Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Zaza-Dimli in Turkey
Population
1,721,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Zaza-Dimli in Turkey

Dimli means "of Dailam", and it is likely these people are descendants of Dailamites (residents of a mountainous southwestern region of the Caspian sea called Dailam). They have been fierce warriors, focused on conquest. The Dimli differ from the Kurds in two ways: language and religion. They have a distinct dialect, and are seen as heretics by the Kurds, who are Sunnis. The Dimli follow Alevi Shiite religious traditions.

Ministry Obstacles

There is a need for Scripture and other language-based resources in the language of the Zaza-Dimli.

Outreach Ideas

Gospel radio broadcasts will be helpful, but sustained prayer is needed for the Zaza-Dimli.

Pray for the Followers of Christ

Pray the few believers among the Zaza-Diml will grow in sharing and discussing God's Word with their families and communities. There are few if any followers of Jesus among this people group, but pray for those that will soon be evident. Pray that Zaza-Dimli believers will be well grounded in Scripture, and will be zealous to grow in the faith.

Pray for the Entire People Group

Pray for these people to live peaceful lives, establishing good relationships with the Turkish government and other ethnic groups.

Scripture Focus

"Declare his glory among the nations, his marvelous deeds among all peoples." Psalm 96:3

Zaza-Dimli en Turquía

Dimli significa "de Dailam" y es muy probable que este grupo sea descendiente de los dailamitas (residentes de una región montañosa al suroeste del Caspio llamada Dailam) Han sido guerreros feroces enfocados en la conquista. Los dimli son diferentes a los kurdos en dos formas: lenguaje y religión. Tienen un dialecto distintivo, y los kurdos que son sunitas los ven como herejes. Los dimli siguen tradiciones religiosas de los alevi shiitas.

Obstáculos para el Ministerio

Se necesitan Las Escrituras y otros recursos en su idioma zaza-dimli.

Ideas para el Ministerio

Las trasmisiones radiales son útiles, pero se necesita oración constante por los zaza-dimli.

Ore por los Seguidores de Cristo

Hay pocos seguidores de Jesús si los hay entre los zaza-dili, pero ore por aquellos que pronto se darán a conocer. Ore porque los creyentes zaza-dimli estén bien cimentados en la Escritura y tengan grandes deseos de crecer en la fe.

Ore por toda la Etnia

Ore por esta gente para que vivan vidas pacificas, estableciendo buenas relaciones con el gobierno turco y otros grupos étnicos.

Texto Bíblico

"Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas." Salmos 96:3

Zaza-Dimli터키

딤리 Dimli 는 "Dailam의" 란 뜻이며 다일람인(Dailamite-카스피해의 남서쪽 산악지대 다일람 거주)들의 후손으로 생각됩니다. 이들은 맹렬한 전사들이었으며 타지역 정복에 열을 올렸습니다. Dimli 는 쿠르드 종족과 두가지 차이점이 있습니다: 언어와 종교에서 차이가 나는데, 분명한 고유언어를 갖고 있으며, 수니파 무슬림인 쿠르드 종족에게 이단자 취급을 받습니다. Dimli 는 Alevi Shiite(알레비 시아파)의 종교적 전통을 따릅니다.

선교 장애 요인

자자-딤리(ZaZa-Dimli) 언어로 된 성경과 기타 복음자료가 필요합니다.

전도 방법 제안

복음 라디오 방송이 도움이 되겠지만, 자자-딤리 종족을 위한 지속적인 기도가 필요합니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

자자-딤리 종족 가운데에는 - 만약 있다면 - 예수님을 따르는 사람이 소수 있습니다만, 곧 분명하게 나타날 이들을 위해 기도해 주십시오. 자자-딤리 신도들이 성경에 뿌리를 잘 내리고 믿음 안에서 자라는 데 열정을 갖게 되도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

이 민족이 평화로운 삶을 살게 되고, 터키 정부와 다른 민족들과도 좋은 관계를 수립할 수 있도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

그 영광을 열방 중에, 그 기이한 행적을 만민 중에 선포할찌어다 시편 96:3

Zaza-dimli na Turquia

Dimli significa "de Dailam", e é provável que essas pessoas são descendentes de Dailamites (moradores de uma região montanhosa do sudoeste do mar Cáspio chamado Dailam). Eles foram guerreiros ferozes, com foco em conquista. O Dimli diferem dos curdos de duas formas: linguagem e religião. Eles tem um dialeto distinto, e são vistos como hereges pelos curdos, que são sunitas. O Dimli Alevi seguem tradições religiosas xiitas.

Obstáculos ao Ministério

Há uma grande necessidade de escritura na língua e outros recursos baseados na linguagem da Zaza-Dimli.

Idéias ao Ministério

Transmissões do evangelho via rádio será útil, é necessário oração sustentável pelo Zaza- Dimli.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Se há, são alguns os seguidores de Jesus entre os Zaza-Dimli, mas ore por aqueles que em breve tornar-se-ão evidentes. Ore para que os crentes Zaza-Dimli sejam bem fundamentados nas Escrituras e sejam zelosos no crescimento da sua fé.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que essas pessoas possam viver vidas pacíficas, estabelecendo boas relações com o governo turco e de outros grupos étnicos.

Foco Escritura

"Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas." Salmos 96:3

Zaza-DimliTurkey

Từ ngữ Dimli có nghĩa là "thuộc về Dailam". Dường như người Dimli là hậu duệ của người Dailamite (cư dân sinh sống tại vùng núi phía tây nam biển Caspian gọi là Dailam). Họ là những chiến binh dũng cảm, luôn quan tâm đến việc đánh trận. Người Dimli khác người Kurd về ngôn ngữ và tôn giáo. Họ nói một thứ tiếng địa phương riêng. Họ bị người Kurd theo Hồi giáo Sunni xem là người dị giáo khi theo đuổi những truyền thống tôn giáo của phái Alevi Shiite.

Những khó khăn trở ngại

Cần dịch Kinh Thánh và văn phẩm Cơ Đốc sang tiếng Zaza-Dimli.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Đài phát thanh truyền bá Phúc Âm rất có ích cho công tác truyền giáo. Dầu vậy cần cầu nguyện bền đỗ cho người Zaza-Dimli.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Có thể có một số ít hoặc không có Cơ Đốc nhân nào giữa vòng người Zaza-Dimli. Dầu vậy xin Chúa khiến họ sớm tin nhận Ngài. Xin Chúa giúp các Cơ Đốc nhân Zaza-Dimli tương lai vững tin nơi Lời Chúa và ngày càng mạnh mẽ trong đức tin.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Xin Chúa giúp người Dimli được sống bình yên. Xin Chúa giúp họ thiết lập mối liên hệ tốt với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và các dân tộc thiểu số khác.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hãy thuật sự vinh-hiển Ngài giữa các nước, Truyền các công-việc lạ-lùng Ngài giữa các dân." Thi-thiên 96:3


Full profile