Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Fulani, Western in Niger
Population
783,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Fulani, Western in Niger

The Fulani in western Niger are descendants of clans that originated either in northern Senegal or Macina (Mali). There are vestiges of various castes among some Fulani groups. Some are nobles, some religious teachers, some come from the class of tradesmen and diplomats, and some are herders, hunters or blacksmiths. Fulani culture places a high value on self-control and on a certain stoicism which does not allow any demonstration of weakness. Their customs have changed little in hundreds of years, and they desire to maintain their traditional culture. The Western Fulani are expected to follow a code of high moral behavior. They are overwhelmingly Muslim; however, their traditional pre-Islamic rituals and beliefs are still followed today.

Ministry Obstacles

The Fulani are a dominant group in west Africa, strongly Muslim for generations, and they are committed to retain their religion.

Outreach Ideas

Workers should emphasize the person of Jesus as they talk to the Fulani. Jesus is an honored prophet in Islam. Muslims need to learn more about Jesus as the Son of God.

Pray for the Followers of Christ

The Lord is moving among Fulani peoples, and there are a few followers of Jesus among the Western Fulani of Niger. Please pray helpers will be sent to them so they will become firmly established as strong followers of Jesus Christ. Pray they will be zealous to know and follow Christ.

Pray for the Entire People Group

Please pray for pure drinking water for the Fulani of Niger, and for improved medical care.

Scripture Focus

"For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea." Habakkuk 2:14

Fulani Occidental en Níger

Los Fulani en el Níger occidental son descendientes de clanes que originaron en el norte de Senegal o en Macina (Mali). Hay vestigios de varias castas entre algunos grupos Fulani. Algunos son nobles, algunos son maestros religiosos, algunos vienen de la clase de artesanos y diplomáticos, y algunos son pastores, cazadores o herreros. La cultura Fulani pone un valor muy alto en el dominio propio y en cierto estoicismo que no permite cualquier demostración de debilidad. Sus costumbres han cambiado poco en cientos de años, y tienen el deseo de mantener su cultura tradicional. Se espera que los Fulanis occidentales sigan un código de comportamiento moral alto. Son mayoritariamente musulmanes; sin embargo, sus creencias y rituales tradicionales preislámicos todavía se siguen hoy.

Obstáculos para el Ministerio

Los Fulani son un grupo dominante en África occidental, fuertemente musulmán por generaciones, y están comprometidos a conservar su religión.

Ideas para el Ministerio

Obreros deben enfatizar la persona de Jesús mientras hablan con los Fulani. Jesús es un profeta respetado en el islam. Los musulmanes necesitan aprender más sobre Jesús como el Hijo de Dios.

Ore por los Seguidores de Cristo

El Señor se está moviendo entre el pueblo Fulani, y hay unos cuantos seguidores de Jesús entre los Fulani occidentales de Níger. Por favor ore que ayudantes serán enviados a ellos para que esta gente sea firmemente establecida como seguidores fuertes de Jesucristo. Ore que serán apasionados para conocer y seguir a Cristo.

Ore por toda la Etnia

Por favor ore por agua pura para beber para los Fulani de Níger, y por mejor atención médica.

Texto Bíblico

"Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar." Habacuc 2:14

Fulani, Western니제르

서부 니제르에 사는 Fulani 종족은 북부 세네갈 혹은 Macina (말리의 한 지방이름) 출신 씨족의 후손들입니다. 일부 Fulani 집단 가운데에는 여러가지 카스트 계급제의 흔적이 남아있습니다. 일부는 귀족, 종교교사, 상인이나 외교관, 일부는 목자, 사냥꾼, 대장장이 계급입니다. Fulani 문화는 자기 절제와 금욕에 높은 가치를 두는데, 이는 나약함을 절대 드러내지 않는다는 금욕입니다.이들의 관습은 수백년간 거의 변하지 않았으며, 지금도 전통문화를 유지하려는 열망을 갖고 있습니다. 서부 Fulani 종족은 높은 도덕률에 따라서 행동할 것으로 예상됩니다. 이들에겐 압도적으로 무슬림이 많습니다; 하지만, 이슬람 도입 이전의 의식과 믿음의 전통이 여전히 오늘날도 시행되고 있습니다.

선교 장애 요인

서아프리카에는 Fulani 종족이 우세한 집단이며 여러 세대를 거쳐 강력한 무슬림들이었으며 자신들의 종교를 지키는데 헌신적입니다.

전도 방법 제안

Fulani 종족에게 이야기 할 때에는 예수님의 인성을 강조해야 합니다. 예수님은 이슬람에서도 존경받는 예언자입니다. (하지만) 예수님께서 하나님의 아들이시라는 것에 대해서도 그들이 알게 될 필요가 있습니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

주님께서는 Fulani 민족들 가운데에서 사역하고 계시며, 니제르의 서부 Fulani 종족 안에는 예수님을 믿는 이들이 소수 있습니다. 이들을 도울 이들이 파송되어서, 예수 그리스도를 따르는 강력한 자들로 굳게 세워지도록 기도해 주십시오. 이들이 그리스도를 알고 따르는데 열정을 갖도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

니제르의 Fulani 종족들이 깨끗한 마실 물을 얻게 되고 의료 서비스 수준이 개선될 수 있도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

"대저 물이 바다를 덮음 같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득하리라" 하박국 2:14

Fulani occidental no Níger

Os fulanis (ou fulas) na parte ocidental do Níger são os descendentes de clãs que originaram do norte do Senegal ou de Macina (República do Mali). Há vestígios de várias castas entre alguns grupos Fulani. Alguns são nobres, outros são professores religiosos, alguns vêm da classe de comerciantes e diplomatas. Alguns são pastores, caçadores ou ferreiros. A cultura Fulani valoriza muito o autocontrole, e em um certo estoicismo que não permite qualquer demonstração de fraqueza. Após centenas de anos, seus costumes mudaram pouco, e eles desejam manter sua cultura tradicional. Os fulas do oeste devem seguir um código de altos padrões morais (de conduta pessoal). São majoritariamente muçulmanos; no entanto, hoje, seus rituais e crenças tradicionais – pré-islâmicos – ainda são seguidos.

Obstáculos ao Ministério

O povo Fulani é um grupo dominante na África Ocidental; os fulas são firmemente muçulmanos há gerações, e estão comprometidos com manter a sua religião.

Idéias ao Ministério

Os trabalhadores deveriam destacar a pessoa de Jesus enquanto falam com os fulas. Jesus é um profeta honrado no Islã. Os muçulmanos precisam aprender mais sobre Jesus como o Filho de Deus.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

O Senhor tem se movido entre o povo Fulani, e existem uns quantos seguidores de Jesus entre os fulas do oeste do Níger. Por favor ore ao Senhor que mande pessoas que vão ajudá-los a tornar-se firmemente estabelecidos como fortes seguidores de Jesus Cristo. Ore para que sejam zelosos para conhecer e seguir a Cristo.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que tenham acesso a água potável pura, e para que haja melhorias nos cuidados médicos.

Foco Escritura

"Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do SENHOR, como as águas cobrem o mar." Habacuque 2:14

Fulani, WesternNiger

Người Fulani ở miền tây nước Niger là hậu duệ của các thị tộc có nguồn gốc từ miền bắc nước Senegal hoặc nước Macina (Mali). Có những dấu tích chứng tỏ có nhiều giai cấp trong vài nhóm người Fulani. Một số thuộc giới quý tộc, một số là giáo viên tôn giáo, một số thuộc tầng lớp thương gia và ngoại giao, một số là thợ săn, thợ rèn hoặc người chăn nuôi. Văn hoá của người Fulani đánh giá cao sự bình tĩnh và chủ nghĩa khắc kỉ, không cho phép bày tỏ bất kỳ sự yếu đuối nào. Họ ít thay đổi phong tục tập quán trong hàng trăm năm nay. Họ muốn duy trì văn hoá truyền thống của mình. Người Tây Fulani duy trì quy tắc ứng xử đạo đức tốt. Hầu hết người Fulani theo Hồi giáo. Tuy nhiên hiện nay, họ vẫn duy trì những nghi thức tôn giáo và niềm tin truyền thống đã có từ trước khi họ theo đạo Hồi.

Những khó khăn trở ngại

Người Fulani là một nhóm dân quan trọng ở miền tây châu Phi. Họ theo Hồi giáo cách mạnh mẽ qua nhiều thế hệ. Họ trung thành duy trì tôn giáo của mình.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Khi làm chứng cho người Fulani, nhân sự Cơ Đốc nên đặt nặng thân vị của Chúa Giê-xu. Hồi giáo tôn vinh Chúa Giê-xu là một nhà tiên tri. Nhưng người theo đạo Hồi cần biết Ngài là Con của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Giữa vòng người Tây Fulani ở Niger có một số ít người tin Chúa Giê-xu. Cầu nguyện xin Chúa sai phái người đến giúp họ vững tin nơi Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời đang hành động giữa vòng người Fulani. Xin Chúa thôi thúc họ muốn biết và theo Ngài.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Cầu nguyện xin Chúa cho người Fulani ở Niger có nước uống tinh khiết. Xin Chúa cho họ được chăm sóc sức khoẻ tốt hơn.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Vì sự nhận-biết vinh-quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy-dẫy khắp đất như nước đầy-tràn biển." Ha-ba-cúc 2:14

Fulani de l'Ouest du Niger

Obstacles du Ministère

Idées de Sensibilisation

Priez pour les Disciples du Christ

Priez pour le Groupe de Personnes entier

Centre d’Écriture

En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Eternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l’eau. Habakuk 2:14

Full profile