Unreached of Day: Today

Sayyid in Pakistan
Population
8,015,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Sayyid in Pakistan

The Sayyid occupy the highest of social class among Muslims. They are traditionally the priests and religious teachers of the Muslim communities. More recently they can be found in a host of government service, teaching and business occupations. They marry mainly among their own clans. The Sayyid can be found in both major sect divisions of the Shia and the Sunni.

Ministry Obstacles

Because of their position as religious teachers and priests they are considered 100% Muslim in each of the countries where their live. Their high status within Muslim communities motivates them to never want to stray from the religious system called Islam.

Outreach Ideas

Because of the sheer religious and political weight that the Sayyid carry in their respective communities, a transformed Sayyid leader for Christ could have influence like that of "Paul" in his day. Whole districts could be converted to be followers of Jesus (whom Muslims call Isa al-Masih) if Sayyid leaders come to know and trust the Savior.

Pray for the Followers of Christ

Because of their position as religious teachers and priests they are considered 100% Muslim in each of the countries where their live.

Pray for the Entire People Group

* Pray for dreams and visions among these people.
* Pray for the Lord to bring many Pakistani Sayyids to Himself, who will in turn be a blessing for all of Pakistan.
* Pray that soon there will be Sayyids in Pakistan who will lead others to follow the Lamb of God who takes away the sins of the world.

Scripture Focus

"Be strong and courageous, do not be afraid or tremble at them, for the Lord your God is the one who goes with you. He will not fail you or forsake you." Deuteronomy 31:6

Sayyid en el Pakistán

Los sayyid ocupan la clase social más alta entre los musulmanes. Tradicionalmente son los sacerdotes y maestros religiosos de las comunidades musulmanas. Más recientemente, se pueden encontrar en una gran cantidad de ocupaciones de servicio, enseñanza y negocios del gobierno. Se casan principalmente entre sus propios clanes. Los sayyid se puede encontrar en las dos divisiones principales de la secta chiíta y sunita.

Obstáculos para el Ministerio

Debido a su posición como maestros religiosos y sacerdotes, son considerados 100% musulmanes en cada uno de los países donde viven. Su alto estatus dentro de las comunidades musulmanas los motiva a no querer desviarse del sistema religioso llamado Islam.

Ideas para el Ministerio

Debido al gran peso religioso y político que tienen los sayyid en sus respectivas comunidades, un líder sayyid transformado por Cristo podría tener influencia como la de "Paul" en su día. Distritos enteros podrían convertirse en seguidores de Jesús (a quienes los musulmanes llaman Isa al-Masih) si los líderes sayyid llegan a conocer y confiar en el Salvador.

Ore por los Seguidores de Cristo

Debido a su posición como maestros religiosos y sacerdotes, son considerados 100% musulmanes en cada uno de los países donde viven.

Ore por toda la Etnia

* Ore por sueños y visiones entre estas personas.
* Ore para que el Señor transforme un pequeño número de sayyid paquistaní, quienes a su vez pueden transformar Pakistán para Cristo.
* Ore para que pronto habrá sayyid en Pakistán que guiarán a otros a seguir al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.

Texto Bíblico

"Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará." Deuteronomio 31:6

Sayyid파키스탄

사이드(Sayyid)는 무슬림 사이에서 높은 사회 계층을 차지합니다. 그들은 전통적으로 무슬림 공동체 내부의 사제와 종교 교사들입니다. 보다 최근에는 정부 서비스, 교육 및 사업 직종에서도 찾아 볼 수 있습니다. 그들은 주로 씨족 결혼을 합니다. 사이드는 시아파와 수니파의 주요 종파 모두에서 찾아볼 수 있습니다.

선교 장애 요인

그들의 지위가 종교 교사와 사제이기에 어디에 살아가든지 그들은 모두 100% 무슬림입니다. 무슬림 공동체 안에서 그들의 높은 지위는 그들을 절대 이슬람이라는 종교 체제를 벗어나고 싶지 않게 만듭니다.

전도 방법 제안

사이드가 각 지역 사회에서 지고 있는 종교적 정치적 부담감으로, 그리스도를 위해 변화된 사이드 지도자가 있다면 마치 사도바울과 같은 영향력을 오늘 날 끼칠 수도 있습니다. 만약 사이드 지도자들이 구주를 알고 신뢰한다면, 온 지역이 예수(무슬림은 이사 알-마시라고 칭함)의 제자들로 개종될 수 있습니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

그들의 지위가 종교 교사와 사제이기에 그들이 살아가는 어느 나라에서든지 모두 100% 무슬림입니다.

이 민족 전체를 위한 기도

* 이들에게 임할 꿈과 환상을 위해 기도해주세요.
* 주님께서 파키스탄 전체를 변화시킬 적은 수의 파키스탄 사이드 민족을 변화시키시길 기도해주세요.
* 다른 이들을 세상 죄를 지고 가시는 하나님의 어린 양을 따를 수 있도록 인도하는 파키스탄의 사이드 민족이 속히 되도록 기도해주세요.

성경 말씀

"너는 마음을 강하게 하고 담대히 하라 그들을 두려워 말라 그들 앞에서 떨지 말라 이는 네 하나님 여호와 그가 너와 함께 행하실 것임이라 반드시 너를 떠나지 아니하시며 버리지 아니하시리라 하고" 신명기 31:6

Sayyid no Paquistão

Os Sayyid ocupam a mais alta classe social entre os muçulmanos. Eles são tradicionalmente os sacerdotes e professores religiosos das comunidades muçulmanas. Mais recentemente, eles podem ser encontrados em uma série de serviços governamentais, de ensino e em ocupações de negócios. Eles se casam principalmente entre seus próprios clãs. Os Sayyid podem ser encontrados nas duas principais divisões de seitas, os xiitas e os sunitas.

Obstáculos ao Ministério

Por causa de sua posição como professores religiosos e sacerdotes, eles são considerados 100% muçulmanos em cada um dos países onde vivem. Seu alto status dentro das comunidades muçulmanas os motiva a nunca querer se desviar do sistema religioso chamado islamismo.

Idéias ao Ministério

Por causa da distinção política e religiosa que os Sayyid desfrutam em suas respectivas comunidades, um líder transformado para Cristo entre os Sayyid poderia ter influência como a de "Paulo" em seus dias. Distritos inteiros poderiam ser convertidos para serem seguidores de Jesus (a quem os muçulmanos chamam de Isa al-Masih) se os líderes Sayyid viessem a conhecer e confiar no Salvador.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Por causa de sua posição como professores religiosos e sacerdotes, eles são considerados 100% muçulmanos em cada um dos países onde vivem.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore por sonhos e visões entre essas pessoas.
* Ore ao Senhor para que transforme um pequeno número de Sayyids paquistaneses, que por sua vez podem transformar o Paquistão para Cristo.
* Ore para que em breve haja alguns Sayyid no Paquistão que levem outros a seguir o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo.

Foco Escritura

"Esforçai-vos, e animai-vos; não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco; não vos deixará nem vos desamparará." Deuteronômio 31:6

SayyidPakistan

Người Sayyid nằm ở tầng lớp xã hội cao nhất của người Hồi giáo. Theo truyền thống, họ là các thầy tư tế và giáo sư tôn giáo của các cộng đồng Hồi giáo. Trong những năm gần đây, họ có mặt trong nhiều cơ quan của chính phủ, giáo dục, và kinh doanh. Họ cưới vợ gả chồng trong vòng các gia tộc của họ. Có người Sayyid trong cả hai hệ phái Shia và Sunni của Hồi giáo.

Những khó khăn trở ngại

Ở vị trí là giáo sư tôn giáo và thầy tư tế, họ được coi là người Hồi giáo 100% trong mỗi quốc gia nơi họ sinh sống, kể cả Pakistan. Rất khó cho những người có địa vị cao như vậy trong cộng đồng Hồi giáo sẵn sàng từ bỏ địa vị của mình để theo Chúa Giê-xu Christ.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Vì quyền lực tôn giáo và chính trị mà người Sayyid đã có trong cộng đồng của họ, khi một nhà lãnh đạo Sayyid trở lại tin Chúa thì có thể ảnh hưởng lớn như của sứ đồ Phao-lô trong thời của ông. Dân chúng trong cả quận có thể trở lại tin Chúa Giê-xu (mà người Hồi giáo gọi là Isa al-Masih) khi các người lãnh đạo Sayyid biết và tin vào Chúa Cứu Thế.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Ở địa vị là giáo sư tôn giáo và thầy tư tế, họ được coi là người Hồi giáo 100% trong mỗi quốc gia nơi họ sinh sống, kể cả Pakistan

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Cầu nguyện xin Chúa cho những người Sayyid này những giấc mơ và khải tượng.
* Cầu nguyện xin Chúa biến đổi một số người Sayyid ở Pakistan, để họ có thể biến đổi nước Pakistan thành quốc gia tin theo Chúa Giê-xu Christ.
* Xin cầu nguyện rằng sẽ sớm có người Sayyid ở Pakistan đưa dẫn những người khác đi theo Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng đã cất đi tội lỗi của thế gian.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh-khủng trước mặt các dân đó: vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ-bỏ ngươi đâu." Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:6

Sayyid de Pakistan

Les Sayyid occupent la classe sociale la plus élevée parmi les musulmans. Ce sont traditionnellement les prêtres et les enseignants religieux des communautés musulmanes. Plus récemment, ils peuvent être trouvés dans une multitude de services gouvernementaux, d'enseignement et de commerce. Ils se marient principalement au sein de leurs propres clans. les Sayyid se trouvent dans les deux principales divisions sectaires chiites et sunnites.

Obstacles du Ministère

En raison de leur position d'enseignants religieux et de prêtres, ils sont considérés comme 100% musulmans dans chacun des pays où ils vivent. leur statut élevé au sein des communautés musulmanes les motive à ne jamais vouloir s'éloigner du système religieux appelé Islam.

Idées de Sensibilisation

à cause du poids religieux et politique pur que les Sayyid portent dans leurs communautés respectives, un leader Sayyid transformé pour le Christ pourrait avoir une influence comme celle de "Paul" à son époque. des quartiers entiers pourraient être convertis en disciples de Jésus (que les musulmans appellent Isa al-Masih) si les dirigeants Sayyid apprennent à connaître et à faire confiance au Sauveur.

Priez pour les Disciples du Christ

En raison de leur position d'enseignants religieux et de prêtres, ils sont considérés comme 100% musulmans dans chacun des pays où ils vivent.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

* Priez pour les rêves et les visions parmi ces gens.
* Priez pour que le Seigneur transforme un petit nombre de Sayyids pakistanais, qui peuvent à leur tour transformer le Pakistan pour Christ.
* Priez pour que bientôt il y ait des Sayyids au Pakistan qui conduiront les autres à suivre l'Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.

Centre d’Écriture

Fortifiez-vous et prenez courage! N’ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Eternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Deutéronome 31:6

Sayyid in Pakistan

Die Sayyid haben die höchste soziale Klasse unter Muslimen inne. Sie sind traditionellerweise die Priester und religiösen Lehrer der muslimischen Gemeinschaft. Neuerdings kann man sie in einer Reihe von öffentlichen Diensten, im Lehramt und in der freien Wirtschaft antreffen. Sie heiraten überwiegend nur in ihrem eigene Clan. Sayyid findet man in den beiden der zwei größeren muslimischen Richtungen, nämlich bei den Schiiten und bei den Sunniten.

Hindernisse für den Dienst

Aufgrund ihrer Position als religiöse Lehrer und Priester werden sie in jedem der Länder, wo sie leben, als Vollblut-Muslime angesehen. Ihr hoher Status innerhalb der muslimischen Gemeinschaften sorgt dafür, dass sie nie aus dem religiösen System, dem Islam, ausbrechen wollen.

Wie kann man die Volksgruppe erreichen?

Allein schon wegen des reinen religiösen und politischen Gewichts, das die Sayyid in ihrer jeweiligen Gemeinschaft tragen, könnte ein veränderter Leiter der Sayyid für Christus einen Einfluss haben wie der von Paulus zu dessen Zeiten. Ganze Distrikte könnten sich bekehren, um Nachfolger Jesu zu werden (den Muslime Isa al-Masih nennen), wenn sayyidische Leiter den Retter kennenlernen und ihm vertrauen.

Bete für die Nachfolger Christi

Aufgrund ihrer Position als religiöse Lehrer und Priester werden sie in allen Ländern, in denen sie leben, als Vollblut-Muslime angesehen.

Bete für die gesamte Volksgruppe

* Bete für Träume und Visionen in diesem Volk.
* Bete, dass der Herr eine kleine Anzahl von pakistanischen Sayyid verändert, die dann wieder auf ganz Pakistan einen Einfluss für Christus ausüben können.
* Bete, dass es in Pakistan bald Sayyid gibt, die andere in die Nachfolge des Lammes Gottes führen, das die Sünden der Welt wegnimmt.

Schlüsselvers

Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen; denn der HERR, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Deuteronomium 31:6

Full profile


Avatar

Welcome. I’m a virtual assistant and will try to answer questions about Joshua Project, unreached people groups, the Great Commission and more. How can I help you?

For further help try our FAQ, Definitions or Contact Us pages.