Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Nosu, Yinuo in China
Population
672,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Nosu, Yinuo in China

The Yinuo Nosu took slaves and fought against the Chinese authorities and other Nosu groups for centuries, until they were disarmed and the slave system abolished by the Communists in the early 1950s. Still today, the Yinuo Nosu remain an aggressive and fierce people. The various branches of the Nosu have a detailed legend of a great flood.

Ministry Obstacles

Intimidating mountains, rugged terrain, and cultural and linguistic barriers have prevented the Gospel from spreading to the Yinuo Nosu.

Outreach Ideas

The flood legend in their culture can be used as a springboard to introduce them to Scripture.

Pray for the Followers of Christ

There may be a few followers of Christ among the Yinuo people group. Pray they will fellowship together, growing in the knowledge of Christ. Pray they will be completely humble and gentle toward one another.

Pray for the Entire People Group

Pray for the material and physical needs of the Yinuo, as well as for their spiritual needs.

Scripture Focus

"I will give thanks to You, O Lord, among the peoples; I will sing praises to You among the nations ... Be exalted above the heavens, O God; Let Your glory be above all the earth." Psalm 57:9-11

Nosu, Yinuo en la China

Los nosu yinuo llevaron esclavos y lucharon contra las autoridades chinas y otros grupos nosu durante siglos, hasta que fueron desarmados y el sistema de esclavitud fue abolido por los comunistas en la década de los '50. Aún hoy, los nosu yinuo son gente agresiva y feroz. Las diversas tribus nosu tienen una leyenda detallada de una gran inundación.

Obstáculos para el Ministerio

Las montañas dificiles, terrenos accidentados y barreras culturales y lingüísticas han impedido que el Evangelio se extienda a los nosu yinuo.

Ideas para el Ministerio

La leyenda de una inundación en su cultura puede ser utilizada como un trampolín para introducir las Escrituras.

Ore por los Seguidores de Cristo

Puede que haya unos cuantos seguidores de Cristo en la etnia yinuo. Ore para que estén en comunión, creciendo en el conocimiento de Cristo. Ore para que sean humildes y amables los unos con los otros.

Ore por toda la Etnia

Ore por las necesidades materiales y físicas de los yinuo, así como por sus necesidades espirituales.

Texto Bíblico

"Te alabaré entre los pueblos, oh Señor; Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, Y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios; Sobre toda la tierra sea tu gloria." Salmos 57:9-11

Nosu, Yinuo중국

이누오 노수족 Yinuo Nosu 은 사람들을 노예로 만들고 중국정부와 다른 노수족에 대항하여 수세기동안 싸워왔는데, 1950년대초에 공산당에 의해 무장해제되었으며 노에제도도 소멸되었습니다. 오늘날까지도 이누오 노수족은 공격적이고 사납습니다. 노수족의 여러 갈래 집단들은 거대한 홍수에 대해 상세한 내용을 가진 전설이 있습니다.

선교 장애 요인

겁이 날만큼 험악한 산악과 지형들, 문화적이고 언어적인 장벽때문에 이누오 노수족에게 복음이 전파되지 못했습니다.

전도 방법 제안

그들의 문화 속에 있는 홍수의 전설이 성경으로 이끄는 발판이 될 수 있을 것입니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

이누오 민족 그룹 가운데에는 그리스도를 따르는 이들이 소수 있을 것입니다. 그들이 서로 교제할 수 있도록, 그리스도의 지식에서 자라나도록 기도해 주십시오. 그들이 서로를 향해 온전히 겸손하고 친절할 수 있도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

이누오 종족의 영적인 필요 뿐 아니라 물질적, 신체적 필요를 위해서도 기도해 주십시오.

성경 말씀

주여 내가 만민 중에서 주께 감사하오며 열방 중에서 주를 찬송하리이다 대저 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창에 이르나이다 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광은 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다 시편 57:9-11

Nosu yinuo na China

O Nosu Yinuo fêz escravos e lutou contra as autoridades chinesas e de outros grupos Nosu por séculos, até que eles foram desarmados e abolidos do sistema escravista pelos comunistas na dcada de 1950. Ainda hoje, o Nosu Yinuo são agressivos e ferozes. Os diversos ramos do Nosu tem uma lenda detalhada de um grande dilúvio.

Obstáculos ao Ministério

Montanhas intimitadoras, terrenos acidentados e as barreiras culturais e língua, impediram a propagação do Evangelho ao Nosu Yinuo.

Idéias ao Ministério

A lenda de inundação na sua cultura pode ser usada como um trampolim para apresentá-los às Escrituras.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Pode haver alguns seguidores de Cristo entre os Yinuo. Ore para que tenham comunhão juntos, crescendo no conhecimento de Cristo. Ore para que sejam totalmente humildes e gentis uns com os outros.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore pelas necessidades materiais e físicas dos Yinuo, bem como pelas necessidades espirituais.

Foco Escritura

"Render-te-ei graças entre os povos; cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade, até às nuvens." Salmos 57:9-10

Nosu, YinuoChina

Trong nhiều thế kỷ, người Yinuo Nosu từng sở hữu nô lệ, chống lại chính quyền Trung Quốc và các nhóm người Nosu khác. Đến đầu những năm 1950, chính quyền cộng sản tước đoạt vũ khí của họ và hủy bỏ chế độ nô lệ. Cho đến nay, họ vẫn là những người hung hăng và dữ tợn. Nhiều nhóm người Nosu có một truyền thuyết nhắc đến nhiều chi tiết về trận đại hồng thủy.

Những khó khăn trở ngại

Những dãy núi cao nguy hiểm, địa thế lởm chởm cũng như văn hóa và ngôn ngữ đều là rào cản đối với việc rao giảng Phúc Âm cho người Yinuo Nosu.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Các nhân sự Cơ Đốc có thể dùng truyền thuyết về trận lũ lụt trong văn hóa của người Yinuo Nosu làm bàn đạp để giới thiệu Lời Chúa cho họ.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Có thể có một số ít Cơ Đốc nhân giữa vòng người Yinuo. Xin Chúa giúp họ nhóm họp thông công với nhau và hiểu rõ hơn về Chúa Cứu Thế. Xin Chúa giúp họ đối xử với nhau cách khiêm nhường và mềm mại.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Xin Chúa đáp ứng những nhu cầu thuộc thể, vật chất lẫn thuộc linh của người Yinuo.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hỡi Chúa, tôi sẽ cảm-tạ Chúa giữa các dân, Hát ngợi-khen Chúa trong các nước. Vì sự nhân-từ Chúa lớn đến tận trời, Sự chân-thật Chúa cao đến các từng mây. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời. Nguyện sự vinh-hiển Chúa trổi cao hơn cả trái đất!" Thi-thiên 57:9-11

Full profile