Unreached of Day: Today

Population
4,479,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Progress
Progress Gauge

Arab, Palestinian in West Bank / Gaza

Palestinians are generally pleasant, generous and friendly. They are traditionally hospitable and prepare elaborate dinners for their guests, regardless of their economic situation. Palestinians are predominantly adherents of Sunni Islam with a minority Christian community. The Holy Land, birthplace of Jesus Christ and the land from where Christianity spread over the entire world, is also the birthplace of the Palestinian Church.

Ministry Obstacles

Turmoil in Israel and the West Bank / Gaza makes Christian witness to the Palestinians challenging, but turmoil sometimes makes people more open to change.

Outreach Ideas

Christians need to be concerned about the plight of the Palestinians, doing what they can to minister to these people. Christ died for the Palestinians, as well as for others.

Pray for the Followers of Christ

Pray the Palestinians who know God will become wise in sowing the Word of God among their families and multiplying the blessings of God to other Palestinian households.Palestinian Arabs have had a strong Christian presence for generations, but today they struggle greatly. Pray for the believers in Christ, that they will be accepted by both Muslim Arabs and Jews. Christians in other parts of the world need to be alert to the needs of the Palestinian Christians, praying for them and doing what they can to alleviate their suffering.

Pray for the Entire People Group

Pray for the Palestinians in both Israel and the West Bank / Gaza to increasingly experience peace, with political stability, and improving economic conditions.

Scripture Focus

"...since Abraham will surely become a great and mighty nation, and in him all the nations of the earth will be blessed." Genesis 18:18

Árabe, Palestino en Palestina (Cisjordania y Gaza)

Los palestinos son generalmente agradables, generosos y amistosos. Tradicionalmente, son hospitalarios y preparan comidas elaboradas para sus invitados, independientemente de su situación económica. Los palestinos son en su mayoría seguidores del Islam sunita, y existe una población minoritaria cristiana. La Tierra Santa, lugar de nacimiento de Jesucristo y la tierra donde el cristianismo se extendió sobre todo el mundo, es también la cuna de la Iglesia palestina.

Obstáculos para el Ministerio

El tumulto en Israel, Cisjordania y Gaza hace difícil el testimonio cristiano para los palestinos, pero a veces hace que la gente sea más abierta al cambio.

Ideas para el Ministerio

Los cristianos necesitan estar realmente preocupados por la situación de los palestinos, haciendo todo lo posible para ministrarles. Cristo murió por los palestinos, así como por todos los demás.

Ore por los Seguidores de Cristo

Los árabes palestinos han tenido una fuerte presencia cristiana durante generaciones, pero hoy en día luchan en gran medida. Ore por los creyentes en Cristo, que sean aceptados por los árabes musulmanes y los judíos. Los cristianos en otras partes del mundo necesitan estar atentos a las necesidades de los palestinos cristianos, orando por ellos y haciendo todo lo posible para aliviar su sufrimiento.

Ore por toda la Etnia

Ore por los palestinos en Israel, Cisjordania y Gaza que experimenten cada vez más la paz, con estabilidad política y mejores condiciones económicas.

Texto Bíblico

"habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra?" Génesis 18:18

Arab, Palestinian서안 지구

팔레스타인 사람들은 대체로 상냥하고 관대하며 친근합니다. 전통적으로도 손님을 환대하며 경제 사정이 어떠하든 그들의 손님들에게 정성을 들여 저녁을 대접합니다. 팔레스타인 사람들은 수니파 이슬람이 대부분이며 소수의 기독교인 사회도 있습니다. 성지, 예수님의 탄생지, 온 세계에 복음이 전파되기 시작한 땅들은 또한 팔레스타인 교회가 탄생한 곳이기도 합니다.

선교 장애 요인

서안-가자 지구와 이스라엘 간의 혼란으로 인해 팔레스타인의 그리스도를 믿는 증인들에게 도전을 줍니다만, 이런 혼란으로 인해 오히려 변화될 수 있는 개방성이 생기기도 합니다.

전도 방법 제안

팔레스타인 사람들이 곤경에 처한 것을 우리 그리스도인들이 진실로 관심있게 보아야 하며, 이들에게 사역할 수 있는 것을 시행해야 합니다. 그리스도께서는 다른 이들 뿐 아니라 팔레스타인 사람들을 위하여도 죽으셨습니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

팔레스타인 아랍 사람들 가운데에는 여러 세대에 걸쳐 그리스도인들이 강력한 영향을 끼쳤지만, 오늘날에는 고군분투하고 있습니다. 그리스도를 믿는 이들을 위해 기도하여, 그들이 무슬림 아랍인들과 유태인들에게 받아들여질 수 있도록 기도해 주십시오. 전세계의 타지역에 있는 그리스도인들은 팔레스타인 그리스도인들의 필요에 대해 깨어있어야 하며, 그들의 고통이 완화되도록 기도하는 것이 필요합니다.

이 민족 전체를 위한 기도

이스라엘과 서안-가자 지구의 팔레스타인 사람들을 위해 기도하여 이들이 더욱더 평화를 얻고, 정치적 안정과 경제적 상황 모두가 개선되도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

아브라함은 강대한 나라가 되고 천하 만민은 그를 인하여 복을 받게 될 것이 아니냐 창세기 18:18

Árabe palestino na Cisjordânia/Gaza

Os palestinos são geralmente agradáveis, generosos e amigáveis. Eles são tradicionalmente hospitaleiros e prepararm refeições elaboradas para suas visitas, independentemente da sua situação econômica. Os palestinos são predominantemente seguidores do islamismo sunita, com uma comunidade de minoria cristã. A Terra Santa, local de nascimento de Jesus Cristo e da terra de onde o cristianismo se espalhou por todo o mundo, é também o berço da Igreja palestina..

Obstáculos ao Ministério

Os conflitos entre Israel e Cisjordânia / Gaza faz com que o testemunho cristão aos palestinos seja um desafio, mas às vezes turbulência torna as pessoas mais abertas às mudanças.

Idéias ao Ministério

Cristãos devem estar genuinamente preocupados com a situação crítica dos palestinos, fazendo o que podem para ministrar a essas pessoas. Cristo morreu pelos palestinos, assim como por outros.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Entre os árabes palestinos houve uma forte presença cristã por gerações, mas hoje em dia os cristãos entre eles precisam fazer grande esforço para sobreviver como cristãos. Ore pelos crentes em Cristo, que eles sejam aceitos tanto pelos árabes muçulmanos quanto pelos judeus. Cristãos em outras partes do mundo precisam estar atentos às necessidades dos cristãos palestinos, orando por eles e fazendo o que podem para aliviar seu sofrimento.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que os palestinos em Israel e na Cisjordânia, Faixa de Gaza, experimentem a paz, a estabilidade política, e melhores condições econômicas.

Foco Escritura

"visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra?" Gênesis 18:18

Arab, Palestinian ở West Bank / Gaza

Nhìn chung, người Palestine khá dễ chịu, rộng rãi và thân thiện. Họ thường rất hiếu khách. Bất chấp hoàn cảnh kinh tế của mình, họ luôn luôn chuẩn bị bữa ăn tối cho khách cách chu đáo. Đa số người Palestine theo Hồi giáo Sunni. Trong cộng đồng chỉ có một số ít Cơ Đốc nhân. Xứ Thánh là nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu chào đời. Từ xứ đó, Cơ Đốc giáo lan tràn ra khắp thế giới. Xứ Thánh cũng là nơi hình thành Hội thánh của người Palestine.

Những khó khăn trở ngại

Tình trạng rối loạn tại Israel và tại Bờ Tây/ Gaza khiến việc làm chứng của Cơ Đốc nhân cho người Palestine gặp khó khăn. Dầu vậy đôi khi tình trạng rối loạn khiến mọi người cởi mở hơn với sự thay đổi.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cơ Đốc nhân cần thật sự quan tâm đến tình trạng khốn khổ của người Palestine để tìm cách giúp đỡ họ. Chúa Cứu Thế đã chịu chết thay cho mọi người, trong đó có cả người Palestine.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Qua nhiều thế hệ, giữa vòng người Palestine gốc Ả-rập có nhiều Cơ Đốc nhân mạnh mẽ. Dầu vậy ngày nay họ phải đấu tranh quyết liệt để giữ niềm tin của mình. Xin Chúa khiến người Ả-rập theo đạo Hồi và người Do Thái sẽ chấp nhận họ. Các Cơ Đốc nhân ở nơi khác cần biết đến nhu cầu của Cơ Đốc nhân người Palestine để cầu thay cho họ. Xin Chúa giúp các Cơ Đốc nhân ở nơi khác có thể xoa dịu nỗi đau của các Cơ Đốc nhân người Palestine bằng nhiều cách trong khả năng của mình.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Xin Chúa giúp người Palestine ở Israel lẫn tại Bờ Tây/ Gaza ngày càng trải nghiệm sự bình yên và ổn định trên phương diện chính trị để có thể cải thiện tình trạng kinh tế của họ.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Vì Áp-ra-ham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường-thạnh; các dân-tộc trên thế-gian đều sẽ nhờ người mà được phước." Sáng-thế Ký 18:18

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.