Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Pingdi in China
Population
1,480,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Pingdi in China

The Pingdi peoples are part of the greater Yao cluster of people groups. The majority are farmers engaged in rice cultivation.

Ministry Obstacles

The Pingdi area is rarely visited by outsiders. As a result, they have minimal interaction with other people groups who might share the gospel.

Outreach Ideas

In the ancient past the Yao had a legend of a Creator god. The Yao claim, "Ages ago ... before we crossed the sea, we worshipped someone called Tin Zay, who lives in heaven and is a holy god." Those who try to share the gospel with the Yao people group could start with their own beliefs.

Pray for the Followers of Christ

Pingdi believers are often viewed as strange by their families, friends, and neighbors. Pray they will overcome social obstacles by being supernaturally transformed into loving disciples. Pray for Holy Spirit anointed believers from the Pingdi people to change their society from within.

Pray for the Entire People Group

* Pray that believers from other parts of China will bring them the Good News, and that they will respond by producing their own Bible, JESUS Film, and radio broadcasts.
* Pray for a "Book of Acts" type of movement to Christ among the Pingdi people.

Scripture Focus

"It will yet be that peoples will come, even the inhabitants of many cities. And the inhabitants of one will go to another saying, Let us go at once to entreat the favor of the Lord, and to seek the Lord of hosts; I will also go." Zechariah 8:20-21

Pingdi en la China

Los Pingdi son parte del conjunto de pueblos Yao. La mayoría son agricultores dedicados al cultivo del arroz.

Obstáculos para el Ministerio

El área de los Pingdi es raramente visitada por extranjeros.Como resultado, tienen una interacción mínima con otros grupos que podrían compartir el evangelio con ellos.

Ideas para el Ministerio

En la antigüedad, los Yao tenía una leyenda de un dios creador.Los Yao dicen: "Hace siglos ... antes de cruzar el mar, adorábamos a alguien llamado Tin Zay, que vive en el cielo y es un dios santo". Aquellos que intentan compartir el evangelio con los Yao podrían comenzar con sus propias creencias.

Ore por los Seguidores de Cristo

Las familias, amigos y vecinos de los creyentes Pingdi a menudo los ven como extraños.
* Ore para que puedan superar los obstáculos sociales al ser transformados sobrenaturalmente en discípulos amorosos.
* Ore para que los creyentes Pingdi, bajo la unción del Espíritu Santo, cambien su sociedad desde adentro.

Ore por toda la Etnia

* Ore para que los creyentes de otras partes de China les traigan las buenas nuevas del Evangelio, y que respondan produciendo su propia Biblia, la película de JESÚS y transmisiones de radio.
* Ore por un movimiento a Cristo como el del "Libro de los Hechos" entre la gente Pingdi.

Texto Bíblico

"Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Aún vendrán pueblos, y habitantes de muchas ciudades; y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: Vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré." Zacarías 8:20-21

Pingdi중국

선교 장애 요인

전도 방법 제안

현지 그리스도인들을 위한 기도

이 민족 전체를 위한 기도

성경 말씀

만군의 여호와가 이와 같이 말하노라 다시 여러 백성과 많은 성읍의 주민이 올 것이라 이 성읍 주민이 저 성읍에 가서 이르기를 우리가 속히 가서 만군의 여호와를 찾고 여호와께 은혜를 구하자 하면 나도 가겠노라 하겠으며 스가랴 8:20-21

Pingdi na China

Os povos Pingdi fazem parte do aglomerado maior de grupos de pessoas de Yao. A maioria são agricultores envolvidos no cultivo de arroz .

Obstáculos ao Ministério

A área de Pingdi é raramente visitada por pessoas de fora. Como resultado, eles têm pouquíssima interação com outros grupos de pessoas que podem compartilhar o evangelho.

Idéias ao Ministério

No passado remoto, o Yao tinha uma lenda de um deus criador. Os Yao afirmam, "Eras atrás ... antes de cruzarmos o mar, adorávamos alguém chamado Tin Zay, que vive no céu e é um deus sagrado". Aqueles que tentam compartilhar o evangelho com o grupo de pessoas Yao podem começar com suas próprias crenças.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Os crentes de Pingdi são frequentemente vistos como estranhos por suas famílias, amigos e vizinhos. Ore para que eles superem os obstáculos sociais sendo sobrenaturalmente transformados em discípulos amorosos. Ore para que o Espírito Santo unja os crentes do povo Pingdi para mudar sua sociedade de dentro para fora.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore para que os crentes de outras partes da China lhes tragam as Boas Novas e que eles respondam produzindo sua própria Bíblia, o filme JESUS e transmissões de rádio.
* Ore por um movimento para Cristo tipo o do "Livro de Atos" entre o povo Pingdi.

Foco Escritura

"Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades; e os habitantes de uma cidade irão à outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos; eu também irei." Zacarias 8:20-21

PingdiChina

Người Pingdi là một nhóm trong những chi nhánh của người Yao. Phần lớn họ là nông dân canh tác sản xuất lúa gạo.

Những khó khăn trở ngại

Người Pingdi sống trong vùng hiếm khi có người ngoài ghé thăm. Vì thế, họ ít khi giao thiệp với các nhóm người dân tộc khác, là những người có thể chia sẻ phúc âm cho họ.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Trong huyền sử người Yao có một truyền thuyết về một vị thần sáng tạo. Người Yao kể lại rằng: "Thủa xưa ... trước khi vượt qua đại dương, chúng tôi đã từng thờ phượng một Đấng sống trên thiên đàng, một vị thần linh thiêng tên là Tin Zay...." Những ai chia sẻ phúc âm với những nhóm người Yao có thể bắt đầu với niềm tin này của họ.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Các tín hữu Cơ-đốc Pingdi thường bị gia đình, bạn bè và hàng xóm dị nghị. Xin cầu nguyện cho họ được biến đổi một cách siêu nhiên, trở thành những môn đồ đầy lòng yêu thương để vượt qua được những trở ngại liên hệ xã hội. Cầu xin Đức Thánh Linh xức dầu trên các tín hữu người Pingdi để họ sẽ cải tiến cộng đồng của họ từ bên trong.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Xin cầu nguyện để các tín hữu từ các vùng khác của Trung Quốc sẽ mang Tin Lành đến cho người Pingdi, và họ sẽ tiếp nhận, rôi chính họ sẽ tự ấn hành Kinh Thánh, Phim ‘Đời Sống Chúa Giê-xu' và chương trình phát thanh Tin Lành của riêng họ.
* Xin cầu nguyện Chúa cho sẽ có một phong trào nhiều người Pingdi đến với Chúa Giê-xu như đã xảy ra trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Đức Giê-hô-va vạn-quân phán như vầy: Sẽ xảy ra các dân và dân-cư nhiều thành đều đến, và dân-cư thành nầy đi đến thành khác mà nói rằng: Chúng ta hãy đi mau, đặng nài-xin ơn Đức Giê-hô-va, và tìm-kiếm Đức Giê-hô-va vạn-quân; ta cũng sẽ đi." Xa-cha-ri 8:20-21

Full profile