Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Beja, Bedawi in Sudan
Population
2,428,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Beja, Bedawi in Sudan

The Beja are a pastoral tribe who have made their home in the desert between the Nile River and the Red Sea for over 4,000 years. The Beja do not refer to themselves as Beja, but call themselves by the land in which they are living. The Beja consider life good if they have numerous livestock and green, well-watered pastures. Nearly all Beja live in rural areas.

Ministry Obstacles

The Beja tribe lives in rural areas in a region that is difficult for outsiders to enter, and they are somewhat nomadic.

Outreach Ideas

Christians need to find ways to help the Beja with material and physical needs, caring out of genuine concern for their well-being.

Pray for the Followers of Christ

There are few if any followers of Jesus among this large tribe, but pray for those the Lord will soon call to himself. Pray the Lord is even now preparing pastors and teachers to help them become established in the faith. Pray for Scripture availability, and for other needed resources.

Pray for the Entire People Group

Pray for God's blessing on the leaders in the Beja people group, along with their families, and for their communities to welcome and enjoy God's provision. Pray this tribe will be able to provide adequately for their families as they live in a harsh area of the world. Pray for good water, sufficient food, and peace with their neighbors.

Scripture Focus

"All nations you have made will come and worship before you, O Lord, they will bring glory to your name." Psalm 86:9

Beja, Bedawi en el Sudán

Los beja son una tribu de pastores que han hecho su hogar en el desierto entre el Río Nilo y el Mar Rojo por más de 4,000 años. Los beja no se refieren a sí mismos como beja, sino que nombran a sí mismos por la tierra en la que viven. Los beja consideran la vida buena si tienen ganados numerosos con pastos verdes y bien regados. Casi todos los beja viven en zonas rurales.

Obstáculos para el Ministerio

La tribu beja vive en zonas rurales en una región donde es difícil la entrada y son algo nómada.

Ideas para el Ministerio

Los cristianos necesitan encontrar maneras de ayudar a los beja con sus necesidades materiales y físicas, enfocándose en su bienestar con una preocupación genuina.

Ore por los Seguidores de Cristo

Si hay seguidores de Jesús en medio de esta gran tribu, son muy pocos. Pero ore por aquellos que el Señor pronto llamará. Ore para que el Señor ya desde ahora prepare los pastores y maestros para ayudarlos a establecerse en la fe. Ore por la disponibilidad de las Escrituras y de otros recursos necesarios.

Ore por toda la Etnia

Ore para que la tribu beja sea capaz de proveer adecuadamente para sus familias mientras viven en esta zona dura del mundo. Ore por agua potable, alimentos suficientes y paz con sus vecinos.

Texto Bíblico

"Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, Y glorificarán tu nombre." Salmos 86:9

Beja, Bedawi수단

Beja 종족은 나일강과 홍해 사이의 사막에서 4,000년 이상 살아온 유목 종족입니다. 솜털같은 머리카락이 둥글게 뭉쳐보여서 키플링(Rudyard Kipling)은 이들은 털복숭이(Fuzzy Wuzzies)라고 불렀다고 합니다. Beja 는 스스로를 Beja 라고 부르지 않고 그들이 사는 땅의 이름으로 부릅니다. Beja 는 보유한 가축이 많으며, 푸르고 물이 풍부한 목초지가 있는 삶이 행복하다고 생각합니다. 거의 모든 Beja 종족은 시골 지역에 삽니다.

선교 장애 요인

Beja 종족은 외지인들이 들어가기 힘든 시골 지역에 거주하며 일부는 유목생활도 합니다.

전도 방법 제안

그리스도인들은 Beja 종족에게 물질적, 신체적 필요를 갖고 도와줄 방법을 찾아야 할 것이며 이들의 행복에 대해 진정한 관심을 가지고 돌봐야 할 것입니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

이 거대한 종족중에는 예수님을 따르는 사람이 극히 드뭅니다만 주님께서 곧 자신께로 부르신 자들을 위해 기도합시다. 믿음 안에 굳건히 서게 도와줄 목회자와 교사를 지금부터 준비해달라고 주님께 간구합시다. 성경 보급이 가능하도록, 필요한 다른 복음 자료들을 위해서도 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

Beja 종족은 세계 중에서도 가혹한 환경에서 살아갑니다. 이들이 그 가족들을 잘 돌볼 수 있도록 기도해 주십시오. 좋은 상수원, 충분한 먹거리, 이웃과의 평화를 위해서도 기도해주십시오.

성경 말씀

주여 주께서 지으신 모든 민족이 와서 주의 앞에 경배하며 주의 이름에 영광을 돌리리이다 시편 86:9

Beja bedawi no Sudão

Os Bejas são uma tribo pastoral que fizeram a sua casa no deserto entre o Nilo e o Mar Vermelho a mais de 4.000 anos. O Beja não se referem a si mesmos como Beja, mas chamam a si mesmos pela terra em que eles estão vivendo. O Beja consideram boa vida se tiverem animais numerosos e pastagens verde bem regadas. Quase todos Beja vivem em áreas rurais.

Obstáculos ao Ministério

A tribo vive nas zonas rurais de Beja em uma região que é difícil para pessoas de fora entrar, e eles são um pouco nômades.

Idéias ao Ministério

Os cristãos precisam encontrar maneiras de ajudar os Beja em suas necessidades materiais e físicas, cuidar e se preocupar genuinamente com o seu bem-estar.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Se há, são alguns os seguidores de Jesus nesta grande tribo, mas ore por aqueles que o Senhor em breve chamará. Ore para que o Senhor já esteja preparando pastores e mestres para ajudá-los a consolidar-se na fé. Ore para que as Escrituras estejam disponíveis e por outros recursos necessários.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que a tribo Beja seja capaz de sustentar suas famílias, pois eles vivem em uma área árida do mundo. Ore por água potável, comida suficiente e paz com seus vizinhos.

Foco Escritura

"Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome." Salmos 86:9

Beja, BedawiSudan

Người Beja là bộ lạc du mục sinh sống ở vùng sa mạc giữa Sông Nile và Biển Đỏ hơn 4000 năm qua. Họ có mái tóc xù đặc trưng đến nỗi ông Rudyard Kipling gọi họ là "bù xù như tổ quạ". Người Beja không nhận mình là người Beja nhưng tự gọi mình theo địa danh của vùng họ đang sinh sống. Người Beja cho rằng, cuộc sống chỉ tốt đẹp khi họ có nhiều súc vật, đồng cỏ xanh tươi và đầy đủ nước tưới. Đại đa số người Beja sống ở vùng thôn quê.

Những khó khăn trở ngại

Bộ lạc người Beja là dân du mục sinh sống ở vùng quê khiến người ngoại quốc khó tiếp cận.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Các Cơ Đốc nhân cần tìm cách giúp đỡ người Beja về nhu cầu thuộc thể và vật chất. Họ cần quan tâm thật sự đến tình trạng sức khỏe của người dân.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Giữa vòng cộng đồng Beja đông dân có thể có một số ít hoặc chưa có Cơ Đốc nhân nào. Xin cầu nguyện cho những người sẽ sớm tin nhận Chúa. Ngay từ bây giờ, xin Chúa chuẩn bị giáo viên dạy Kinh Thánh và mục sư để giúp họ có niềm tin vững vàng. Xin Chúa cho có sẵn Kinh Thánh và các văn phẩm Cơ Đốc cần thiết khác.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Xin Chúa giúp bộ lạc Beja có thể chăm sóc đầy đủ cho gia đình khi sống trong vùng khắc nghiệt của thế giới. Xin Chúa cho người Beja có đầy đủ nước sạch và lương thực. Cầu nguyện xin Chúa khiến họ sống yên ổn với láng giềng.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hết thảy các dân mà Chúa đã dựng-nên Sẽ đến thờ-lạy trước mặt Chúa, Và tôn-vinh danh Chúa." Thi-thiên 86:9

Beja, Bedawi du Soudan

Les Bedjas sont une tribu pastorale qui s’est établie dans le désert entre le Nil et la mer Rouge pendant plus de 4 000 ans. Les Bedjas ne s’appellent pas par le nom Bedjas mais selon le nom du pays où ils vivent. Pour les Bedjas, la vie est belle s’ils ont beaucoup d’animaux d’élevage et des pâturages verts et bien arrosés. Presque tous les Bedjas vivent dans des zones rurales.

Obstacles du Ministère

La tribu bedja vit dans des zones rurales dans une région difficile d’accès pour les étrangers, et ils sont plutôt nomades.

Idées de Sensibilisation

Les chrétiens doivent trouver des moyens d’aider les Bedja en répondant à leurs besoins matériels et physiques, tout en en se souciant véritablement de leur bien-être.

Priez pour les Disciples du Christ

Il y a peu voire pas du tout de disciple de Jésus dans cette grande tribu, mais priez pour ceux que le Seigneur va bientôt appeler à Lui. Priez pour que le Seigneur commence même déjà maintenant à préparer des pasteurs et des enseignants pour les aider à être affermis dans leur foi. Priez pour la disponibilité des Ecritures et pour d’autres ressources nécessaires.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

Priez pour la bénédiction de Dieu sur les leaders du peuple bedja, ainsi que sur leurs familles, et pour que leurs communautés accueillent et profitent de la provision de Dieu. Priez pour que cette tribu soit capable de pourvoir convenablement aux besoins de leurs familles qui vivent dans une région difficile du monde. Priez pour de l’eau potable, de la nourriture suffisante et la paix avec leurs voisins.

Centre d’Écriture

Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom. Psaumes 86:9

Full profile