Unreached of Day: Today

Pray for the Amdo, Rongmahbrogpa in China
Population
185,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Amdo, Rongmahbrogpa in China

The peoples living on the Tibetan plateau of China are referred to as Tibetans; however, there are many subgroups. The two main branches are the Amdo and the Kham. Monks from India first brought Buddhism to China between the third and the first centuries B.C. All Buddhists believe that right thinking, ritual sacrifices, and self-denial will enable the soul to reach nirvana (eternal bliss) at death.

Ministry Obstacles

These people may have no concept of a personal, forgiving God.

Outreach Ideas

Stories from Scripture, Gospel films and recordings, and Gospel radio, can all be used.

Pray for the Followers of Christ

There are a few known Christian believers among this people group, pray they will lead holy lives, growing in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ.

Pray for the Entire People Group

Pray these Buddhist peoples will increasingly hunger to know the personal, creator God, and his Son Jesus Christ. Pray also they will gain vocational skills necessary to get along in the 21st century.

Scripture Focus

"Ask of Me, and I will surely give the nations as Your inheritance, and the very ends of the earth as Your possession." Psalm 2:8

Amdo, Rongmahbrogpa en la China

Los pueblos que viven en la meseta tibetana de China se conocen como tibetanos, sin embargo, hay muchos subgrupos. Las dos ramas principales son los amdo y los kham. Los monjes de la India trajeron el budismo a China entre los siglos III y I aC. Todos los budistas creen que el pensamiento correcto, los sacrificios rituales y la abnegación permitirá al alma alcanzar a nirvana (felicidad eterna) después de la muerte.

Obstáculos para el Ministerio

Puede ser que esta gente no tenga un concepto de un Dios personal quien perdona.

Ideas para el Ministerio

Se puede usar historias de las Escrituras, películas y grabaciones evangélicas y la radio evangélica.

Ore por los Seguidores de Cristo

Hay algunos creyentes conocidos en este grupo étnico. Ore para que vivan vidas santas, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.

Ore por toda la Etnia

Ore para que esta etnia budista tenga cada vez más deseo de conocer al Dios personal y creador, y Su Hijo Jesucristo. Ore para que también obtengan habilidades profesionales necesarias para sobrevivir en el siglo XXI.

Texto Bíblico

"Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya los confines de la tierra." Salmos 2:8

Amdo, Rongmahbrogpa중국

중국의 티베트 평원에 사는 사람들은 티베트인으로 불립니다. 하지만 티베트인 중에는 여러 하부 인종 집단이 있습니다. 주요 인종은 Amdo 와 Kham 입니다. 주전 3세기부터 1세기까지 인도에서 온 승려들이 처음으로 중국에 불교를 소개하였습니다. 모든 불교신자들은 바른 사고, 희생 의례, 자기 부정을 통하여 죽을 때에 영혼의 열반(영원한 기쁨)에 이르게 한다고 믿습니다.

선교 장애 요인

이 사람들은 인격적이고 용서하시는 하나님에 대한 개념이 거의 없는 것 같습니다.

전도 방법 제안

성서 이야기, 복음 영화, 복음 오디오 녹음, 복음 라디오 등이 모두 사용될 수 있습니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

이 민족 집단 안에는 몇몇 기독교 성도들이 있으며 이들이 거룩한 삶을 살아가도록, 주 예수 그리스도의 은혜와 지식 안에서 자라가도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

불교신자인 이들을 위해 기도하여 인격적이며 창조주 하나님과 그 아들 예수 그리스도에 대해 더욱 더 알고자 갈망하도록 기도해 주십시오. 21세기를 살아가기에 필요한 직업적 기술을 익히도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

내게 구하라 내가 열방을 유업으로 주리니 네 소유가 땅 끝까지 이르리로다 시편 2:8

Amdo rongmahbrogpa na China

Os povos que vivem no planalto tibetano da China são referidos como os tibetanos, no entanto, há muitos subgrupos. Os dois ramos principais são o Amdo e do Kham. Os monges da Índia primeiro trouxeram o budismo para a China entre o terceiro e o primeiro século aC. Todos os budistas acreditam que pensar direito, sacrifícios rituais, e abnegação permitirão que a alma possa alcançar o nirvana (bem-aventurança eterna) na morte.

Obstáculos ao Ministério

Essas pessoas podem não ter idéia que existe um Deus pessoal e capaz de perdoar.

Idéias ao Ministério

Histórias da Bíblia, Evangelho de filmes e gravações, e rádio evangélica, podem ser utilizados.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Sabe-se de uma pequena quantidade de cristãos neste grupo de pessoas; ore pra que vivam vidas santas, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que esses povos budistas tenham cada vez mais vontade de conhecer o Deus Criador e seu Filho Jesus Cristo. Ore também para que consigam as competências profissionais necessárias para enfrentar o século 21.

Foco Escritura

"Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão." Salmos 2:8

Amdo, Rongmahbrogpa ở China

Người ta gọi những người sinh sống tại cao nguyên Tây Tạng ở Trung Quốc là người Tây Tạng. Dầu vậy có nhiều nhóm dân nhỏ khác. Có hai nhóm dân chính là người Amdo và người Kham. Các nhà sư từ Ấn Độ đem đạo Phật đến Trung Quốc vào giữa thế kỷ thứ III và thứ I TCN. Tất cả những người theo đạo Phật tin rằng họ phải suy nghĩ thiện lành, thực hiện các nghi thức tế lễ và hy sinh quên mình để khi qua đời linh hồn được đến cõi niết bàn (nirvana).

Những khó khăn trở ngại

Có lẽ người Kham chưa hề nhận biết Chúa Giê-xu là ai, Ngài là Đấng tha thứ tội lỗi cho họ.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Các nhân sự Cơ Đốc có thể kể chuyện Kinh Thánh, dùng các phim và bản thu Phúc Âm cũng như đài phát thanh Tin Lành để truyền bá Phúc Âm cho người Kham.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Có một số ít Cơ Đốc nhân giữa vòng người Kham. Xin Chúa dẫn dắt họ sống cuộc đới thánh khiết. Xin Chúa khiến họ ngày càng hiểu biết về ân phúc của Cứu Chúa Giê-xu và về chính Ngài.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa khiến những người theo Phật giáo này ngày càng muốn biết về Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, là Chân Thần và Con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cũng cầu nguyện xin Chúa cho họ được học nhiều kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để thích nghi với thế kỷ XXI.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho Con các ngoại-bang làm cơ-nghiệp, Và các đầu cùng đất làm của-cải." Thi-thiên 2:8

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.