Unreached of Day: Today

Kanembu in Chad
Population
823,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Kanembu in Chad

Up until the 1200s, the Kanembu were the most powerful people group south of the Sahara. However, their empire rapidly declined during the 1500s. Today rich natron (a mineral salt) deposits are scattered across more than 30,000 acres of Chad. They are found in salt mines, most of which the Kanembu people own. While most of the Kanembu are farmers, many earn a living by mining the natron. The Kanembu live in the desert region of northwestern Chad. Vegetation is seasonal, since the area receives less than 12 inches of rain per year.

Ministry Obstacles

The people speak Kanembu, a Kanuri language that has various dialects. It is not yet a written language, and those who are literate read and write Arabic, which is taught in their Islamic schools.

Outreach Ideas

Believers can use Global Recordings Network (GRN) recordings in the Kanembu language to help them to understand what Jesus did for them.

Pray for the Followers of Christ

Pray that the few Kanembu believers will allow the light of the Holy Spirit to shine through them in such a way that others will be drawn to their Savior.

Pray for the Entire People Group

* Ask the Lord to call people who are willing to go to Chad and share Christ with the Kanembu.
* Ask the Holy Spirit to soften the hearts of the Kanembu towards Christ so that they will be receptive to His teachings.
* Ask the Lord to raise up strong local churches that will plant other churches among the Kanembu.

Scripture Focus

"Give thanks to the Lord, call on his name; make known among the nations what he has done." Psalm 105:1

Kanembu en el Chad

Hasta los 1,200s, los kanembu eran el grupo étnico más poderoso al sur del Sahara. Sin embargo, su imperio se disminuyo rápidamente durante los 1,500s. Hoy yacimientos ricos de natrón (una sal mineral) están repartidos a través de más de 30,000 acres de el Chad. Son encontrados en minas de sal, la mayoría de cuales la gente kanembu son dueños. Mientras la mayoría de los kanembu son granjeros, muchos se ganan la vida explotando minas de natrón. Los kanembu viven en la región del desierto en el noroeste de el Chad. Vegetación es de temporada, como el área recibe menos de 12 pulgadas de lluvia al año.

Obstáculos para el Ministerio

La gente habla kanembu, un idioma kanuri cual tiene varios dialectos. Todavía no es un idioma escrito, y los que saben leer y escribir es en árabe, cual es enseñado en sus escuelas islámicas.

Ideas para el Ministerio

Creyentes pueden usar grabaciones de la Red Global de Grabaciones en el idioma kanembu para ayudarlos a entender lo que Jesús hizo por ellos.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore que los pocos creyentes kanembu vayan a permitir que la luz del Espíritu Santo brille a través de ellos en una manera que otros vayan a ser atraídos a su Salvador.

Ore por toda la Etnia

*Pidale al Señor que llame a personas con la voluntad de ir a el Chad a compartir Cristo con los kanembu.

*Pidale al Espíritu Santo que suavize los corazones de los kanembu hacia Cristo para que ellos esten dispuestos a escuchar Sus enseñanzas.

*Pidale al Señor que levante iglesias locales fuertes cuales vayan a plantar otras iglesias entre los kanembu.

Texto Bíblico

"Alabad a Jehová, invocad su nombre; Dad a conocer sus obras en los pueblos." Salmos 105:1

Kanembu차드

1200 년대까지 카넴부(Kanembu)는 사하라 남쪽의 가장 강력한 종족이었습니다. 그러나 1500 년대에 그들의 제국은 급격히 쇠퇴하였습니다. 오늘날 풍부한 나트론(natron) (광물 소금) 침전물은 30,000 에이커의 차드(Chad)에 흩어져 있습니다. 그것들은 소금 광산에서 발견되며, 대부분은 카넴부 사람들이 소유합니다. 카넴부 종족의 대부분은 농부이지만, 많은 사람들은 나트론을 채굴하여 생계를 유지합니다. 카넴부 사람들은 차드 북서부의 사막 지역에 살고 있습니다. 이 지역은 매년 12 인치 미만의 비가 내리기 때문에 초목은 특정 계절에만 존재합니다.

선교 장애 요인

사람들은 다양한 방언이 있는 카누리(Kanuri) 언어인 카넴부어를 사용합니다. 그것은 아직 문자 언어가 아니기 때문에, 글을 읽고 쓸 줄 아는 사람들은 이슬람 학교에서 가르치는 아랍어를 읽고 씁니다.

전도 방법 제안

신자들은 카넴부어로 된 Global Recordings Network(GRN) 기록물을 사용하여 예수님께서 행하신 일을 그들이 이해하도록 도울 수 있습니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

성령의 빛이 소수의 카넴부 신자들을 통해 비취어 다른 믿지 않는 사람들이 그들의 구원자에게 인도함을 받도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

* 차드에 기꺼이 가서 카넴부 종족에게 그리스도를 나눌 사람들을 불러 주시도록 간구해 주십시오.
* 성령께서 카넴부 종족의 마음을 그리스도를 향하여 부드럽게 하여 그분의 가르침을 받아 들일 수 있도록 간구해 주십시오.
* 카넴부 종족 가운데 다른 교회를 개척 할 강력한 지역 교회가 세워질 수 있도록 간구해 주십시오.

성경 말씀

여호와께 감사하며 그 이름을 불러 아뢰며 그 행사를 만민 중에 알게 할찌어다 시편 105:1

Kanembu em Chade

Até os anos 1200, os Kanembu eram o mais poderoso grupo de pessoas no sul do Saara. No entanto, seu império declinou rapidamente durante os anos 1500. Hoje, ricos depósitos de natron (um sal mineral) estão espalhados por mais de 30.000 acres do Chade. Eles são encontrados em minas de sal, a maioria dos quais pertence ao povo Kanembu. Enquanto a maioria dos Kanembu são agricultores, muitos ganham a vida minerando o natron. Os Kanembu vivem na região desértica do noroeste do Chade. A vegetação é sazonal, uma vez que a área recebe menos de 30 cm de chuva por ano.

Obstáculos ao Ministério

O povo fala Kanembu, uma língua Kanuri que tem vários dialetos. Não é uma língua escrita e os que são alfabetizados leem e escrevem em árabe, que é ensinado em suas escolas islâmicas.

Idéias ao Ministério

Os crentes podem usar as gravações da Rede Global de Gravações (GRN) na língua Kanembu para ajudá-los a entender o que Jesus fez por eles.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore para que os poucos crentes Kanembu permitam que a luz do Espírito Santo brilhe através deles de maneira que outros sejam atraídos para o seu Salvador.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Peça ao Senhor que chame pessoas que estejam dispostas a ir ao Chade e compartilhar Cristo com os Kanembu.
* Peça ao Espírito Santo que quebrante o coração dos Kanembu em relação a Cristo, para que sejam receptivos aos Seus ensinamentos.
* Peça ao Senhor que levante igrejas locais fortes que plantem outras igrejas entre os Kanembu.

Foco Escritura

"Rendei graças ao SENHOR, invocai o seu nome, fazei conhecidos, entre os povos, os seus feitos." Salmos 105:1

KanembuChad

Người Kanembu là nhóm người có quyền lực nhất ở miền nam của Sahara cho đến thế kỷ 13. Sau đó đế quốc của họ nhanh chóng suy giảm trong thế kỷ 16. Ngày nay, có những mỏ nhiều chất natron (một loại muối khoáng) nằm rải rác trên hơn 30.000 mẫu đất của nước Chad. Natron được tìm thấy trong các mỏ muối, hầu hết do người Kanembu sở hữu. Trong khi phần lớn người Kanembu là nông dân, nhiều người sinh sống bằng cách khai thác chất natron. Người Kanembu sống ở vùng sa mạc phía tây bắc nước Chad. Vùng này khô hạn, nhận được ít hơn 30cm nước mưa mỗi năm nên cây cỏ sống theo mùa.

Những khó khăn trở ngại

Người dân ở đây nói tiếng Kanembu, là một trong những thổ ngữ của tiếng Kanuri. Nó chưa phải là một ngôn ngữ có chữ viết. Người biết chữ là người biết đọc biết viết tiếng Ả Rập, được dạy trong các trường Hồi giáo của họ.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Các tín hữu Cơ-đốc có thể sử dụng các bản ghi âm bằng tiếng Kanembu của Mạng Ghi Âm Toàn cầu (GRN) để giúp họ hiểu Chúa Giê-xu đã làm những gì cho họ.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin cầu nguyện để một số ít tín hữu người Kanembu sẽ để sự sáng của Đức Thánh Linh chiếu rạng qua đời sống họ khiến người khác sẽ bị thu hút đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Cầu nguyện xin Chúa kêu gọi những người sẵn lòng đến nước Chad để chia sẻ tin mừng về Chúa Giê-xu Christ với người Kanembu.
* Cầu nguyện xin Đức Thánh Linh làm cho lòng người Kanembu mềm mại đối với Chúa Giê-xu Christ để họ sẽ sẵn lòng tiếp nhận lời dạy của Ngài.
* Cầu xin Chúa dấy lên các hội thánh địa phương vững mạnh để sẽ phát triển và thành lập nhiều hội thánh mới khác giữa vòng người Kanembu.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va, cầu-khẩn danh của Ngài; Khá truyền ra giữa các dân những công-việc Ngài!" Thi-thiên 105:1

Kanembu du Tchad

Jusqu’au début du XIIIème siècle, les Kanembou étaient le peuple le plus puissant au sud du Sahara. Cependant, leur empire connut un rapide déclin au XVIème siècle. Aujourd’hui, de riches gisements de natron (un sel minéral) sont dispersés sur plus de 30 000 acres du Tchad. Ils sont situés dans des mines de sel, qui appartiennent pour la plupart à des Kanembou. Bien que la plupart des Kanembou soient des agriculteurs, beaucoup gagnent leur vie en exploitant le natron. Les Kanembou vivent dans la région désertique du nord-ouest du Tchad. La végétation est saisonnière, étant donné qu’il tombe moins de 30 cm de pluie par an dans la région.

Obstacles du Ministère

Les gens parlent le kanembou, une langue kanouri qui a plusieurs dialectes. Cette langue n’est pas encore écrite, et ceux qui sont alphabétisés lisent et écrivent l’arabe, la langue enseignée dans leurs écoles islamiques.

Idées de Sensibilisation

Les croyants peuvent utiliser les enregistrements du Global Recordings Network (GRN, Réseau mondial d’enregistrements) en langue kanembou pour les aider à comprendre ce que Jésus a fait pour eux.

Priez pour les Disciples du Christ

Priez pour que les quelques croyants kanembou permettent à la lumière du Saint-Esprit de briller au travers d’eux d’une façon telle que d’autres seront attirés à leur Sauveur.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

*Demandez au Seigneur d’appeler des personnes qui seront d’accord d’aller au Tchad et d’annoncer Christ aux Kanembou.
*Demandez au Saint-Esprit de rendre les cœurs des Kanembou bien disposés à l’égard de Christ pour qu’ils soient réceptifs à Ses enseignements.
*Demandez au Seigneur de bâtir de solides églises locales qui implanteront d’autres églises parmi les Kanembou.

Centre d’Écriture

Louez l’Eternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples! Psaume 105:1

Full profile