Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Gilaki in Iran
Population
2,876,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Gilaki in Iran

The Gilaki are one of the Caspian peoples, inhabiting the southern coastal region of the Caspian Sea. The inhabitants of Gilan province have often been the source of resistance and reform movements within Iran. For example, after World War I, the Gilaki demanded national reform and independence for their region. The Apostle Bartholomew may have spent time evangelizing in this area of the world around 50 A.D. Although Christianity was once a strong presence here, now it is extremely weak. Today, the Gilaki are virtually all Muslim.

Ministry Obstacles

Iran is hostile to any kind of overt Christian evangelistic effort.

Outreach Ideas

Scripture portions are available in the Gilaki language, as are other resources such as the Jesus film. But workers are needed to take these to the people. Creative means of access will be necessary to do this.

Pray for the Followers of Christ

There may very well be no followers of Jesus among the Gilaki people today. If there are some, they need prayer support. Also, pray for those the Lord will soon draw to himself. Pray that scripture and other teaching resources will become available to them.

Pray for the Entire People Group

Pray the Gilaki people will increasingly hunger to know forgiveness for their sin, forgiveness that only Jesus Christ can offer. Pray they will not be satisfied with a religion that offers no forgiveness for sin and no power for living.

Scripture Focus

"Let the peoples praise You, O God; Let all the peoples praise You." Psalm 67:3

Gilaki en Irán

Los Gilaki son uno de los pueblos del mar Caspio, que habitan la región de la costa meridional del Mar Caspio. Los habitantes de la provincia de Gilan a menudo han sido el origen de los movimientos de resistencia y de reforma dentro de Irán. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, los Gilaki exigieron la reforma nacional y la independencia de su región. El apóstol Bartolomé pudo haber pasado tiempo evangelizado en esta área del mundo en torno al 50 dC. Aunque el cristianismo fue una vez una fuerte presencia aquí, ahora es extremadamente débil. Hoy en día, los Gilaki son prácticamente todos musulmanes.

Obstáculos para el Ministerio

Irán es hostil a cualquier tipo de esfuerzo manifestado de evangelización cristiana.

Ideas para el Ministerio

Porciones de las Escrituras están disponibles en el idioma Gilaki, al igual que otros recursos, como la película "Jesús". Pero son necesarios los obreros para llevar esto a la gente. Será necesario medios creativos de acceso para lograr esto.

Ore por los Seguidores de Cristo

Puede no haber seguidores de Jesús entre la gente Gilaki hoy. De haber algunos, ellos necesitan apoyo en oración. También, Ore por los que el Señor pronto traerá. Ore para que las escrituras y otros recursos didácticos estén disponibles para ellos.

Ore por toda la Etnia

Ore para que el pueblo Gilaki incremente su hambre por conocer el perdón de sus pecados, perdón que solo Jesucristo puede ofrecer. Ore para que no estén satisfechos con una religión que no ofrece el perdón por el pecado y ningún poder para vivir.

Texto Bíblico

"Te alaben los pueblos, oh Dios; Todos los pueblos te alaben." Salmos 67:3

Gilaki이란

Gilaki인들은 카스피해 남쪽 해안가에 사는 카스피해 지역민 중 한 민족입니다. Gilan 지역민들은 이란 지역의 저항 및 개혁 운동의 기반이 되기도 하였습니다. 예를들어, 세계1차대전 이후에 Gilaki인들은 국가 개혁과 그들이 사는 지역의 독립을 요구하기도 하였습니다. 사도 바돌로매가 서기 50년경 이 지역에서 선교활동을 하였다고 추정됩니다. 기독교가 한때에는 왕성했지만 지금은 극도로 약세입니다. 오늘날의 Gilaki인들은 거의 모두 무슬림이라고 볼 수 있습니다.

선교 장애 요인

이란은 공개적 기독교 복음전파의 어떤 노력에도 적대적입니다.

전도 방법 제안

성경의 일부분과 예수 영화 및 복음의 유용한 자료들이 Gilaki언어로 번역되어있습니다. 그러나 사역자들이 이 자료들을 사람들에게 전해주어야 합니다. 사역을 위한 창조적인 접근이 필요합니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

현재까지는 Gilaki사람들 중에 예수님을 믿는 자가 하나도 없다고 볼 수 있습니다. 만약 소수의 사람들이 있다면 기도를 필요로 할것입니다. 또한 앞으로 주님을 영접할 이들을 위해서도 기도해야합니다. 성경말씀 및 복음을 가르치기 위한 자료들이 그들에게 전해질 수 있기를 위해 기도합시다.

이 민족 전체를 위한 기도

Gilaki사람들이 예수님을 통한 죄사함을 갈급할 수 있게 되기를 기도해주십시오. 용서함을 줄 수 없고 능력의 삶을 채워주지 못하는 다른 종교에 만족하지 않도록 기도해주시기 바랍니다.

성경 말씀

하나님이여 민족들이 주를 찬송하게 하시며 모든 민족들이 주를 찬송하게 하소서 시편 67:3

Gilaki no Irã

O povo gilaki é um entre vários povos do Cáspio que habita a região sul do mar Cáspio. Os habitantes da província de Gilan frequentemente têm sido instigadores de movimentos de resistência e reforma no Irã. Depois da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, o povo gilaki exigiu uma reforma national e a independência de sua região. É possível que o apóstolo Bartolomeu tenha passado algum tempo evangelizando essa região do mundo, por volta de 50 d.C. Apesar do cristianismo, outrora, ter tido uma presença forte, hoje em dia, essa presença é extramente fraca. Atualemente, praticamente todos os gilaki são muçulmanos.

Obstáculos ao Ministério

O Irã é hostil a qualquer esforço público de evangelismo.

Idéias ao Ministério

Existem alguns recursos disponíveis no idioma gilaki, como porções da Escritura e o filme Jesus. Mas são necessários obreiros que levem esses recursos ao povo gilaki. Os obreiros terão que fazer uso de meios criativos para realizar isso.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

É possível que não haja nenhum discípulo de Cristo entre os gilaki. Caso existam alguns, eles necessitam de suporte em oração. Ore também por aqueles que o Senhor em breve atrairá para Si. Ore para que a Escritura e outros recursos didáticos sejam disponibilizados a esse povo.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que o povo gilaki fique cada vez mais faminto pelo perdão dos seus pecados, um perdão que apenas Jesus Cristo pode dar. Ore para que os gilaki não se satisfaçam com uma religião que não oferece perdão de pecados nem o poder para viver sem pecado.

Foco Escritura

"Louvem-te os povos, ó Deus; louvem-te os povos todos." Salmos 67:3

GilakiIran

Người Gilaki là một dân thuộc nhóm dân Caspian cư ngụ tại miền duyên hải phía nam biển Caspian. Trước kia, cư dân ở tỉnh Gilan thường gây ra những phong trào chống đối và yêu cầu cải cách trong nước Iran. Thí dụ sau Thế Chiến Thứ Nhất, người Gilaki đòi cải cách đất nước và cho vùng của họ được độc lập. Có lẽ khoảng năm 50 SCN, sứ đồ Ba-thê-lê-my đã đến truyền giáo ở vùng này một thời gian. Vì vậy Cơ Đốc giáo rất phổ biến ở vùng này trong một thời gian nhưng nay trở nên rất yếu. Hiện nay hầu hết người Gilaki theo Hồi giáo.

Những khó khăn trở ngại

Người Iran rất ác cảm và chống đối mọi hình thức nỗ lực truyền bá Cơ Đốc giáo cách công khai.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Có những phân đoạn Kinh Thánh đã được dịch qua tiếng Gilaki. Cũng đã có những văn phẩm Cơ Đốc khác thí dụ như phim Cuộc Đời Chúa Giê-xu. Nhưng cần nhiều nhân sự Cơ Đốc phổ biến các văn phẩm đó cho họ. Cần tìm cách kín đáo và khéo léo để thực hiện việc này.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Hiện nay giữa vòng người Gilaki có lẽ không có người tin Chúa Giê-xu. Nếu có một số người đã tin Chúa thì họ rất cần lời cầu nguyện nâng đỡ đức tin. Cũng xin cầu nguyện cho những người Chúa sẽ chọn cho Ngài. Cầu nguyện xin Chúa cho Kinh Thánh và nhiều văn phẩm Cơ Đốc sớm được biên soạn, in ấn và được đem đến cho họ nhằm dạy dỗ họ.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Cầu nguyện xin Chúa cho họ ngày càng hết lòng muốn được tha thứ tội lỗi và biết rằng chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể tha thứ tội lỗi cho họ. Cầu nguyện Chúa khiến họ không hài lòng với một tôn giáo không thể ban cho sự tha tội lẫn sự sống.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi-khen Chúa! Nguyện muôn dân ca-tụng Chúa!" Thi-thiên 67:3

Gilaki d' Iran

Les Gilaki sont l'un des peuples caspiens, habitant la région côtière méridionale de la mer Caspienne. Les habitants de la province de Gilan ont souvent été à l'origine de mouvements de résistance et de réformes en Iran. Par exemple, après la première guerre mondiale, les Gilaki ont exigé une réforme nationale et l'indépendance de leur région. L'apôtre Barthélemy a peut-être passé du temps à evangéliser dans cette région du monde aux alentours de 50 après JC. Bien que le christianisme ait été une forte puissance ici, il est maintenant extrêmement faible. Aujourd'hui, les Gilaki sont pratiquement tous musulmans.

Obstacles du Ministère

L'Iran est hostile à toute forme d'évangélisation chrétienne déclarée.

Idées de Sensibilisation

Des passages de l'Écriture sont disponibles dans la langue de Gilaki, de même que d'autres ressources telles que le film de JESUS. Mais il faut que les ouvriers apportent cela aux gens. Pour ce faire, il faudra disposer de moyens d'accès créatifs.

Priez pour les Disciples du Christ

Il se pourrait bien qu'il n y ait pas aujourd'hui de disciples de JESUS parmi le peuple Gilaki. S'il y en a, ils ont besoin de soutien dans la prière. Aussi, priez pour ceux que le Seigneur attirera bientôt pour Lui-même. Priez pour que les Écritures et autres ressources pédagogiques soient mises à leur disposition.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

Priez pour que le peuple Gilaki ait de plus en plus envie de connaître le pardon de son péché, pardon que seul JESUS-CHRIST peut offrir. Priez pour qu'ils ne se contentent pas d'une religion qui n'offre aucun pardon pour le péché et aucun pouvoir de vivre.

Centre d’Écriture

Ainsi l’on connaîtra ta voie sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Psaumes 67:3

Full profile