Unreached of Day: Today

Rajput Kumaoni in India
Population
503,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Rajput Kumaoni in India

The Kumaoni Rajputs live in the north Indian state of Uttarakhand in the southern Himalaya Mountains. Most Kumaoni people are employed in agriculture growing potatoes, wheat, barley, and vegetables. The Kumaoni speak their own language Kumaoni among themselves and Hindi with outsiders.

Ministry Obstacles

The Kumaoni have been Hindus for hundreds of years. If a Kumaoni person becomes a believer, he or she may face shunning from their family. The mountain valleys where the Kumaoni live in are often isolated from others and hard to reach.

Outreach Ideas

Unemployment is a problem for Kumaoni young people. Believers can start businesses and employ the unemployed and then tell them about the blessings of Christ.

Pray for the Followers of Christ

There are no known believers among the Kumaoni. Pray that Hindu background believers go to the Kumaoni and share the good news with them.

Pray for the Entire People Group

*Pray the Lord sends workers to them to help them with new job skills and their crop yields.
*Pray for their spiritual lives to become fruitful as they learn to follow Christ.
*Pray the whole Bible is translated into Kumaoni and becomes easily available to them.

Scripture Focus

"Look among the nations! Observe! Be astonished! Wonder! Because I am doing something in your days - You would not believe if you were told." Habakkuk 1:5

Rajput Kumaoni en la India

Los rajput kumaoni viven en el estado de Uttarakhand, en el norte de la India, en las montañas del sur del Himalaya. La mayoría de los kumaoni están empleadas en la agricultura cultivando papas, trigo, cebada y verduras. Los kumaoni hablan su propio idioma kumaoni entre ellos y el hindi con extraños.

Obstáculos para el Ministerio

Los kumaoni han sido hindúes durante cientos de años. Si un kumaoni se convierte en creyente, él o ella puede enfrentar el rechazo de su familia. Los valles de las montañas donde viven los kumaoni a menudo están aislados de los demás y son difíciles de alcanzar.

Ideas para el Ministerio

El desempleo es un problema para los jóvenes kumaoni. Los creyentes pueden iniciar negocios y emplear a los desempleados y luego contarles sobre las bendiciones de Cristo.

Ore por los Seguidores de Cristo

No hay creyentes conocidos entre los kumaoni. Ore para que los creyentes con trasfondos hindúes vayan a los kumaoni y compartan las buenas noticias con ellos.

Ore por toda la Etnia

* Ore para que el Señor les envíe obreros para ayudarlos con nuevas habilidades laborales y sus cosechas.
* Ore para que sus vidas espirituales sean fructíferas mientras aprenden a seguir a Cristo.
* Ore para que toda la Biblia se traduzca al kumaoni y esté fácilmente disponible para ellos.

Texto Bíblico

"Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos; porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis." Habacuc 1:5

Rajput Kumaoni인도

쿠마오니 라즈푸트 사람들은 인도 북부 우타라칸드주 남부 히말라야 산맥에 살고 있습니다. 대부분의 쿠마오니 사람들은 간신히 감자, 밀, 그리고 채소를 재배하는 농업에 종사하고 있습니다. 쿠마오니 사람들은 그들끼리 쿠마오니어를, 그리고 외부인과 함께 힌디어를 사용합니다.

선교 장애 요인

쿠마오니 사람들은 수 백 년 동안 힌두교도였습니다. 만약 쿠마오니 사람들이 크리스천이 된다면, 그들은 가족들로부터 외면당할 수도 있습니다. 쿠마오니 사람들이 살고 있는 산과 계곡들은 보통 외부 사람들로부터 고립되어 접근하기 힘듭니다.

전도 방법 제안

실업은 쿠마오니 청년들에게 해결 과제입니다. 크리스천들은 사업을 시작해서 그 실업자들에게 일자리를 제공한 후 그리스도의 축복을 전할 수 있습니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

쿠마오니 사람들 중에 알려진 크리스천들은 없습니다. 힌두교 배경의 크리스천들이 쿠마오니 사람들에게 복음을 전하도록 기도해주세요.

이 민족 전체를 위한 기도

*주님께서 일꾼들을 보내주셔서 새로운 기술로 농작물 수확을 도와주시기를 기도해주세요.
*쿠마오니 사람들이 그리스도를 따르는 것을 배우면서 그들의 영적인 삶이 결실을 맺기를 기도해주세요.
*성경 전체가 쿠마오니어로 번역되어 사람들이 쉽게 사용할 수 되기를 기도해주세요.

성경 말씀

여호와께서 이르시되 너희는 여러 나라를 보고 또 보고 놀라고 또 놀랄지어다 너희의 생전에 내가 한 가지 일을 행할 것이라 누가 너희에게 말할지라도 너희가 믿지 아니하리라 하박국 1:5

Rajput kumaoni na Índia

Os Kumaoni Rajputs vivem no norte da India no Estado de Uttarakhan no Sul das Montanhas do Himalaya. Muitos Kumaoni são trabalham como agricultores de batatas, trigo e vegetais. Os Kumanonis têm seu próprio dialeto e falam Hindi com pessoas de fora.

Obstáculos ao Ministério

Os Kumaonis são Hindus há milênios. Se um Kumaoni se torna cristão, ele é afastado de sua família. As montanhas onde eles vivem são normalmente isolados os tornando um povo difícil de alcançar.

Idéias ao Ministério

O desemprego é um dos grandes problemas dos jovens Kumaoni. Cristãos podem criar empregas e oferecer empregos e então compartilhar o amor de Jesus.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Não há cristãos entre os Kumaoni. Ore para que os acreditam em Jesus vão até os Kumaoni e compartilhe as boas novas para eles.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore para que Deus envie trabalhadores para ajudar o povo e criar novos empregos e oferecer rendimentos das colheitas
* Ore para que a vida espiritual se torne frutífero e eles venham a aprender e acompanhar Jesus.
* Ore para a bíblia seja traduzida para língua Kumaoni e se torne fácil chegar até eles.

Foco Escritura

"Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos; porque realizo, em vossos dias, uma obra, que vós não crereis, quando vos for contada." Habacuque 1:5

Rajput KumaoniIndia

Người Kumaoni Rajputs sống ở bang Uttarakhand thuộc miền bắc Ấn Độ, ở phía nam dãy núi Hy-mã-lạp sơn. Hầu hết người Kumaoni làm nghề nông, trồng khoai tây, lúa mì, lúa mạch, và rau. Người Kumaoni dùng tiếng Kumaoni của họ khi nói chuyện với nhau nhưng dùng tiếng Hindi với người ngoài.

Những khó khăn trở ngại

Người Kumaoni đã theo Ấn giáo mấy trăm năm. Nếu một người Kumaoni trở thành tín hữu Cơ-đốc, người đó sẽ phải đối diện với việc gia đình có thể từ bỏ tẩy chay mình. Nơi người Kumaoni sống thường bị cô lập, khó tiếp cận với nhiều thung lũng đồi núi, việc đi lại khó khăn.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Thất nghiệp là một vấn đề đối với những người Kumaoni trẻ. Các tín hữu Cơ-đốc có thể tổ chức kinh doanh, giúp cho những người thất nghiệp có việc làm, rồi sau đó chia sẻ với họ về các phước lành của Đấng Christ.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Chưa có người Kumaoni nào tin Chúa. Cầu nguyện xin Chúa sai những tín hữu Cơ-đốc trước đây đã theo Ấn-giáo đến chia sẻ Tin Lành cho họ.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Xin cầu nguyện Chúa sẽ gửi những nhân sự đến giúp huấn luyện cho họ có các kỹ năng thích hợp cho các nghề nghiệp mới và tăng năng suất nông sản của họ.
* Cầu nguyện cho đời sống thuộc linh của họ có kết quả khi họ học theo Chúa
Giê-xu Christ.
* Xin cầu nguyện cho toàn bộ Kinh thánh sẽ được dịch sang tiếng Kumaoni và có sẵn thuận lợi cho họ đọc.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hãy nhìn trong các nước và xem, hãy lấy làm lạ và sững-sờ! Vì ta đang làm ra trong ngày các ngươi một việc, mà dầu có ai thuật lại cho các ngươi, các ngươi cũng không tin." Ha-ba-cúc 1:5

Rajput Kumaoni d' Inde

Les Rajputs Kumaoni vivent dans l’État indien du nord de l’Uttarakhand, dans le sud des montagnes de l’Himalaya. La plupart des Kumaoni travaillent dans l’agriculture, cultivant des pommes de terre, du blé, à peine et des légumes. Les Kumaoni parlent leur propre langue Kumaoni entre eux, et en hindi avec des étrangers.

Obstacles du Ministère

Les Kumaoni sont hindous depuis des centaines d’années. Si une personne kumaoni devient croyante, il ou elle risque de devoir fuir sa famille. Les vallées montagneuses où vivent les Kumaoni sont souvent isolées des autres et difficiles à atteindre.

Idées de Sensibilisation

Le chômage est un problème pour les jeunes Kumaoni. Les croyants peuvent créer des entreprises et employés des chômeurs, puis leur parler des bénédictions du CHRIST.

Priez pour les Disciples du Christ

Il n’y a pas de croyants connus parmi les Kumaoni. Priez pour que les croyants d’origine hindoue se rendent au Kumaoni et partagent avec eux la Bonne Nouvelle.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

*Priez que le Seigneur envoie des travailleurs pour les aider à acquérir de nouvelles compétences professionnelles et leurs rendements.
*Priez pour que leur vie spirituelle devienne fructueuse à mesure qu’ils apprennent à suivre le CHRIST.
*Priez que toute la Bible soit traduite en Kumaoni et devienne facilement accessible pour eux.

Centre d’Écriture

Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas, si on la racontait. Habakuk 1:5

Rajput Kumaoni in Indien

Die Kumaoni-Rajput leben im nordindischen Bundesstaat Uttarakhand in den südlichen Bergen des Himalaya. Die meisten Angehörigen der Kumaoni-Volksgruppe sind in der Landwirtschat beschäftigt, wo sie Tomaten, etwas Weizen und Gemüse anbauen. Die Kumaoni sprechen unter sich ihre eigene Sprache, Kumaoni, und mit Außenstehenden Hindi.

Hindernisse für den Dienst

Die Kumaoni sind seit hunderten von Jahren Hinduisten. Wenn ein Kumaoni ein Gläubiger wird, könnte er oder sie von seiner Familie gemieden werden. Die Bergtäler, wo die Kumaoni leben, liegen oft isoliert und sind schwer zu erreichen.

Wie kann man die Volksgruppe erreichen?

Arbeitslosigkeit ist ein Problem für die jungen Leute der Kumaoni. Gläubige können Firmen gründen, die Arbeitslosen anstellen und ihnen dann von den Segnungen Christi erzählen.

Bete für die Nachfolger Christi

Es gibt unter den Kumaoni keine uns bekannten Gläubigen. Bete, dass Gläubige mit hinduistischem Hintergrund zu den Kumaoni gehen und ihnen von der guten Nachricht erzählen.

Bete für die gesamte Volksgruppe

* Bete, dass der Herr Arbeiter zu ihnen sendet, um ihnen zu helfen, ihre Arbeitsfertigkeiten weiterzuentwickeln und die Ernteerträge zu steigern.
* Bete für ihre geistliche Leben, dass sie fruchtbar werden, wenn sie lernen, Christus nachzufolgen.
* Bete, dass die ganze Bibel in Kumaoni übersetzt wird und für jeden leicht zugänglich wird.

Schlüsselvers

Schaut hin unter die Heiden, seht und verwundert euch! Denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet, wenn man davon sagen wird. Habakuk 1:5

Full profile


Avatar

Welcome. I’m a virtual assistant and will try to answer questions about Joshua Project, unreached people groups, the Great Commission and more. How can I help you?

For further help try our FAQ, Definitions or Contact Us pages.