Unreached of Day: Today

Population
17,488,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Rajput (Muslim traditions) in Pakistan

The name Rajput is derived from the Sanskrit word rajputra, meaning son of a ruler. The Rajputra constitute a class of nobility. The Rajput rose to political importance in the ninth and tenth centuries. In India, the Rajput have been a ruling class owning vast tracts of land.

Ministry Obstacles

Much ministry to the Rajput has focused on winning individuals away from their families and gathering them into new churches. This has fueled fear of Christianity as an invading threat to their families and communities.

Outreach Ideas

Sustained, focused prayer is needed to open the hearts of Rajput families to experiencing God's blessing through a movement of family-based discovery Bible studies.

Pray for the Followers of Christ

Pray for new followers of Christ among the Rajput to be taught properly in the ways of God, and that they will not revert back to their former religions. Pray for perseverance in their commitment to Christ.

Pray for the Entire People Group

Pray for Rajput families to be drawn to Jesus (whom Muslims call Isa al-Masih), and to the Bible to find out more about this man. Pray that the Lord will start a movement of Rajput families experiencing God's blessing.

Scripture Focus

"You purchased men for God from every tribe and language and people and nation." Revelation 5:9

Rajput (Tradiciones Musulmanas) in Pakistán

El nombre "rajput" se deriva de la palabra sánscrito "rajputra" que significa: "hijo de un gobernante". Los rajputra constituyen una clase de la nobleza. Los Rajput surgieron en importancia política en el siglo IX y X. En la India, los Rajput han sido una clase dominante que posee grandes terrenos.

Obstáculos para el Ministerio

Gran parte del ministerio a los rajput se ha centrado en alejar a las personas de sus familias y reunirlas en nuevas iglesias. Esto ha alimentado el temor al cristianismo como una amenaza invasora para sus familias y comunidades.

Ideas para el Ministerio

Se necesita oración sostenida y centrada para abrir los corazones de las familias rajput y experimentar la bendición de Dios a través de un movimiento de estudios bíblicos de descubrimiento basados en la familia.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por nuevos seguidores de Cristo entre los rajput para que sean eficaces en bendecir a sus familias mediante el intercambio y la discusión de la Palabra de Dios, que un movimiento a Jesús se extienda rápidamente entre las familias y comunidades rajput.

Ore por toda la Etnia

Ore por las familias rajput para que se sientan atraídas por Jesús (a quien los musulmanes llaman Isa al-Masih), y por la Biblia para obtener más información sobre este hombre. Ore para que el Señor comience un movimiento de familias rajput que experimenten la bendición de Dios.

Texto Bíblico

"y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación." Apocalipsis 5:9

Rajput (Muslim traditions) in 파키스탄

Rajput 이라는 이름은 산스크리트어로 rajputra, 즉 통치자의 아들이란 뜻의 단어에서 파생하였습니다. Rajputra는 귀족 집안으로 여겨집니다. Rajput 사람들은 9~10세기경에 주요 정치세력이 되었습니다. 인도에서 Rajput 인들은 광대한 토지를 소유하며 지도층 신분을 유지하고 있습니다.

선교 장애 요인

그리스도를 온전히 신뢰하는 것은 겸손이 필요한 행동입니다만, Rajput 들은 자긍심 있는 사람들입니다.

전도 방법 제안

Rajput 종족을 위해 집중적이고 지속적인 기도가 필요합니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

파키스탄의 Rajput 사회에서 곧 나타날 그리스도를 따르는 신자들 위해 기도하여, 그리스도를 알고 따르는데 열정적일 수 있도록 기도해 주십시오. 그리스도께서 십자가에서 끝마치신 사역을 온전히 신뢰할 수 있도록 기도해 주시고, 이 삶을 살아갈 힘을 주실 성령님을 찾고 구하도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

Rajput 사회가 코란을 읽을 때에 나오는 이사(Isa) 그리스도께 더욱 더 이끌려 나오게 되도록, 또한 이 분에 대해 더욱 알고자 하는 갈망이 생기도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

새 노래를 노래하여 가로되 책을 가지시고 그 인봉을 떼기에 합당하시도다 일찍 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 요한계시록 5:9

Rajput muçulmano in Paquistão

O termo rajput é derivado da palavra sânscrito rajputra, que significa filho de um governante. Os rajputra constituem uma classe da nobreza. Eles ascenderam à importância política nos séculos 9 e 10. Na Índia, os rajput têm sido uma classe governante que possui extensas porções de terra.

Obstáculos ao Ministério

Confiar plenamente em Cristo exige um ato de humildade, e os rajput têm sido um povo orgulhoso.

Idéias ao Ministério

É preciso que haja oração direcionada e contínua pelo povo rajput.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pelos discípulos de Cristo que em breve surgirão dentre a comunidade rajput, no Paquistão. Ore para que eles venham a ser zelosos em conhecer e seguir a Cristo. Ore para que venham a descansar plenamente na obra acabada de Cristo na cruz, e dependam de Seu Espírito para ter o poder de viver essa nova vida.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que a comunidade rajput seja cada vez mais atraída à pessoa de Isa (Cristo), à medida que leem o alcorão. E ore para que tenham fome de saber mais sobre este homem.

Foco Escritura

"e entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação." Apocalipse 5:9

Rajput (Muslim traditions) in Pakistan

Tên của cộng đồng Rajput bắt nguồn từ từ ngữ "rajputra" trong tiếng Sanskrit, có nghĩa là "con trai của kẻ cầm quyền". Người Rajputra thuộc tầng lớp quý tộc. Trong thế kỷ IX và X, họ thâu tóm vị trí chính trị quan trọng. Họ từng là tầng lớp cai trị, sở hữu nhiều ruộng đất tại Ấn Độ.

Những khó khăn trở ngại

Người tin Chúa Cứu Thế cần thật sự khiêm nhường, nhưng người Rajput lại rất tự hào về xuất thân của mình.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cần bền tâm cầu nguyện nhiều cho người Rajput.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Cầu nguyện xin Chúa cho cộng đồng người Rajput ở Pakistan sớm tin nhận Ngài. Xin Chúa khiến các tân tín hữu tương lai muốn hiểu rõ về Chúa Cứu Thế. Xin Chúa giúp họ hoàn toàn tin vào công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế nơi thập tự giá và biết sống nhờ năng lực của Đức Thánh Linh.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Xin Chúa khiến cộng đồng người Rajput quan tâm đến Isa (Chúa Cứu Thế) khi họ đọc kinh Koran. Xin Chúa khiến họ muốn biết rõ hơn về Ngài.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi-phái, mọi tiếng, mọi dân-tộc, mọi nước," Khải-huyền 5:9

Full profile