Unreached of Day: Today

Pray for the Bulang in China
Population
105,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Bulang in China

The Bulang are a multilingual people who commonly speak Chinese in addition to their native language, Blang. One distinguishing feature of the Bulang is the men's practice of tattooing their limbs and torsos. Most of the Bulang have never once heard the name of Jesus. They are a Buddhist people, groping in spiritual darkness and daily crying out to gods who can neither hear them nor help them.

Ministry Obstacles

The Bulang live in mountainous areas, difficult to access.

Outreach Ideas

Pray for discovery Bible studies to spread rapidly as they bless Bulang families and communities.

Pray for the Followers of Christ

Pray for Scripture and other resources to become available to the Bulang. Pray the few believers in Christ will find materials to help them grow in their faith, as well as qualified teachers.

Pray for the Entire People Group

Pray for each Bulang, child and adult, to hear clearly of who Jesus is, and what he has done on their behalf. Pray each person may hear this message many times, in several forms.

Scripture Focus

"After these things I looked, and behold, a great multitude which no one could count, from every nation and all tribes and peoples and tongues, standing before the throne and before the Lamb." Revelation 7:9

Bulang en la China

Los bulang son una etnia multilingüe que comúnmente habla chino, además de su lengua materna, blang. Una característica de los bulang es la práctica en el que los hombres se hacen tatuajes en sus extremidades y torsos. Más del 80% de los bulang nunca han escuchado tan sólo una vez el nombre de Jesús. Es gente budista, la cual busca en la oscuridad espiritual y claman diariamente a dioses que no puede ni oír ni ayudarles.

Obstáculos para el Ministerio

Los bulang viven en zonas montañosas de difícil acceso.

Ideas para el Ministerio

La oración sostenida y enfocada es necesaria para ayudar a estas personas para venir al agua viva que Jesús ofrece.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por la disponibilidad de las Escrituras y otros recursos para los bulang. Ore para que los pocos creyentes en Cristo encuentren materiales para ayudarles a crecer en su fe, así como profesores calificados.

Ore por toda la Etnia

Ore por cada niño y adulto bulang, para que escuchen con claridad quién es Jesús, y lo que ha hecho por ellos. Ore para que cada persona pueda escuchar este mensaje muchas veces, en varias formas.

Texto Bíblico

"Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos." Apocalipsis 7:9

Bulang중국

불랑 Bulang 종족은 대부분 종족언어인 블랑어 Blang 과 함께 중국어도 구사합니다. 불랑 종족의 독특한 점은, 남자들이 사지와 몸통에 문신을 한다는 것입니다. 대부분 불랑족은 예수님의 이름을 들어본 적이 전혀 없습니다. 이들은 불교 신자이며, 영적 어둠 속을 더듬으며 살아가고, 그들을 돕거나 들어줄 수 없는 신들에게 매일 부르짖습니다.

선교 장애 요인

불랑 종족은 산악지역에 살아서 접근이 어렵습니다.

전도 방법 제안

예수님께서 주시는 생명의 물가로 나오도록 도우려면 지속적이고 연속적인 기도가 필요합니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

불랑 종족의 언어로 성경과 다른 복음 자료들이 사용가능해지도록 기도해 주십시오. 그리스도 안에 있는 소수의 성도들이 믿음을 자라게 도울 수 있는 자료들을 찾을 수 있게 되고 자격을 갖춘 교사들도 찾을 수 있도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

불랑족 한사람 한사람, 아이와 어른들을 위해 기도하여 예수님이 누구신지 명확히 들을 수 있도록, 예수님께서 그들 자신을 위해 하신 일이 무엇인지 알게 되도록 기도해 주십시오. 각 사람이 이 메시지를 여러번 듣게 되도록, 여러 형식으로 듣게 되도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

이 일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무라도 능히 셀 수 없는 큰 무리가 흰 옷을 입고 손에 종려 가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 요한계시록 7:9

Bulang na China

Os Bulangues são um povo multilingue que geralmente falam chinês, além de sua língua nativa, Blang. Uma característica distintiva do Bulangue é uma prática dos homens de tatuarem seus membros e torsos. Mais de oitenta por cento do Bulangue nunca ouviram o nome de Jesus. Eles são um povo budista, tateando na escuridão espiritual e diariamente clamando a deuses que não pode ouví-los nem ajudá-los.

Obstáculos ao Ministério

O Bulang vive em áreas montanhosas de difícil acesso.

Idéias ao Ministério

É necessária orações constantes e sustentáveis para ajudar estas pessoas a beberem da água Viva que Jesus oferece.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore para que as Escrituras e outros recursos sejam disponibilizados para os Bulang. Ore para que os poucos crentes em Cristo encontrem materiais para ajudá-los a crescer na fé, assim como mestres qualificados.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore por cada Bulang, criança e adulto, para que ouçam claramente quem é Jesus e o que Ele fez pela humanidade. Ore para que cada pessoa possa ouvir esta mensagem muitas vezes, de várias maneiras.

Foco Escritura

"Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos." Apocalipse 7:9

Bulang ở China

Người Bulang là dân tộc đa ngôn ngữ. Ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Blang, họ còn nói cả tiếng Hoa. Một điểm đặc trưng của người Bulang là nam giới xăm hình lên lưng, ngực và tay chân. Hầu hết người Bulang chưa từng nghe ai làm chứng về Chúa Giê-xu. Họ theo đạo Phật, tự mò mẫm trong bóng tối thuộc linh và hằng ngày kêu cầu mà chẳng có thần nào nghe hoặc cứu giúp họ.

Những khó khăn trở ngại

Người Bulang sống ở miền núi rất khó tiếp cận.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cần bền tâm cầu nguyện cho người Bulang. Xin Chúa giúp họ tìm đến Nguồn Nước Sống do Chúa Giê-xu ban cho.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin cầu nguyện cho các nhân sự Cơ Đốc đem Kinh Thánh và văn phẩm Cơ Đốc đã có sẵn đến cho người Bulang. Xin Chúa giúp một số ít Cơ Đốc Nhân người Bulang tìm được giáo viên dạy Kinh Thánh có tâm huyết và các văn phẩm Cơ Đốc giúp họ tăng trưởng trong đức tin.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Xin cầu nguyện cho từng cá nhân người Bulang, cả trẻ em lẫn người lớn, có thể nghe rõ ràng về Chúa Giê-xu và những việc Ngài đã làm cho họ. Xin Chúa cho mỗi người được nghe sứ điệp về Chúa Giê-xu nhiều lần, dưới nhiều hình thức.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô-số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi-phái, mọi dân-tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà-là," Khải-huyền 7:9

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.