Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Wolof in Senegal
Population
6,183,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Wolof in Senegal

The French expanded into Senegal during the 1800s, making it a colony of French West Africa. In 1946, the Wolof of Senegal were awarded French citizenship, and today, many Wolof have their homes in France. The Wolof follow a complex code of behavior that is based on their social status. Intermarriage among the three classes is a very rare occurrence.

Ministry Obstacles

The Wolof generally have not been open to the Christian Gospel. Pray this will change.

Outreach Ideas

Christian believers living to the south of Senegal may have access to the Wolof. Pray they be given a heart to attempt this.

Pray for the Followers of Christ

Pray that Wolof believers will become effective and fruitful in sharing and discussing Bible stories with their own and other families. Pray for the few Christian believers among the Wolof, that they will grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Pray they will represent him faithfully.

Pray for the Entire People Group

Pray for the Wolof tribes of Senegal to have adequate health care, and to be able to care properly for their families.

Scripture Focus

"All nations you have made will come and worship before you, O Lord, they will bring glory to your name." Psalm 86:9

Wolof en el Senegal

Los franceses entraron a Senegal durante los años 1800 y por eso es una colonia de África Occidental Francesa. En 1946 los wolof de Senegal recibieron nacionalidad francesa, y hoy en día, muchos wolof tienen sus casas en Francia. Los wolof siguen un complejo código de conducta que se basa en su estatus social. El matrimonio mixto entre las tres clases es muy raro.

Obstáculos para el Ministerio

Los wolof en general no han sido abiertos al Evangelio. Ore para que esto cambie.

Ideas para el Ministerio

Puede que los creyentes quienes viven al sur de Senegal tengan acceso a los wolof. Ore para que tengan la visión de ir.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los pocos creyentes entre los wolof para que crezcan en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ore para que le representen de forma fidedigna.

Ore por toda la Etnia

Ore por las tribus wolof de Senegal para que tengan atención médica adecuada, y para que puedan atender adecuadamente a sus familias.

Texto Bíblico

"Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, Y glorificarán tu nombre." Salmos 86:9

Wolof세네갈

1800년대에 프랑스는 서부 아프리카 식민지에 세네갈을 포함시켰습니다. 1946년도에 세네갈의 Wolof 사람들은 프랑스 시민권을 부여받았고, 오늘날 이들 중 많은 이들이 프랑스에 거주지가 있습니다. Wolof 사람들은 사회적 지위와 관련된 복잡한 행동 양식을 따릅니다. 이들중 있는 세 계급간의 결혼은 매우 드뭅니다.

선교 장애 요인

Wolof 사람들은 그리스도의 복음에 문을 열지 않았습니다. 변화를 위해 기도해 주십시오.

전도 방법 제안

세네갈 남부에 사는 이들 가운데 그리스도인 신자들은 Wolof 사람들에게 다가갈 수 있을 것입니다. 이런 마음을 갖게 되도록 기도해 주십시오.

현지 그리스도인들을 위한 기도

Wolof 사람들 가운데 그리스도인 신자들이 소수 있으며 이들을 위해 기도하여 주 예수 그리스도의 은혜와 지식 안에서 자라갈 수 있도록 기도해 주십시오. 주님을 신실하게 나타낼 수 있도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

세네갈의 Wolof 종족을 위해 기도하여 이들이 적절한 보건 진료를 받게 되고 가족들을 잘 돌볼 수 있게 되기를 기도해 주십시오.

성경 말씀

주여 주께서 지으신 모든 민족이 와서 주의 앞에 경배하며 주의 이름에 영광을 돌리리이다 시편 86:9

Wolof no Senegal

O francês expandiu-se no Senegal em 1800, tornando-se uma colônia da África Ocidental Francesa. Em 1946, aos wolof do Senegal, foram atribuídos a cidadania francesa, e hoje, muitos Wolof muitos tem suas casas na França. O Wolof segue um código de comportamento complexo que se baseia o seu estatuto social. Casamentos entre as três classes é uma ocorrência muito rara.

Obstáculos ao Ministério

O Wolof geralmente não são abertos ao evangelho cristão. Ore para isso mudar.

Idéias ao Ministério

Cristãos que vivem ao sul do Senegal, podem ter acesso ao Wolof. Ore para que tenham um coração quebrantado a isso.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pelos poucos cristãos entre os Wolof; que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ore para que representem-No fielmente.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore pelas tribos Wolof do Senegal, para que tenham cuidados de saúde adequados, e sejam capazes de cuidar bem de suas famílias.

Foco Escritura

"Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome." Salmos 86:9

WolofSenegal

Người Pháp bành trướng đến Senegal trong những năm 1800, biến nước này thành thuộc địa Tây Phi của Pháp. Vào năm 1946, người Wolof ở Senegal được trao quyền công dân Pháp. Ngày nay, nhiều người có nhà riêng ở Pháp. Người Wolof tuân theo một bộ quy tắc ứng xử phức tạp căn cứ trên tình trạng xã hội của họ. Hôn nhân giữa ba giai cấp là chuyện rất hiếm khi xảy ra.

Những khó khăn trở ngại

Người Wolof thường không cởi mở với Phúc Âm Cơ Đốc. Cầu nguyện xin Chúa thay đổi tình trạng này.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cơ Đốc nhân sinh sống ở Nam Senegal có thể đem Phúc Âm đến cho người Wolof. Cầu nguyện xin Chúa khiến họ có lòng quan tâm và cố gắng thực hiện công tác này.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Giữa vòng người Wolof có một số ít người tin Chúa. Cầu nguyện cho họ sớm trưởng thành trong ân phúc và hiểu biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa giúp họ trung tín làm chứng về Ngài cho người khác.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Cầu nguyện cho bộ lạc Wolof ở Senegal được chăm sóc sức khoẻ cách thoả đáng. Xin Chúa giúp họ có thể chăm sóc chu đáo cho gia đình của mình.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hết thảy các dân mà Chúa đã dựng-nên Sẽ đến thờ-lạy trước mặt Chúa, Và tôn-vinh danh Chúa." Thi-thiên 86:9

Wolof du Sénégal

Obstacles du Ministère

Idées de Sensibilisation

Priez pour les Disciples du Christ

Priez pour le Groupe de Personnes entier

Centre d’Écriture

Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom. Psaumes 86:9

Full profile