Unreached of Day: Today

Pray for the Thai Islam in Thailand
Population
3,896,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Thai Islam in Thailand

Islam among the Central Thai is highly influenced by Sufism, a mystical, emotional form of Islam. There are many mosques in Thailand with the largest number in Pattani Province. There are many Islamic schools and banks. A person called Chularatchamontri has the authority to rule in Islamic matters. Ethnic Thai Muslims live in central Thailand. Most of them speak Thai, and they sometimes intermarry with other communities. Some of the Central Thai Muslims are recent converts to Islam.

Ministry Obstacles

Islam has traditionally offered many incentives to stay in the fold, and strong punishments for those who leave. Muslims are taught that the Koran is the precise teachings of Allah, and that by contrast, the Bible has been changed.

Outreach Ideas

Since there is freedom of religion in Thailand, believers can have regular time with Central Thai Muslims comparing the Koran with the Bible. This can be the beginning of people learning the truth about Jesus Christ, so they can follow Him. Those who go to Central Thai Muslims will need to make a special effort to win their leaders to Jesus Christ which would open many doors to the rest of them turning to Him.

Pray for the Followers of Christ

Pray that soon there will be Muslims in Thailand who put their faith in Christ, learn His ways, and disciple many others.

Pray for the Entire People Group

* Pray that Muslim leaders in Thailand will come to Jesus Christ and lead others to enjoy His blessings as well.
* Pray that the Muslims in Thailand will have many chances to hear about Christ, and that they will be ready to give Him an honest hearing.

Scripture Focus

"You purchased men for God from every tribe and language and people and nation." Revelation 5:9

Thai Islam in Tailandia

El Islam entre los tailandeses centrales está muy influenciado por el sufismo, una forma mística y emocional del islam. Hay muchas mezquitas en Tailandia, con el mayor número en la provincia de Pattani. Hay muchas escuelas y bancos islámicos. Una persona llamada Chularatchamontri tiene la autoridad para gobernar en asuntos islámicos. Los musulmanes tailandeses étnicos viven en el centro de Tailandia. La mayoría de ellos habla tailandés y, a veces, se casan con otras comunidades. Algunos de los musulmanes del centro de Tailandia son conversos recientes al Islam.

Obstáculos para el Ministerio

El Islam ha ofrecido tradicionalmente muchos incentivos para permanecer en el redil y fuertes castigos para los que se van. A los musulmanes se les enseña que el Corán son las enseñanzas precisas de Alá y que, por el contrario, la Biblia ha sido cambiada.

Ideas para el Ministerio

Como hay libertad de religión en Tailandia, los creyentes pueden tener un tiempo regular con los musulmanes del centro de Tailandia comparando el Corán con la Biblia. Este puede ser el comienzo de que las personas aprendan la verdad acerca de Jesucristo, para que puedan seguirlo. Los que vayan a los musulmanes del centro de Tailandia deberán hacer un esfuerzo especial para ganar a sus líderes a Jesucristo, lo que abriría muchas puertas para que el resto de ellos se vuelvan a Él.

Ore por los Seguidores de Cristo

Oremos para que pronto haya musulmanes en Tailandia que pongan su fe en Cristo, aprendan sus caminos y discipulen a muchos otros.

Ore por toda la Etnia

* Oremos para que los líderes musulmanes en Tailandia vengan a Jesucristo y guíen a otros a disfrutar también de sus bendiciones.
* Oremos para que los musulmanes en Tailandia tengan muchas oportunidades de escuchar acerca de Cristo y que estén listos para darle una audiencia honesta.

Texto Bíblico

"y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación." Apocalipsis 5:9

Thai Islam in 태국

태국 중앙 지역에 사는 사람들 사이의 이슬람교는 신비주이며 감정적인 형태은 수피즘 이슬람교의 영향을 많이 받습니다. 파타니 지방에는 가장 많은 수의 모스크가 있습니다. 많은 이슬람 학교와 은행이 있습니다. 이슬람의 영적지도자 (Chularatchamontri)라고 불리는 사람은 이슬람 문제에서 통치할 수 있는 권한을 가지고 있습니다. 태국의 이슬람 교인들은 태국 중부에 살고 있습니다. 그들중 대부분은 태국인이며 때로는 다른 지역 사람들과도 결혼합니다. 중부 타이 무슬림 중 일부는 최근에 이슬람교로 개종했습니다.

선교 장애 요인

이슬람은 전통적으로 많은 인센티브를 제공하고, 배신하는 사람들에게는 강력한 처벌을 하고 있습니다. 이슬람교도들은 코란을 알라신의 정확한 가르침이라고 가르치고, 반대로 성경이 바뀌였다고 가르칩니다.

전도 방법 제안

태국에서는 종교의 자유가 있기 때문에 중부태국 무슬림 성도들과 정기적으로 코란과 성서를 비교하는 시간을 가질 수 있습니다. 때문에 그들이 예수 그리스도에 대한 진실을 배우고 예수님을 따를 수 있습니다. 중앙 태국의 이슬람교도 지도자들를 전도해서 그들이 다른 사람들 전도 할 수 있는 문을 열어 주 길 기도해 주세요.

현지 그리스도인들을 위한 기도

곧 태국 이슬람 교인들이 그리스도를 믿고, 주님의 길을 배우고, 다른 많은 사람들을 제자로 삼을 수 있도록 기도해 주세요.

이 민족 전체를 위한 기도

* 태국의 무슬림 지도자들이 예수 그리스도에게 나아와 다른 사람들도 주님의 축복을 누릴 수 있도록 기도해 주세요.
* 태국의 이슬람교도들이 그리스도에 관해 제대로 배울 수 있고 들을수 있는 기회가 많아 지길 기도해 주세요.

성경 말씀

새 노래를 노래하여 가로되 책을 가지시고 그 인봉을 떼기에 합당하시도다 일찍 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 요한계시록 5:9

Thai Islam in Tailândia

O Islã entre os tailandeses centrais é altamente influenciado pelo Sufismo, uma forma mística e emocional do Islã. Há muitas mesquitas na Tailândia com o maior número na província de Pattani. Existem muitas escolas e bancos islâmicos. Uma pessoa chamada Chularatchamontri tem autoridade para governar em assuntos islâmicos. Muçulmanos étnicos tailandeses vivem na região central da Tailândia. A maioria fala tailandês, e às vezes se casam com outras comunidades. Alguns dos muçulmanos tailandeses centrais são recém convertidos ao Islã.

Obstáculos ao Ministério

O Islã tradicionalmente oferece muitos incentivos para permanecer no rebanho e fortes punições para aqueles que abandonam. Os muçulmanos são ensinados que o Corão é o ensinamento preciso de Allah, e que, pelo contrário, a Bíblia foi mudada.

Idéias ao Ministério

Como existe liberdade religiosa na Tailândia, os crentes podem ter um tempo harmonioso com os muçulmanos da região central da Tailândia, comparando Alcorão com a Bíblia.Esse pode ser o começo do aprendizado das pessoas da verdade sobre Jesus Cristo, para que possam segui-Lo. Aqueles que vão aos muçulmanos da Tailândia Central precisarão fazer um esforço especial para ganhar seus líderes para Jesus Cristo, o que abriria muitas portas para o restante deles se voltando para Ele.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore para que em breve haja muçulmanos na Tailândia que depositem sua fé em Cristo, aprendam seus caminhos e discipulem muitos outros.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore para que os líderes muçulmanos na Tailândia venham a Jesus Cristo e levem outros a desfrutarem de Suas bênçãos também.

* Ore para que os muçulmanos na Tailândia tenham muitas chances de ouvir sobre Cristo, e que eles estejam prontos para ouvi-lo honestamente.

Foco Escritura

"e entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação." Apocalipse 5:9

Thai Islam in Thailand

Hồi giáo ở miền Trung Thái Lan chịu ảnh hưởng lớn từ Sufism, một hình thức huyền bí, đầy cảm xúc của đạo Hồi. Hồi giáo có nhiều đền thờ ở Thái Lan với số lượng lớn nhất ở tỉnh Pattani. Cũng có nhiều trường học và ngân hàng Hồi giáo. Một người được gọi là Chularatchamontri có thẩm quyền phán quyết trong các vấn đề thuộc Hồi giáo. Người Thái theo Hồi giáo sống ở miền Trung Thái Lan. Một số đã cải đạo theo Hồi giáo chỉ mới gần đây. Hầu hết nói tiếng Thái, và đôi khi họ cưới vợ gả chồng với các cộng đồng khác.

Những khó khăn trở ngại

Theo truyền thống, Hồi giáo đã đặt ra nhiều lợi ích để khuyến khích tín đồ trung thành theo đạo, và đề ra nhiều hình phạt nặng cho những ai dám bỏ đạo. Người Hồi giáo được dạy rằng kinh Koran của họ là giáo lý chính xác của Thiên Chúa Allah trong khi đó Kinh Thánh của Cơ-đốc giáo đã bị thay đổi.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Vì ở Thái Lan có tự do tín ngưỡng nên các tín hữu Cơ-đốc có thể thường xuyên giao tiếp với người Hồi giáo miền Trung Thái Lan để so sánh kinh Koran với Kinh Thánh. Đây có thể là bước đầu của những người muốn tìm hiểu sự thật về Chúa Giê-xu Christ để họ có thể tin theo Ngài. Những người đem Tin Lành đến cho người Hồi giáo miền Trung Thái Lan sẽ cần có nỗ lực đặc biệt để đem được các nhà lãnh đạo của họ về với Chúa Giê-xu Christ, nhờ đó sẽ mở ra nhiều cánh cửa cho những người còn lại quay về với Ngài.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin cầu nguyện cho sớm có những người Hồi giáo ở Thái Lan sẽ đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu Christ, học tập đường lối Ngài, và môn đệ hóa nhiều người khác.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Xin cầu nguyện để người Hồi giáo ở Thái Lan sẽ có nhiều cơ hội để nghe về Chúa Giê-xu Christ, và sẵn lòng nghe sự thật về Ngài.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi-phái, mọi tiếng, mọi dân-tộc, mọi nước," Khải-huyền 5:9

Full profile