Unreached of Day: Today

Population
46,134,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Rajput (Hindu traditions) in India

The name Rajput is derived from the Sanskrit word rajputra, meaning son of a ruler. The Rajputra constitutes a class of nobility. The Rajput clans emerged as a dominant community in north and western India in the colonial period. The economic data suggests that the majority of Rajput are landowners. A large number of communities have migrated to their present habitat, and this has made them one of the most mobile groups in India.

Ministry Obstacles

Fear that Christianity aims to turn individuals from their families, communities and traditions hinders Rajput families and communities from considering the Gospel.

Outreach Ideas

Sustained, focused prayer is needed to open the hearts of Rajput families to experiencing God's blessing through a movement of family-based discovery Bible studies.

Pray for the Followers of Christ

Pray for the few Rajput believers to be effective at engaging their families and communities in discussing Bible stories and experiencing God's blessing.

Pray for the Entire People Group

Pray that a strong movement to Jesus will bring whole Rajput families and communities into a rich experience of God's blessings.

Scripture Focus

"Tell of His glory among the nations, His wonderful deeds among all the peoples. For great is the Lord, and greatly to be praised." 1 Chronicles 16:24-25

Rajput (Tradiciones Hindúes) in India

El nombre "rajput" se deriva de la palabra sánscrita "rajputra", es decir, "hijo de gobernante". Los rajputra constituyen una clase de la nobleza. Los clanes rajput surgieron como una comunidad dominante en el norte y oeste de la India en el período colonial. Los datos económicos indican que la mayoría de los rajput son propietarios de terrenos. Un gran número de la comunidad ha emigrado a su hábitat actual y esto los ha convertido en uno de los grupos más móviles.

Obstáculos para el Ministerio

El temor de que el cristianismo tenga como objetivo alejar a las personas de sus familias, comunidades y tradiciones impide que las familias y comunidades de rajput consideren el Evangelio.

Ideas para el Ministerio

Se necesita una oración sostenida y centrada para abrir los corazones de las familias rajput a experimentar la bendición de Dios a través de un movimiento de estudios bíblicos basados en la familia.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los pocos creyentes rajput que sean efectivos para involucrar a sus familias y comunidades en platicas sobre las historias bíblicas y experimentar la bendición de Dios.

Ore por toda la Etnia

Ore por un movimiento hacia Jesús para que se multiplique entre las familias y comunidades rajput.

Texto Bíblico

"Cantad entre las gentes su gloria, Y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, Y de ser temido sobre todos los dioses." 1 Crónicas 16:24-25

Rajput (Hindu traditions) in 인도

Rajput 이라는 종족 이름은 산스크리트어 단어인 rajputra 에서 기원하였는데, 통치자의 아들이라는 뜻이며, 결국 Rajputra 는 귀족을 상징합니다. 식민지 시기에 Rajput 씨족들은 북부와 서부 인도에서 우세한 종족으로 성장하였습니다. 경제 통계수치에 따르면, 대부분의 Rajput 종족은 지주입니다. 다수의 종족사회가 현재의 거주지로 이주해왔으므로 가장 이주가 활발한 종족이라고 합니다.

선교 장애 요인

카스트 상급 사회 사람들은, 하나님의 값없는 선물을 받기 위해 스스로 겸손해지는 것을 특히 힘들어 합니다.

전도 방법 제안

지속적인 기도와 헌신된 사역자가 필요합니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

힌두 Rajpu 종족 안에 소수의 그리스도인 신자들의 모임을 위해 기도해 주셔서 이들이 성경의 진리 안에서 사랑으로 연합할 수 있게 기도해 주십시오. 그리스도께서 이들을 사랑하시고 그들을 위해 자신을 주셨던 것처럼, 서로 사랑하는 삶을 살아가도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

Rajput 사회가 예수님과 그 삶 및 그들을 위한 희생을 더욱 잘 알게 되도록 기도해 주십시오. 주님께서 그들에게 진리를 알고자 하는 배고픔을 주시고 그 갈망을 충족시켜 주시도록 기도해주십시오.

성경 말씀

그 영광을 열방 중에, 그 기이한 행적을 만민 중에 선포할찌어다 25여호와는 광대하시니 극진히 찬양할 것이요 모든 신보다 경외할 것임이여 역대상 16:24-25

Rajput (Hindu traditions) in Índia

O nome Rajput é derivado da palavra em sãnscrito Rajputra, ou seja, filho de um governante. O Rajputra constitui uma classe de nobreza. Os clãs Rajput surgiram como uma comunidade dominante no norte e oeste da Índia, no período colonial. Os dados econômicos sugerem que a maioria dos Rajput são latifundiários. Um grande número de comunidades tem migrado para o seu atual habitat e isso fez-lhes um dos grupos mais móvel.

Obstáculos ao Ministério

Comunidades de casta alta acham especialmente difícil se humilhar o suficiente para aceitar o dom gratuito de Deus.

Idéias ao Ministério

Oração contínua e missionários dedicados são necessários.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pelo pequeno grupo de cristãos entre os Rajput hindus; que eles se unam em amor, em torno da verdade das Escrituras. Ore para que vivam uma vida de amor, assim como Cristo os amou e deu a Si mesmo por eles.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que a comunidade Rajput consiga, cada vez mais, crescer na consciência de Jesus, Sua vida e Seu sacrifício por eles. Ore ao Senhor, para que lhes dê uma fome de saber, para então satisfazer essa fome.

Foco Escritura

"Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o SENHOR e mui digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses." 1 Crônicas 16:24-25

Rajput (Hindu traditions) in India

Danh xưng Rajput bắt nguồn từ từ ngữ "rajputra" trong tiếng Sanskrit có nghĩa là con trai của người cai trị. Người Rajputra thuộc tầng lớp quý tộc. Trong thời kỳ thuộc địa, các bộ tộc Rajput trở nên cộng đồng nổi trội ở miền Bắc và miền Tây Ấn Độ. Số liệu kinh tế cho thấy phần đông người Rajput là địa chủ. Đa số người trong cộng đồng Rajput từng di cư tới nơi sinh sống hiện tại. Như vậy họ trở thành một trong những nhóm người lưu động nhất.

Những khó khăn trở ngại

Các cộng đồng thuộc tầng lớp thượng lưu cảm thấy khó hạ mình xuống để đón nhận món quà vô điều kiện của Đức Chúa Trời.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cần bền đỗ cầu nguyện cho các cộng đồng này. Cần nhiều nhân sự Cơ Đốc sẵn sàng dấn thân để đem Phúc Âm đến cho người Rajput.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Cầu nguyện cho số ít Cơ Đốc nhân sống giữa vòng người Rajput theo đạo Hindu. Xin Chúa giúp họ hiệp một, yêu thương nhau trong lẽ thật của Kinh Thánh. Xin cầu nguyện cho họ biết sống yêu thương, như Chúa Cứu Thế đã yêu thương và phó chính mạng sống của Ngài cho họ.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Xin cầu nguyện cho cộng đồng người Rajput sớm nhận biết rõ về cuộc đời của Chúa Giê-xu và sự hy sinh của Ngài dành cho họ. Xin Chúa thôi thúc họ muốn biết nhiều hơn về Ngài. Xin Ngài thỏa đáp điều họ mong mỏi.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Trong các nước hãy thuật sự vinh-hiển của Ngài; Tại muôn dân khá kể những công-việc mầu của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi-khen, Đáng kính-sợ hơn các thần." I Sử-ký 16:24-25

Full profile