Unreached of Day: Today

Kanuri, Yerwa in Nigeria
Population
7,186,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Kanuri, Yerwa in Nigeria

Initially pastoral, the Kanuri were driven from North Africa by the Arabs, moving to the area around Lake Chad in the late seventh century. The Kanuri became Muslims in the eleventh century, and the area became a center of Muslim learning, reaching its height in the sixteenth and seventeenth centuries. The Kanuri were later divided under the rule of the British, French and German African empires.

Ministry Obstacles

Their present faith acknowledges Jesus as a prophet, but denies his place as deity, the Son of God.

Outreach Ideas

Nigerian believers of other tribes may be able to communicate the Gospel message accurately and well to the Kanuri.

Pray for the Followers of Christ

Pray for Kanuri believers to become effective and fruitful in sowing God's Word among their own families and communities to fuel a movement of God's blessings spreading from household to household. Pray these believers will be united around the truth of the Scriptures. Pray for pastors and teachers to lead them well in the faith.

Pray for the Entire People Group

Pray for each Kanuri individual to soon hear the Gospel message in their own tongue, and in an accurate and understandable manner. Pray the Lord prepares them to understand and receive.

Scripture Focus

"Blessed be the Lord God, the God of Israel, Who alone works wonders. And blessed be His glorious name forever; And may the whole earth be filled with His glory. Amen, and Amen." Psalm 72:18-19

Kanuri, Yerwa en Nigeria

Originalmente gente que cuidaba rebaños, los kanuri fueron expulsados del norte de África por los árabes, y se mudaron a la región del Lago Chad durante los últimos años del siglo VII. Los kanuri se convirtieron en musulmanes durante el siglo XI, y el área se convirtió en un centro de enseñanza musulmana, alcanzando su apogeo en los siglos XVI y XVII. Los kanuri se dividieron más tarde bajo el dominio de los imperios africanos, francés, alemanes y británicos.

Obstáculos para el Ministerio

Su fe actual reconoce a Jesús como profeta, pero niega su lugar como deidad, Hijo de Dios.

Ideas para el Ministerio

Los creyentes de otras tribus de Nigeria puede que sean capaces de comunicar efectivamente el mensaje del Evangelio con precisión a los kanuri.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los creyentes entre los kanuri, que estén completamente unidos con la verdad de las Escrituras. Ore por maestros y pastores que puedan guiarles en la fe.

Ore por toda la Etnia

Ore para que cada persona kanuri escuche pronto el mensaje del Evangelio en su propia lengua, de manera exacta y comprensible. Ore para que el Señor los prepare para comprender y recibir.

Texto Bíblico

"Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, El único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén." Salmos 72:18-19

Kanuri, Yerwa나이지리아

원래는 북아프리카에서 전원생활을 하던 카누리 종족은 7세기 후반에 아랍인들에게 떠밀려 차드 호수 부근으로 이주하였습니다. 11세기에 카누리 종족은 무슬림이 되었으며 이들이 사는 곳은 무슬림의 교육장소로서 16-17세기에 그 절정을 이루었습니다. 이후에 카누리 종족은 영국, 프랑스, 독일의 아프리카 제국의 지배하에서 분할되었습니다.

선교 장애 요인

이들의 현재의 믿음으로는, 예수님을 예언자로 인식하지만 하나님의 아들로서의 신성은 부인합니다.

전도 방법 제안

나이지리아의 다른 부족의 신자들이 카누리 종족에게 복음 메시지를 정확하게 잘 소통할 수 있을 것같습니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

카누리 종족 안에 있는 신자들을 위해 기도하여 이들이 성경의 진리 안에서 연합될 수 있도록 기도해 주십시오. 목회자와 교사들이 믿음 안에서 그들을 잘 이끌도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

각각의 카누리 사람들이 복음 메시지를 그들 자신의 모성 언어로 들을 수 있도록, 정확하고 이해할 만한 방식으로 그렇게 되도록 기도해 주십시오. 그들이 이해하고 받아들일 수 있게 주님께서 준비하시도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

홀로 기사를 행하시는 여호와 하나님 곧 이스라엘의 하나님을 찬송하며 그 영화로운 이름을 영원히 찬송할찌어다 온 땅에 그 영광이 충만할찌어다 아멘 아멘. 이새의 아들 다윗의 기도가 필하다 시편 72:18-19

Kanuri yerwa na Nigéria

Inicialmente pastores, o Kanuri foram expulsos do norte da África pelos árabes, que se deslocaram para a região em torno do lago Chade no final do século VII. Os Kanuris se tornaram muçulmanos no século XI, e a região se tornou um centro de aprendizagem muçulmano, atingindo o seu apogeu nos séculos XVI e XVII. O Kanuri foram posteriormente

Obstáculos ao Ministério

Sua fé presente reconhece Jesus como profeta, mas nega o seu lugar como divindade, o Filho de Deus.

Idéias ao Ministério

Os crentes de outras tribos da Nigéria podem ser capazes de comunicar a mensagem do Evangelho de forma precisa aos Kanuri.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pelos crentes entre os Kanuri; que eles sejam unidos ao redor da verdade das Escrituras. Ore por pastores e mestres que os conduzam bem na fé.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que cada Kanuri venha a ouvir logo a mensagem do Evangelho em sua própria língua, e de forma precisa e compreensível. Ore para que o Senhor prepare-os para compreender e receber a mensagem.

Foco Escritura

"Bendito seja o SENHOR Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém!" Salmos 72:18-19

Kanuri, YerwaNigeria

Ban đầu người Kanuri sinh sống ở vùng nông thôn thuộc Bắc Phi. Cuối thế kỷ VII, vì bị quân Ả-rập đánh đuổi nên họ chuyển đến sinh sống quanh hồ Chad. Họ theo Hồi giáo trong thế kỷ thứ XI. Đến thế kỷ XVI và XVII, sự phát triển của Hồi giáo giữa vòng người Kanuri đạt đỉnh điểm khi nơi này trở thành trung tâm kiến thức Hồi giáo. Về sau, dân Kanuri bị chia cắt dưới sự cai trị của thực dân Anh, thực dân Pháp và của người Phi gốc Đức.

Những khó khăn trở ngại

Tôn giáo hiện tại của họ công nhận Chúa Giê-xu là một vị tiên tri nhưng chối bỏ địa vị của Ngài. Ngài là Thần và là Con Đức Chúa Trời.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Có lẽ Cơ Đốc nhân người Nigeria thuộc các bộ lạc khác có thể đem Tin Lành đến cho người Kanuri cách rõ ràng và chính xác.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin Chúa khiến các Cơ Đốc nhân giữa vòng người Kanuri có thể hiệp nhất quanh lẽ thật của Kinh Thánh. Xin Chúa sai phái mục sư và giáo viên dạy Kinh Thánh đến dẫn dắt họ trong đức tin.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Xin cầu nguyện cho từng người Kanuri sớm được nghe về Tin Lành cách chính xác và dễ hiểu. Xin Chúa chuẩn bị tấm lòng của họ để họ sẵn sàng nghe và tiếp nhận Tin Lành.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Đáng ngợi-khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Chỉ một mình Ngài làm những sự lạ-lùng! Đáng ngợi-khen danh vinh-hiển Ngài đến đời đời! Nguyện khắp trái đất được đầy sự vinh-hiển của Ngài! A-men! A-men!" Thi-thiên 72:18-19

Kanuri, Yerwa du Nigéria

Obstacles du Ministère

Idées de Sensibilisation

Priez pour les Disciples du Christ

Priez pour le Groupe de Personnes entier

Centre d’Écriture

Béni soit l’Eternel Dieu, le Dieu d’Israël, qui seul fait des merveilles! Que son nom glorieux soit béni éternellement, que toute la terre soit remplie de sa gloire! Amen! Amen! Psaumes 72:18-19

Full profile