Unreached of Day: Today

Pray for the Nunu in China
Population
63,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Nunu in China

Few people have ever heard of the Nunu even though they possess their own culture, history, language, and ethnicity. Nunu history is shrouded in stories of past migrations and armed conflict with other people groups. Because of pressure from the Han and the Zhuang, the Nunu were driven from their land and forced into the remote mountains. Nunu men have traditionally been great hunters, but today their yields are limited to wild pigs and small game. Pan Hu is worshiped by the Nunu. The Nunu are trapped in complete spiritual darkness.

Ministry Obstacles

The Nunu may be wary of outsiders, and may be quite closed to foreign ways of thinking.

Outreach Ideas

Christian workers need to win the trust and friendship of the Nunu people. Helping them with their material needs can help with this objective.

Pray for the Followers of Christ

Even though there may be no followers of Jesus among the Nunu people today, pray for those that Christ will soon call to himself. Pray their faith will be carefully nurtured and protected, and that no one will take advantage of their trusting spirit.

Pray for the Entire People Group

Pray for the Lord to raise up a strong disciple making movement to saturate the hearts and minds of this people group. Pray for the very poor Nunu people to find ways to improve their lot in life. Pray they will see the need to send their children to school, and that good schools will be available.

Scripture Focus

"He will have compassion on the poor and needy, And the lives of the needy He will save." Psalm 72:13

Nunu en la China

Pocas personas han oído hablar de los nunu a pesar de que poseen su propia cultura, historia, idioma y etnicidad. La historia nunu está envuelta en historias de migraciones pasadas y conflictos armados con otras etnias. Debido a la presión de los chino 'han' y los zhuang, los nunu fueron expulsados de sus tierras y obligados a vivir en las montañas remotas. Los hombres nunu tradicionalmente han sido grandes cazadores, pero hoy en día están limitados a los cerdos salvajes y la caza menor. Los nunu adoran a un dios llamado Pan Hu. Se encuentran atrapados en completa oscuridad espiritual. No tienen creyentes conocidos o testimonios cristianos.

Obstáculos para el Ministerio

Los nunu desconfian de los extraños y pueden estar bastante cerrados a las formas de pensamiento extranjero.

Ideas para el Ministerio

Los obreros cristianos necesitan ganarse la confianza y amistad de los nunu, ayudándolos con sus necesidades materiales para alcanzar este objetivo.

Ore por los Seguidores de Cristo

Aunque possiblemente no hay seguidores de Jesús entre los nunu hoy en día, ore para que Cristo pronto les traiga. Ore para que su fe sea cuidadosamente alimentada y protegida, y que nadie se aproveche de su espíritu confiador.

Ore por toda la Etnia

Ore para que los nunu pobres puedan encontrar maneras de mejorar su posición en la vida. Ore para que se vea la necesidad de enviar a sus hijos a la escuela, y que haya también buenas escuelas.

Texto Bíblico

"Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, Y salvará la vida de los pobres." Salmos 72:13

Nunu중국

누누 종족은 자신들만의 고유한 문화, 역사, 언어, 인종 특성을 갖고 있는데도 불구하고, 그들에 대해 들어본 사람들은 거의 없습니다. 누누 종족의 역사는 과거의 이주 및 타 종족간의 무장 분쟁 등으로 인해 덮여버렸습니다. 한(Han)족과 좡(Zhuang)족의 압력을 받은 누누족은 고향에서 쫒겨나 외딴 산악지대로 강제이주되었습니다. 누누 남성들은 전통적으로 훌륭한 사냥꾼들이었지만 요즘의 사냥감이라곤 야생 돼지와 소동물뿐입니다. 누누족이 숭배하는 것은 판 후 (Pan Hu)라고 알려져 있습니다. 누누족은 완전한 영적 어둠속에 갇혀 있습니다. 어린이처럼 순진한 민족이기도 합니다.

선교 장애 요인

누누족은 외지인들을 경계할 수 있으며, 외지인들의 사고방식에는 상당히 폐쇄적일 수 있습니다.

전도 방법 제안

크리스쳔 사역자가 누누 종족의 신뢰와 우정을 쌓는 것이 필요합니다. 물질적 필요를 돕는 것이 도움이 될 수 있을 것으로 보입니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

오늘날 누누족에겐 예수를 따르는 사람이 아주 없을 것 같지만, 그리스도께서 자신에게로 부를 사람들을 위해 기도합시다. 그들의 믿음이 조심스럽게 양육/보호 받아, 믿는 영혼을 이용하는 자가 아무도 없기를 기도합시다.

이 민족 전체를 위한 기도

매우 가난한 누누 종족이 삶속에서 자신들의 몫을 잘 찾는 방법을 알게 되도록 기도합시다. 자신들의 자녀들을 학교에 보내야 한다는 필요성을 보게 되도록, 또한 좋은 학교들이 생겨나도록 기도합시다.

성경 말씀

저는 가난한 자와 궁핍한 자를 긍휼히 여기며 궁핍한 자의 생명을 구원하며 시편 72:13

Nunu na China

Poucas pessoas já ouviram falar do Nunu, apesar de possuir a sua própria cultura, história, língua e etnia. A história Nunu está envolta em histórias de migrações anteriores e os conflitos armados com outros grupos de pessoas. Por causa da pressão dos Han e os Zhuang, os Nunus foram expulsos de suas terras e empurrados para as montanhas remotas. Os homens Nunus tem sido, tradicionalmente, grandes caçadores, mas hoje suas produções são limitadas aos porcos selvagens e caça miúda. Pan Hu é adorado pelos Nunus. Os Nunus estão presos na escuridão espiritual completa. Eles não conhecem crentes ou testemunhos cristãos. Os Nunus são um povo infantil.

Obstáculos ao Ministério

O Nunu pode ser cautelosos com estranhos, e pode ser completamente fechado para as maneiras de pensar do estrangeiro.

Idéias ao Ministério

Trabalhadores cristãos precisam de ganhar a confiança e amizade do povo Nunu. Ajudá-los com suas necessidades materiais podem ajudar com este objectivo.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Mesmo que talvez não tenha seguidores de Jesus entre o povo Nunu hoje, ore por aqueles que Cristo em breve chamará. Ore pra que sua fé seja alimentada e protegida, e que ninguém tente tirar proveito do seu espírito confiante.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore pelas pessoas muito pobres Nunu para encontrar maneiras de melhorar sua sorte na vida. Ore para que eles sintam a necessidade de enviar seus filhos à escola, e que boas escolas sejam disponibilizadas.

Foco Escritura

"Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes." Salmos 72:13

Nunu ở China

Lâu nay, ít ai biết đến người Nunu mặc dù họ sở hữu văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ và bản sắc dân tộc riêng. Lịch sử của họ ngập tràn các chuyện kể về những cuộc di cư trong quá khứ, những trận xung đột có vũ trang với các dân tộc khác. Người Hán và người Zhuang từng gây áp lực và đánh đuổi người Nunu ra khỏi xứ sở của họ. Kể từ đó, họ buộc phải sống ở vùng núi non xa xôi hẻo lánh. Họ là những người ngay thật và hồn nhiên như trẻ con. Nam giới người Nunu có truyền thống là những thợ săn cừ khôi. Tuy nhiên ngày nay họ chỉ săn heo rừng và các loài thú nhỏ. Họ thờ thần Bàn Hồ (Pan Hu) và hoàn toàn chìm đắm trong tâm linh mờ tối.

Những khó khăn trở ngại

Có lẽ người Nunu thường cảnh giác với người ngoài. Họ khá khép kín đối với những tư tưởng ngoại lai.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Các nhân sự Cơ Đốc cần giành được lòng tin của người Nunu và làm bạn với họ. Giúp đỡ họ trên phương diện vật chất có thể mở đường cho nhân sự Cơ Đốc đạt được mục tiêu trên.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Mặc dù hiện nay có thể chưa có Cơ Đốc nhân nào giữa vòng người Nunu nhưng xin Chúa khiến họ sớm tin nhận Ngài. Xin Chúa giúp họ vững tin nơi Chúa Cứu Thế. Xin Chúa bảo vệ họ khỏi sự lợi dụng của người khác.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa giúp những người Nunu cùng khổ tìm được cách thay đổi số phận của mình. Xin Chúa khiến họ nhận ra nhu cầu cho con cái đi học và cho chúng được học ở trường tốt.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Người sẽ thương-xót kẻ khốn-cùng, người thiếu-thốn, Và cứu linh-hồn của người thiếu-thốn." Thi-thiên 72:13

Full profileCopyright © 2018 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.