Unreached of Day: Today

Pray for the Cypriots, Turkish in Cyprus
Population
214,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Cypriots, Turkish in Cyprus

As the descendants of Turkish Ottoman invaders who conquered Cyprus in the sixteenth century, the Turkish Cypriots proudly maintain Turkish language, customs and traditions. The Turkish Cypriots are Caucasians; most have dark hair and brown eyes. They are known to be gentle, courteous, and hospitable to strangers. They are proud of their ethnic heritage and remain very loyal to Turkey. They are Muslim, but the people hold to folk beliefs.

Ministry Obstacles

The Turkish Cypriots maintain strong allegiance to their historic faith.

Outreach Ideas

There is a large Christian presence in the Greek portion of Cyprus. Pray that Christians will befriend the Turkish Cypriots.

Pray for the Followers of Christ

There are few if any followers of Jesus today among the Turkish Cypriots, but pray for those that will soon come into the Lord's family. Pray they will faithfully fellowship together, and will grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ.

Pray for the Entire People Group

Pray for peace and friendship between the Turkish and Greek Cypriots.

Scripture Focus

"For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea." Habakkuk 2:14

Turco, Chipriota en Chipre

Como descendientes de los invasores Turcos Otomanos que conquistaron Chipre en el siglo XVI, los chipriotas turcos orgullosamente mantienen su idioma turco, costumbres y tradiciones. Los turcos chipriotas son caucásicos, la mayoría tiene cabello y ojos oscuros. Se les conoce como amables y hospitalarios con los extranjeros. Están orgullosos de su herencia étnica y permanecen leales a Turquía. Son musulmanes, pero la gente es muy supersticiosa.

Obstáculos para el Ministerio

Los turcos chipriotas mantienen una fuerte unión con su fe histórica.

Ideas para el Ministerio

Hay una gran presencia cristiana en la zona griega de Chipre. Ore porque los cristianos hagan amistad con los chipriotas.

Ore por los Seguidores de Cristo

Tal vez haya pocos seguidores de Jesús entre los chipriotas turcos, pero ore por aquellos que pronto vendrán a la familia del Señor. Ore porque puedan tener compañerismo en la fe y puedan crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo.

Ore por toda la Etnia

Ore por la paz y la amistad entre los chipriotas turcos y griegos.

Texto Bíblico

"Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar." Habacuc 2:14

Cypriots, Turkish키프로스

16세기에 키프로스섬을 정복했던 터키 오스만 제국 사람들의 후손인 터키계 키프로스인(Turkish Cypriot)들은 터키의 언어, 관습, 전통을 자랑스럽게 유지하고 있습니다. 터키계 키프로스인들은 백인이며 대부분 어두운 머리색과 갈색 눈을 갖고 있습니다. 이들은 방문객에게 친절하고 정중히 대하며 환대하는 것으로 알려져 있습니다. 자신들의 인종적 유산을 자랑스러워하며 터키에 충성을 나타냅니다. 이들은 무슬림이지만 실제로는 미신을 많이 믿습니다.

선교 장애 요인

터키계 키프로스 사람들은 그들의 전통적 믿음에 대한 충성도가 매우 높습니다.

전도 방법 제안

키프로스의 그리스계 통치지역에는 많은 그리스도인들이 거주합니다. 이 그리스도인들이 터키계 키프로스인들과 친구될 수 있도록 기도해 주십시오.

현지 그리스도인들을 위한 기도

터키계 키프로스인들 가운데에는 예수님을 따르는 사람들이 매우 적을 것이지만 주님의 가족에 곧 합류하게 될 사람들을 위해 기도해 주십시오. 이들이 서로 신실하게 교제할 수 있도록, 주 예수 그리스도를 아는 지식과 은혜 안에서 자라날 수 있도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

터키계 키프로스 사람들과 그리스계 키프로스 사람들 간의 평화와 우정을 위해 기도해 주십시오.

성경 말씀

"대저 물이 바다를 덮음 같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득하리라" 하박국 2:14

Cipriota turco no Chipre

Como os descendentes de invasores turcos otomanos, que conquistaram o Chipre, no Século XVI, os cipriotas turcos orgulhosamente mantiveram o idioma turco, costumes e tradições. Os cipriotas turcos são brancos, a maioria tem cabelos escuros e olhos castanhos. Eles são conhecidos por ser gentis, corteses e hospitaleiros com desconhecidos. Eles são orgulhosos de sua herança étnica e continuam a ser muito leais à Turquia. Eles são muçulmanos, mas o povo é muito supersticioso. Como descendentes dos invasores Turcos otomanos

Obstáculos ao Ministério

Os turcos cipriotas mantêm uma forte lealdade à sua fé histórica.

Idéias ao Ministério

Há uma grande presença cristã na parte grega de Chipre. Ore para que cristãos desenvolvam amizade com os cipriotas turcos.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Se há, são muito poucos os seguidores de Jesus entre os turcos cipriotas, mas ore por aqueles que em breve virão para a família do Senhor. Ore para que eles tenham comunhão juntos fielmente e cresçam em graça e conhecimento do Senhor Jesus.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore por paz e amizade entre os Cipriotas Turcos e os Gregos.

Foco Escritura

"Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do SENHOR, como as águas cobrem o mar." Habacuque 2:14

Cypriots, Turkish ở Cyprus

Người Cypriot là hậu duệ của quân Thổ Nhĩ Kỳ xâm lược thuộc đế quốc Ottoman. Vào thế kỷ XVI, người Thổ Nhĩ Kỳ thuộc đế quốc Ottoman chiếm đảo Chíp-rơ (Cyprus). Người Cypriot gốc Thổ Nhĩ Kỳ tự hào vì họ vẫn bảo tồn được ngôn ngữ và phong tục tập quán Thổ Nhĩ Kỳ. Đa số người Cypriot gốc Thổ Nhĩ Kỳ sống ở vùng Caucasian có tóc đen và mắt nâu. Họ nổi tiếng hiền lành, nhã nhặn và hiếu khách. Họ tự hào về di sản dân tộc và lòng trung thành tuyệt đối với nước Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù theo đạo Hồi nhưng họ vẫn giữ niềm tin dân gian.

Những khó khăn trở ngại

Người Cypriot gốc Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trung thành với niềm tin trong quá khứ của mình.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Trong vùng định cư của người Hy Lạp tại đảo Chíp-rơ có nhiều Cơ Đốc nhân. Xin Chúa khiến những Cơ Đốc nhân này đối xử tốt với người Cypriot gốc Thổ Nhĩ Kỳ để có cơ hội làm chứng về Chúa cho họ.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Giữa vòng cộng đồng Cypriots gốc Thổ Nhĩ Kỳ có thể có một số ít hoặc chưa có Cơ Đốc nhân nào. Dầu vậy xin Chúa khiến họ sớm tin nhận Ngài để được thuộc về đại gia đình của Đức Chúa Trời. Xin Chúa khiến các tín hữu tương lai trung tín nhóm họp và thông công với nhau để tăng trưởng trong ân phúc và trong sự hiểu biết về Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa ban tình bằng hữu cho người Cypriot gốc Thổ Nhĩ Kỳ và gốc Hy Lạp để họ chung sống hoà bình với nhau.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Vì sự nhận-biết vinh-quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy-dẫy khắp đất như nước đầy-tràn biển." Ha-ba-cúc 2:14

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.