Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Bederia in Sudan
Population
986,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Bederia in Sudan

The Bederia are mixed-race Bedouins, in Kordofan, one of the numerous Baggara tribes of northern Sudan. The Baggara, also known as Shuwa Arabs, are a nomadic Bedouin people inhabiting Africa between Lake Chad and the Nile. They are cattle-herding Arabs, although sometimes mixed with indigenous tribes.

Ministry Obstacles

The Bederia tribe lives in an area difficult for outsiders to access. They also likely have a low literacy rate.

Outreach Ideas

Christians need to care for the physical and material needs of these people. Trust and friendship are needed.

Pray for the Followers of Christ

Even though there may be no followers of Jesus today among the Bederia tribe, pray for those that will soon be led to Christ. Pray they will faithfully fellowship together, and that pastors and teachers will be provided. Pray for Scripture availability.

Pray for the Entire People Group

Pray for the Bederia tribe to be able to care for their families, for good water supplies and adequate food and housing. Pray for peace in Sudan.

Scripture Focus

"The harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore beseech the Lord of the harvest to send out workers into His harvest." Matthew 9:37-38

Bederia en el Sudán

Los bederia son beduinos negroides de raza mixta, en el Kordofán, una de las numerosas tribus baggaras del norte de Sudán. Los baggara, también conocido como árabes Shuwa, son un pueblo nómada beduino que habita África entre el lago Chad y el Nilo. Son árabes que pastorean ganado, aunque a veces se mezclan con las tribus indígenas.

Obstáculos para el Ministerio

La tribu bederia vive en una zona de difícil acceso para los extranjeros. También es probable que tengan una tasa baja de alfabetización.

Ideas para el Ministerio

Los cristianos necesitan atender las necesidades físicas y materiales de estas personas. La confianza y la amistad son necesarias.

Ore por los Seguidores de Cristo

Aunque puede que no haya seguidores de Jesús hoy en la tribu bederia, ore por los que pronto sean dirigidos a Cristo. Ore para que convivan juntos fielmente, y que los pastores y los maestros sean provistos. Ore por la disponibilidad de las Escrituras.

Ore por toda la Etnia

Ore para que la tribu bederia pueda cuidar a sus familias. Ore por acceso al agua potable, alimentación adecuada y por la vivienda. Ore por la paz en Sudán.

Texto Bíblico

"Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies." Mateo 9:37-38

Bederia수단

Bederia 종족은 흑인과 베두인 종족의 혼혈로, Kordofan 지역에 거주하며 북수단의 수많은 Baggara 종족 중에 하나입니다. Baggara 종족은 슈와(Shuwa) 아랍인이라고도 불리는데, 차드 호수와 나일강 사이의 아프리카 지역에 거주하는 베두인 유목인입니다. 토착종족과 섞여 있긴 하지만 이들은 가축을 치는 아랍인입니다.

선교 장애 요인

Bederia 종족은 외지인들이 접근하기 어려운 곳에 살며, 대체로 낮은 문자 해독율을 보입니다.

전도 방법 제안

그리스도인들은 이 사람들의 신체적, 물질적 필요를 돌봐야 할 것입니다. 신뢰와 우정이 필요합니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

아마도 오늘날 Bederia 종족 내에는 예수를 따르는 사람이 없는것 같지만, 그리스도께 곧 나아올 이들을 위해 기도합시다. 이들이 서로 신실하게 교제할 수 있도록, 목회자와 교사가 공급될 수 있도록 기도해 주십시오. 이들의 언어로 성경 보급이 되도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

Bederia 종족이 그들의 가족들을 잘 돌보고 좋은 식수원과 충분한 음식과 거주할 곳을 위해 기도해 주십시오. 수단의 평화를 위해 기도해주십시오.

성경 말씀

그래서 제자들에게 말씀하셨다. "추수할 것은 많은데, 일꾼이 적다. 그러므로 너희는 추수하는 주인에게 일꾼들을 그의 추수밭으로 보내시라고 청하여라." 마태복음 9:37-38

Bederia no Sudão

Os Bederias são mestiços negróides beduínos, em Kordofan, uma das numerosas tribos Baggara do norte do Sudão. O Baggara, também conhecido como árabes Shuwa, são um povo nômade bedueíno que habitam na África entre o lago Chade e o Nilo. Eles são pastores de gado, embora às vezes misturados com tribos indígenas.

Obstáculos ao Ministério

A tribo Bederia vive em uma área de difícil acesso para pessoas de fora. Eles provavelmente tm uma taxa de analfabetismo alta.

Idéias ao Ministério

Os cristãos precisam cuidar das necessidades físicas e materiais dessas pessoas. Confiança e amizade são fundamentais.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Embora talvez não haja seguidores de Jesus hoje na tribo Bederia, ore por aqueles que em breve serão guiados a Cristo. Ore para que reúnam-se fielmente a fim de terem comunhão e que pastores e mestres sejam providenciados. Ore pra que tenham acesso às Escrituras.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que a tribo Bederia seja capaz de cuidar de suas famílias, por abastecimento de água e alimentação suficiente, e por habitação adequada. Orem pela paz em Darfur.

Foco Escritura

"E, então, se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara." Mateus 9:37-38

BederiaSudan

Người Bederia là dân Bedouin lai sống ở Kordofan. Họ là một trong vô số các bộ lạc Baggara ở Bắc Sudan. Người Baggara cũng được biết đến là dân Shuwa gốc Ả-rập. Họ là một bộ lạc Bedouin du mục, sống rải rác khắp vùng giữa hồ Chad và sông Nile ở Châu Phi. Tuy họ là những người Ả-rập chăn nuôi gia súc nhưng đôi khi họ cũng chung sống với các bộ lạc thổ dân.

Những khó khăn trở ngại

Bộ lạc Bederia sinh sống tại vùng mà người ngoại quốc khó tiếp cận. Dường như không có nhiều người Bederia biết chữ.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cơ Đốc nhân cần quan tâm đến những nhu cầu thuộc thể cũng như vật chất của người Bederia. Cần gây dựng lòng tin và tình bằng hữu với họ.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Cho dù giữa vòng bộ lạc Bederia hiện nay chưa có Cơ Đốc nhân nào, xin Chúa khiến họ sớm tin nhận Ngài. Xin Chúa giúp các Cơ Đốc nhân tương lai trung tín nhóm họp thông công với nhau. Xin Chúa sai phái các vị mục sư và giáo viên dạy Kinh Thánh đến giúp đỡ họ. Xin Chúa cho họ có Kinh Thánh trong ngôn ngữ của mình.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Xin cầu nguyện cho người Bederia có nhà ở và có thể chăm sóc gia đình chu đáo. Xin Chúa cho họ có đầy đủ nước sạch và lương thực. Xin Chúa ban hòa bình cho nước Sudan.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Ngài bèn phán cùng môn-đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. 38Vậy, hãy cầu-xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình." Ma-thi-ơ 9:37-38

Bederia du Soudan

Les Bederia sont des bédouins métis, au Kordofan, l'une des nombreuses tribus baggara du nord du Soudan. Les Baggara, également appelés Arabes Shuwa, sont un peuple bédouin nomade habitant l'Afrique entre le lac Tchad et le Nil. ce sont des Arabes éleveurs de bétail, bien que parfois mêlés à des tribus indigènes.

Obstacles du Ministère

La tribu Bederia vit dans une zone difficile d'accès pour les étrangers. Ils ont également probablement un faible taux d'alphabétisation.

Idées de Sensibilisation

Les chrétiens doivent prendre soin des besoins physiques et matériels de ces personnes. la confiance et l'amitié sont nécessaires.

Priez pour les Disciples du Christ

Même s'il n'y a pas aujourd'hui de disciples de Jésus parmi la tribu des Bederia, priez pour ceux qui seront bientôt conduits au Christ. Priez pour qu'ils communiquent fidèlement ensemble et que des pasteurs et des enseignants soient fournis. Priez pour la disponibilité des Écritures.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

Priez pour que la tribu Bederia puisse prendre soin de sa famille, pour un bon approvisionnement en eau et une nourriture et un logement adéquats. Priez pour la paix au Soudan.

Centre d’Écriture

Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu 9:37-38

Full profile