Unreached of Day: Today

Rahanweyn in Somalia
Population
2,825,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Rahanweyn in Somalia

The Rahanweyn is composed of two major sub-clans, the Digil and the Mirifle or Rahawiin. The Somalis are not a unitary people group, but a grouping of broad clan federations divided by language and by clan conflicts. The Digil-Rahawiin speak various dialects of what is known as the Maay language. The Digil and Rahawiin clans retain much of the historic nomadic, pastoral culture primarily centered around camels with a few cattle and goats. They are virtually all Muslim.

Ministry Obstacles

The Digil-Rahawiin clans may offer special challenges to evangelists and church planters because of the clan divisions within the broader group.

Outreach Ideas

Pray for laborers to sow God's Word to persons and households of peace, which will in turn catalyze movements to Christ among the Rahanweyn people.

Pray for the Followers of Christ

There are very few followers of Jesus among this large clan grouping in Somalia. They need prayer support. Pray they will be sent resources (Scripture, Jesus film, and so forth) to help them become established in the faith. Pray they will be patient with each other, bearing with one another in love.

Pray for the Entire People Group

Pray for the Digil-Rahawiin people living in the harsh environment of Somalia to be able to care adequately for their families. Pray for sufficient rain, and for good agricultural practices.

Scripture Focus

"All the ends of the earth will remember and turn to the Lord, and all the families of the nations will worship before You." Psalm 22:27

Rahanweyn en Somalia

Los digil y los rahawiin (mirifle) son dos de las federaciones del clan de los grupos somalíes. Los somalíes no son un grupo unitario, sino una agrupación de federaciones de clanes amplios divididos por el lenguaje y conflictos entre clanes. Los digil-rahawiin hablan varios dialectos de lo que se conoce como el lenguaje maay. Los clanes digil y rahawiin conservan gran parte de la cultura histórica nómada principalmente enfocada en la crianza de los camellos y otros tipos de ganado. Casi todos son los musulmanes.

Obstáculos para el Ministerio

Los clanes digil-rahawiin pueden ser un gran reto para los evangelistas y plantadores de iglesias a causa de las divisiones de los clanes.

Ideas para el Ministerio

Los obreros cristianos necesitan preocuparse por las necesidades materiales y físicas de estas personas que viven en una tierra dura.

Ore por los Seguidores de Cristo

Hay muy pocos seguidores de Jesús en medio de esta gran agrupación de clan. Necesitan apoyo de oración. Ore para que ellos reciban los recursos enviados (las Escrituras, la película de Jesús, entre otros) para convertirse en la fe. Ore para que tengan paciencia con los demás, y sean tolerantes los unos con los otros en el amor.

Ore por toda la Etnia

Ore por las personas digil-rahawiin que viven en el duro ambiente de Somalia y para que puedan cuidar adecuadamente a sus familias. Ore por suficiente lluvia y las buenas prácticas agrícolas.

Texto Bíblico

"Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti." Salmos 22:27

Rahanweyn소말리아

Digil 과 Rahawiin (Mirifle) 이란 단어는, 소말리아 사람들의 씨족 연합체 중 하나를 각각 뜻하는 말입니다.. 소말리아는 단일 종족 국가가 아니며, 언어와 씨족간 충돌로 분열된 매우 많은 씨족 연합체들의 그룹들입니다. Digil-Rahawiin 종족은 Maay 언어의 여러 방언을 구사합니다. Digil 과 Rahawiin 씨족은 역사적으로 목축형 유목민이었던 과거를 많이 보존하고 있으며, 주로 낙타를 키우며, 소수의 소와 염소도 키웁니다.이들은 거의 모두 무슬림입니다.

선교 장애 요인

Digil-Rahawiin 씨족은 복음전도자와 교회설립자들에게 특별한 도전을 줄 수 있는데, 그 이유는 더 넓은 인종 그룹들간에 씨족간 분열이 있기 때문입니다.

전도 방법 제안

그리스도인 사역자는 가혹한 환경에서 살아가는 이들의 물질적, 육체적 필요를 진정으로 돌보아야 합니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

소말리아의 거대한 씨족 그룹들 안에는 매우 적은 예수를 따르는 자들이 있습니다. 이들은 기도후원이 필요합니다. 믿음 안에서 굳건해지도록 돕기 위해, 성경, 예수 영화 등의 자료들을 전달받게 되도록 기도합시다. 이들이 상대방에 대해 더 인내심을 갖고, 사랑 안에서 참을 수 있도록 기도합시다.

이 민족 전체를 위한 기도

소말리아의 가혹한 환경에서 살아가는 Digil-Rahawiin 사람들이 그들의 가족들을 적절히 돌볼 수 있도록 기도합시다. 비가 충분히 내리도록, 농업 생산이 잘 되도록 기도합시다.

성경 말씀

땅 끝에 사는 사람들도 생각을 돌이켜 주님께로 돌아올 것이며, 이 세상 모든 민족이 주님을 경배할 것이다. 시편 22:27

Rahanweyn na Somália

O Digil e Rahawiin (Mirifle) são duas clás das federações dos povos somálios. Os somálios não são um grupo de pessoas unitária, mas um agrupamento de federações amplas divididas por idiomas e por conflitos entre clãs. O Digil-Rahawiin falam dialetos diferentes do que é conhecido como a linguagem Maay. O Digil e o clã Rahawiin mantem grande parte da cultura histórica, pastores nômades principalmente centrados em torno de camelos com pouco gado e caprinos. Eles são todos praticamente muçulmanos..

Obstáculos ao Ministério

Os clãs Digil-Rahawiin podem oferecer desafios especiais para evangelistas e plantadores de igreja por causa das divisões de clã dentro do grupo mais amplo.

Idéias ao Ministério

Trabalhadores cristãos precisam de cuidar genuinamente das necessidades materiais e físicas dessas pessoas, que vivem em uma terra dura.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Há muito poucos seguidores de Jesus neste grande clã na Somália. Eles precisam de sustento em oração. Ore para que recursos (Escrituras, filme de Jesus, etc) sejam enviados a eles para ajudá-los a se firmarem na fé. Ore para que sejam pacientes uns com os outros, suportando uns aos outros em amor.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore pelas pessoas Digil-Rahawiin que vivem nas regiões áridas da Somália, para que consigam cuidar adequadamente de suas famílias. Ore por chuva suficiente, e por boas práticas agrícolas.

Foco Escritura

"Lembrar-se-ão do SENHOR e a ele se converterão os confins da terra; perante ele se prostrarão todas as famílias das nações." Salmos 22:27

RahanweynSomalia

Người Digil và người Rahawiin (Mirifle) là hai thị tộc trong số các liên hiệp thị tộc Somali. Người Somali không phải là một dân tộc đoàn kết. Các liên hiệp thị tộc bị phân rẽ bởi ngôn ngữ và mâu thuẫn giữa các thị tộc. Người Digil-Rahawiin nói các thứ tiếng là biến thể của ngôn ngữ Maay. Thị tộc Digil và Rahawiin còn duy trì nhiều văn hoá du mục, văn hóa chăn bầy trong lịch sử. Họ tập trung nuôi lạc đà với một số ít gia súc và dê. Hầu hết người Dil-Rahawiin theo Hồi giáo.

Những khó khăn trở ngại

Thị tộc Digil-Rahawiin có thể là thách thức đặc biệt đối với các nhà truyền giáo cũng như các nhà thành lập Hội thánh vì tình trạng phân rẽ thị tộc trong nhóm đông dân này.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Các nhân sự Cơ Đốc cần thật sự quan tâm đến nhu cầu vật chất và thuộc thể của những người Digil-Rahawiin đang sinh sống ở vùng khắc nghiệt.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Có rất ít Cơ Đốc nhân giữa vòng thị tộc Digil-Rahawiin đông dân tại Somali. Họ cần sự cầu thay của chúng ta. Xin Chúa sai phái các nhân sự Cơ Đốc đem văn phẩm Cơ Đốc đến để củng cố đức tin cho họ. Xin Chúa giúp người Digil-Rahawiin biết kiên nhẫn, cảm thông và giúp đỡ nhau trong tình yêu thương.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Xin Chúa giúp những người Digil-Rahawiin đang sống ở vùng khắc nghiệt tại Somali có thể chăm sóc chu đáo cho gia đình của mình. Xin Chúa cho có đủ mưa và trang bị đầy đủ nông cụ cho họ trồng tỉa.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Bốn phương thế-gian sẽ nhớ và trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Các họ-hàng muôn dân sẽ thờ-lạy trước mặt Ngài." Thi-thiên 22:27

Rahanweyn de Somalie

Les Digil et les Rahawiin (ou Mirifle) sont deux des fédérations de clan des peuples somaliens. Les Somaliens ne sont pas un groupe unitaire mais un regroupement de larges fédérations claniques divisées par les langues et les conflits de clan. Les Digil-Rahawiin parlent divers dialectes de la langue appelée maay. Les clans Digil et Rahawiin conservent une grande partie de la culture nomade et pastorale historique, principalement centrée sur les chameaux avec quelques bovins et chèvres. Ils sont quasiment tous musulmans.

Obstacles du Ministère

Les évangélistes et les implanteurs d’églises peuvent se trouver face à des défis particuliers dans les clans Digil-Rahawiin à cause des divisions de clans au sein du groupe élargi.

Idées de Sensibilisation

Prions pour que des ouvriers sèment la Parole de Dieu chez des personnes et des foyers de paix, qui pourront à leur tour déclencher des mouvements vers Christ au sein du peuple rahanweyn.

Priez pour les Disciples du Christ

Il y a très peu de disciples de Jésus parmi ce grand groupe clanique en Somalie. Ils ont besoin d’un soutien dans la prière. Prions pour qu’ils reçoivent des ressources (Ecritures, film Jésus, etc.) pour les aider à être établis dans la foi. Prions pour qu’ils soient patients les uns avec les autres, se supportant les uns les autres dans l’amour.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

Prions pour que les Digil-Rahawiin, qui vivent dans cet environnement difficile de Somalie, puissent s’occuper convenablement de leurs familles. Prions pour des pluies suffisantes et de bonnes pratiques agricoles.

Centre d’Écriture

Les malheureux mangeront et seront rassasiés, ceux qui cherchent l’Eternel le célébreront. Que votre cœur vive à perpétuité! Psaumes 22:27

Full profile