Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Jula, Dyula in Côte d'Ivoire
Population
2,644,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Jula, Dyula in Côte d'Ivoire

The Dyula live in clans, and the clan is the most important aspect of their lives. The people are fiercely loyal to their clans, defending them proudly. They express their history and devotion through the oral traditions of dance and storytelling. The Dyula have great respect for the elderly, especially if a man is an Islamic scholar. The moral principles of the Dyula are based on obedience, honesty, and dedication to their people. Such precepts are motivated by a driving sense of human dignity.

Ministry Obstacles

To follow Jesus is to risk losing clan support, and family support.

Outreach Ideas

Pray for Jula families and communities to discover and embrace the free gift of life found by trusting Christ and his sacrificial death.

Pray for the Followers of Christ

Pray for the handful of followers of Christ among the Jula people, that they will cling strongly to the truths of Scripture, resting upon the finished work of Christ. Pray they become strong enough in the faith to represent the Lord well among their own people.

Pray for the Entire People Group

Proper sanitation and health care are lacking among the Dyula. Medical missionaries are needed to live and work among the Dyula, showing them the love of Jesus in practical ways.

Scripture Focus

"Truly I say to you, to the extent that you did it to one of these brothers of Mine, even the least of them, you did it to Me." Matthew 25:40

Jula, Dyula en Costa de Marfil

Los diula viven en clanes, y el clan es el aspecto más importante de sus vidas. Son muy leales a sus clanes y los defienden con orgullo. Expresan su devoción a través de la historia y las tradiciones orales de la danza y la narración. Los diula tienen un gran respeto por los ancianos, especialmente si un anciano es un erudito islámico. Los principios morales de los diula están basados en la obediencia, honestidad y dedicación a su pueblo. Tales preceptos son motivados por un sentido muy fuerte de la dignidad humana.

Obstáculos para el Ministerio

Obedecer a Jesús tiene como riesgo el perder el apoyo del clan y el apoyo familiar.

Ideas para el Ministerio

Los cristianos deben atender las necesidades materiales y físicas de la comunidad jula, ganándose el derecho a ser oído como representante de Cristo.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por el puñado de seguidores de Cristo entre la sociedad jula que sigan todas las verdades de las Escrituras, descansando en la obra terminada de Cristo. Ore para que sean suficientemente fuertes en la fe para representar al Señor entre su propio pueblo.

Ore por toda la Etnia

El saneamiento y atención de salud hace falta entre los diula. Es necesario tener misioneros médicos viviendo y trabajando entre los diula para mostrarles el amor de Jesús de una manera práctica.

Texto Bíblico

"Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis." Mateo 25:40

Jula, Dyula코트디부아르

Dyula 사람들은 씨족(clan)단위로 살아가며 이들의 삶에서 씨족이 가장 중요한 부분입니다. 자신의 씨족에게 맹렬히 충성을 바치며, 씨족을 보호하는 것을 자긍심으로 생각합니다. 구전으로 전해오는 춤과 이야기를 통해 그들의 역사와 헌신을 표현하곤 합니다. Dyula 사람들은 노인, 특별히 이슬람 학자에게 큰 존경을 표시합니다. Dyula 사람들의 도덕 원칙은 순종, 정직, 자기 종족에 대한 헌신입니다. 인간의 존엄성에 대한 감각은 이런 계율의 동기가 됩니다.

선교 장애 요인

예수님을 따르는 것은 씨족과 가족의 지지를 잃을 위험이 있습니다.

전도 방법 제안

그리스도인들은 Jula 사회의 물질적, 신체적 필요를 돌보아야 할 필요가 있으며, 그리하면 그리스도의 대표자로서 좋은 소식을 전달할 자격을 갖게 될 것입니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

Jula 사람들 가운데 있는 그리스도를 따르는 소수를 위해 기도하여 이들이 성경의 진리를 강력히 붙들기를, 또한 그리스도의 끝마치신 사역을 의지하도록 기도해 주십시오. 자기 민족에게 주님을 대표할 수 있는 강한 믿음을 갖게 되도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

Dyula 종족에게는 적절한 위생과 보건 진료가 부족합니다. 의료 선교사가 Dyula 종족 가운데 살아가야 할 필요가 있으며 예수님의 사랑을 실제적으로 보여줄 수 있을 것입니다.

성경 말씀

임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고 마태복음 25:40

Jula dyula na Costa do Marfim

O Dyula vivem em clãs, e o clã é o aspecto mais importante de suas vidas. As pessoas são fielmente leais a seus clãs, defendendo-os com orgulho. Eles expressam a sua história e devoção através das tradições orais, da dança e narração. O Dyula tem um grande respeito pelos idosos, especialmente se um homem é um estudioso islâmico. Os princípios morais dos Dyula são baseados em obediência, honestidade e dedicação ao seu povo. Tais preceitos são motivados por um sentimento forte de dignidade humana.

Obstáculos ao Ministério

Seguir Jesus é correr o risco de perder o apoio do clã, e o apoio familiar.

Idéias ao Ministério

Os cristãos devem cuidar das necessidades físicas e materiais da comunidade Jula, para que sejam merecidamente reconhecidos como representantes de Cristo.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pelo punhado de seguidores de Cristo entre o povo Jula, que eles se apeguem firmemente às verdades das Escrituras, descansando na obra completa de Cristo. Ore para que sejam fortes o suficiente para representar bem o Senhor entre seu próprio povo.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Saneamento básico e Centros de Saúde são escassos entre os Dyula. Há a necessidade de médicos missionários para viver e trabalhar entre os Dyula, mostrando-lhes o amor de Jesus de modo prático.

Foco Escritura

"O Rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." Mateus 25:40

Jula, DyulaCôte d'Ivoire

Người Dyula sống theo thị tộc. Thị tộc là mối ràng buộc quan trọng nhất trong cuộc sống của họ. Người Dyula tuyệt đối trung thành với thị tộc và sẵn sàng đứng lên bảo vệ thị tộc của mình. Theo truyền thống, họ bày tỏ lịch sử và lòng mộ đạo của mình bằng các lời truyền khẩu, qua việc nhảy múa và kể chuyện. Người Dyula rất kính trọng người cao tuổi, đặc biệt nếu người cao tuổi này là một học giả Hồi giáo. Sự vâng lời, tính trung thực và tinh thần tận hiến cho dân tộc là các nguyên tắc đạo đức của người Dyula. Các nguyên tắc này khiến họ có ý thức đúng mức về phẩm giá của con người.

Những khó khăn trở ngại

Người Dyula nào tin Chúa Giê-xu có nguy cơ đánh mất sự ủng hộ của thị tộc và gia đình.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cơ Đốc nhân cần quan tâm đến nhu cầu vật chất và thuộc thể cho cộng đồng người Dyula. Điều đó có thể khiến họ bằng lòng nghe lời làm chứng của những người đang giữ vai trò là đại sứ của Chúa Cứu Thế.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Giữa vòng người Dyula có một số rất ít Cơ Đốc nhân. Xin Chúa giúp họ vững tin nơi chân lý của Lời Chúa, tin cậy hoàn toàn nơi công lao cứu chuộc đã hoàn tất của Chúa Cứu Thế. Xin Chúa khiến họ có đức tin mạnh mẽ để có thể làm chứng về Ngài cho chính dân tộc mình.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Không có hệ thống vệ sinh phù hợp cũng như không có các dịch vụ chăm sóc sức khỏe giữa vòng người Duyla. Người Dyula cần các y bác sĩ truyền giáo đến sống và hoạt động ở giữa họ, dùng hành động cụ thể bày tỏ tình yêu thương của Chúa Giê-xu dành cho họ

Suy gẫm Thánh Kinh

"Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn-mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy." Ma-thi-ơ 25:40

Jula, Dyula de Côte d'Ivoire

Les Dyula vivent en clans, et le clan est l'aspect le plus important de leur vie. Les gens sont farouchement fidèles à leurs clans, les défendant fièrement. Ils expriment leur histoire et leur dévouement à travers les traditions orales de danse et de narration d’histoires. Les Dyula ont un grand respect pour les personnes âgées, surtout si un homme est un enseignant islamique. Les principes moraux de la Dyula sont basés sur l'obéissance, l'honnêteté et le dévouement envers leur peuple. Ces préceptes sont motivés par un sens aigu de la dignité humaine.

Obstacles du Ministère

Suivre Jésus, c'est risquer de perdre le soutien du clan et le soutien de la famille.

Idées de Sensibilisation

Priez que les familles et les communautés de Jula découvrent et accueillent le don gratuit de la vie trouvé en faisant confiance à Christ et à sa mort sacrificielle.

Priez pour les Disciples du Christ

Priez pour la poignée de disciples de Christ parmi le peuple Jula, afin qu'ils s'accrochent fortement aux vérités de l'Écriture, s’apputant sur l'œuvre achevée de Christ. Priez qu'ils deviennent suffisamment forts dans la foi pour bien représenter le Seigneur parmi leur propre peuple.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

Des conditions d’hygiène saines et des soins de santé adéquats font défaut chez les Dyula. Des missionnaires médicaux sont nécessaires pour vivre et travailler parmi les Dyula, leur montrant l'amour de Jésus de manière pratique.

Centre d’Écriture

Et le roi leur répondra: ‘Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.’ Matthieu 25:40

Full profile