Unreached of Day: Today

Pray for the Shui in China
Population
327,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Shui in China

The Shui are proud of their history, which dates back as far as 200 BC in Chinese records. The Shui live in villages that are arranged according to family clans. All Shui worship their ancestors. This is considered their main religion. It keeps them in bondage to the past and prevents them from receiving Christ, because to do so would be considered an insult to their ancestors.

Ministry Obstacles

As already noted, the Shui live in fear of insulting their ancestors.

Outreach Ideas

Jesus needs to be presented to the Shui people as One who came from God, giving his life for their sins, offering forgiveness and power to live this life.

Pray for the Followers of Christ

Pray for Scripture and other resources to be made available to Shui believers, and that they will utilize them diligently. Pray they will have nothing to do with the deeds of darkness, living as children of light.

Pray for the Entire People Group

Pray the Lord will release the Shui from bondage to ancestral worship, leading to freedom in Christ.

Scripture Focus

"Let the heavens be glad, and let the earth rejoice; and let them say among the nations, 'The Lord reigns.'" 1 Chronicles 16:31

Shui en la China

Los shui están orgullosos de su historia que se remonta desde 200 años aC. en los registros chinos. Los shui viven en pueblos que se organizan de acuerdo a los clanes familiares. Todos los shui adoran a sus antepasados. Esto se considera su religión principal. Se les mantiene en la esclavitud al pasado y les impide recibir a Cristo, porque hacerlo sería considerado un insulto a sus antepasados.

Obstáculos para el Ministerio

Como ya se señaló, los shui viven con miedo de insultar a sus antepasados.

Ideas para el Ministerio

Jesús tiene que ser presentado a los shui como Aquel que vino de Dios, dando su vida por sus pecados, ofreciendo el perdón y poder para vivir esta vida.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore para que las Escrituras y otros recursos estén disponibles para los creyentes shui y que los utilicen con diligencia. Ore para que no tengan nada que ver con las obras de las tinieblas, viviendo como hijos de luz.

Ore por toda la Etnia

Ore para que el Señor libere a los shui de la esclavitud a la adoración ancestral, llevándoles a la libertad en Cristo.

Texto Bíblico

"Alégrense los cielos, y gócese la tierra, Y digan en las naciones: Jehová reina." 1 Crónicas 16:31

Shui중국

Shui 종족은 기원전 200년대를 거슬러올라간 중국 역사에 그들 종족의 기록이 있는 것을 자랑스러워합니다. Shui 사람들은 씨족 단위로 배열된 마을에 삽니다. Shui 종족은 조상을 숭배합니다. (조상 숭배가) 이들의 주요 종교라고 스스로 생각합니다. 이것으로 인해 과거에 얽매이게 되고, 그리스도를 받아들이는 것이 방해되는데, 받아들이는 것이 조상님들에게 누를 끼치는 것같다고 생각하기 때문입니다.

선교 장애 요인

앞에서 언급한 것처럼, Shui 종족은 조상들에게 누를 끼치는 것을 두려워합니다.

전도 방법 제안

Shui 사람들에게 예수님을 소개하는 것이 필요한데, 예수님께서는 하나님이 보내신 바로 그 구원자이시며, 이들의 죄를 사하시려고 삶을 내어놓으셔서 용서하심과 삶을 살아갈 능력을 주신다는 것을 알려주어야 할 것입니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

Shui 성도들에게 성경과 다른 매체들이 사용가능하도록 기도하는 것이 필요하며, 또한 그들이 이런 자료들을 부지런히 사용하도록 기도해 주십시오. 이들이 어두움의 행위와 아무런 관계가 없게 되도록, 빛의 자녀로 살게 되도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

주님께서 Shui 종족을 조상 숭배의 속박에서 풀어주시고 그리스도 안에서의 자유로 이끄시도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

하늘은 기뻐하고 땅은 즐거워하며 열방 중에서는 이르기를 여호와께서 통치하신다 할찌로다 역대상 16:31

Shui na China

Os Shuis são orgulhosos de sua história, que remonta, numa médida de 200 anos BC nos registros chineses. O Feng (Shui) vivem em aldeias que são organizadas de acordo com os clãs familiares. Todos adoram Shui seus antepassados. Esta é considerada a principal religião. Ela mantém em cativeiro para o passado e os impede de receber a Cristo, porque isso seria considerado um insulto aos seus antepassados.

Obstáculos ao Ministério

Como já mencionado, o Feng vive com medo de insultar os seus antepassados.

Idéias ao Ministério

Jesus precisa ser apresentado ao povo Shui como Aquele que veio de Deus, dando a vida por seus pecados, oferecendo perdão e poder para viver esta vida.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore para que as Escrituras e outros recursos tornem-se disponíveis para os crentes Shui, que eles utilizem estes materiais diligentemente. Ore para que não tenham nada a ver com as obras das trevas, vivendo como filhos da luz.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que o Senhor liberte os Shui da escravidão do culto aos ancestrais, levando-os à liberdade que só há em Cristo.

Foco Escritura

"Alegrem-se os céus, e a terra exulte; diga-se entre as nações: Reina o SENHOR." 1 Crônicas 16:31

Shui ở China

Người Shui tự hào về lịch sử đã tồn tại từ năm 200 TCN được ghi chép trong ký lục của người Trung Hoa. Người Shui sinh sống tại các làng, phân bố căn cứ theo các gia đình trong thị tộc. Người Shui thờ cúng tổ tiên, đây là tín ngưỡng chính của họ. Tín ngưỡng này ràng buộc họ với quá khứ và ngăn họ tin nhận Chúa Cứu Thế. Vì họ cho rằng tin Chúa là làm xúc phạm tổ tiên.

Những khó khăn trở ngại

Như đã đề cập, người Shui sống với nỗi sợ xúc phạm tổ tiên của mình.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Các nhân sự Cơ Đốc cần trình bày cho người Shui biết rằng Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời, Ngài đã phó chính mạng sống Ngài vì tội lỗi của họ. Xin Chúa tha thứ tội lỗi của họ và ban cho họ năng lực để sống trong cuộc đời này.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin Chúa cho các Cơ Đốc nhân người Shui sớm có bản dịch Kinh Thánh và các văn phẩm Cơ Đốc. Xin Chúa giúp họ tích cực sử dụng các văn phẩm Cơ Đốc này. Xin Chúa khiến họ tránh xa tội lỗi để sống làm con cái của sự sáng.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Xin Chúa giải thoát người Shui khỏi sự ràng buộc của việc thờ cúng tổ tiên. Xin Chúa ban cho họ sự tự do trong Chúa Cứu Thế.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Các từng trời hãy vui-mừng, trái đất khá hỉ-lạc; Còn trong các nước người ta đáng nói: Đức Giê-hô-va quản-trị!" Còn trong các nước người ta đáng nói: Đức Giê-hô-va quản-trị!" I Sử-ký 16:31

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.