Unreached of Day: Today

Moghal in Pakistan
Population
1,306,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Moghal in Pakistan

The Moghals are one of the more prominent groups in Pakistan since their ancestors were among the conquerors of old. They are well-respected today so they try to marry within their own community in order to maintain their high status. Today they often work in government and public service positions. This people group lives not only in Pakistan but also in Afghanistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, and Nepal.

Ministry Obstacles

Pride in one's heritage is often a reason people don't think they need a savior. Between their high status and the Islamic religion, the Moghals will continue to believe that they are self-sufficient and don't need a savior until God intervenes.

Outreach Ideas

Pakistan is a closed country, and the Moghals are a closed people group. There needs to be groups of people who will pray until something happens among the Moghals of Pakistan.

Pray for the Followers of Christ

As far as we know, there are no Moghals who follow Christ. Therefore pray for a spiritual breakthrough.

Pray for the Entire People Group

* Pray that the Lord will bless the Moghal people economically and spiritually, so that they will see that the Lord is good!
* Pray for a spiritual hunger among the Moghal people that will lead them to embrace Jesus Christ.
* Pray for the Lord to raise up a way for Moghals to hear the gospel, and respond to it by being discipled and disciple others.

Scripture Focus

"And those who lead many to righteousness [will shine] like the stars for ever and ever." Daniel 12:3

Moghal en el Pakistán

Los mogal son uno de los grupos más prominentes en Pakistán ya que sus antepasados se encontraban entre los conquistadores de la antigüedad. Hoy son muy respetados, por lo que intentan casarse dentro de su propia comunidad para mantener su alto estatus. Hoy a menudo trabajan en puestos de gobierno y servicio público. Esta etnia vive no solo en Pakistán sino también en Afganistán, India, Bangladesh, Sri Lanka y Nepal.

Obstáculos para el Ministerio

El orgullo en la herencia de uno a menudo es una razón por la cual las personas no piensan que necesitan un salvador. Entre su alto estatus y la religión islámica, los mogal seguirán creyendo que son autosuficientes y que no necesitan un salvador hasta que Dios intervenga.

Ideas para el Ministerio

Pakistán es un país cerrado, y los mogal son ua etnia cerrada. Es necesario que haya grupos de personas que oren hasta que ocurra algo entre los mogal de Pakistán.

Ore por los Seguidores de Cristo

Hasta donde sabemos, no hay mogal que siga a Cristo. Por lo tanto, ore por un avance espiritual.

Ore por toda la Etnia

* Ore para que el Señor bendiga a los mogal económica y espiritualmente, para que vean que el Señor es bueno.
* Ore por un hambre espiritual entre los mogal que los llevará a abrazar a Jesucristo.
* Ore para que el Señor levante un camino para que los mogal escuche el evangelio y responda a él, siendo discipulados y discipulando a otros.

Texto Bíblico

"Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad." Daniel 12:3

Moghal파키스탄

모갈(Moghal)족은 그들의 조상이 옛날 정복자들 중 하나였기 때문에 파키스탄에서 가장 유명한 그룹 중 하나입니다. 그들은 오늘날에도 존경을 받는 민족으로 그들의 높은 지위를 유지하기 위해서 자신의 공동체 안에서 결혼하려고 합니다. 오늘날 그들은 종종 정부 및 공공사업 분야에서 일하고 있습니다. 이 종족 그룹은 파키스탄 뿐만 아니라 아프가니스탄, 인도, 방글라데시, 스리랑카와 네팔에서도 살고 있습니다.

선교 장애 요인

그들이 가진 유산에 대한 자부심은 흔히 사람들이 구주가 필요 없다고 생각하는 이유이기도 합니다. 그들의 높은 지위와 이슬람 종교 사이에서 모갈족은 스스로 자급자족하고 있고, 하나님께서 개입하시기 전까지는 구주가 필요 없다고 계속해서 믿고 있습니다.

전도 방법 제안

파키스탄은 폐쇄된 나라이고 모갈족 또한 폐쇄된 공동체입니다. 파키스탄의 모갈족에게 무슨 일이 일어나기까지 기도해줄 성도들이 필요합니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

우리가 아는 한 그리스도를 따르는 모갈족은 없습니다. 그렇기에 영적 돌파구를 위해 기도해주세요.

이 민족 전체를 위한 기도

* 주님께서 모갈족을 경제적으로나 영적으로나 축복하셔서, 주님의 선하심을 보게 되도록 기도해주세요.
* 영적 갈급함을 모갈족 사람들 가운데 허락하셔서 그들이 예수그리스도를 받아들일 수 있도록 기도해주세요.
* 주님께서 모갈족이 복음을 듣고 제자가 되고 또 다른 이들을 제자삼음으로써 복음에 응답할 수 있는 길을 열어주시길 기도해주세요.

성경 말씀

지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 옳은데로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 비취리라 다니엘 12:3

Moghal no Paquistão

Os mogols são um dos grupos mais proeminentes no Paquistão porque seus ancestrais estavam entre os conquistadores de outrora. Eles são muito respeitados hoje e tentam se casar dentro de suas comunidades para manter seu alto status. Atualmente eles trabalham em posições do governo e serviço público. Este povo não vive apenas no Paquistão mas também no Afeganistão, Índia, Bangladesh, Sri Lanka e Nepal.

Obstáculos ao Ministério

O orgulho de alguém por sua linhagem é com frequência o motivo porque algumas pessoas acham que não precisam de um salvador. Com seu alto status e sua religião islâmica, os mogols continuarão a acreditar que são auto-suficientes e que não precisam de um salvador, até que Deus intervenha.

Idéias ao Ministério

Paquistão é um país fechado e os mogols são um povo fechado também. É preciso que existam grupos que irão orar até que algo aconteça com os mogols e com o Paquistão.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Até onde sabemos, não há nenhum mogol que siga Cristo. Por tanto ore por um mover espiritual.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore para que o Senhor abençoe o povo mogol economicamente e espiritualmente, para que eles possam ver que o Senhor é bom!
* Ore por uma fome espiritual entre o povo mogol que os leve a abraçar Jesus Cristo.
* Ore para que o Senhor abra uma porta para que os mogols ouçam o Evangelho, e obedeçam sendo discipulados e discipulando a outros.

Foco Escritura

"Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento; e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente." Daniel 12:3

MoghalPakistan

Người Moghal là một trong những nhóm người có danh vọng ở Pakistan vì tổ tiên của họ là một trong những người chinh phục nước này ngày xưa. Vì được tôn trọng nên họ cố gắng kết hôn trong cộng đồng của mình để duy trì địa vị cao. Ngày nay họ thường làm việc trong các cơ quan của chính phủ và dịch vụ công cộng. Nhóm người này không chỉ sống ở Pakistan mà còn ở Afghanistan, Ấn Độ, Bangladesh, Sri Lanka và Nepal.

Những khó khăn trở ngại

Niềm tự hào về di sản tốt đẹp của mình thường là lý do để một người không nghĩ đến việc mình cần một vị cứu tinh. Vừa có địa vị cao, lại theo đạo Hồi giáo nên người Moghal sẽ tiếp tục tin rằng họ tự cứu mình được không cần đến một Đấng Cứu tinh nào hết cho đến khi chính Chúa can thiệp.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Pakistan là một quốc gia khép kín, và người Moghal cũng là một nhóm người khép kín. Cần có những nhóm người sẽ kiên trì cầu nguyện người Moghal ở Pakistan cho đến khi Chúa động chạm đến đời sống họ.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Theo như những thông tin cho biết không có người Moghal nào tin Chúa Giê-xu. Xin cầu nguyện cho một cuộc đột phá thuộc linh.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Xin cầu nguyện Chúa ban phước cho người Moghal về kinh tế lẫn thuộc linh, để họ thấy rằng Chúa là Đấng Tốt Lành!
* Xin cầu nguyện để người Moghal sẽ đói khát thuộc linh để họ sẽ tìm đến Chúa Giê-xu Christ.
* Xin cầu nguyện cho Chúa tạo nên một phương cách để người Moghal được nghe Tin lành, trở thành môn đệ của Chúa, và môn đệ hóa người khác.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Những kẻ khôn-sáng sẽ được rực-rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt-đem nhiều người về sự công-bình sẽ sáng-láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi." Đa-ni-ên 12:3

Moghal de Pakistan

Les Moghals sont l’un des groupes les plus importants au Pakistan depuis que leurs ancêtres étaient parmi les conquérants d’autrefois. Ils sont très respectés aujourd’hui, alors ils essaient de se marier au sein de leur propre communauté pour maintenir leur statut élevé. Aujourd’hui, ils occupent souvent des postes au gouvernement et dans la fonction publique. Ce groupe de personnes vit non seulement au Pakistan mais également en Afghanistan, en Inde, en Bangladesh, au Sri Lanka et au Népal.

Obstacles du Ministère

La fierté de leur héritage est souvent une raison pour laquelle les gens ne pensent pas avoir besoin d’un sauveur. Entre leur statut élevé et la religion islamique, les Moghals continueront de croire qu’ils sont autosuffisants et n’ont pas besoin d’un sauveur jusqu’à ce que DIEU intervienne.

Idées de Sensibilisation

Le Pakistan est un pays fermé, et les Moghals sont un groupe de personnes fermées. Il doit y avoir des groupes de personnes qui prieront jusqu’à ce que quelque chose se passe parmi les Moghals au Pakistan.

Priez pour les Disciples du Christ

Autant que nous sachions, il n’y pas de Moghals qui suivent le CHRIST. Par conséquent, priez pour une percée spirituelle.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

*Priez pour que le Seigneur bénisse le peuple moghal économiquement et spirituellement, afin qu’ils voient que le Seigneur est bon!
*Priez pour une faim spirituelle parmi le peuple Moghal qui le conuduira à embrasser JÉSUS-CHRIST.
*Priez pour que le Seigneur élève un moyen pour que les Moghals entendent l’Évangile et y répondent en étant des disciples, et en faisant des disciples.

Centre d’Écriture

Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité. Daniel 12:3

Moghal in Pakistan

Die Moghal oder Mogulen sind eine der führenden Gruppen in Pakistan, weil ihre Vorfahren zu den Eroberern der alten Zeit gehörten. Auch heute noch genießen sie hohes Ansehen und heiraten deshalb bevorzugt innerhalb ihrer eigenen Gemeinschaft, um diesen hohen Status zu erhalten. Heutzutage arbeiten viele von ihnen in der Regierung und im öffentlichen Dienst. Diese Volksgruppe lebt nicht nur in Pakistan sondern auch in Afghanistan, Indien, Bangladesch, Sri Lanka und Nepal.

Hindernisse für den Dienst

Stolz auf Herkunft und Abstammung ist oft ein Grund dafür zu denken, man brauche keinen Retter. Bis Gott eingreift, werden die Mogulen nicht nur wegen ihres hohen Status, sondern auch wegen ihres muslimischen Glaubens weiterhin denken, dass sie unabhängig sind und keinen Retter brauchen.

Wie kann man die Volksgruppe erreichen?

Pakistan ist ein verschlossenes Land, und die Mogulen sind eine verschlossene Volksgruppe. Es werden Gruppen von Menschen gebraucht, die beten, bis etwas unter den Mogulen Pakistans geschieht.

Bete für die Nachfolger Christi

Soweit wir wissen, gibt es niemanden unter den Mogulen, der Christus nachfolgt. Bete darum für einen geistlichen Durchbruch.

Bete für die gesamte Volksgruppe

* Bete dafür, dass der Herr die Mogulen in finanzieller und geistlicher Hinsicht segnet, damit sie sehen, dass der Herr gut ist!
* Bete für einen geistlichen Hunger unter den Mogulen, der sie dazu führt, Jesus Christus anzunehmen. * Bete, dass der Herr einen Weg bereitet, damit die Mogulen das Evangelium hören und darauf reagieren können, indem sie zu Jüngern werden und andere zu Jüngern machen.

Schlüsselvers

Und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Daniel 12:3

Full profile


Avatar

Welcome. I’m a virtual assistant and will try to answer questions about Joshua Project, unreached people groups, the Great Commission and more. How can I help you?

For further help try our FAQ, Definitions or Contact Us pages.