Unreached of Day: Today

Pray for the Mwani in Mozambique
Population
150,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Mwani in Mozambique

These people may be called Mwani, NaMwani, or NaMuane. They are quite isolated, and trace their ancestry to the island of Ibo, near the coast of Mozambique. Ibo island was the scene of struggle between Arabs and Portuguese, resulting in much destruction. The people use the Mwani language in the home, Swahili for trading, and Portuguese in the schools and government.

Ministry Obstacles

Workers are needed to carry scripture and other Gospel resources to the Mwani people, as well as to pray diligently for them.

Outreach Ideas

Gospel radio may be used to communicate the Gospel of grace to these people who are committed to working their way into God's favor.

Pray for the Followers of Christ

There are a few believers among the Mwani. Pray for them, that qualified teachers and pastors will be sent to them to help them grow in the faith.

Pray for the Entire People Group

Pray that living conditions for the Mwani may improve. They are quite poor, and have few opportunities for employment or for good quality education for their children.

Scripture Focus

"The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord, and of His Christ; and He will reign forever and ever." Revelation 11:15

Mwani en Mozambique

Esta gente puede ser llamada mwani, namwani o namuane. Son muy aisladas, y trazan su historia a la Isla Ibo, cerca de la costa de Mozambique. La Isla Ibo fue el escenario de la lucha entre los árabes y los portugueses, teniendo como resultado mucha destrucción. La gente usa el idioma mwani en el hogar, el suahili para el comercio y el portugués en las escuelas y el gobierno.

Obstáculos para el Ministerio

Las Escrituras no se encuentran disponibles en el idioma de los mwani, aunque la película de Jesús y la radio evangélica están disponibles.

Ideas para el Ministerio

La radio evangélica se puede utilizar para comunicar el Evangelio de la gracia a esta gente que hace obras para obtener el favor de Dios.

Ore por los Seguidores de Cristo

Hay unos cuantos creyentes entre los mwani. Ore por ellos, para que se les envíen profesores y pastores preparados para ayudarles a crecer en la fe.

Ore por toda la Etnia

Ore para que las condiciones de vida para los mwani puedan mejorar. Son muy pobres y tienen pocas oportunidades de empleo o de educación de buena calidad para sus hijos.

Texto Bíblico

"Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos." Apocalipsis 11:15

Mwani모잠비크

이 사람들은 므와니 Mwani, 혹은 NaMwani, NaMuane 등으로도 불릴 수 있다고 합니다. 이들은 매우 고립된 종족이며, 이들의 조상은 모잠비크 해안가 근처의 이보섬(Island of Ibo)에서 유래하였다고 합니다. 이보섬은 예전에 아랍인들과 포루투갈인들의 전투현장으로서 많은 파괴를 몰고왔었다고 합니다. 이들은 집에서는 므와니어를 사용하고, 장사할때는 스와힐리어를 사용하며, 학교와 정부에서는 포루투갈어를 사용합니다.

선교 장애 요인

예수 영화와 복음 라이오가 있긴 하지만, 므와니어로 된 성경 자료도 필요합니다.

전도 방법 제안

복음 라디오를 통해 하나님의 뜻대로 살아가고자 헌신한 사람들에게 은혜의 복음을 소통할 수 있을 것입니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

므와니 사람들 가운데에는 소수의 성도들이 있습니다. 그들을 위해 기도하여 자질있는 교사와 목회자가 파송되어 믿음안에 자라게 돕도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

므와니 종족의 삶의 환경이 개선되도록 기도해 주십시오. 이들은 매우 가난하며 고용의 기회도 거의 없고 아이들을 위한 좋은 교육의 기회도 마찬가지입니다.

성경 말씀

세상 나라가 우리 주와 그 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕노릇 하시리로다 하니 요한계시록 11:15

Mwani em Moçambique

Essas pessoas podem ser chamadas Mwani, NaMwani, ou NaMuane. Eles são muito isolados e traçam sua ascendência até a ilha de Udu, perto da costa de Moçambique. A ilha Udu foi palco de lutas entre árabes e Portugueses, resultando em muita destruição. As pessoas usam a linguagem Mwani em casa, Swahilli para negociação e Português nas escolas e no governo.

Obstáculos ao Ministério

A Escritura não está disponível no idioma do Mwani, embora o filme Jesus e o Evangelho via rádio estão disponíveis.

Idéias ao Ministério

Uma rádio evangélica poderia ser usada para comunicar o Evangelho da graça a estas pessoas que estão empenhadas voltar seus caminhos ao Senhor.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Há alguns crentes entre os Mwani. Ore por eles, que pastores e mestres qualificados sejam enviados a eles para ajudá-los a crescerem na fé.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que as condições de vida dos Mwani possa melhorar. Eles são muito pobres e têm poucas oportunidades de emprego ou de educação de boa qualidade para seus filhos.

Foco Escritura

"O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos." Apocalipse 11:15

Mwani ở Mozambique

Tên của dân tộc này có thể là Mwani, NaMwani hoặc NaMuane. Họ sống khá tách biệt. Có thể truy nguyên tổ tiên của họ đến đảo Ibo, gần bờ biển nước Mozambique. Cuộc tranh chấp giữa người Ả-rập và người Bồ Đào Nha tàn phá quần đảo Ibo cách nghiêm trọng. Người Mwani nói tiếng Mwani tại nhà riêng nhưng nói tiếng Swahili khi buôn bán. Ngôn ngữ dùng trong trường học và công tác hành chính là tiếng Bồ Đào Nha.

Những khó khăn trở ngại

Mặc dù đã có sẵn phim Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Giê-xu và đài phát thanh Phúc Âm, người Mwani vẫn cần các ấn bản Kinh Thánh trong ngôn ngữ của mình.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Đài phát thanh Cơ Đốc có thể hữu ích trong công tác rao truyền Phúc Âm cho người Mwani. Xin Chúa khiến họ hết lòng sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Có một số ít Cơ Đốc nhân giữa vòng người Mwani. Xin cầu nguyện cho họ. Xin Chúa sai phái giáo viên dạy Kinh Thánh và các mục sư có tâm huyết đến giúp họ tăng trưởng trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Xin Chúa giúp người Mwani có thể cải thiện điều kiện sống. Họ rất nghèo khó vì ít có cơ hội tìm được việc làm nên con cái họ cũng không có cơ hội đi học ở trường tốt.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Vị thiên-sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế-gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị-vì đời đời." Khải-huyền 11:15

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.