Unreached of Day: Today

Somali Bantu in Somalia
Population
769,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Somali Bantu in Somalia

The different Somali Bantu groups are united primarily because of the racial discrimination they face within Somalia. Most Somalis will not intermarry with Somali Bantus, and some will not even eat with them or enter their house. During the civil war in Somalia, Somali Bantus were one of the most vulnerable groups and suffered horribly at the hands of clan militias and criminal gangs. Many have left Somalia.

Ministry Obstacles

Fear that Christianity undermines their identity, communities and traditions is one way Satan uses to hinder Somali Bantu communities from accepting Christ's blessings.

Outreach Ideas

Pray for believers to build bridges of friendship and trust with Somali Bantu family leaders.

Pray for the Followers of Christ

Pray that Somali Bantu people who know Christ will become wise in sowing the Word of God among their families and friends.

Pray for the Entire People Group

* Pray for a strong movement of the Holy Spirit will bring entire Somali Bantu families into a rich experience of God's blessing.
* Pray for Somali Bantus to become disciples and make disciples who will make even more disciples.
* Pray for the Holy Spirit to give the Somali Bantu people teachable and understanding hearts.

Scripture Focus

"But indeed, as I live, all the earth will be filled with the glory of the Lord." Numbers 14:21

Somali Bantu en Somalia

Los distintos grupos de los somalís bantúes están unidos primeramente por la discriminación que enfrentan dentro de Somalia. La mayoría de los somalís no se permiten casar con los somalí bantús, y algunos, ni si quiera, comen con ellos ni entraran en sus casas. Durante la guerra civil en Somalia, los somalís bantús eran unos de los grupos más vulnerables y sufrieron horriblemente a manos de las milicias de los clanes y los mareros criminales. Muchos han huido de Somalia.

Obstáculos para el Ministerio

El temor que el cristianismo puede socavar su identidad, sus comunidades y tradiciones es una manera que satanás usa para detener las comunidades de los somalí bantú en aceptar las bendiciones de Cristo.

Ideas para el Ministerio

Ore por los creyentes para edificar puentes de amistad y confianza entre los líderes familiares de los somalís bantúes

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore para que el pueblo de los somalí bantú que conocen a Cristo, puedan ser sabios en como sembrar la Palabra de Dios entre sus familias y amigos.

Ore por toda la Etnia

*Ore por un movimiento fuerte del Espíritu Santo para traer familias enteras de los somalís bantúes a una experiencia rica de las bendiciones de Dios.
*Ore por los somalís bantús para ser discípulos y hacer discípulos quien hacen aún más discípulos.
*Ore por el Espíritu Santo en dar a los somalís bantúes unos corazones enseñables y entendidos.

Texto Bíblico

"Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra." Números 14:21

Somali Bantu소말리아

소말리아 반투 민족집단들은 소수민족끼리 결집되어 있으며 이는 소말리아에서 그들이 인종차별을 당하기 때문입니다. 대부분 소말리아 사람들은 소말리아 반투스 종족과 통혼하지 않으며 심지어는 그들과 함께 식사하지도 않고 그들의 집에 들어가지도 않습니다. 소말리아의 내전이 있었을 때에 소말리아 반투스 종족은 피해를 입기 가장 쉬운 집단이었고, (타)민족 민병대원들이나 범죄 갱단들에게 끔찍한 고통을 받았습니다. 이들은 대부분 소말리아에 남아 있습니다.

선교 장애 요인

기독교로 인하여 그들의 정체성, 공동체, 전통의 기반이 약화될 수 있다는 두려움은, 소말리아 반투 공동체가 그리스도의 축복을 받아들이는 것을 방해하는 사탄의 전략이기도 합니다.

전도 방법 제안

믿는 자들이 소말리아 반투 종족의 가족 리더들과 우정과 신뢰의 다리를 놓을 수 있도록기도해 주십시오.

현지 그리스도인들을 위한 기도

그리스도를 아는 소말리아 반투 민족들이 그 가족들과 친구들에게 하나님의 말씀 씨앗을 지혜롭게 뿌리도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

* 소말리아 반투 가족들 안에서 성령께서 강력하게 임재하셔서 하나님의 축복을 풍성하게 경험
* 소말리아 반투스 종족들이 (그리스도의) 제자가 될 수 있도록, 또한 더 많은 제자들을 이끌 이들을 제자 삼을 수 있도록 기도해 주십시오.
* 성령께서 소말리아 반투 사람들에게 잘 배우고 이해하는 마음을 주시도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

"그러나 진실로 나의 사는 것과 여호와의 영광이 온 세계에 충만할 것으로 맹세하노니" 민수기 14:21

Somaliano bantu na Somália

Os diferentes grupos Somali Bantu estão unidos principalmente por causa da discriminação racial que enfrentam na Somália. A maioria dos Somalis não se casará com Somalis Bantus, e alguns nem sequer comerão com eles ou entrarão em suas casas. Durante a guerra civil na Somália, os Somalis Bantus foram um dos grupos mais vulneráveis e sofreram horrivelmente nas mãos de milícias de clãs e gangues criminosas. Muitos deixaram a Somália.

Obstáculos ao Ministério

O medo de que o cristianismo comprometa sua identidade, comunidades e tradições é uma maneira que Satanás usa para impedir que as comunidades Somalis Bantus aceitem as bênçãos de Cristo.

Idéias ao Ministério

Ore para que crentes construam pontes de amizade e confiança com os líderes de família Somali Bantu.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore para que pessoas Somali Bantus que conhecem a Cristo se tornem sábias em semear a Palavra de Deus entre suas famílias e amigos.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore por um forte movimento do Espírito Santo que traga famílias inteiras Somali Bantu a uma rica experiência da bênção de Deus.
*Ore para que Somali Bantus se tornem discípulos e façam discípulos que farão ainda mais discípulos.
*Ore para que o Espírito Santo dê ao povo Somali Bantu pessoas com corações abertos ao aprendizado e à compreensão.

Foco Escritura

"Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra." Números 14:21

Somali BantuSomalia

Các nhóm người Somali Bantu khác nhau đã liên kết với nhau chủ yếu là vì sự kỳ thị chủng tộc mà họ gặp phải ở Somalia. Hầu hết người Somalia không cưới gả với người Somali Bantu, và thậm chí một số người cũng không ăn chung hoặc vào nhà của người Somali Bantu. Trong cuộc nội chiến ở Somalia, người Somali Bantu là một trong những nhóm yếu thế nhất và phải
chịu đựng những đau khổ khủng khiếp dưới bàn tay của các nhóm dân quân thị tộc có vũ trang và các băng đảng tội phạm. Nhiều người đã rời khỏi Somalia.

Những khó khăn trở ngại

Người Somali Bantu lo sợ Cơ-đốc giáo sẽ làm suy yếu bản sắc dân tộc, cộng đồng và truyền thống của họ. Đây là một cách mà Ma-quỷ sử dụng để cản trở các cộng đồng người Somali Bantu tiếp nhận các phước lành từ Chúa Giê-xu Christ.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Xin cầu nguyện cho các tín hữu Cơ-đốc trong việc xây dựng nhịp cầu thân hữu và lòng tin cậy nhau với các nhà lãnh đạo gia đình người Somali Bantu.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin cầu nguyện cho những người Somali Bantu đã biết Chúa Giê-xu sẽ khôn ngoan trong việc gieo ra Lời Chúa cho gia đình và bạn bè của họ.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Xin cầu nguyện để Đức Thánh Linh dấy lên một phong trào mạnh mẽ cho toàn bộ các gia đình người Somali Bantu trải nghiệm những phước lành dư dật của Đức Chúa Trời.
* Xin cầu nguyện cho nhiều người Somali Bantus sẽ trở thành môn đồ thật của Chúa rồi môn đệ hoá nhiều người khác, là những người sẽ đào tạo nhiều môn đệ hơn nữa.
* Cầu nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho người Somali Bantu tấm lòng hiểu biết, mềm mại dễ dạy.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Nhưng ta chỉ sự hằng sống ta mà quả-quyết rằng, sự vinh-quang của Đức Giê-hô-va sẽ đầy-dẫy khắp trái đất!" Dân-số Ký 14:21

Somali Bantu de Somalie

Victimes de discrimination raciale dans leur pays, les différents groupes Bantous en Somali se sont rapprochés et unis. La plupart des autres Somaliens ne se marient avec eux et certains vont même jusqu'à ne pas manger avec ni entrer sous leur toit. Durant la guerre civile, les Bantous en Somalie ont été l'un des groupes des plus vulnérables. Ils ont atrocement souffert à cause des milices et des gangs criminels. Plusieurs Bantous ont dû quitté le pays.

Obstacles du Ministère

Satan utilise la peur comme un moyen pour dissuader les communautés Bantous d'accepter les bénédictions du Christ. La peur d'un Christianisme qui voudrait saper et porter atteinte à leurs identité, communauté et traditions.

Idées de Sensibilisation

Prions pour que les croyants puissent établir des ponts d'amitiés et de confiances avec les chefs de familles Bantous en Somali

Priez pour les Disciples du Christ

Prions Dieu d'accorder la sagesse aux croyants Bantous en semant la Parole dans leur famille et avec leurs amis.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

* Prions pour que le Saint-Esprit agit avec puissance dans les familles Bantous pour qu'elles puissent connaître et apprécier la bénédiction de Dieu.
* Prions pour que beaucoup de Bantous Somaliens se convertissent et font des disciples qui, à leur tour, iront faire encore plus de disciples.
* Prions pour que le Saint-Esprit accorde au peuple Bantou en Somali un cœur ouvert à l'enseignement et la compréhension (de la Parole)*.

Centre d’Écriture

mais je suis vivant et la gloire de l'Eternel remplira toute la terre. Nombres 14:21

Full profile