Unreached of Day: Today

Pray for the Lhokpu in Bhutan
Population
3,600
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Lhokpu in Bhutan

The Lhop have a reputation of being shy, kind and gentle; their name Doya (daya) means kind-hearted. The history and the origin of the Lhop remains a mystery, but the Lhops have lived and evolved as a part of the Am Mo Chhu valley since time immemorial. According to a tradition in Satakha, one of the Lhop villages, they worship a deity called Talang.

Ministry Obstacles

The Lhop reside in a remote area of the world.

Outreach Ideas

Christian workers can carry the Gospel message to these people using oral means of communication: stories, films, and recordings.

Pray for the Followers of Christ

There may be no followers of Christ among the Lhop community at present, but pray for the ones the Lord will soon lead to himself. Pray they become well established in the faith, trusting Christ fully and following him faithfully.

Pray for the Entire People Group

Pray that God will overthrow spiritual forces of darkness opposing the spread of His Gospel. Pray the Lhop community will be prepared to enter the 21st century, educating their children and with skills to make them employable.

Scripture Focus

"I will also make you a light for the Gentiles, that you may bring my salvation to the ends of the earth." Isaiah 49:6

Lhokpu en Bután

Los lhop tienen la reputación de ser tímidos, amables y sensibles; su nombre "doya" (daya) signifíca: "de buen corazón". La historia y el origen de los lhop sigue siendo un misterio, pero han vivido y se han desarrollado como parte del valle de Am Mo Chhu desde tiempos antiguos. De acuerdo con una tradición en Satakha, uno de los pueblos lhop, adoran a una deidad llamada Talang.

Obstáculos para el Ministerio

Los lhop residen en una zona remota del mundo.

Ideas para el Ministerio

Los obreros cristianos pueden llevar el mensaje del Evangelio a estas personas utilizando los medios de comunicación oral: cuentos, películas y grabaciones.

Ore por los Seguidores de Cristo

Puede que no haya seguidores de Cristo en la comunidad lhop en la actualidad, pero ore por los que el Señor pronto llamará. Ore para que se arraiguen en la fe, confiando en Cristo plenamente y siguiéndole fielmente.

Ore por toda la Etnia

Ore para que la comunidad lhop esté preparada para entrar en el siglo XXI, con educación para sus hijos y con habilidades para el empleo.

Texto Bíblico

"También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra." Isaías 49:6

Lhokpu부탄

Lhop 종족은 소심하고 친절하고 상냥하다는 평판을 받고 있습니다. 이들의 이름 Doya(daya)는 상냥한 마음씨를 가졌다는 뜻입니다. Lhop 종족의 기원은 알 수가 없지만 먼 옛날부터 Am Mo Chhu 계곡에서 계속 살아오면서 발전했다고 여겨집니다. Lhop 종족이 사는 한 마을 Satakha의 전통으로, Talang 이라는 신을 섬긴다고 합니다.

선교 장애 요인

Lhop 종족은 세상에서 동떨어진 곳에서 살고 있습니다.

전도 방법 제안

그리스도인 사역자들이 복음의 메시지를 구전 형식으로 들고 갈 수 있을 것입니다. 이야기, 영화, 복음 녹음 형식으로 준비해야 합니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

Lhop 지역사회에는 아직 그리스도인이 없는 것 같습니다만, 주님께서 곧 부르실 사람들을 위해 기도합시다. 이들이 믿음안에서 굳게 서고 그리스도를 온전히 신뢰하며 성실하게 예수님을 따를 수 있도록 기도합시다.

이 민족 전체를 위한 기도

Lhop 지역사회가 21세기에 잘 적응할 수 있도록, 이들의 아이들이 고용될 수 있는 기술을 잘 교육시킬 수 있도록 기도합시다.

성경 말씀

... 내가 또 너로 이방의 빛을 삼아 나의 구원을 베풀어서 땅 끝까지 이르게 하리라 이사야 49:6

Lhokpu no Butão

Os Lhopes tem uma reputação de serem tímidos, amáveis e gentis, seu nome Doya (daya) significa bondoso. A história e a origem do Lhop permanece um mistério, mas o Lhops viveram e evoluíram como parte do vale Am Chhu Mo desde tempos imemoráveis. De acordo com uma tradição em Satakha, uma das aldeias Lhop, eles adoram uma deusa chamada Talang.

Obstáculos ao Ministério

O Lhop reside em uma área remota do mundo.

Idéias ao Ministério

Trabalhadores cristãos podem levar a mensagem do Evangelho a essas pessoas através dos meios de comunicação oral: histórias, filmes e gravações.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Pode ser que atualmente não há seguidores de Cristo na comunidade Lhop, mas ore por aqueles que em breve o Senhor atrairá para Si. Ore para que se consolidem na fé, confiando totalmente em Cristo e seguindo-O fielmente.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que a comunidade Lhop seja preparada para entrar no século 21, educando seus filhos com habilidades que os possibilitem um futuro emprego.

Foco Escritura

"Sim, diz ele: Pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel; também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até à extremidade da terra." Isaías 49:6

Lhokpu ở Bhutan

Người Lhop nổi tiếng nhút nhát. Tuy nhiên họ rất tử tế và hòa nhã. Họ có tên khác là Doya (daya), nghĩa là "lòng tốt". Nguồn gốc và lịch sử của người Lhop vẫn còn là những điều bí ẩn. Từ xa xưa, họ đã bắt đầu sinh sống và phát triển tại vịnh Am Mo Chhu. Họ thờ thần Talang theo một truyền thống lưu truyền tại làng Satakha.

Những khó khăn trở ngại

Người Lhop cư ngụ ở một vùng xa xôi hẻo lánh của thế giới.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Các nhân sự Cơ Đốc có thể đem Tin Lành đến cho người Lhop bằng lời nói, thí dụ như kể chuyện Kinh Thánh, sử dụng phim Cuộc Đời Chúa Cứu Thế và bản thu Phúc Âm.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Hiện nay có lẽ chưa có Cơ Đốc nhân nào giữa vòng cộng đồng người Lhop. Xin Chúa khiến họ sớm tin nhận Ngài. Xin Chúa giúp những tân tín hữu sẽ vững vàng trong đức tin, hoàn toàn tin cậy Chúa và trung tín theo Ngài.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa khiến cộng đồng người Lhop biết ưu tiên việc học của con cái. Xin Chúa trang bị cho họ nhiều kỹ năng để tìm được việc làm và sống trong thế kỷ XXI.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Ngài có phán cùng ta rằng: Ngươi làm tôi-tớ ta đặng lập lại các chi-phái Gia-cốp, và làm cho những kẻ được gìn-giữ của Y-sơ-ra-ên lại được trở về, còn là việc nhỏ; ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại, hầu cho ngươi làm sự cứu-rỗi của ta đến nơi đầu-cùng đất." Ê-sai 49:6

Full profileCopyright © 2018 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.