Unreached of Day: Today

Qassab in India
Population
1,073,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Qassab in India

The Muslim Qassabs (also called Kasai) claim that their ancestors came from Arabia. They are found in many different states of India, especially in the big towns and cities. Their community name Qassab in Arabic means "to cut". They are a professional Muslim caste of butchers who slaughter livestock and sell meat. Many of them are now engaged in business or work as daily-wage laborers. They speak Urdu among themselves but are equally conversant with Hindi.

Ministry Obstacles

Most of the Qassab people live in the northern states of India where very few have embraced the Savior. They are also Muslim. Islamic teachings tend to exclude the most important teachings of Jesus, and they don't leave room for a savior.

Outreach Ideas

Believers can be regular customers of the Qassab butchers, and they can see them during the slower business hours to share tea and have good spiritual conversations. Their work as butchers can easily lead to many Bible stories that have to do with blood sacrifice.

Pray for the Followers of Christ

Like almost all Muslim people groups in South Asia, there are probably no followers of Christ among the Qassabs. Pray for workers and for spiritual hunger among this group of Muslims.

Pray for the Entire People Group

* Pray for the salvation of the Qassab people and that God may send several workers to show them the way to Jesus, so He can meet their spiritual and physical needs.
* Pray that they would have a strong spiritual need to find truth and righteousness that will lead them to Jesus.
* Pray that soon there will be Qassab believers who will disciple others who will make even more disciples.

Scripture Focus

"The time is coming to gather all nations and tongues. And they shall come and see My glory." Isaiah 66:18

Qassab en la India

Los qassab musulmanes (también llamados kasai) afirman que sus antepasados vinieron de Arabia. Se encuentran en muchos estados diferentes de la India, especialmente en los grandes pueblos y ciudades. Qassab en árabe significa "cortar". Son una casta de carniceros musulmanes profesionales que sacrifican ganado y venden carne. Muchos de ellos ahora se dedican a negocios o trabajan como jornaleros. Hablan urdu entre ellos pero están igualmente familiarizados con el hindi.

Obstáculos para el Ministerio

La mayoría de los qassab vive en los estados del norte de India, donde muy pocos han aceptado al Salvador. Son musulmanes. Las enseñanzas islámicas tienden a excluir las enseñanzas más importantes de Jesús, y no dejan espacio para un salvador.

Ideas para el Ministerio

Los creyentes pueden ser clientes habituales de los carniceros qassab, y pueden verlos durante el horario comercial más lento para compartir té y tener buenas conversaciones espirituales. Su trabajo como carniceros puede conducir fácilmente a muchas historias bíblicas que tienen que ver con el sacrificio de sangre.

Ore por los Seguidores de Cristo

Como casi todos las etnias musulmanes en el sur de Asia, probablemente no haya seguidores de Cristo entre los qassab. Ore por los trabajadores y por el hambre espiritual entre este grupo de musulmanes.

Ore por toda la Etnia

* Ore por la salvación de los qassab y que Dios pueda enviar a varios trabajadores para mostrarles el camino a Jesús, para que pueda satisfacer sus necesidades espirituales y físicas.
* Ore para que tengan una fuerte necesidad espiritual de encontrar la verdad y la justicia que los llevará a Jesús.
* Ore para que pronto haya creyentes qassab que discipulen a otros que harán aún más discípulos.

Texto Bíblico

"Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos; tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas; y vendrán, y verán mi gloria." Isaías 66:18

Qassab인도

무슬렘 콰삽 (카사이 라고도 함) 족속은 자신들을 조상이 아라비아에서 왔다고 주장합니다. 그들은 인도의 여러 다른 주에 퍼져있는데 특히 대도시에 많이 있습니다. 그들의 족속이름이 콰삽은 아라비아 말로 ‘ 자르다’ 라는 뜻입니다. 그들은 정육사 카스트계열로 가축을 도살하고 판매하는 직업을 가지고 있습니다. 그러나 그들 중 많은 사람들은 단순노동이나 사업에 종사하고 있습니다. 그들은 서로간에 우르두어를 사용하지만 힌디어도 동일하게 사용할 수 있습니다.

선교 장애 요인

대부분의 콰삽사람들은 인도 북부지역에 살고 있는데 아주 적은 숫자만 구세주를 영접하였습니다. 그들은 또한 무슬렘입니다. 이슬람의 가르침은 가장 중요한 예수님의 가르침을 배제하고 그들에게 구세주의 자리를 남겨두지 않습니다.

전도 방법 제안

믿는 성도들은 콰삽정육사들의 손님이 될 수 있으며 그들의 일이 바쁘지 않은 시간에 차를 나누며 좋은 영적 대화를 나눌수 있습니다. 그들의 직업특성상 동물의 피 제사에 관련된 많은 성경의 이야기로 인도할 수 있습니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

남아시아의 거의 모든 무슬람 족속들과 동일하게 , 콰삽 족속가운데 예수님을 따르는 자들은 거의 없다고 봅니다. 사역자를 위해 그리고 이 무슬렘 그룹 족속의 영적갈급함을 위해 기도해 주세요.

이 민족 전체를 위한 기도

* 콰삽족속의 구원을 위해 그리고 하나님께서 사역자들을 보내주셔서 예수님께로가는 길을 보여주며 그들의 영육간에 필요를 채울수 있도록.
* 그들이 진리와 의를 찾고자 하는 강한 영적필요를 깨닫고 예수님께로 인도될 수 있도록
* 가까운 미래에 콰삽 족속안에 그리스도의 제자가 생겨나고 또한 그들을 통하여 더 많은 제자들이 양성될 수 있도록

성경 말씀

내가 그들의 소위와 사상을 아노라 때가 이르면 열방과 열족을 모으리니 그들이 와서 나의 영광을 볼 것이며 이사야 66:18

Qassab na Índia

Os muçulmanos Qassabs (também chamados Kasai) afirmam que seus ancestrais vieram da Arábia. Eles são encontrados em muitos estados diferentes da Índia, especialmente nos grandes centros e cidades. O nome da comunidade Qassab em árabe significa "cortar". Eles são uma casta muçulmana profissional de açougueiros que abatem gado e vendem carne. Muitos deles estão agora envolvidos em negócios ou executam trabalhos de pagamento diário. Eles falam urdu entre si, mas estão igualmente familiarizados com o hindi.

Obstáculos ao Ministério

A maioria do povo Qassab vive nos estados do norte da Índia, onde muito poucos abraçaram o Salvador. Eles também são muçulmanos. Os ensinamentos islâmicos tendem a excluir os ensinamentos mais importantes de Jesus e não deixam espaço para um salvador.

Idéias ao Ministério

Os crentes podem ser clientes regulares dos açougueiros Qassab e podem vê-los durante o horário comercial mais tranquilo para tomarem chá juntos e ter boas conversas espirituais. O trabalho deles como açougueiros pode facilmente levar a muitas histórias da Bíblia que têm a ver com o sacrifício de sangue.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Como quase todos os grupos de pessoas muçulmanas do sul da Ásia, provavelmente não há seguidores de Cristo entre os Qassabs. Ore por trabalhadores e por fome espiritual entre esse grupo de muçulmanos.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore pela salvação do povo Qassab e para que Deus envie trabalhadores para mostrarem a eles o caminho para Jesus, de modo que Ele possa atender às suas necessidades espirituais e físicas.
* Ore para que eles tenham uma forte necessidade espiritual de encontrar a verdade e a justiça, que os levarão a Jesus.
* Ore para que logo existam crentes Qassab que discipularão outros, que farão ainda mais discípulos.

Foco Escritura

"Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos e venho para ajuntar todas as nações e línguas; elas virão e contemplarão a minha glória." Isaías 66:18

QassabIndia

Người Qassab theo Hồi giáo (còn gọi là Kasai) cho rằng tổ tiên của họ đến từ Ả Rập. Họ sống khắp nơi ở nhiều bang của Ấn Độ, đặc biệt là ở các thị trấn và thành phố lớn. Tên cộng đồng của họ Qassab trong tiếng Ả Rập có nghĩa là "cắt". Họ là một đẳng cấp chuyên nghiệp của những người Hồi giáo hành nghề giết mổ gia súc và bán thịt. Hiện nay nhiều người Qassab tham gia kinh doanh hoặc làm việc như những người lao động làm việc ăn lương hàng ngày. Họ dùng tiếng Urdu nói chuyện với nhau nhưng cũng thông thạo tiếng Hindi.

Những khó khăn trở ngại

Hầu hết người Qassab sống ở các bang phía bắc Ấn Độ, nơi rất ít người tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. Họ là người Hồi giáo. Giáo lý Hồi giáo có xu hướng loại bỏ những giáo lý quan trọng nhất của Chúa Giê-xu đã dạy, và họ không dành chỗ cho một Đấng Cứu Thế.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Các tín hữu Cơ-đốc có thể là khách hàng thường xuyên của những người bán thịt Qassab, và có thể tìm dịp thăm họ trong khi họ ít bận rộn với công việc để cùng uống trà và có những cuộc trò chuyện có chất lượng về vấn đề tâm linh. Công việc của họ là là giết mổ thú vật nên có thể dễ dàng dẫn đến những câu chuyện có liên quan đến các tế lễ có máu thú vật trong Kinh Thánh.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Cũng như hầu hết các nhóm người Hồi giáo ở Nam Á Châu, có lẽ không có ai tin Chúa Giê-xu giữa vòng người Qassab. Cầu nguyện xin Chúa gởi nhân sự truyền giáo đến với họ và cho những người Qassab Hồi giáo này có sự đói khát tâm linh.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Xin cầu nguyện cho sự cứu rỗi của người Qassab và xin Chúa gửi đến một số nhân sự để chỉ dẫn cho họ con đường đến với Chúa Giê-xu, để Ngài có thể đáp ứng nhu cầu về tâm linh và thể xác của họ.
* Xin cầu nguyện cho họ sẽ nhận thức mạnh mẽ về nhu cầu tâm linh cần tìm ra lẽ thật và sự công chính để dẫn đưa họ đến với Chúa Giê-xu.
* Cầu nguyện xin Chúa cho sẽ sớm có những tín hữu Cơ-đốc Qassab, họ sẽ huấn luyện môn đồ trong tương lai, để rồi môn đồ họ sẽ môn đệ hóa những người khác nữa.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Về phần ta, ta biết việc làm và ý-tưởng chúng nó; kỳ đến mà ta sẽ nhóm các nước và các thứ tiếng; chúng nó sẽ đến và thấy sự vinh-hiển ta." Ê-sai 66:18

Qassab d' Inde

Les Qassabs musulmans (également appelés Kasaï) affirment que leurs ancêtres venaient d'Arabie. Ils se trouvent dans de nombreux États différents de l'Inde, en particulier dans les grandes villes. Leur nom de communauté Qassab en arabe signifie «couper». Ils sont une caste musulmane professionnelle de bouchers qui abattent du bétail et vendent de la viande. Beaucoup d'entre eux sont maintenant actifs dans des affaires ou travaillent comme journaliers. Ils parlent l'ourdou entre eux mais connaissent également l'hindi.

Obstacles du Ministère

La plupart des Qassab vivent dans les États du nord de l'Inde où très peu ont reconnu le Sauveur. Ils sont également musulmans. Les enseignements islamiques ont tendance à exclure les enseignements les plus importants de Jésus, et ils ne laissent pas de place à un sauveur.

Idées de Sensibilisation

Les croyants peuvent être des clients réguliers des bouchers Qassab, et ils peuvent les voir pendant les heures d'ouverture plus calmes pour partager le thé et avoir de bonnes conversations spirituelles. Leur travail de boucher peut facilement conduire à de nombreuses histoires bibliques liées au sacrifice du sang.

Priez pour les Disciples du Christ

Comme presque tous les groupes musulmans en Asie du Sud, il n'y a probablement pas de disciples du Christ parmi les Qassabs. Priez pour susciter des missionnaires et pour une faim spirituelle parmi ce groupe de musulmans.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

* Priez pour le salut du peuple Qassab et que Dieu envoie plusieurs ouvriers pour leur montrer le chemin vers Jésus, afin qu'IL puisse répondre à leurs besoins spirituels et physiques.
* Priez qu'ils aient un fort besoin spirituel de trouver la vérité et la justice qui les conduiront à Jésus.
* Priez que bientôt il y ait des croyants Qassab qui feront des disciples, lesquels en feront encore d’autres.

Centre d’Écriture

Moi, je connais leurs actes et leurs pensées. Je viens rassembler toutes les nations de toutes les langues; elles viendront et verront ma gloire. Ésaïe 66:18

Qassab in Indien

Die muslimischen Qassabs (auch Kasai genannt) behaupten dass ihre Vorfahren aus Arabien stammten. Sie sind in vielen Bundesstaaten Indiens zu finden, insbesondere in den grossen Städten. ‘Qassab', der Name ihrer Gemeinschaft bedeutet auf Arabisch ‘schneiden'. Sie sind eine muslimische Kaste professioneller Metzger die Vieh schlachten und Fleisch verkaufen. Viele von ihnen sind jetzt berufstätig oder arbeiten als Tagelöhner. Sie sprechen Urdu unter sich, sind aber auch mit Hindi vertraut.

Hindernisse für den Dienst

Gläubige können regelmässige Kunden der Qassab-Metzger sein und sie können sie während der ruhigeren Geschäftszeiten besuchen um zusammen Tee zu trinken und gute geistliche Gespräche zu führen. Ihre Arbeit als Metzger kann leicht zu vielen biblischen Geschichten führen die mit Blutopfern zu tun haben.

Wie kann man die Volksgruppe erreichen?

Die meisten Qassabs leben in den nördlichen Bundesstaaten Indiens, in denen nur sehr wenige den Erlöser angenommen haben. Sie sind auch Muslime. Islamische Lehren neigen dazu die wichtigsten Lehren Jesu auszuschliessen und lassen keinen Raum für einen Retter.

Bete für die Nachfolger Christi

Wie bei fast allen muslimischen Volksgruppen in Südasien gibt es unter den Qassabs wahrscheinlich keine Nachfolger Christi. Betet für Arbeiter und für geistlichen Hunger unter dieser Gruppe von Muslimen.

Bete für die gesamte Volksgruppe

* Betet für die Rettung des Qassab-Volkes und betet dafür dass Gott mehrere Arbeiter aussendet um ihnen den Weg zu Jesus zu zeigen damit er ihre geistlichen und körperlichen Bedürfnisse befriedigen kann.
* Betet dass sie ein starkes geistliches Bedürfnis haben werden um die Wahrheit und Gerechtigkeit zu finden die sie zu Jesus führen wird.
* Betet dass es bald Qassab-Gläubige geben wird die andere zu Jüngern machen werden die noch mehr Leute zu Jüngern machen werden.

Schlüsselvers

Ich kenne ihre Werke und ihre Gedanken und komme, um alle Völker und Zungen zu versammeln, dass sie kommen und meine Herrlichkeit sehen. Jesaja 66:18

Full profile


Avatar

Welcome. I’m a virtual assistant and will try to answer questions about Joshua Project, unreached people groups, the Great Commission and more. How can I help you?

For further help try our FAQ, Definitions or Contact Us pages.