Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Aimaq in Afghanistan
Population
1,558,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Aimaq in Afghanistan

From ancient times, Afghanistan has been the crossroads of Asia. The ethnically mixed Aimaq tribes formerly stretched from northeastern Iran into western and central Afghanistan, where they still reside. Aimaq are known as formidable warriors. They live semi-nomadic lives, traveling seasonally to graze their herds and/or subsisting as sedentary farmers and carpet weavers in mud-brick villages.

Ministry Obstacles

Strong tribal and family loyalties create difficult barriers for the message of God's grace found in Jesus. In addition, the Aimaq live in remote areas of Afghanistan. Scripture resources are needed in the Aimaq language.

Outreach Ideas

Christians can serve the Aimaq peoples by helping with physical and material needs, such as improved access to health care and education for the children.

Pray for the Followers of Christ

Pray for the few believers among the Aimaq, that the Lord will make their love increase and overflow for each other, and that they may be blameless and holy in the presence of our God and Father.

Pray for the Entire People Group

Pray the Lord will soften the hearts of the Aimaq toward the gospel message, and that they may hunger for the grace found in Jesus.

Scripture Focus

"Declare his glory among the nations, his marvelous deeds among all peoples." Psalm 96:3

Aimaq en el Afganistán

Desde la antigüedad, Afganistán ha sido la encrucijada de Asia. Las tribus aimaq étnicamente mixtas antes se extendían desde el noreste de Irán hasta el oeste y el centro de Afganistán, donde todavía residen. Los aimaq se conocen como guerreros formidables. Viven vidas semi-nómadas, viajando estacionalmente para pastar sus rebaños y / o subsistir como agricultores sedentarios y tejedores de alfombras en las aldeas de adobe.

Obstáculos para el Ministerio

Fuertes lealtades tribales y familiares crean barreras difíciles para el mensaje de la gracia de Dios que se encuentra en Jesús. Además, los aimaq viven en zonas remotas de Afganistán. Las Escrituras no se encuentran disponibles en el idioma aimaq, ni otras herramientas, como la película de Jesús.

Ideas para el Ministerio

Los cristianos pueden servir a los pueblos aimaq ayudando con las necesidades físicas y materiales, tales como mejor acceso a la atención de la salud y la educación para los niños.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los pocos creyentes entre los aimaq, que el Señor haga que su amor aumente y abunde el uno al otro, y que puedan ser perfectos y santos en la presencia de nuestro Dios y Padre.

Ore por toda la Etnia

Ore para que el Señor ablande los corazones de los aimaq hacia el mensaje del Evangelio, y que tengan hambre de la gracia que hay en Jesús.

Texto Bíblico

"Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas." Salmos 96:3

Aimaq아프가니스탄

고대로부터 아프가니스탄은 아시아의 교차로 역할을 해왔습니다. 인종적으로 혼합된 Aimaq 종족은 이란의 북동부에서 아프가니스탄의 서부와 중부까지 거주지를 확대했었으며, 현재도 아직 그곳에 살고 있습니다. Aimaq 는 가공할 만한 전사(warrior)들로 알려져 있습니다. 반유목민의 삶을 살면서 계절에 따라 가축떼에게 풀을 뜯기러 이동하기도 하고 혹은 진흙벽돌로 지은 마을에서 정착 자급 농민 혹은 카펫 직공으로 살아가기도 합니다.

선교 장애 요인

부족과 가정을 향한 강력한 충성심으로 인해, 예수 안에 있는 하나님의 은혜의 복음이 들어가기 어려운 장벽이 있습니다. 또한 Aimaq 는 아프가니스탄의 동떨어진 지역에 삽니다. Aimaq 언어로 성경 번역이 필요합니다.

전도 방법 제안

이들의 신체적 물질적 필요를 그리스도인들이 도와주며 섬길 수 있는데, 예를 들면 보건 진료 지원 및 아이들의 교육 지원 등입니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

Aimaq 가운데 있는 몇 안되는 신자들을 위해 기도하여 주님께서 이들의 사랑이 서로에게 자라나고 넘쳐나서 우리 하나님 아버지 임재 안에서 흠잡을 데가 없고 거룩해지도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

주님께서 Aimaq 종족의 마음을 복음 메시지에 대해 부드럽게 해주시기를, 예수 안에서 찾을 수 있는 은혜에 대한 배고픔을 갖게 되기를 기도해 주십시오.

성경 말씀

그 영광을 열방 중에, 그 기이한 행적을 만민 중에 선포할찌어다 시편 96:3

Aimaq no Afeganistão

Desde os tempos antigos, o Afeganistão tem sido a encruzilhada da Ásia. As tribos aimaq etnicamente mistas, antigamente se estendiam do noroeste do Irã ao Afeganistão ocidental e central, onde ainda residem. Aimaq são conhecidos como guerreiros formidáveis. Eles vivem vida semi-nômade, percorrendo sazonalmente para pastar os seus rebanhos e / ou subsistindo como agricultores sedentários e tecelões de tapetes nas aldeias de tijolos de lama.

Obstáculos ao Ministério

Fortes lealdades tribais e familiares criam obstáculos difíceis para a mensagem da graça de Deus em Jesus. Além disso, o aimaq vive em áreas remotas do Afeganistão. A Bíblia não está disponível no idioma aimaq, nem outras ferramentas como o filme Jesus.

Idéias ao Ministério

Os cristãos podem servir os povos aimaq ajudando com as necessidades físicas e materiais, tais como a melhoria do acesso aos cuidados de saúde e educação para as crianças.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pelos poucos crentes entre os Aimaq, para que o Senhor faça seu amor crescer e transbordar um para o outro, e que sejam inculpáveis e santos na presença do nosso Senhor e Pai.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que Deus amacie os corações dos Aimaq para a mensagem evangélica, e para que eles anseiem pela Graça encontrada em Jesus.

Foco Escritura

"Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas." Salmos 96:3

AimaqAfghanistan

Trong thời kỳ cổ đại, Afghanistan từng là ngã tư của Châu Á. Các bộ lạc lai Aimaq sinh sống trải dài từ Đông Bắc I-ran cho đến Tây và Trung Afghanistan. Họ cư ngụ ở đó từ xưa đến nay. Người Aimaq nổi tiếng là những chiến binh anh dũng. Họ có cuộc sống bán du mục. Họ đưa đàn súc vật di chuyển theo mùa đến các đồng cỏ và/hoặc định cư ở những ngôi làng có nhà bằng gạch bùn, mưu sinh bằng nghề nông và dệt thảm.

Những khó khăn trở ngại

Lòng trung thành với gia đình và bộ lạc của người Taimani Aimaq trở thành rào cản khó vượt qua đối với sứ điệp về ân phúc của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Ngoài ra, vị trí địa lý của vùng đất hẻo lánh mà họ đang cư ngụ cũng gây khó khăn cho việc tiếp cận. Cần có nhiều ấn phẩm Kinh Thánh bằng tiếng Aimaq.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Nhân sự Cơ Đốc có thể giúp đỡ người Taimani Aimaq bằng cách đáp ứng nhu cầu thể chất và vật chất của họ. Họ cần phương tiện để tiếp cận với hệ thống giáo dục và y tế.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Giữa vòng người Aimaq có một số ít Cơ Đốc nhân. Cầu nguyện xin Chúa khiến tình yêu thương của họ tăng lên và tuôn tràn cho nhau. Xin Chúa khiến họ sống cuộc đời hoàn toàn nên thánh trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời là Cha chúng ta.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Xin Chúa khiến người Aimaq có lòng mềm mại khi họ nghe sứ điệp Phúc Âm. Xin Chúa khiến họ muốn biết Chúa Giê-xu chính là nguồn ân phúc.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hãy thuật sự vinh-hiển Ngài giữa các nước, Truyền các công-việc lạ-lùng Ngài giữa các dân." Thi-thiên 96:3

Aimaq d' Afghanistan

Dans l'Antiquité, Afghanistan a été le carrefour de l'Asie. Du point de vue éthnique, le mélange des tribus Aimak d'autrefois prolongé du nord-est de l'Iran et à l'ouest et au central de l'Afghanistan d'où ils résident encore. Les Aimak sont connus comme étant des guerriers redoutables. Ils vivent une vie semi-nomade, voyageant chaque saison pour paître leurs troupeaux et\ou subsistant comme des agriculteurs sédentaires et tisseurs de tapis dans des villages de briques crues.

Obstacles du Ministère

La force tribale et les loyautés familiales créent des obstacles pour le message de la grâce de DIEU trouvée en JESUS. En plus, les Aimak vivent dans des régions éloignées de l'Afghanistan. Des ressources écrites sont des besoins dans la langue des Aimak.

Idées de Sensibilisation

Les Chrétiens peuvent servir les gens de l'Aimak en les aidant avec des besoins physiques et matériels, tel peut faire améliorer l'accès aux soins de santés et à l'éducation pour les enfants.

Priez pour les Disciples du Christ

Prier pour la minorité des croyants au milieu de Aimak, que le Seigneur puisse faire augmenter et inonder leur amour les uns pour les autres, et qu'ils puissent être sans reproche et saints dans la présence de notre DIEU et PÈRE.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

Prier que le Seigneur puisse adoucir les coeurs des Aimak envers le message de l'Evangile, et qu'ils puissent avoir faim pour la grâce trouvée en JESUS.

Centre d’Écriture

Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples! Psaumes 96:3

Full profile