Unreached of Day: Today

Population
12,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Songhai, Humburi in Burkina Faso

The Songhai state has existed in one form or another for over a thousand years, and was a large African empire at one time. The first great king of Songhai was Sonni Ali. Ali was a Muslim like the Mali kings before him, but did not impose Islamic policy on non-Islamic peoples. Instead, he allowed and acknowledged the observance of traditional African religion and practices. Even though Islam introduced new elements to the Songhai culture, it left the underlying framework of custom and tradition virtually untouched.

Ministry Obstacles

The Songhai society, customs and traditions have been virtually untouched for centuries, eluding change and building barriers to Christian witness.

Outreach Ideas

Pray for a movement to Jesus to multiply among Songhai families and neighborhoods. Christian workers are needed to minister physically and materially to the Songhai, as well as spiritually. Bridges of trust and friendship are necessary.

Pray for the Followers of Christ

Pray for the followers of Christ among the Songhai people, that they will find each other in order to fellowship together. Pray they will experience Christ's love that surpasses knowledge.

Pray for the Entire People Group

Pray the Songhai community will be able to provide for their families and for adequate rain, clean water and sufficient food. Pray for schooling for their children.

Scripture Focus

"The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord, and of His Christ; and He will reign forever and ever." Revelation 11:15

Songhai, Humburi en Burkina Faso

El estado Songhai ha existido de una forma u otra por más de mil años y fue un gran imperio africano alguna vez. El primer gran rey de Songhai era Sonni Ali. Ali era un musulmán tal como los reyes de Malí que le precedían, pero no impuso la política islámica sobre los grupos que no lo eran. En cambio, permitió y reconoció la celebración de la religión tradicional africana y sus prácticas. A pesar de que el islam introdujo nuevos elementos a la cultura songhai dejó el marco básico de la costumbre y la tradición prácticamente intacta.

Obstáculos para el Ministerio

La sociedad patriarcal de los songhai junto con su historia, costumbres y tradiciones ha estado prácticamente intacta por siglos evitando el cambio y creando obstáculos para el testimonio cristiano.

Ideas para el Ministerio

Se necesitan obreros cristianos para atender física y materialmente a los songhai, así como espiritualmente. Los puentes de confianza y la amistad son muy importantes.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore para que los seguidores de Cristo entre los songhai se encuentren los unos a otros con el fin de estar en comunión. Ore para que experimenten el amor de Cristo que excede todo conocimiento.

Ore por toda la Etnia

Ore para que la comunidad songhai sea capaz de mantener a sus familias. Ore por lluvia, agua limpia y alimentos suficientes. Ore por la educación de sus hijos.

Texto Bíblico

"Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos." Apocalipsis 11:15

Songhai, Humburi부르키나파소

Songhai 민족은 1천년이상 여러 형태로 존재했는데, 한때는 거대한 아프리카 왕국이기도 했습니다. Songhai의 첫 대왕 이름은 Sonni Ali 입니다. Ali는 이전에 있었던 Mali 의 다른 왕들처럼 무슬림이긴 했지만, 비이슬람 민족에게 이슬람 정책을 강요하지는 않았습니다. 대신에 전통적 아프리카 종교와 관습을 인정하고 허가했습니다. 비록 이슬람이 Songhai 문화에 새로운 요소가 되었지만, 기존의 관습과 전통의 뼈대는 거의 다듬어지지 않은채로 보존되었습니다.

선교 장애 요인

Songhai 의 가부장적 사회는 변화를 피해왔고, 그리스도인 증인들에 대한 장벽을 만들었으며, 그들의 역사, 관습, 전통처럼 수세기동안 변화없이 지속되고 있습니다.

전도 방법 제안

그리스도인 사역자들은 Songhai 종족의 신체적 물질적 필요 뿐 아니라 영적 필요도 돌봐야 합니다. 신뢰와 우정의 다리가 놓여져야 합니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

Songhai 사람들 가운데 그리스도를 따르는 자들을 위해 기도하여 그들이 서로 교제할 수 있도록 기도해 주십시오. 그들이 그리스도의 지식을 초월하는 사랑을 경험하게 되도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

Songhai 사회가 그들의 가족을 잘 돌볼 수 있도록, 충분한 강수량, 깨끗한 식수, 충분한 음식을 얻을 수 있도록 기도해 주십시오. 그들의 아이들의 학업을 위해 기도해 주십시오.

성경 말씀

세상 나라가 우리 주와 그 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕노릇 하시리로다 하니 요한계시록 11:15

Songhai-humburi senni em Burkina Faso

O estado Songhai tem existido em uma forma ou de outra por mais de mil anos, e era um grande império Africano. O primeiro rei de grande Songhai foi Sonni Ali. Ali era um muçulmano como os reis do Mali antes dele, mas não impunha a política islâmica em povos não-islâmicos. Em vez disso, ele permitiu e reconheceu a respeito da religião Africana e práticas tradicionais. Mesmo que o islã introduziu novos elementos à cultura Songhai, ela deixou a estrutura subjacente de costume e tradição praticamente intactas.

Obstáculos ao Ministério

A sociedade patriarcal do Songhai, juntamente com a sua história, costumes e tradições, estão praticamente intactos por séculos, iludindo a mudança e levantando barreiras ao testemunho cristão.

Idéias ao Ministério

Cristãos trabalhadores são necessários para ministrar fisica e materialmente aos Songhai, assim como espiritualmente. Pontes de confiança e amizade são necessárias.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pelos seguidores de Cristo entre o povo Songhai; que eles se encontrem a fim de terem comunhão juntos. Ore para que experimentem o amor de Cristo, que excede todo entendimento.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que a comunidade Songhai seja capaz de sustentar suas famílias, por chuva em quantidade razoável, por água potável e por comida suficiente para alimentá-los. Ore, também, pela educação de seus filhos.

Foco Escritura

"O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos." Apocalipse 11:15

Songhai, Humburi ở Burkina Faso

Bang Songhai xưa kia là một đế quốc ở Châu Phi, tồn tại dưới nhiều hình thức hơn 1.000 năm. Vị vua vĩ đại đầu tiên của người Songhai là Sonni Ali. Ông theo đạo Hồi như các tiên vương Mali, dầu vậy ông không áp đặt các luật lệ của đạo Hồi lên những người không theo đạo Hồi. Trái lại ông cho phép và công nhận việc duy trì lễ tiết tôn giáo truyền thống của Châu Phi. Đạo Hồi đem đến nhiều yếu tố mới cho văn hóa người Songhai nhưng không thay đổi cơ cấu căn bản của các truyền thống và phong tục tập quán của họ.

Những khó khăn trở ngại

Cơ cấu xã hội từ thời tổ phụ bao gồm lịch sử, phong tục tập quán và truyền thống của người Songhai hầu như không thay đổi qua nhiều thế kỷ. Xã hội không chịu thay đổi là rào cản đối với lời làm chứng của Cơ Đốc nhân.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Các nhân sự Cơ Đốc cần giúp đỡ người Songhai về những nhu cầu vật chất, thuộc thể lẫn thuộc linh. Cần bắc nhịp cầu bằng tình bạn và lòng tin với họ.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Cầu nguyện cho các Cơ Đốc nhân giữa vòng người Songhai có thể tìm thấy nhau để nhóm họp thông công với nhau. Xin Chúa giúp họ trải nghiệm tình yêu thương của Chúa Cứu Thế vượt quá mọi sự hiểu biết của họ.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa giúp người Songhai có thể chu cấp đầy đủ cho gia đình của mình. Xin Chúa cho họ có đủ mưa, có nguồn nước sạch cũng như lương thực thực phẩm. Xin Chúa cho con cái họ được đi học.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Vị thiên-sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế-gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị-vì đời đời." Khải-huyền 11:15

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.