Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Shaikh in Nepal
Population
767,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Shaikh in Nepal

Shaikhs often are prominent in business and respected in religious matters. Shaikh in Arabic is translated as "elder," denoting that they have wisdom, an honor that they eagerly accept. Originally many were converts from Hindu castes. Shaikhs can be found living in the capital city of Kathmandu and the Rampur Region of Nepal. Nepali is their primary language. The Koran has been translated into Nepali and many Shaikhs are reading it.

Ministry Obstacles

Muslims, especially those with good standing in their religious communities, seek to please Allah through their works. They are often taught that the Bible is inaccurate, and that only the Koran can be trusted.

Outreach Ideas

There has been much ministry activity among the Shaikhs in India, but few works in Nepal. Pray that this largest group of Nepali Muslims will find the truth of the one Muslims call the Prophet Isa! There is a lot of potential for gospel growth within the Shaikh community in Nepal because of relatively few social divisions.

Pray for the Followers of Christ

Pray that any Shaikh believers in Nepal will shine their lights for Jesus in such a way that others will see what true holiness is. Pray that they will eagerly teach others how to follow the Lamb of God who takes away the sins of the world.

Pray for the Entire People Group

* Pray for spiritual hunger and a quest for truth among the Muslim Shaikhs of Nepal.
* Pray for an unstoppable disciple-making movement to spread in their communities.

Scripture Focus

"Let the heavens be glad, and let the earth rejoice; and let them say among the nations, 'The Lord reigns.'" 1 Chronicles 16:31

Shaikh en Nepal

Los jeques a menudo son prominentes en los negocios y respetados en asuntos religiosos. Jeque en árabe se traduce como "anciano", denotando que tienen sabiduría, un honor que aceptan con entusiasmo. Originalmente muchos eran conversos de castas hindúes. Jeques se pueden encontrar viviendo en la ciudad capital de Katmandú y en la región de Rampur en Nepal. Su idioma principal es el nepalí. El Corán se ha traducido al nepalí y muchos jeques lo están leyendo.

Obstáculos para el Ministerio

Los musulmanes, especialmente aquellos con buena reputación en sus comunidades religiosas, buscan complacer a Alá a través de sus obras. A menudo se les enseña que la Biblia es inexacta y que sólo se puede confiar en el Corán.

Ideas para el Ministerio

Ha habido mucha actividad ministerial entre los jeques en la India, pero pocas obras en Nepal. ¡Oremos para que este grupo más grande de musulmanes nepalíes encuentre la verdad del que los musulmanes le llaman el profeta Isa! Hay un gran potencial para el crecimiento del evangelio dentro de la comunidad jeque en Nepal debido a las relativamente pocas divisiones sociales.

Ore por los Seguidores de Cristo

Oremos para que los pocos creyentes de jeques en Nepal enciendan sus luces para Jesús de tal manera que otros vean lo que es la verdadera santidad. Oremos para que enseñen con entusiasmo a otros cómo seguir al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.

Ore por toda la Etnia

* Ore por el hambre espiritual y la búsqueda de la verdad entre los musulmanes jeques de Nepal.
* Ore para que se difunda un movimiento imparable de hacer discípulos en sus comunidades.

Texto Bíblico

"Alégrense los cielos, y gócese la tierra, Y digan en las naciones: Jehová reina." 1 Crónicas 16:31

Shaikh네팔

샤이크는 종종 사업에서 두드러지고 종교적인 면에서 존경 받고있습니다. 아랍어로 샤이크는 그들이 간절히 받아들이는 명예인 지혜를 가지고 있음을 나타내는 "어르신"으로 번역 됩니다. 원래 많은 사람들이 힌두교 카스트에서 개종한 사람들 입니다. 샤이크는 수도 카트만두와 네팔 람푸르 지역에서 살고 있습니다. 네팔어는 그들의 모국어입니다. 코란은 네팔어로 번역되었고 많은 샤이크들이 코란을 읽고 있습니다.

선교 장애 요인

이슬람교도들, 특히 그들의 종교 공동체에서 좋은 지위를 가진 사람들은 그들의 일을 통해 알라에게 비위를 맞추려고 합니다. 그들은 종종 성경이 부정확하고, 오직 코란만이 믿을 수 있다는 것을 배웁니다.

전도 방법 제안

인도에서는 샤이크족 사이에 많은 전도 활동이 있었지만 네팔에서는 거의 활동하지 않았습니다. 이 가장 큰 네팔 회교도 집단이 예언자 라고 불리는 한 회교도들의 진실을 발견하기를 기도해주십시요. 상대적으로 사회적 분열이 적기 때문에 네팔의 샤이크 공동체 내에는 복음이 성장할 잠재력이 많이 있습니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

다른 사람들이 네팔에 사는 소수의 샤이크 그리스도인들 통해 진정한 신성함이 무엇인지 볼 수 있도록 그리스도인들이 예수님를 위해 빛을 비추기를 기도해 주십시요. 그리스도인들이 세상의 죄를 용서하는 하나님의 선한 양을 따르는 법을 다른 사람들에게 열심히 가르쳐 주길 기도해 주십시요.

이 민족 전체를 위한 기도

* 네팔의 무슬림 샤이크들 사이에서 정신적 굶주림과 진실 탐구를 기도해 주십시요.
* 그리스도 제자 만들기 운동이 그들의 지역 사회에 확산되기를 기도해 주십시요.

성경 말씀

하늘은 기뻐하고 땅은 즐거워하며 열방 중에서는 이르기를 여호와께서 통치하신다 할찌로다 역대상 16:31

Shaikh no Nepal

Os Shaikhs geralmente são pessoas proeminentes dos negócios e são respeitados pela sua religiosidade. Shaikh em árabe significa os "Anciões", com a conotação de sabedoria, honra, pois são avidamente aceitos. Originalmente alguns são convertidos ao sistema de castas Hindu. Shaikhs podem ser encontrados na capital Kathmandu do Nepal e na região de Rampur. O nepalês é sua língua primária. O Alcorão tem sido traduzido para o Nepalês e alguns Shaikhrs estão lendo.

Obstáculos ao Ministério

Mulçumanos, especialmente aqueles que são bons em sua comunidade religiosa, procura pedir favores a Alá através de seus trabalhos. Eles geralmente falam que a Bíblia é imprecisa, e que apenas o Alcorão é a verdade.

Idéias ao Ministério

Há vários ministros em atividade entre os Shaikhs na India, mas poucos no Nepal. Ore para que o grupo cresça entre os Mulçumanos Nepaleses, e que eles encontrem a verdade. Há um grande potencial para o evangelho entre a comunidade dos Shaikh no Nepal, por causa da relatividade divisão social entre eles.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore para que os poucos cristãos Shaikh no Nepal venha revelar a luz de Jesus em cada caminho, mostrando o que é a verdade e santidade. Ore para eles sejam ávidos para ensinar a outros como seguir o cordeiro de Deus quem tirou o pecado do mundo.

Ore Por todo grupo de Pessoas

- Ore para que uma fome e uma busca da verdade aconteça entre os Shaiks Mulçumanos do Nepal.
- Ore para um movimento imparável de fazer discípulos espalhe na comunidade.

Foco Escritura

"Alegrem-se os céus, e a terra exulte; diga-se entre as nações: Reina o SENHOR." 1 Crônicas 16:31

ShaikhNepal

Người Shaikh thường là những thương gia có tiếng tăm trong giới kinh doanh và được tôn trọng trong các vấn đề tôn giáo. Danh từ ‘Shaikh’ trong tiếng Ả Rập được dịch là ‘người lão trượng’, ý nói rằng họ là người khôn ngoan, một vinh dự mà họ vui lòng chấp nhận. Ban đầu nhiều người từ các đẳng cấp Ấn-độ giáo đã cải đạo thành người Hồi giáo. Người Shaikh sống ở thủ đô Kathmandu và Vùng Rampur của Nepal. Tiếng Nepal là ngôn ngữ chính của họ. Kinh Koran đã được dịch sang tiếng Nepal và nhiều người Shaikh đọc kinh này.

Những khó khăn trở ngại

Người Hồi giáo, đặc biệt là những người có địa vị tốt trong cộng đồng tôn giáo của họ, tìm cách làm hài lòng Đấng Allah qua các việc làm của họ. Họ thường được dạy rằng Kinh Thánh không chính xác, và chỉ có kinh Koran mới có thể tin cậy được.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Đã có nhiều hoạt động truyền giáo cho người Shaikh ở Ấn Độ, nhưng còn rất ít ở Nepal. Xin cầu nguyện để nhóm người theo Hồi giáo đông nhất ở Nepal này sẽ tìm biết sự thật về một người mà họ gọi là tiên tri Ê-sa (Chúa Giê-xu)! Phúc Âm có tiềm năng để phát triển trong cộng đồng Shaikh ở Nepal vì tương đối có ít sự phân chia đẳng cấp trong xã hội.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin cầu nguyện cho một số ít tín hữu Cơ-đốc người Shaikh ở Nepal để đời sống theo Chúa Giê-xu của họ sẽ chiếu sáng cho những người khác thấy sự nên thánh thật sự là gì. Xin cầu nguyện để họ sẽ hết lòng dạy cho những người khác cách đi theo Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng đã cất đi tội lỗi của thế gian.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Cầu nguyện cho người Shaikh Hồi giáo ở Nepal sẽ có lòng khao khát tìm kiếm lẽ thật.
* Cầu nguyện xin Chúa cho một phong trào đào tạo môn đệ không ai ngăn cản được sẽ phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng của họ.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Các từng trời hãy vui-mừng, trái đất khá hỉ-lạc; Còn trong các nước người ta đáng nói: Đức Giê-hô-va quản-trị!" Còn trong các nước người ta đáng nói: Đức Giê-hô-va quản-trị!" I Sử-ký 16:31

Full profile