Unreached of Day: Today

Pray for the Turk in Turkey
Population
56,199,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Turk in Turkey

The Turks originated in Turan, a region that lies between the Caspian Sea and the Mongolian Desert. They arrived in Anatolia, Turkey in the eleventh century as conquering warriors, and ruled much of the world as part of the Ottoman empire. The Ottoman empire existed until the birth of the Turkish nation in 1923. Turkey is a secular republic and sits symbolically between the "Christian" West and the Muslim world.

Ministry Obstacles

Much effort has been focused on winning individual Turks to follow Jesus away from their families, leading Turkish families and communities to fear and resist exposure to the Gospel.

Outreach Ideas

Pray for a movement of God's blessing through Jesus to multiply through Turkish households.

Pray for the Followers of Christ

Pray for the Holy Spirit to work powerfully through the many people witnessing to the Turks. Pray for the Turkish believers to overcome a long history of converting individuals away from their families, and to be effective at engaging their families and communities in discussing Bible stories and experiencing God's blessing.

Pray for the Entire People Group

Pray for the Turks to increasingly hunger to learn more about Isa al Masih (as Jesus is called in the Koran) through a movement of households studying the Bible (which Muslims also believe to be God's Word).

Scripture Focus

"Be strong and courageous, do not be afraid or tremble at them, for the Lord your God is the one who goes with you. He will not fail you or forsake you." Deuteronomy 31:6

Turco en Turquía

Los turcos se originaron en Turan, región que se encuentra entre el Mar Caspio y el desierto de Mongolia. Llegaron a Anatolia, Turquía en el siglo XI como guerreros conquistadores, y dominaron gran parte del mundo como parte del Imperio Otomano. El Imperio Otomano existió hasta el nacimiento de la nación turca en 1923. Turquía es una república secular y se ubíca simbólicamente entre el Occidente "cristiano" y el mundo musulmán.

Obstáculos para el Ministerio

Se han dedicado muchos esfuerzos a ganar turcos individuales para seguir a Jesús, alejándoles de sus familias, causando a las familias y comunidades turcas a temer y resistirse a la exposición al Evangelio.

Ideas para el Ministerio

Ore por un movimiento de la bendición de Dios a través de Jesús para multiplicarse a través de los hogares turcos.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore para que el Espíritu Santo obre poderosamente a través de los que están atestiguando a los turcos. Ore por que los creyentes turcos superen una larga historia de convertir a las personas alejadas de sus familias, y para que sean efectivos al involucrar a sus familias y comunidades en conversaciones de las historias bíblicas y experimentar la bendición de Dios.

Ore por toda la Etnia

Oremos por los turcos para que cada vez tengan más hambre de aprender más sobre Isa al Masih (como se llama a Jesús en el Corán) a través de un movimiento de familias que estudian la Biblia (que los musulmanes también creen que es la palabra de Dios).

Texto Bíblico

"Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará." Deuteronomio 31:6

Turk터키

터키인들은 카스피해와 몽골 사막 사이의 투란(Turan)지역에서 기원하였습니다. 이들은 정복자로서 11세기에 터키 아나톨리아 지역에 도착하였으며, 오스만 제국의 일부였던 세계의 여러곳을 지배했습니다. 오스만 제국은 1923년에 터키의 탄생이 있기까지 존재했습니다. 터키는 세속 공화국이며 "기독교" 서구와 무슬림 세계 사이에 상징적 존재입니다.

선교 장애 요인

예수님을 따르는 것에 대해 고려할 때, 주변으로부터의 거절과 따돌림의 두려움이 현실적 문제입니다.

전도 방법 제안

최근 생겨나고 있는 터키 교회가 그 숫자와 성숙함에 있어 성장하도록, 그리하여 터키 사회에 광범위한 영향을 미칠 수 있도록 기도해 주십시오.

현지 그리스도인들을 위한 기도

주님께서는 터키인들 가운데에서 교회를 지어가고 계시지만 아직 작은 규모입니다. 터키 신자들이 그리스도의 끝마치신 사역에 온전히 의지할 수 있도록, 성령님의 능력으로 모범적 빛으로서의 삶을 살아가도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

터키인들이 코란의 Isa(예수님)에 대해 더욱 알고자 하는 배고픔을 갖게 되도록 기도해 주시고, 주님께서 자신을 그들에게 기쁨으로 나타내시도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

"너는 마음을 강하게 하고 담대히 하라 그들을 두려워 말라 그들 앞에서 떨지 말라 이는 네 하나님 여호와 그가 너와 함께 행하실 것임이라 반드시 너를 떠나지 아니하시며 버리지 아니하시리라 하고" 신명기 31:6

Turco na Turquia

Os turcos se originaram em Turan, uma região que fica entre o Mar Cáspio e o Deserto Mongol. Eles chegaram na Anatália, na Turquia no século XI como guerreiros conquistadores, e governaram grande parte do mundo como parte do Império Otomano. O império otomano existiu até o nascimento da nação turca, em 1923. A Turquia é uma república secular e senta-se simbolicamente, entre os "Cristãos Ocidentais" e o mundo muçulmano.

Obstáculos ao Ministério

Medo de rejeição e ostracismo são problemas muito reais para os turcos, considerando a possibilidade de seguir Jesus.

Idéias ao Ministério

Ore pela igreja emergente turca, para crescer em número e maturidade tal que possa influenciar a sociedade turca amplamente.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

O Senhor está edificando Sua igreja entre os turcos, apesar de ainda ser pequena. Ore pelos cristãos turcos, para que confiem totalmente na obra consumada de Cristo e que sejam exemplos brilhantes de vidas vividas no poder do Espírito Santo.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que os turcos sintam um desejo crescente de conhecer a Isa do Corão (Jesus), e para que Ele revele-Se da maneira como achar melhor.

Foco Escritura

"Esforçai-vos, e animai-vos; não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco; não vos deixará nem vos desamparará." Deuteronômio 31:6

Turk ở Turkey

Người Turk có gốc gác từ những người ở Turan, một vùng trải dài từ Biển Caspian đến sa mạc Mông Cổ. Họ là những chiến binh xâm chiếm Anatolia, Thổ Nhĩ Kỳ trong thế kỷ thứ XI. Kể từ đó, họ cai trị nhiều vùng trên thế giới thuộc đế quốc Ottoman. Đế quốc Ottoman tồn tại cho đến khi nước Thổ Nhĩ Kỳ được thành lập vào năm 1923. Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia dân chủ thế tục, nằm ở vị trí tượng trưng cho mối liên hệ giữa "Cơ Đốc" phương Tây với thế giới Hồi giáo.

Những khó khăn trở ngại

Một người Turk có ý định tin Chúa Giê-xu sẽ phải đối diện với những nan đề thực sự như nỗi sợ bị từ bỏ và tẩy chay.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Xin cầu nguyện cho việc phát triển Hội thánh của người Thổ Nhĩ Kỳ để có thêm nhiều người tin Chúa và được tăng trưởng đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Xin Chúa giúp họ dùng cuộc đời của mình để ảnh hưởng rộng rãi đến xã hội người Thổ Nhĩ Kỳ.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Đức Chúa Trời đang thiết lập Hội thánh của Ngài giữa vòng người Turk, dù Hội thánh vẫn còn non trẻ. Xin Chúa giúp các Cơ Đốc nhân Thổ Nhĩ Kỳ tin cậy hoàn toàn nơi công lao cứu chuộc mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hoàn thành trên thập tự giá. Xin Chúa khiến họ sống gương mẫu nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa khiến người Turk ngày càng muốn biết về nhân vật Isa (Chúa Giê-xu) trong kinh Koran. Xin Chúa bày tỏ chính Ngài cho họ theo ý muốn của Ngài.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh-khủng trước mặt các dân đó: vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ-bỏ ngươi đâu." Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:6

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.