Unreached of Day: Today

Population
621,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Lohar (Muslim traditions) in India

Lohar nomads often felt isolated, alone and like outsiders as they travel from village to village offering their blacksmith skills to farmers who need iron farming implements. Most of the Lohars are blacksmiths and have been practicing their trade for centuries. The Muslim Lohars face potential persecution because they are a religious minority group.

Ministry Obstacles

It would be very difficult for believers to have contact with nomads like the Muslim Lohars. Islam also provides a barrier to the gospel, since it is a religious system as opposed to a way of relating to God as a humble child.

Outreach Ideas

Like all people groups, there are Lohar people with leadership skills who can direct their people to the Savior, if only they would hear of Him and respond to His offer of salvation and love.

Pray for the Followers of Christ

There are no known Lohar Muslims who follow Christ, so pray that their leaders will hear His great name, and allow Him to be the center of their lives.

Pray for the Entire People Group

* Pray that God will lead His envoys to those whose hearts have been prepared to receive His Word.
* Pray that the Lord will make Himself known to the Muslim Lohar people, and that they will be open when they hear the truth about Jesus being lord and savior.
* Pray that the Lohar people, be they Muslim or Hindu, will be ready to repent before a holy God, and disciple others to do the same.

Scripture Focus

"Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age." Matthew 28:19-20

Lohar (Tradiciones Musulmanas) en la India

Los nómadas lohar a menudo se sentían aislados, solos y como forasteros mientras viajaban de aldea en aldea ofreciendo sus habilidades de herrero a los agricultores que necesitan implementos de cultivo de hierro. La mayoría de los lohar son herreros y han practicado su oficio durante siglos. Los lohar musulmanes enfrentan una posible persecución porque son un grupo minoritario religioso.

Obstáculos para el Ministerio

Sería muy difícil para los creyentes tener contacto con nómadas como los musulmanes lohar. El Islam también proporciona una barrera al evangelio, ya que es un sistema religioso en lugar de una forma de relacionarse con Dios como un niño humilde.

Ideas para el Ministerio

Al igual que todos los grupos étnicos, hay lohar con habilidades de liderazgo que pueden dirigir a su gente al Salvador, si tan solo escucharan de Él y respondieran a Su oferta de salvación y amor.

Ore por los Seguidores de Cristo

No hay musulmanes lohar conocidos que sigan a Cristo, así que ore para que sus líderes escuchen su gran nombre y le permitan ser el centro de sus vidas.

Ore por toda la Etnia

* Ore para que Dios guíe a Sus enviados a aquellos cuyos corazones han sido preparados para recibir Su Palabra.
* Ore para que el Señor se dé a conocer al pueblo musulmán lohar, y que estén abiertos cuando escuchen la verdad acerca de que Jesús es señor y salvador.
* Ore para que los lohar, sean musulmanes o hindúes, estén listos para arrepentirse ante un Dios santo y discipular a otros para que hagan lo mismo.

Texto Bíblico

"Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:19-20

Lohar (Muslim traditions)인도

선교 장애 요인

전도 방법 제안

현지 그리스도인들을 위한 기도

이 민족 전체를 위한 기도

성경 말씀

그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼찌어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 마태복음 28:19-20

Lohar muçulmano na Índia

Os nômades Lohar muitas vezes se sentiam isolados, sozinhos e estranhos ao viajar de vila em vila, oferecendo suas habilidades de ferreiro a agricultores que precisavam de implementos agrícolas de ferro. A maioria dos Lohar é de ferreiros, que praticam seu comércio há séculos. Os muçulmanos Lohar enfrentam uma perseguição potencial porque são uma minoria religiosa.

Obstáculos ao Ministério

Seria muito difícil para crentes terem contato com nômades como os muçulmanos Lohar. O islamismo também oferece uma barreira ao evangelho, já que é um sistema religioso em oposição a um modo de se relacionar com Deus como um filho humilde.

Idéias ao Ministério

Como todo grupo de indivíduos, há pessoas Lohar com habilidades de liderança que podem direcionar seu povo ao Salvador se ao menos ouvirem sobre Ele e responderem à Sua oferta de salvação e amor.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Não há muçulmanos Lohar conhecidos que sigam a Cristo, então ore para que seus líderes ouçam Seu grande nome e permitam que Ele seja o centro de suas vidas.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore para que Deus direcione Seus enviados àqueles cujos corações foram preparados para receber Sua Palavra.
* Ore para que o Senhor se faça conhecer pelo povo muçulmano Lohar e que eles estejam abertos quando ouvirem a verdade sobre Jesus ser senhor e salvador.
* Ore para que o povo Lohar, seja ele muçulmano ou hindu, esteja pronto para se arrepender diante de um Deus santo e discipular outros para que façam o mesmo.

Foco Escritura

"Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém!" Mateus 28:19-20

Lohar (Muslim traditions)India

Là dân du mục, người Lohar thường cảm thấy bị cô lập, cô đơn, và là kẻ ngoại cuộc khi họ đi từ làng này sang làng khác để cung cấp dịch vụ rèn đồ sắt của họ cho những người nông dân cần nông cụ sắt. Hầu hết người Lohar là thợ rèn, đã hành nghề này trải qua nhiều thế kỷ. Người Hồi giáo Lohar phải đương đầu với mối lo ngại bị bắt bớ vì họ thuộc một tôn giáo thiểu số trong nước.

Những khó khăn trở ngại

Rất khó cho các tín hữu Cơ Đốc có liên hệ với người du mục như người Hồi giáo Lohar. Hồi giáo cũng là một tường cản chống lại phúc âm, vì đó là một hệ thống tôn giáo thay vì là một cách liên hệ với Đức Chúa Trời như một đứa trẻ khiêm nhường.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cũng như tất cả các nhóm người khác, có những người Lohar có tài lãnh đạo có thể hướng dẫn dân tộc của họ đến với Chúa Cứu Thế, nếu họ chịu nghe về Ngài và tiếp nhận sự cứu rỗi và tình yêu của Ngài.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Chưa có ai là người Hồi giáo Lohar tin Chúa Giê-xu Christ, vì vậy xin cầu nguyện để các nhà lãnh đạo của họ sẽ nghe đến tên cao trọng của Ngài, và nhận Ngài làm trung tâm cuộc đời của họ.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Xin cầu nguyện để Chúa sẽ dẫn dắt các sứ giả của Ngài đến những người có lòng sẵn sàng tiếp nhận Lời của Ngài.
* Cầu nguyện xin Chúa sẽ bày tỏ chính mình Ngài cho người Hồi giáo Lohar biết, và họ sẽ mở lòng đón nhận khi nghe lẽ thật về Chúa Giê-xu là Chân Chúa và Cứu Chúa.
* Xin cầu nguyện cho người Lohar, dù là người theo Hồi giáo hay Ấn Độ giáo, sẽ sẵn lòng ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết, và sẽ giúp những người khác cùng làm như vậy.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn-dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế. Ma-thi-ơ 28:19-20

Lohar (Muslim traditions) d' Inde

Les nomades Lohars se sentaient souvent isolés, seuls et comme des étrangers qui se déplacent de village en village pour offrir leurs compétences de forgeron aux agriculteurs qui ont besoin d’instruments de fer. La plupart des Lohars sont des forgerons et pratiquent leur métier depuis des siècles. Les Lohars musulmans risquent d’être persécutés parce qu’ils sont une minorité religieuse.

Obstacles du Ministère

Il serait très difficile pour les croyants d’avoir des contacts avec des nomades comme les Lohars musulmans. L’islam constitue également une barrière à l’Évangile, car il s’agit d’un système religieux par opposition à une manière de se rapporter à DIEU en tant qu’enfant humble.

Idées de Sensibilisation

Comme tous les groupes de personnes, il y a des gens Lohar avec des compétences en leadership qui peuvent diriger leur peuple vers le Sauveur, si seulement ils entendaient parler de Lui et répondaient à Son ofrre de salut et d’amour.

Priez pour les Disciples du Christ

Il n’y a pas de musulmans Lohar connus qui suivent le CHRIST, alors priez pour que leurs dirigeants entendent Son grand Nom et lui permettent d’être le centre de leur vie.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

*Priez que DIEU conduise ses envoyés vers ceux dont le coeur est prêt à recevoir sa Parole.
*Priez que le Seigneur se fasse connaître du peuple musulman Lohar et qu’il soit ouvert quand il entendra la vérité au sujet de JÉSUS Seigneur et Sauveur.
*Priez pour que le peuple Lohar, qu’ils soient musulmans ou hindous, soient prêts à se répentir devant un DIEU saint et à en inciter d’autre à faire de même.

Centre d’Écriture

Allez [donc], faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28:19-20

Lohar, Muslimische in Indien

Die Lohar-Nomaden fühlten sich oft isoliert, allein und wie Außenseiter, wenn sie von Dorf zu Dorf reisten und ihre Schmiedekompetenz Bauern anboten, die Eisenbearbeitungsgeräte benötigen. Die meisten Lohars sind Schmiede und üben ihr Handwerk seit Jahrhunderten aus. Die Muslimischen Lohars sind potenzieller Verfolgung ausgesetzt, weil sie eine religiöse Minderheit sind

Hindernisse für den Dienst

Wie alle Volksgruppen gibt es Lohar mit Führungsqualitäten, die ihr Volk zum Erretter führen können, wenn sie nur von ihm hören und auf sein Angebot der Erlösung und Liebe reagieren würden.

Wie kann man die Volksgruppe erreichen?

Es wäre sehr schwierig für Gläubige, Kontakt zu Nomaden wie den Muslimischen Lohars zu haben. Der Islam stellt auch eine Barriere für das Evangelium dar, da es sich um ein religiöses System handelt und nicht um eine Art, sich auf Gott als demütiges Kind zu beziehen.

Bete für die Nachfolger Christi

Es sind keine Lohar-Muslime bekannt, die Christus nachfolgen. Beten Sie also, dass ihre Führer seinen großen Namen hören und ihm erlauben, der Mittelpunkt ihres Lebens zu sein.

Bete für die gesamte Volksgruppe

* Bete, dass Gott seine Gesandten zu denen führt, deren Herzen darauf vorbereitet sind, sein Wort zu empfangen.
* Beten Sie, dass der Herr sich dem Muslimischen Volk der Lohar kundtut und dass es offen ist, wenn es die Wahrheit über Jesus als Herrn und Retter hört.
* Beten Sie, dass das Volk der Lohar, ob Muslimisch oder Hinduistisch, bereit ist, vor einem heiligen Gott Buße zu tun und andere dazu zu bringen, dasselbe zu tun.

Schlüsselvers

Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Matthäus 28:19-20

Full profile


Avatar

Welcome. I’m a virtual assistant and will try to answer questions about Joshua Project, unreached people groups, the Great Commission and more. How can I help you?

For further help try our FAQ, Definitions or Contact Us pages.