Unreached of Day: Today

Kanuri, Manga in Niger
Population
669,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Kanuri, Manga in Niger

The Manga Kanuri are tall and dark, a stately, dignified people. They form a sub-group of the Kanuri people, which have practiced Islam for more than 1,000 years. During the region's three months of rain, these proud people struggle to raise enough food - mostly millet, sorghum, and peanuts - to feed their family and animals for the entire year. Many observers say the Kanuri people are closed to outside influences, especially the Gospel. However, Christian workers trying to reach the Manga Kanuri report they are friendly, helpful and open.

Ministry Obstacles

A one thousand year commitment to one religion means the religion is established as part of tribal identity, not easily changed.

Outreach Ideas

Christians need to assist this tribe with their material needs, being genuinely concerned with their needs.

Pray for the Followers of Christ

Pray for the believers in Jesus among the Kanuri Manga, that the Lord will send pastors and teachers to them, and they will fellowship together. Pray they will be kind and compassionate to one another.

Pray for the Entire People Group

Pray these people will be able to provide for their families, and will be able to send their children to school.

Scripture Focus

"For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea." Habakkuk 2:14

Kanuri, Manga en Níger

Los manga kanuri son gente alta, morena y digna. Son un subgrupo de la etnia kanuri, los cuales han practicado el Islam desde hace más de 1,000 años. Durante los tres meses de lluvia en la región, esta gente orgullosa, lucha para producir alimento suficiente - sobre todo: mijo, sorgo y maní - para alimentar a su familia y animales en todo el año. Muchos observadores dicen que la etnia kanuri está cerrada a las influencias externas, sobre todo al Evangelio. Sin embargo, los obreros cristianos que tratan de llegar a ellos reportan que son amistosos, serviciales y abiertos.

Obstáculos para el Ministerio

El compromiso de mil años con una sola religión significa que esta sea establecida como parte de la identidad tribal, y no cambian fácilmente.

Ideas para el Ministerio

Los cristianos necesitan ayudar a esta tribu con sus necesidades materiales, preocupándose verdaderamente por sus necesidades.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los creyentes en Jesús entre los kanuri manga, que el Señor les envíe pastores, maestros y que se reúnan. Ore para que sean amables y compasivos los unos con los otros.

Ore por toda la Etnia

Ore para que esta gente sea capaz de mantener a sus familias y de enviar a sus hijos a la escuela.

Texto Bíblico

"Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar." Habacuc 2:14

Kanuri, Manga니제르

망가 카누리 Manga Kanuri 종족은 키가 크고 검은 피부여서 위풍당당하고 위엄있어 보이는 사람들입니다. 카누리 종족의 하부 인종그룹인 이들은 1,000년 이상 이슬람을 믿어왔습니다. 이 지역에서는 3개월간의 우기동안에 충분한 곡식--기장, 수수, 땅콩--을 재배하기 위해 애를 많이 쓰는데. 그 이유는 이 곡식으로 일년 내내 가족과 동물들이 먹고 살기 때문입니다. 여러 관찰자들은 카누리 민족이 외부 영향, 특히 복음에 문이 닫혀 있다고 말합니다. 하지만 망가 카누리 종족에 도달하려고 하는 사람들 말에 따르면 이들은 친근하고 도움이 되면서도 개방적이라고 합니다.

선교 장애 요인

일천년 동안 한가지 종교에 헌신했다는 것은, 부족 정체성으로 이미 확립된 부분이라는 것이며, 쉽게 변할 수 있는 부분이 아닙니다.

전도 방법 제안

그리스도인들은 이 부족의 물질적 필요를 도와줄 필요가 있으며, 이들의 필요를 진심으로 관심있게 챙겨야 합니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

카누리 망가 종족 가운데 있는 예수님을 따르는 신자들을 위해 기도하여, 주님께서 그들에게 목회자와 교사들을 보내시도록, 또한 그들이 서로 교제할 수 있도록 기도해 주십시오. 이들이 서로 친절하고 동정심을 가지도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

이 종족들이 가족들의 필요한 것을 적절히 공급할 수 있도록, 아이들을 학교에 보낼 수 있게 되기를 기도해 주십시오.

성경 말씀

"대저 물이 바다를 덮음 같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득하리라" 하박국 2:14

Kanuri manga no Níger

Os Mangas Kanuri são altos e escuros, imponente, pessoas dignas. Eles formam um sub-grupo das pessoas Kanuri, que praticaram o Islã por mais de 1.000 anos. Durante os três meses de chuva, essas pessoas tem dificuldades de obter comida suficiente - principalmente milho, sorgo e amendoim - para alimentar a familia e os animais o ano inteiro. Muitos observadores dizem que as pessoas Kanuri são fechadas a influências externas, especialmente do Evangelho. No entanto, nos relatórios de trabalhadores cristãos tentando alcançar os Manga Kanuri dizem que eles são simpáticos, prestativos e abertos.

Obstáculos ao Ministério

O compromisso milenar com uma religião a estabelece como parte da identidade tribal, não é facilmente alterado.

Idéias ao Ministério

Os cristãos precisam ajudar esta tribo com as suas necessidades materiais, preocupando-se genuinamente com as suas necessidades.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pelos crentes em Jesus entre os Kanuri Manga; que o Senhor envie pastores e mestres a eles e que se reúnam para ter comunhão. Ore para que sejam bondosos e compassivos uns com os outros.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que essas pessoas sejam capazes de sustentar suas famílias e de enviar seus filhos à escola.

Foco Escritura

"Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do SENHOR, como as águas cobrem o mar." Habacuque 2:14

Kanuri, MangaNiger

Người Manga Kanuri có ngoại hình cao ráo, da ngăm, dáng vẻ nghiêm chỉnh và có phẩm hạnh tốt. Họ là một bộ lạc ít người của dân Kanuri. Họ theo đạo Hồi hơn 1.000 năm nay. Suốt ba tháng mưa trong vùng, những người tự trọng này nỗ lực hết sức để kiếm đủ lương thực nuôi sống gia đình và thú vật trọn một năm. Đa số trồng kê, cây lúa miến và cây đậu phụng. Các nhà nghiên cứu nói rằng người Manga sống khép kín, tránh mọi ảnh hưởng từ bên ngoài, đặc biệt là đối với Phúc Âm. Tuy nhiên khi các nhân sự Cơ Đốc tìm cách tiếp cận với người Manga Kanuri thì nhận thấy họ rất thân thiện, cởi mở và hay giúp đỡ.

Những khó khăn trở ngại

Một nghìn năm sốt sắng theo đạo Hồi đã tạo nên bản sắc của bộ lạc Manga. Vì vậy khó lòng thay đổi niềm tin của họ trong một sớm một chiều.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Các Cơ Đốc nhân cần thật sự quan tâm và giúp đỡ người Manga về những nhu cầu vật chất của họ.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Cầu nguyện cho các Cơ Đốc nhân giữa vòng người Manga. Xin Chúa sai phái mục sư và giáo viên dạy Kinh Thánh đến với họ. Xin Chúa giúp họ trung tín nhóm họp và thông công với nhau. Xin Chúa khiến họ đối xử với nhau đầy lòng thương xót và nhân từ.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Xin Chúa giúp người Manga có thể chu cấp đầy đủ cho gia đình của mình và có thể cho con cái mình đi học.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Vì sự nhận-biết vinh-quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy-dẫy khắp đất như nước đầy-tràn biển." Ha-ba-cúc 2:14

Kanouri, Manga du Niger

Les Manga Kanuri sont de grande taille et ont la peau noir. C'est un peuple digne et majestueux. Ils forment un sous groupe du peuple Kanuri qui a pratiqué l'Islam pendant plus de mille ans. Pendant la période de pluie sur la région,qui dure trois mois, ce peuple se débat fièrement pour amasser assez de nourriture (en général du millet, du sorgho et des cacahuètes) afin de nourrir leurs familles et bétails durant l'année entière. Beaucoup d'observateurs disent que les kanuri sont hermétiques quant aux influences de l'extérieure et surtout à l’Évangile. Pourtant, des envoyés chrétiens qui essayent d'atteindre ce peuple les décrivent comme gentils, serviables et tolérants.

Obstacles du Ministère

Un engagement de mille ans envers une seule religion signifie que cette dernière a bel et bien pris une grande place dans l'identité tribale. C'est loin d'être facile de la changer.

Idées de Sensibilisation

Les chrétiens doivent aider cette tribu, d'une manière sincère et dévouée, selon leurs besoins matériels.

Priez pour les Disciples du Christ

Prions Dieu d'envoyer des pasteurs et des enseignants vers les croyants kanuri Manga. Prions que ces derniers puissent se réunir et s'édifier ensemble, remplis de bonté et de compassion les uns pour les autres.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

rions pour que ces gens puissent subvenir aux besoins de leur familles et scolariser leurs enfants.

Centre d’Écriture

En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Eternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l’eau. Habakuk 2:14

Kanuri, Manga in Niger

Die Manga Kanuri sind groß und dunkel, ein stattliches, würdevolles Volk. Sie bilden eine Untergruppe der Kanuri, die seit mehr als 1000 Jahren den Islam praktizieren. Während der drei Monate mit etwas Regen in der Region, kämpfen diese stolzen Menschen hart, um genügend Nahrung anzubauen. Ihre Familien und Tiere leben das ganze Jahr hauptsächlich von Hirse, Sorghum und Erdnüssen Viele Beobachter sagen, die Kanuri seien den äußeren Einflüssen, insbesondere dem Evangelium, verschlossen. Christliche Arbeiter, die versuchen, den Manga Kanuri zu erreichen, berichten jedoch, dass sie freundlich, hilfsbereit und offen sind.

Hindernisse für den Dienst

Ein tausendjähriges Engagement für eine Religion bedeutet, dass die Religion als Teil der Stammesidentität etabliert ist und nicht leicht geändert werden kann.

Wie kann man die Volksgruppe erreichen?

Christen müssen diesem Stamm mit ihren materiellen Bedürfnissen helfen und sich ernsthaft um ihre Nöte kümmern.

Bete für die Nachfolger Christi

Bete für die Gläubigen an Jesus unter den Kanuri Manga, dass der Herr Hirten und Lehrer zu ihnen sendet und dass sie Gemeinschaft miteinander haben. Bete, dass sie freundlich und mitfühlend zueinander sind.

Bete für die gesamte Volksgruppe

Bete, dass diese Menschen für ihre Familien sorgen und ihre Kinder zur Schule schicken können.

Schlüsselvers

Denn die Erde wird voll werden von Erkenntnis der Ehre des HERRN, wie Wasser das Meer bedeckt. Habakuk 2:14

Full profile