Unreached of Day: Today

Pray for the Wakhi in Tajikistan
Population
35,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Wakhi in Tajikistan

The Wakhi live on both sides of China's remote border with Pakistan. Other Wakhi are located in Afghanistan and Tajikistan. Marco Polo described the area when he passed through more than 700 years ago: "...No birds fly here because of the height and the cold. ... The inhabitants live very high up in the mountains. They are idolaters and utter savages, living entirely by the chase and dressed in the skins of beasts." Although the Wakhi have been Shi'a Muslims for centuries, they have retained many animistic rituals.

Ministry Obstacles

The Wakhi probably have much misinformation about what it means to know and follow Christ. Pray for enlightened thinking.

Outreach Ideas

Sustained, focused prayer is needed for the Wakhi. Pray the Lord will soften the ground for future missionaries.

Pray for the Followers of Christ

Although there are no known Christian believers among the Wakhi, please pray for those who will soon come to faith. Pray the Lord is even now preparing pastors and teachers for them. Pray for the Scriptures to be made available to them.

Pray for the Entire People Group

Pray for this remote people group, that they will be able to find their way in the 21st century. Pray they make the necessary adjustments to a rapidly changing world. Pray for Wakhi families to be drawn to Jesus and to the Bible to find out more about this man, Jesus.

Scripture Focus

"Tell of His glory among the nations, His wonderful deeds among all the peoples. For great is the Lord, and greatly to be praised." 1 Chronicles 16:24-25

Wakhi en Tayikistán

Los wakhi viven en ambos lados de la frontera remota de China con Pakistán. Otros wakhi se encuentran en Afganistán y Tayikistán. Marco Polo describió el área cuando pasó por ahí más de 700 años atrás: "Las aves no vuelan aquí por la altura y el frío. Los habitantes viven muy arriba en las montañas. Son idólatras y totalmente salvajes que viven de la caza y se visten con pieles de animales." Aunque los wakhi han sido musulmanes chiitas durante siglos, han conservado muchos ritos animistas.

Obstáculos para el Ministerio

Los wakhi probablemente tienen mucha información errónea acerca de lo que significa conocer y seguir a Cristo. Ore por claridad y la verdad.

Ideas para el Ministerio

Se necesita de oración constante y enfocada por los wakhi. Ore para que el Señor ablande el terreno para futuros misioneros.

Ore por los Seguidores de Cristo

Aunque no se conoce de creyentes entre los wakhi, ore por los que algún día surgirán. Ore para que el Señor prepare pastores y doctores para ellos ahora mismo. Ore para que las Escrituras estén puestas a su disposición.

Ore por toda la Etnia

Ore para que este grupo remoto sea capaz de encontrar su camino en el siglo XXI. Ore para que hagan los ajustes necesarios en un mundo que cambia rápidamente.

Texto Bíblico

"Cantad entre las gentes su gloria, Y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, Y de ser temido sobre todos los dioses." 1 Crónicas 16:24-25

Wakhi타지키스탄

Wakhi 사람들은 중국과 파키스탄의 국경 양측에 살고 있습니다. 이 사람들의 또다른 거주 지역은 아프가니스탄과 타지키스탄입니다. 마르코 폴로는 이 지역을 지날 때, 약 700년전에 이렇게 표현했습니다. "... 높은 고도와 추위 때문에 날아가는 새도 보이지 않는다... 거주민들은 매우 높은 산악지역에 산다. 이들은 우상 숭배자들이며 미개어를 사용하고 사냥꾼으로, 야수의 피부를 입고 살아간다" Wakhi 사람들은 수세기동안 시아파 무슬림이었지만, 많은 정령종교 의식을 유지해 왔습니다.

선교 장애 요인

Wakhi 사람들은 그리스도를 알고 따른다는 것이 어떤 의미인지에 대해 잘못된 정보를 많이 갖고 있는 것 같습니다. 이들의 마음과 사고의 눈이 밝아지도록 기도해 주십시오.

전도 방법 제안

Wakhi 종족을 위한 지속적이고 집중적인 기도가 필요합니다. 주님께서 미래의 사역자들을 위해 마음 밭을 부드럽게 해주시도록 기도해 주십시오.

현지 그리스도인들을 위한 기도

Wakhi 종족 내에는 알려진 기독교 성도들이 없습니다만, 언젠가 나타날 이들을 위해 기도해 주십시오. 주님께서 그들을 위한 목회자와 교사들을 지금부터 준비해주시도록 기도해 주십시오. 이들의 언어로 성경이 사용 가능하도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

외딴 곳에 사는 이 민족을 위해 기도하여, 21세기에 살아갈 길을 찾을 수 있도록 기도해 주십시오. 빠르게 변화하는 세상에 필요한 적응력을 가질 수 있도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

그 영광을 열방 중에, 그 기이한 행적을 만민 중에 선포할찌어다 25여호와는 광대하시니 극진히 찬양할 것이요 모든 신보다 경외할 것임이여 역대상 16:24-25

Guhjali wakhi no Tadjiquistão

Os Wakhi vivem dos dois lados da fronteira mais remota da China com o Paquistão. Outros Wakhi estão localizados no Afeganistão e Tajiquistão. Marco Polo descreveu a área quando ele passou por lá a mais de 700 anos atrás: "... Os pássaros não voam aqui por causa da altura e do frio. ... Os habitantes vivem muito no alto das montanhas. Eles são idólatras e absolutamente selvagens , vivendo inteiramente pela perseguição e se vestem com peles de animais. " Embora o Wakhi tem sido muçulmanos xiitas há séculos, eles mantiveram muitos rituais animistas..

Obstáculos ao Ministério

O Wakhi provavelmente têm muita desinformação sobre o que significa conhecer e seguir a Cristo. Orem para que tenham o pensamento esclarecido.

Idéias ao Ministério

É preciso orações sustentáveis e centradas pelos Wakhi. Orem que o Senhor prepare o terreno para os futuros missionários.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Embora não se sabe da existência de cristãos entre os Wakhi, ore por aqueles que um dia virão a crer. Ore para que o Senhor já esteja preparando pastores e mestres para eles. Ore para que as Escrituras tornem-se acessíveis para eles.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore por este grupo de pessoas, para que encontrem seu caminho no século 21. Ore para que consigam fazer os ajustes necessários viver nesse mundo em transformação.

Foco Escritura

"Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o SENHOR e mui digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses." 1 Crônicas 16:24-25

Wakhi ở Tajikistan

Người Wakhi sống ở vùng xa xôi hẻo lánh dọc theo biên giới của hai nước Trung Quốc và Pakistan. Cũng có nhiều người Wakhi khác sinh sống tại Afghanistan và Tajikistan. Ông Marco Polo đi qua vùng này hơn 700 năm trước và mô tả như sau: "vùng này cao và lạnh lẽo đến mức chẳng có con chim nào bay qua cả… Người Wakhi sinh sống ở những nơi rất cao trong vùng núi non hiểm trở. Họ còn hoang sơ và hoàn toàn sống nhờ săn bắn. Trang phục của họ làm bằng da thú. Họ rất sùng bái hình tượng." Mặc dù theo Hồi giáo Shi'a suốt mấy thế kỷ qua, người Wakhi vẫn duy trì nhiều nghi lễ bái vật giáo.

Những khó khăn trở ngại

Có lẽ người Wakhi có nhiều hiểu lầm về việc biết và tin Chúa Cứu Thế. Xin Chúa soi sáng tâm linh cho người Wakhi để họ hết hiểu lầm.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cần chuyên tâm và bền đỗ cầu nguyện cho người Wakhi. Xin Chúa mở đường cho các nhà truyền giáo tương lai tiếp cận họ cách dễ dàng.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Giữa vòng người Wakhi chưa có Cơ Đốc nhân nào. Dầu vậy xin Chúa khiến họ sớm tin nhận Ngài. Xin Chúa chuẩn bị các vị mục sư và giáo viên dạy Kinh Thánh cho họ ngay từ bây giờ. Xin cầu nguyện cho họ có ấn bản Kinh Thánh.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Xin cầu nguyện cho cộng đồng người Wakhi ở vùng xa xôi hẻo lánh. Xin Chúa giúp họ có lối sống thích hợp với thế kỷ XXI. Xin Chúa khiến họ thực hiện những thay đổi cần thiết để thích nghi với thế giới đang thay đổi nhanh chóng này.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Trong các nước hãy thuật sự vinh-hiển của Ngài; Tại muôn dân khá kể những công-việc mầu của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi-khen, Đáng kính-sợ hơn các thần." I Sử-ký 16:24-25

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.