 % -
 Roglai, Cacgia 3,600 3,600 Roglai, Cacgia Ethnic Religions 29.00 % 12.00 % -
Roglai, Northern 81,000 81,000 Roglai, Northern Ethnic Religions 28.00 % 13.00 % -
 Roglai, Southern 67,000 67,000 Roglai, Southern Ethnic Religions 30.00 % 12.00 % -
 Romam 600 600 Romam Ethnic Religions 5.00 % 0.63 % 1
 San Diu 186,000 186,000 Chinese, Yue Ethnic Religions 0.50 % 0.01 % 4
 Sedang 127,000 128,000 Sedang Ethnic Religions 15.00 % 1.55 % -
 Sila 900 4,300 Sila Ethnic Religions 3.00 % 1.90 % 1
 Stieng, Budeh 38,000 38,000 Stieng, Budeh Christianity 70.00 % 48.00 % -
 Stieng, Bulo 47,000 55,000 Stieng, Bulo Christianity 80.00 % 54.01 % -
 Ta'oih 53,000 104,000 Ta'oih, Upper Ethnic Religions 2.00 % 0.13 % 1
 Tai Daeng 170,000 197,000 Tai Daeng Ethnic Religions 1.50 % 0.35 % 3
 Tai Dam 848,000 927,000 Tai Dam Ethnic Religions 0.17 % 0.14 % 17
 Tai Do 400 4,300 Tai Yo Ethnic Religions 0.00 % 0.00 % 1
 Tai Don, White Tai 340,000 476,000 Tai Don Ethnic Religions 1.00 % 0.25 % 7
 Tai Lue 6,900 1,108,000 Lu Buddhism 0.50 % 0.00 % 1
 Tai Nua, Chinese Shan 110,000 717,000 Tai Nua Buddhism 0.19 % 0.17 % 2
 Tai Pao 10,000 12,000 Tai Pao Ethnic Religions 0.00 % 0.00 % 1
 Tai Thanh 24,000 24,000 Tai Thanh Ethnic Religions 1.00 % 0.10 % 1
Takua 6,600 6,600 Takua Ethnic Religions 25.00 % 0.40 % -
 Tamil (Hindu traditions) 9,800 2,857,000 Tamil Hinduism 10.00 % 0.40 % -
 Tay 1,874,000 1,877,000 Tay Ethnic Religions 1.00 % 0.03 % 37
 Tay Sa Pa 400 400 Tay Sa Pa Ethnic Religions 0.00 % 0.00 % 1
Tay Tac Unknown Unknown Tay Tac Ethnic Religions 4.00 % 1.00 % 0
 Tho 93,000 93,000 Tho Ethnic Religions 2.00 % 0.04 % 2
Thu Lao 200 200 Thu Lao Ethnic Religions 0.00 % 0.00 % 1
Todrah 6,600 6,600 Todrah Ethnic Religions 26.00 % 0.30 % -
Trieng 64,000 64,000 Trieng Ethnic Religions 5.00 % 0.40 % 1
 Tsun-Lao 14,000 14,000 Ts'un-Lao Ethnic Religions 1.00 % 0.08 % 1
 Vietnamese, Kinh 81,749,000 86,363,000 Vietnamese Buddhism 9.40 % 1.40 % -
Xo Dang 28,000 28,000 Kayong Ethnic Religions 15.00 % 2.70 % -
 Zhuang, Yang Unknown 826,000 Zhuang, Yang Ethnic Religions 0.20 % 0.14 % 0
 Zhuang, Yongnan 13,000 2,063,000 Zhuang, Yongnan Ethnic Religions 0.20 % 0.16 % 1
 Zhuang, Zuojiang 430,000 2,145,000 Zhuang, Zuojiang Ethnic Religions 0.20 % 0.14 % 9
  Totals:  119 98,168,000         68 10.20 % 2.16 % 221 
  Unclassified / Other Individuals 691,000                
  UN Country Population (2023) 98,859,000                

Click column headings for sorting ▲▼
Province Estimated
Population
An Giang 2,378,000
Bà Rịa - Vũng Tàu 1,103,000
Bắc Giang 1,725,000
Bắc Kạn 327,000
Bạc Liêu 949,000
Bắc Ninh 1,135,000
Bến Tre 1,391,000
Bình Dương 1,644,000
Bình Phước 970,000
Bình Thuận 1,296,000
Bình Định 1,648,000
Cà Mau 1,336,000
Cần Thơ 1,316,000
Cao Bằng 567,000
Gia Lai 1,411,000
Hà Giang 839,000
Hà Nam 870,000
Hà Nội 7,150,000
Hà Tĩnh 1,362,000
Hải Dương 1,888,000
Hải Phòng 2,037,000
Hậu Giang 1,080,000
Hồ Chí Minh 7,897,000
Hoà Bình 873,000
Hưng Yên 1,252,000
Khánh Hòa 1,283,000
Kiên Giang 1,866,000
Kon Tum 477,000
Lai Châu 410,000
Lâm Đồng 1,316,000
Lạng Sơn 812,000
Lào Cai 680,000
Long An 1,593,000
Nam Định 2,025,000
Nghệ An 3,230,000
Ninh Bình 996,000
Ninh Thuận 625,000
Phú Thọ 1,457,000
Phú Yên 956,000
Quảng Bình 939,000
Quảng Nam 1,574,000
Quảng Ngãi 1,349,000
Quảng Ninh 1,268,000
Quảng Trị 663,000
Sóc Trăng 1,429,000
Sơn La 1,199,000
Tây Ninh 1,182,000
Thái Bình 1,975,000
Thái Nguyên 1,247,000
Thanh Hóa 3,770,000
Thừa Thiên Huế 1,206,000
Tiền Giang 1,852,000
Trà Vinh 1,110,000
Tuyên Quang 804,000
Vĩnh Long 1,140,000
Vĩnh Phúc 1,110,000
Yên Bái 822,000
Đà Nẵng 983,000
Đắk Lắk 1,916,000
Đắk Nông 542,000
Điện Biên 544,000
Đồng Nai 2,753,000
Đồng Tháp 1,846,000
Provinces:  63 95,393,000
UN Country Population 98,859,000
Click column headings for sorting ▲▼
Language Code # Peoples
w/ this Primary
Language
# Unreached
w/ this Primary
Language
Scripture
Status
NT Text
Online
NT Audio
Online
Jesus Film
Online
Audio
Recordings
Online
Gospel
Tract
Online
Akha ahk 1 1 Complete Bible
Arem aem 1 1 Unspecified
Bahnar bdq 1 0 Complete Bible
Bouyei pcc 1 1 Bible Portions
Brao brb 1 0 Bible Portions
Bru, Eastern bru 1 0 Complete Bible
Cao Lan mlc 1 0 Bible Portions
Cham, Eastern cjm 1 1 New Testament
Cham, Western cja 1 1 New Testament
Chinese, Hakka hak 1 0 Complete Bible
Chinese, Mandarin cmn 2 1 Complete Bible
Chinese, Yue yue 3 2 Complete Bible
Chrau crw 1 0 New Testament
Chru cje 1 0 New Testament
Chut scb 1 1 Unspecified
Coong cnc 1 1 Translation Needed
Cua cua 1 0 Bible Portions
Duoluo giw 1 1 Unspecified
En enc 1 1 Translation Needed
English eng 1 0 Complete Bible
French fra 2 0 Complete Bible
Gelao, Green giq 1 1 Unspecified
Halang hal 1 0 Bible Portions
Halang Doan hld 1 0 Unspecified
Hani hni 1 1 Bible Portions
Hanoi Sign Language hab 1 0 Bible Portions
Haroi hro 1 1 Bible Portions
Hmong Daw mww 1 0 Complete Bible
Hmong Do hmv 1 0 Translation Needed
Hmong Don hmf 1 0 Unspecified
Hmong Njua hnj 1 0 Complete Bible
Hre hre 1 0 Complete Bible
Hung hnu 1 1 Unspecified
Indonesian ind 1 1 Complete Bible
Iu Mien ium 1 0 Complete Bible
Japanese jpn 1 1 Complete Bible
Jarai jra 1 0 Complete Bible
Jeh jeh 1 0 New Testament
Katu, Eastern ktv 1 1 New Testament
Katua kta 1 0 Unspecified
Kayong kxy 1 0 Translation Started
Khang kjm 1 1 Unspecified
Khao xao 1 0 Translation Needed
Khmer khm 1 1 Complete Bible
Khmu kjg 1 1 Bible Portions
Khua xhv 1 1 Translation Needed
Kim Mun mji 1 1 Unspecified
Koho kpm 1 0 Complete Bible
Korean kor 1 0 Complete Bible
Kucong lkc 1 1 Translation Needed
Lachi lbt 1 1 Translation Needed
Lachi, White lwh 1 1 Unspecified
Laghuu lgh 1 1 Translation Needed
Laha lha 1 1 Unspecified
Lahu lhu 1 1 Complete Bible
Lao lao 1 1 Complete Bible
Lu khb 1 1 New Testament
Maa cma 1 0 Translation Needed
Maleng pkt 1 1 Translation Needed
Mang zng 1 1 Unspecified
Mantsi nty 1 1 Translation Needed
Miao, Chuanqiandian Cluster cqd 2 1 Complete Bible
Mnong, Central cmo 1 0 New Testament
Mnong, Eastern mng 1 0 Bible Portions
Mnong, Southern mnn 1 0 Unspecified
Monom moo 1 0 Unspecified
Muong mtq 1 1 New Testament
Na-Meo neo 1 1 Translation Needed
Nguon nuo 1 1 Translation Needed
Nisu, Eastern nos 1 1 Translation Needed
Nung nut 1 1 New Testament
O'du tyh 1 1 Unspecified
Pa Di pdi 1 1 Translation Needed
Pa-Hng pha 1 1 Unspecified
Pacoh pac 1 1 Unspecified
Phu Thai pht 1 0 Translation Started
Phula phh 1 1 Translation Needed
Phuong phg 1 0 Translation Needed
Puoc puo 1 1 Translation Started
Qabiao laq 1 1 Translation Needed
Rade rad 2 0 Complete Bible
Rengao ren 1 0 Bible Portions
Roglai, Cacgia roc 1 0 Unspecified
Roglai, Northern rog 1 0 Bible Portions
Roglai, Southern rgs 1 0 Unspecified
Romam rmx 1 1 Translation Needed
Sedang sed 1 0 Bible Portions
Sila slt 1 1 Translation Started
Sinicized Miao hmz 1 0 Bible Portions
Stieng, Budeh stt 1 0 New Testament
Stieng, Bulo sti 1 0 Bible Portions
Ta'oih, Upper tth 1 1 Bible Portions
Tai Daeng tyr 1 1 Translation Needed
Tai Dam blt 1 1 New Testament
Tai Don twh 1 1 Bible Portions
Tai Nua tdd 1 1 Bible Portions
Tai Pao tpo 1 1 Translation Needed
Tai Thanh tmm 1 1 Unspecified
Tai Yo tyj 1 1 Translation Needed
Takua tkz 1 0 Translation Needed
Tamil tam 1 0 Complete Bible
Tay tyz 1 1 Complete Bible
Tay Sa Pa tys 1 1 Translation Needed
Tay Tac tyt 1 1 Translation Needed
Tho tou 1 1 Unspecified
Thu Lao tyl 1 1 Translation Needed
Todrah tdr 1 0 Translation Needed
Trieng stg 1 1 Unspecified
Ts'un-Lao tsl 1 1 Translation Needed
Vietnamese vie 1 0 Complete Bible
Zhuang, Yang zyg 1 1 Unspecified
Zhuang, Yongnan zyn 1 1 Bible Portions
Zhuang, Zuojiang zzj 1 1 Translation Needed
Totals: 113 119 68   0 27 38 72 10
Networking Possibilities

Search the Web
There are many agencies and churches looking for additional staff to help them in their mission and calling in Vietnam. Internet searches are probably the best way to find these organizations. The following are some example search topics you might try:

 • Church planting agencies in Vietnam
 • Christian ministry in Vietnam
 • Business as mission
 • Christian literature distribution
 • Evangelism agencies
 • Christian discipleship
 • Short term Christian missions
 • Long term Christian missions
 • Urban ministries
 • Christian media opportunities
 • Bible translation opportunities
 • Relief and development agencies
 • Clean water projects
 • Christian medical outreaches

Vietnam Statistics
People Groups 119
Unreached People Groups 68  (57.1%)
Population 98,168,000
Population Annual Growth Rate 1.0%
Population in Unreached 9,086,000  (9.3%)
Primary Religion Buddhism
Percent Christian Adherent 10.2%
Percent Evangelical 2.2%
Evangelical Annual Growth Rate 2.6%
Pioneer Workers Needed * 221
Country Progress Level 4
Urbanization 36%
Continent Asia
Region Asia, Southeast
10/40 Window Yes
Country Code VM
Official Language(s) Vietnamese
Literacy Rate 94%
Estimated Illiterate Population 5,890,000
Persecution Ranking 25 (1=Highest) Open Doors


{-- Table Javascript --}}