Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Laki in Iran
Population
1,221,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Laki in Iran

The LakI people of Iran live in the southwest of the country and speak Laki which is a northwest Iranian language. Laki has become one of the main Kurdish languages in Iran. Several tribes speak Laki including the Jalilavand and the Osmanvand.

Ministry Obstacles

They follow a traditional religion called Ahl-E-Haqq and Shia Islam.

Outreach Ideas

Simple things grow, simple things multiply. Pray for a simple church and small groups to be a hallmark of the Holy Spirit's work to maximize fruitfulness among these people who do not presently have God's truth.

Pray for the Followers of Christ

There are no known followers of Christ among the Laki people in Iran.

Pray for the Entire People Group

* Pray that the Holy Spirit will raise up many prayer teams to pray for the Laki people until the blessing of knowing Jesus is spreading rapidly in this remote region from family to family.

Scripture Focus

"I will give thanks to You, O Lord, among the peoples; I will sing praises to You among the nations ... Be exalted above the heavens, O God; Let Your glory be above all the earth." Psalm 57:9-11

Laki en Irán

La etnia Laki de Irán viven en el suroeste del país y hablan la lengua Laki, el cual es un lenguaje del Noroeste de Irán. La lengua Laki es uno de los principales lenguajes Kurdos en Irán. Existen varias tribus que hablan Laki, incluyendo a las tribus Jalilavand y Osmanvand.

Obstáculos para el Ministerio

Son adeptos de una religión tradicionalista llamada Ahl-E-Haqq e Islam Shia.

Ideas para el Ministerio

Cosas simples crecen, y cosas simples se multiplican. Ore para que se establezca una iglesia sencilla y que grupos pequeños sean un distintivo de la obra del Espíritu Santo para maximizar los frutos entre esta etnia, que hoy en día no tiene la verdad de Dios.

Ore por los Seguidores de Cristo

No se tiene conocimiento de seguidores de Cristo entre la etnia Laki en Irán.

Ore por toda la Etnia

*Ore para que el Espíritu Santo levante muchos equipos de oración para que oren por la etnia Laki, hasta que la bendición de conocer a Jesús se haya diseminado rápidamente en esta región remota, de familia a familia.

Texto Bíblico

"Te alabaré entre los pueblos, oh Señor; Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, Y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios; Sobre toda la tierra sea tu gloria." Salmos 57:9-11

Laki이란

이란의 Laki 민족 사람들은 나라의 남서부에 살고 있으며 이란의 북서쪽 언어 인 Laki어를 사용합니다. Laki어는 이란의 주요 쿠르드어 언어 중 하나가 되었습니다. Jalilavand와 Osmanvand를 포함한 몇몇 부족들은 Laki어를 사용합니다.

선교 장애 요인

그들은 알에학(Ahl-E-Haqq)과 시아파 이슬람이라는 전통적인 종교를 따릅니다.

전도 방법 제안

단순한 것들이 자라고, 단순한 것들이 배가됩니다. 현재 하나님의 진리가 없는 사람들 사이에서 결실을 극대화하기 위해 간단한 교회와 소그룹을 통해 성령님께서 일 하시도록 기도합시다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

이란의 Laki 민족 가운데 알려진 그리스도를 따르는 사람은 없습니다.

이 민족 전체를 위한 기도

이 외진 지역에 예수를 아는 축복이 가족에서 가족으로 급속히 퍼질 때까지 Laki 사람들을 위해 기도하는 많은 기도 팀들이 세워 지도록 기도합시다.

성경 말씀

주여 내가 만민 중에서 주께 감사하오며 열방 중에서 주를 찬송하리이다 대저 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창에 이르나이다 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광은 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다 시편 57:9-11

Laki no Irã

O povo Laki do Irã vive no sudoeste do país e fala Laki, que é uma língua do noroeste do Irã. O Laki se tornou uma das principais línguas curdas no Irã. Várias tribos falam Laki, incluindo os Jalilavand e os Osmanvand.

Obstáculos ao Ministério

Eles seguem uma religião tradicional chamada Ahl-E-Haqq e Shia Islam.

Idéias ao Ministério

Coisas simples crescem, coisas simples se multiplicam. Ore para que uma igreja simples e pequenos grupos sejam uma marca da obra do Espírito Santo para maximizar a fecundidade entre essas pessoas que atualmente não têm a verdade de Deus.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Não há seguidores conhecidos de Cristo entre o povo Laki no Irã.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que o Espírito Santo levante muitos grupos de oração para orarem pelo povo Laki até que a bênção de conhecer Jesus esteja espalhando-se rapidamente nesta região remota, de família em família.

Foco Escritura

"Render-te-ei graças entre os povos; cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade, até às nuvens." Salmos 57:9-10

LakiIran

Người Laki sống ở miền Tây Nam của nước Iran và nói tiếng Laki, một ngôn ngữ của miền Tây Bắc Iran. Tiếng Laki đã trở thành một trong những ngôn ngữ chính của người Kurd sống ở Iran. Một vài bộ lạc khác cũng nói tiếng Laki là Jalilavand và Osmanvand.

Những khó khăn trở ngại

Người Laki theo một tôn giáo truyền thống gọi là Ahl-E-Haqq và Hồi giáo nhánh Shia.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Những điều đơn sơ lớn lên, những việc đơn giản phát triển bội phần. Cầu nguyện xin Chúa dấy lên một hội thánh đơn sơ với các nhóm nhỏ như là một dấu ấn của công việc của Đức Thánh Linh để sẽ gặt hái nhiều kết quả giữa những người hiện không có Lẽ Thật của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Không có ai tin Chúa Giê-xu giữa vòng người Laki ở Iran.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Cầu nguyện xin Đức Thánh Linh dấy lên nhiều nhóm cầu nguyện để cầu nguyện cho người Laki cho đến khi phước lành của sự nhận biết Chúa Giê-xu lan truyền nhanh chóng từ gia đình đến gia đình kia
trong vùng xa xôi hẻo lánh này

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hỡi Chúa, tôi sẽ cảm-tạ Chúa giữa các dân, Hát ngợi-khen Chúa trong các nước. Vì sự nhân-từ Chúa lớn đến tận trời, Sự chân-thật Chúa cao đến các từng mây. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời. Nguyện sự vinh-hiển Chúa trổi cao hơn cả trái đất!" Thi-thiên 57:9-11


Full profile