Unreached of Day: Today

Tigre, Eritrean in Eritrea
Population
716,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Tigre, Eritrean in Eritrea

The population of Eritrea is equally divided between Christian (Orthodox, Roman Catholic and Lutheran Protestants) and Muslim religions. The largest Muslim group is the Tigre, the only Eritrean or Ethiopian Semitic people which is not Orthodox. They are related to the Christian Tigrinya, but are culturally distant from them.

Ministry Obstacles

Cultural barriers are high. These can be overcome, but it usually requires much time.

Outreach Ideas

Pray for Tigre believers to become effective and fruitful in sowing God's Word among their own families and communities to fuel a movement of God's blessings spreading from household to household.

Pray for the Followers of Christ

The few Tigre believers live in trying circumstances among their Muslim family and friends. Pray for them. Pray they will keep the unity of the Spirit in the bond of peace.

Pray for the Entire People Group

Pray the Tigre people will have sufficient food in an area that often experiences famine. Pray for rain, and pray for improved living conditions.

Scripture Focus

"Give thanks to the Lord, call on his name; make known among the nations what he has done." Psalm 105:1

Tigre, Eritrean en Eritrea

La población de Eritrea se divide en partes iguales entre cristianos (ortodoxos, católicos y protestantes luteranos) y musulmanes. El mayor grupo musulmán son los tigre, la única etnia semita de Eritrea o Etiopía que no es ortodoxa. Están relacionados con los tigrinya cristianos, pero están culturalmente distantes de ellos.

Obstáculos para el Ministerio

Las barreras culturales son altas. Estas se pueden superar, pero por lo general requiere mucho tiempo.

Ideas para el Ministerio

Los cristianos ortodoxos, católicos y protestantes que viven cerca de los tigre pueden profundizar su amistad con ellos y aprender a compartir el amor de Jesús. Ore para que esto ocurra.

Ore por los Seguidores de Cristo

Los pocos creyentes tigre viven en circunstancias difíciles con sus familias y amigos musulmanes. Ore por ellos. Ore para que mantengan la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.

Ore por toda la Etnia

Ore para que los tigre tengan alimentos suficientes en un área que a menudo experimenta hambruna. Ore por la lluvia y por mejores condiciones de vida.

Texto Bíblico

"Alabad a Jehová, invocad su nombre; Dad a conocer sus obras en los pueblos." Salmos 105:1

Tigre, Eritrean에리트레아

Eritrea의 인구구성을 보면 그리스도인(정교회, 로마가톨릭, 루터교)과 무슬림이 각각 절반 정도입니다. 가장 큰 무슬림 집단이 Tigre 종족이며, 에리트리아/에디오피아 셈족 중에서 정교회 신자가 아닌 유일한 종족입니다. 기독교인인 티그리니아(Tigrinya) 종족과 어느정도 혈연관계가 있지만 문화적으로는 많이 다릅니다.

선교 장애 요인

문화적 장벽이 높습니다. 극복될 수는 있겠지만, 대개 시간이 많이 필요한 부분입니다.

전도 방법 제안

Tigre 사람들 가까이 사는 정교회, 가톨릭, 개신교 그리스도인들은 Tigre 사람들과 우정관계를 깊이 유지할 수 있으며 예수님의 사랑을 나누는 법을 배울 수 있을 것입니다. 이런 일이 있도록 기도해 주십시오.

현지 그리스도인들을 위한 기도

소수의 Tigre 신자들은 그들의 무슬림 가족과 친구들 사이에서 역경 속에 살아가고 있습니다. 이들이 평안의 매는 줄로 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지키도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

Tigre 사람들이 종종 기근을 겪곤 하는 이 지역에서 충분한 음식 공급을 받을 수 있도록 기도해 주십시오. 비가 내리도록, 삶의 질이 개선되도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

여호와께 감사하며 그 이름을 불러 아뢰며 그 행사를 만민 중에 알게 할찌어다 시편 105:1

Tigre eritreia na Eritreia

A população da Eritréia é dividida igualmente entre cristãos (ortodoxos, católicos e protestantes luteranos) e religiões muçulmanas. O maior grupo muçulmano é o Tigre, o único povo da Eritréia ou etiópia semita que não são ortodoxos. Eles estão relacionados com a tigrínia cristã, mas culturalmente estão distantes deles.

Obstáculos ao Ministério

As barreiras culturais são elevadas. Estas podem ser superadas, mas, geralmente, exige muito tempo

Idéias ao Ministério

Os ortodoxos, católicos e cristãos protestantes que vivem perto do Tigre podem aprofundar a sua amizade com o Tigre, e aprender a compartilhar o amor de Jesus com eles. Ore para que isso aconteça..

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Os poucos cristãos Tigre vivem em circunstâncias difíceis no meio de sua família e amigos muçulmanos. Ore por eles. Ore para que mantenham-se unidos no Espírito, no vínculo da paz.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que as pessoas de Tigre tenham suficiente comida em uma área em que constantemente experimenta-se a fome. Ore por chuva, e ore por melhores condições de vida.

Foco Escritura

"Rendei graças ao SENHOR, invocai o seu nome, fazei conhecidos, entre os povos, os seus feitos." Salmos 105:1

Tigre, EritreanEritrea

Một nửa dân số nước Eritrea theo Cơ Đốc giáo (Chính Thống giáo, Công giáo La Mã và Tin Lành Lutheran) còn nửa kia theo Hồi giáo. Người Tigre là nhóm dân theo Hồi giáo đông nhất. Họ là người Eritrea hoặc người Ethiopi gốc Semitic duy nhất không theo Chính Thống giáo. Họ có liên hệ với Cơ Đốc nhân người Tigrinya nhưng hai nền văn hoá lại khác xa nhau.

Những khó khăn trở ngại

Rào cản văn hoá giữa các nhóm người này rất cao. Có thể vượt qua trở ngại này nhưng thường cần rất nhiều thời gian.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cơ Đốc nhân theo Chính Thống giáo, Công giáo La Mã và đạo Tin Lành sống gần người Tigre có thể thiết lập tình bằng hữu sâu đậm với họ. Xin Chúa khiến các Cơ Đốc nhân này học cách làm chứng về tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho láng giềng của mình. Xin Chúa khiến họ sẵn sàng thực hiện công tác này.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Có một số ít tín hữu Tigre đang sống trong hoàn cảnh khó khăn giữa vòng bà con và bạn bè theo Hồi giáo. Xin cầu nguyện cho họ. Xin Đức Thánh Linh giúp họ hiệp một với nhau trong tinh thần hoà bình.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Cầu nguyện cho người Tigre đang ở những vùng thường xảy ra hạn hán có đủ thức ăn. Xin Chúa cho mưa gió thuận hoà và giúp họ cải thiện điều kiện sống.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va, cầu-khẩn danh của Ngài; Khá truyền ra giữa các dân những công-việc Ngài!" Thi-thiên 105:1

Tigre, Eritrean d' Érythrée

La population Erithréenne est également divisée entre les religions chrétiennes (orthodoxes, catholiques et Lutheriens) et Musulmanes.

Obstacles du Ministère

Le groupe le plus large des Musulmans est les Tigres. Le seul peuple sématique Erithréen ou Ethiopien qui n'est pas orthodoxe. Ils sont liés aux chrétiens Tigrinya mais ils sont culturellement éloignés d'eux. Les barrières cultuelles sont élevées. Ceux- ci peuvent être surmontés, mais cela prends beaucoup de temps.

Idées de Sensibilisation

Priez pour les croyants Tigres pour qu'ils deviennent efficaces et fructueux en sémant la parôle de Dieu parmis leurs propre familles et communautés pour alimenter le mouvement de la bénédiction de Dieu qui se propage de foyer en foyer.

Priez pour les Disciples du Christ

Les râres croyants Tigres vivent dans des conditions difficiles parmis les familles et amis Musulmanes.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

Priez pour qu'ils gardent l'unité de l'ésprit dans le lien de la paix. Priez pour les Tigres d'avoir suffisament de nourriture dans une région qui connait souvent la famine. Priez pour la pluie et pour l'amélioration des conditions de vie.

Centre d’Écriture

Louez l’Eternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples! Psaume 105:1

Full profile