Unreached of Day: Today

Rohingya in Bangladesh
Population
948,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Rohingya in Bangladesh

The Muslim Rohingya people are from Rakhine State (also known as Arakan), Myanmar, and speak the Rohingya language. Rohingyas and some scholars claim they are indigenous to Rakhine State, while the Burmese claim the Rohingyas are mainly migrants from Bengal. Buddhist people of Rakhine State and Muslim Rohingyas have struggled against each other for many decades and there were riots in 2012. Many Rohingyas have fled to ghettos and refugee camps in Bangladesh and to areas along the border with Thailand. They have been denied citizenship in Myanmar and have been described as one of the most persecuted minorities in the world.

Ministry Obstacles

No scripture is reported as available in the Rohingya language.

Outreach Ideas

Acts of kindness done in the name of Christ, directed toward the downtrodden Rohingya people will be well received.

Pray for the Followers of Christ

None of the Rohingya have reported themselves as Christians to the census of Bangladesh. In fact, a similar thing is true for all other countries of residence. If there are Christian believers they are few in number and desperately in need of our prayers.

Pray for the Entire People Group

Pray for fair treatment of the Rohingya in Myanmar and in other countries where they live. Pray they will be protected from radical and violent Buddhists, and that the government of Myanmar will accept the responsibility to protect and provide for these people. Acknowledging them as citizens would be important.

Scripture Focus

"He will have compassion on the poor and needy, And the lives of the needy He will save." Psalm 72:13

Rohingya en Bangladés

La etnia musulmán rohingya es del estado de Rakhine (también conocido como Arakan) Myanmar, y habla el idioma rohingya. Los rohingya y algunos estudiosos afirman que son indígenas del estado de Rakhine, mientras que los birmanos afirman que los rohingya son principalmente inmigrantes de Bengala. Los budistas del estado de Rakhine y los rohingya musulmanes han luchado unos contra otros durante muchas décadas y hubo disturbios en 2012. Muchos rohingya han huido a guetos y campos de refugio en Bangladesh y a zonas a lo largo de la frontera con Tailandia. Se les ha denegado la ciudadanía en Myanmar y se les ha descrito como una de las minorías más perseguidas del mundo.

Obstáculos para el Ministerio

No se informa que las Escrituras estén disponibles en el idioma rohingya.

Ideas para el Ministerio

Los actos de bondad hechos en el nombre de Cristo, dirigidos hacia los oprimidos rohingya serán bien recibidos.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ninguno de los rohingya se ha reportado como cristiano al censo de Bangladesh. De hecho, algo similar es cierto para todos los demás países de residencia. Si hay creyentes cristianos, son pocos y necesitan desesperadamente nuestras oraciones.

Ore por toda la Etnia

Ore por un trato justo de los rohingya en Myanmar y en otros países donde viven. Ore para que estén protegidos de los budistas radicales y violentos, y que el gobierno de Myanmar acepte la responsabilidad de proteger y proveer a estas personas. Reconocerlos como ciudadanos sería importante.

Texto Bíblico

"Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, Y salvará la vida de los pobres." Salmos 72:13

Rohingya방글라데시

이슬람교도인 로힝야족(Rohingya)은 아라칸으로도 알려진 미얀마의 라킨(Rakhine)주에서 온 사람들로 로힝야어를 사용합니다. 로힝야족과 일부 학자들은 자신들이 라킨주의 원주민들이라고 주장하지만, 버마인들은 이들이 벵갈출신의 이민자라고 주장합니다. 라킨주의 불교인들과 무슬림 로힝야족은 수십년에 걸쳐 서로 맞서 싸워오다가, 2012년에는 폭동이 일어났습니다. 많은 로힝야족은 방글라데시의 빈민가와 난민촌이나 타일랜드 국경 근처 지역으로 도망쳤습니다. 그들은 미얀마에서는 시민권이 거부되고, 이 세상에서 가장 박해 받는 소수민족 중 하나로 여겨집니다.

선교 장애 요인

로힝야 언어로 만들어진 성경책은 아직 없습니다.

전도 방법 제안

탄압받는 로힝야족을 향해 그리스도의 이름으로 행해지는 친절은 잘 받아 들여질 것입니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

방글라데시의 인구조사에 따르면 로힝야족 사람들 가운데 크리스챤은 전무합니다. 사실 다른 나라에 살아가고 있는 모든 로힝야족 사람들이 비슷한 것이 사실입니다. 만약 성도들이 있다면 적은 수일 것이고, 우리의 기도를 몹시 필요로 할 것입니다.

이 민족 전체를 위한 기도

미얀마와 그들이 살아가고 있는 다른 나라에서 로힝야족에게 공정한 대우가 있도록 기도해주세요. 그들이 급진적이고 폭력적인 불교인들로부터 보호받고, 미얀마 정부가 이들을 보호하고 제공할 책임을 받아들일 수 있도록 기도해주세요. 그들을 시민으로 인정해주는 것이 중요합니다.

성경 말씀

그는 가난한 자와 궁핍한 자를 불쌍히 여기며 궁핍한 자의 생명을 구원하며 시편 72:13

Rohingya em Bangladesh

O povo muçulmano Rohingya é do Estado de Rakhine (também conhecido como Arakan), em Mianmar, e fala a língua Rohingya. Os Rohingyas e alguns estudiosos afirmam que eles são indígenas do Estado de Rakhine, enquanto os birmaneses afirmam que os Rohingya são principalmente migrantes de Bengala. O povo budista do Estado de Rakhine e os muçulmanos Rohingya lutam uns contra os outros há muitas décadas e houve tumultos em 2012. Muitos Rohingya fugiram para guetos e campos de refugiados em Bangladesh e para áreas ao longo da fronteira com a Tailândia. Foi negada a eles a cidadania em Mianmar e eles têm sido descritos como uma das minorias mais perseguidas do mundo.

Obstáculos ao Ministério

Nenhuma parte das Escrituras é relatada como disponível na língua Rohingya.

Idéias ao Ministério

Atos de bondade feitos em nome de Cristo, dirigidos ao povo Rohingya oprimido, serão bem recebidos.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Nenhum Rohingya tem reportado a si mesmo como cristãos no censo de Bangladesh. Na verdade, algo semelhante ocorre em todos os outros países onde residem. Se há crentes cristãos, eles são poucos em número e precisam desesperadamente de nossas orações.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore por um tratamento justo aos Rohingya em Mianmar e em outros países onde vivem. Ore para que estejam protegidos dos budistas radicais e violentos e para que o governo de Mianmar aceite a responsabilidade de proteger e providenciar sustento para esse povo. Reconhecê-los como cidadãos seria importante.

Foco Escritura

"Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes." Salmos 72:13

RohingyaBangladesh

Người Rohingya theo Hồi giáo cư ngụ ở bang Rakhine (còn có tên gọi là bang Arakan), nước Myanamar. Họ nói tiếng Rohingya. Người Rohingya và một số học giả khẳng định rằng họ là thổ dân của bang Rakhine. Tuy nhiên, người Myanmar lại quả quyết rằng người Rohingya chủ yếu là người nhập cư đến từ bang Bengal. Người theo đạo Phật ở bang Rakhine và người Rohingya theo Hồi giáo từng chống nghịch nhau trong nhiều thập kỷ khiến xảy ra cuộc bạo loạn vào năm 2012. Nhiều người Rohingya phải chạy trốn đến khu ổ chuột và trại tị nạn ở Bangladesh lẫn những vùng dọc theo biên giới Thái Lan. Nước Myanmar truất quyền công dân của họ. Họ được xem là một trong những dân tộc thiểu số bị đàn áp nhất trên thế giới.

Những khó khăn trở ngại

Theo báo cáo, chưa có Lời Chúa trong tiếng Rohingya.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Công tác từ thiện trong danh của Chúa Cứu Thế dành cho người Rohingya đang bị đàn áp rất được hoan nghênh.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Căn cứ vào cuộc kiểm tra dân số ở Bangladesh, không có người Rohingya nào tự nhận mình là Cơ Đốc nhân. Kết quả kiểm tra ở các quốc gia có người Rohingya cư ngụ cũng tương tự như vậy. Nếu có một số ít người âm thầm tin Chúa thì họ rất cần lời cầu thay của chúng ta.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Cầu nguyện xin Chúa cho người Rohingya ở Myanmar lẫn ở những quốc gia khác mà họ sinh sống được sự đối xử công bằng. Xin Chúa bảo vệ họ khỏi những người theo Phật giáo cực đoan và khắc nghiệt. Xin cầu nguyện cho chính quyền Myanmar thừa nhận trách nhiệm bảo vệ họ và chu cấp cho họ, đặc biệt quan trọng là công nhận quyền công dân của họ.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Người sẽ thương-xót kẻ khốn-cùng, người thiếu-thốn, Và cứu linh-hồn của người thiếu-thốn." Thi-thiên 72:13

Rohingya de Bangladesh

Les Rohingya musulmans sont originaires de l’État de Rakhine (également connu sous le nom d’Arakan), du Myanmar, et parlent la langue Rohingya. Les Rohingyas et certains chercheurs affirment qu’ils sont originaires de l’État de Rakhine, tandis que les Birmans affirment que les Rohingyas sont principalement des migrants du Bengale. Les Bouddhistes de l’État de Rakhine et les Rohingyas musulmans luttent les uns contre les autres depuis de nombreuses décennies et des émeutes ont éclaté en 2012. De nombreux Rohingyas ont fui vers des ghettos et des camps de réfugiés au Bangladesh et vers des zones le long de la frontière avec la Thaïlande. Ils se sont vu refuser la citoyenneté au Myanmar et ont été décrits comme l’une des minorités les plus persécutées au monde.

Obstacles du Ministère

Aucune Écriture n’est rapportée comme étant disponible dans la langue Rohingya.

Idées de Sensibilisation

Les actes de bonté faits au Nom du CHRIST, dirigés vers les Rohingyas opprimés seront bien reçus.

Priez pour les Disciples du Christ

Aucun des Rohingya ne s’est déclaré chrétien au recensement du Bangladesh. En fait, une chose similaire est vraie pour tous les autres pays de résidence. S’il y a des croyants chrétiens, ils sont peu nombreux et ont désespérément besoin de nos prières.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

Priez pour un traitement équitable des Rohingya au Myanmar et dans les autres pays où ils vivent. Priez qu’ils soient protégés des bouddhistes radicaux et violents, et que le gouvernement du Myanmar accepte la responsabilité de protéger et de subvenir aux besoins de ces personnes. Ils seraient important de les reconnaître en tant que citoyens.

Centre d’Écriture

Il aura pitié du faible et du pauvre, et il sauvera la vie des pauvres. Psaumes 72:13

Rohingya in Bangladesch

Die muslimischen Rohingya leben im Bundesstaat Rakhaing (auch „Arakan" genannt). Ihre Sprache heißt auch Rohingya. Sie selbst und einige Gelehrte sind der Ansicht, dass schon ihre Vorfahren aus diesem Staat stammen, während die Burmesen in ihnen hauptsächlich Einwanderer aus Bengalen sehen. Die Buddhisten in Rakhaing und die muslimischen Rohingya sind seit vielen Jahren verfeindet, und 2012 kam es zu Aufständen. Viele Rohingya flohen in Ghettos und Flüchtlingslager in Bangladesch und den Grenzgebieten zu Thailand. In Myanmar wurde ihnen die Staatsbürgerschaft verweigert und sie gelten als eine der am stärksten verfolgten Minderheiten der Welt.

Hindernisse für den Dienst

Es gibt noch keine Bibelteile in der Sprache der Rohingya.

Wie kann man die Volksgruppe erreichen?

Gute Taten, die den unterdrückten Rohingya im Namen Christi entgegengebracht werden, würden von ihnen gerne angenommen.

Bete für die Nachfolger Christi

In der Volkszählung in Bangladesch haben sich keine Rohingya als Christen zu erkennen gegeben. Genau so wenig in den anderen Ländern, in denen sie leben. Wenn es Gläubige unter ihnen gibt, sind es nur sehr wenige und sie brauchen besonders unsere Gebete.

Bete für die gesamte Volksgruppe

Bete, dass die Rohingya in Myanmar und den anderen Ländern, wo sie leben, fair behandelt werden. Bete, dass sie vor radikalen und gewalttätigen Buddhisten geschützt werden und dass die Regierung von Myanmar die Verantwortung annimmt, dies Volksgruppe zu versorgen und zu beschützen. Es wäre wichtig, dass sie die Staatbürgerschaft erhalten.

Schlüsselvers

Er wird gnädig sein den Geringen und Armen, und den Armen wird er helfen. Psalm 72:13

Full profile


Avatar

Welcome. I’m a virtual assistant and will try to answer questions about Joshua Project, unreached people groups, the Great Commission and more. How can I help you?

For further help try our FAQ, Definitions or Contact Us pages.