Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Dongxiang in China
Population
640,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Dongxiang in China

The Dongxiang region is a desolate, arid place with a moon-like landscape. Other Muslims in China do not consider the Dongxiang to be a part of the Islamic faith because of their involvement in drug and prostitution rackets. Not long after the Dongxiang first arrived in China, they were converted to Islam. By 1949, when the Communists took over China, there was one mosque for every 30 Dongxiang homes and one paid Muslim worker for every nine families. The majority of Dongxiang belong to the Old Sect, which emphasizes worshiping at the tombs of Muslim saints. "The remainder belongs to the New Sect, a fundamentalist and reformist group." There were numerous brutal wars between the two Dongxiang sects in the last century.

Ministry Obstacles

No scripture is reported as available in the language of the Dongxiang, but Gospel recordings are available.

Outreach Ideas

Perhaps Han Chinese Christians will be led to pray much for the Dongxiang people. Pray the Lord will lead them to do this, and not give up.

Pray for the Followers of Christ

There has never been a single known church or Christian among the Dongxiang. The nearest church to the Dongxiang is a Han Chinese fellowship in Linxia. The Christians there, however, believe "it is impossible to reach the Dongxiang."

Pray for the Entire People Group

Please pray the Lord will soften the hearts of the Dongxiang toward the person of Jesus Christ. Only God's Spirit will be able to overcome generations of resistance to the God who loves them.

Scripture Focus

"Thus it is written, that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day, and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations." Luke 24:46-47

Dongxiang en la China

La región dongxiang es desolada, un lugar árido con un paisaje parecido a la luna. Otros musulmanes en la China no consideran los dongxiang como parte de la fe islámica por su involucramiento con el narcotráfico y las redes de prostitución. Pronto después de que los dongxiang llegaron por primera vez a la China, se convirtieron al islam. Para el año 1949, cuando los comunistas se apoderaron de la China, había una mezquita por cada 30 hogares dongxiang y un trabajador musulmán por cada nueve familias. La mayoría de los dongxiang pertenecen a la Antigua Secta, que hace hincapié en la adoración en las tumbas de los santos musulmanes. "El resto pertenece a la Nueva Secta, un grupo fundamentalista y reformista". Hubo numerosas guerras brutales entre las dos sectas dongxiang en el siglo pasado.

Obstáculos para el Ministerio

No hay Escrituras reportadas como disponibles en el idioma de los dongxiang, pero las grabaciones evangélicas están disponibles.

Ideas para el Ministerio

Tal vez cristianos chinos han serán guiados a orar mucho por la gente dongxiang. Ore que el Señor los guie a hacerlo, sin rendirse.

Ore por los Seguidores de Cristo

Nunca ha habido una sola iglesia conocida ni un solo cristiano entre los dongxiang. La iglesia más cercana a los dongxiang es una comunidad china han en Linxia. Los cristianos allí, sin embargo, creen que "es imposible alcanzar a los dongxiang."

Ore por toda la Etnia

Por favor ore que el Señor ablande los corazones de los dongxiang hacia Jesucristo. Solamente el Espíritu de Dios puede superar generaciones de resistencia al Dios que los ama.

Texto Bíblico

"Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén." Lucas 24:46-47

Dongxiang중국

Dongxiang 지역은 황량하고 건조한 지역으로 마치 달 표면같다는 느낌을 주는 곳입니다. 중국의 다른 무슬림들은 Dongxiang 종족에게 이슬람 신앙이 있다고는 여기지 않는데, 이 종족이 마약, 매춘 등의 부정한 돈벌이에 연루되어 있기 때문입니다. Dongxiang 종족은 중국에 도착한지 얼마되지 않아 이슬람으로 개종했습니다. 1949년 공산주의세력이 중국을 장악했을 때, Dongxiang 사람들의 집 30채마다 모스크가 하나씩 있었고 9가정마다 유급 무슬림 사역자가 한명씩 있었습니다. Dongxiang 사람들의 대부분은 구종파(Old Sect)에 속해있는데, 이들은 무슬림 성자들의 무덤 숭배를 강조하는 집단입니다. "나머지 사람들은 신종파(New Sect) 즉 근본주의자 내지 개혁주의자 집단에 속해있습니다" 지난 세기동안 Dongxiang 종족 (구종파, 신종파의) 집단간에 잔인한 전쟁이 많이 발생했습니다.

선교 장애 요인

Dongxiang 종족의 언어로는 어떤 성경도 번역되어 있지 않지만 복음 오디오 녹음은 사용가능합니다.

전도 방법 제안

아마도 중국 한족 그리스도인들이 Dongxiang 사람들을 위한 많은 기도로 이끌림을 받을 것입니다. 주님께서 그들에게 이런 일을 주시고 이들이 포기하지 않도록 기도해 주십시오.

현지 그리스도인들을 위한 기도

Dongxiang 종족 안에는 단 한개의 교회나 그리스도인도 없었습니다. 이들 Dongxiang 종족과 가장 가까운 교회는 린샤(Linxia)에 있는 한족 교회 교우들입니다. 하지만 그곳에 있는 그리스도인들은 "Dongxiang 종족에게 다가가는 것은 불가능하다"라고 믿고 있습니다.

이 민족 전체를 위한 기도

주님께서 예수 그리스도에게 향한 Dongxiang 사람들의 심령을 부드럽게 만드시도록 기도해 주십시오. 그들을 사랑하시는 하나님에 대한 여러 세대동안의 저항을 극복하는 것은 하나님의 영으로서만 가능합니다.

성경 말씀

또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제삼일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄 사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 누가복음 24:46-47

Dongxiang na China

A região Dongxiang é um lugar árido e desolado com uma paisagem de aparência lunar. Outros muçulmanos na China não consideram o povo dongxiang como parte de sua fé islâmica devido ao envolvimento deles com organizações criminosas de drogas e prostituição. Não muito tempo depois dos dongxiang terem chego na China, eles foram convertidos ao islamismo. Em 1949, quando os comunistas tomaram a China, havia uma mesquita para cada 30 lares dongxiang e um obreiro muçulmano pago para cada nove famílias. A maioria dos dongxiang pertence à Velha Seita, que enfatiza a adoração nos túmulos de santos muçulmanos. "O restante pertence à Nova Seita, um grupo fundamentalista e reformador." Houve várias guerras brutais entre as duas seitas dongxiang no último século.

Obstáculos ao Ministério

Não há relatos de nenhuma parte das Escrituras disponível na língua dos dongxiang, mas gravações do Evangelho estão disponíveis.

Idéias ao Ministério

Talvez cristãos chineses da etnia han venham a ser direcionadas a orar pelo povo dongxiang. Ore para que o Senhor os direcione a fazer isto e para que não desistam.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Nunca houve relatos de sequer uma igreja ou cristão entre os dongxiang. A igreja mais próxima aos dongxiang é uma comunhão de chineses han na Linxia. Os cristãos lá, contudo, acreditam que "é impossível alcançar os dongxiang".

Ore Por todo grupo de Pessoas

Por favor, ore para que o Senhor quebrante os corações dos dongxiang para com a pessoa de Jesus Cristo. Somente o Espírito de Deus será capaz de vencer gerações de resistência contra o Deus que os ama.

Foco Escritura

"e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém." Lucas 24:46-47

DongxiangChina

Vùng người Dongxiang cư ngụ là một vùng hoang vu, khô hạn với địa hình tương tự như địa hình của mặt trăng. Các nhóm theo Hồi giáo ở Trung Quốc không chấp nhận niềm tin của người Dongxiang là niềm tin Hồi giáo vì họ tham gia các cuộc chơi bời phóng đãng với ma tuý và dâm dục. Ít lâu sau khi di cư đến Trung Quốc, người Dongxiang cải đạo theo Hồi giáo. Khi Đảng Cộng Sản lên cầm quyền tại Trung Quốc năm 1949 thì mỗi cụm 30 ngôi nhà của người Dongxiang có một đền thờ Hồi giáo. Từng nhóm 9 gia đình góp tiền trả lương cho một nhân sự Hồi giáo. Đa số người Dongxiang theo Hồi giáo Bảo Thủ. Họ đặt nặng việc thờ phượng tại mồ mả của các thánh trong Hồi giáo. "Mọi người khác thuộc về Tân Phái, là nhóm cải cách và nhóm theo trào lưu chính thống." Trong thế kỷ vừa qua có nhiều cuộc chiến tàn bạo giữa hai phái đạo của người Dongxiang.

Những khó khăn trở ngại

Chưa có Kinh Thánh trong tiếng Dongxiang nhưng có những bản ghi Phúc Âm.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cầu nguyện xin Chúa thôi thúc các Cơ Đốc nhân Trung Hoa người Hán cầu thay cho người Dongxiang. Xin Chúa khiến họ duy trì sự cầu thay chứ không bỏ ngang.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Chưa có một Cơ Đốc nhân nào hoặc một Hội Thánh nào giữa vòng người Dongxiang. Hội chúng gần nhất đối với người Dongxiang là nhóm thông công Trung Hoa người Hán ở Linxia. Tuy nhiên các Cơ Đốc nhân trong nhóm này cho rằng "làm chứng cho người Dongxiang là công tác bất khả thi."

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Cầu nguyện xin Chúa thôi thúc người Dongxiang quan tâm đến thân vị của Chúa Giê-xu. Chỉ có Đức Thánh Linh mới khắc phục được sự kháng cự lâu đời của họ đối với Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương họ.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Ngài phán: Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau-đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao-giảng cho dân các nước sự ăn-năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem." Lu-ca 24:46-47

Full profile