Unreached of Day: Today

Pray for the Minyak in China
Population
26,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Minyak in China

The Minyak are part of the Tibetan nationality. They have been described as a "peaceful, sedentary Tibetan tribe, a most inoffensive, obliging, happy-go-lucky people." They live quiet lives in nearly complete isolation from the rest of the world. Almost all Minyak adhere to Tibetan Buddhism. They observe Tibetan festivals and make pilgrimages to Tibetan holy sites.

Ministry Obstacles

The Minyak may fear disturbing community harmony, and desire peace more than truth.

Outreach Ideas

Workers are needed to carry the Gospel message to the Minyak community. Perhaps Han Chinese believers will shoulder the task.

Pray for the Followers of Christ

Pray for followers of Christ to soon develop within the Minyak community, that the Lord even now is preparing pastors and teachers for them. Pray for Christian resources to be available to them, as well.

Pray for the Entire People Group

Pray for the light of the Gospel of Christ to shine in the Minyak community.

Scripture Focus

"How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, 'Your God reigns!'" Isaiah 52:7

Minyak en la China

Los minyak son parte de la nacionalidad tibetana. Se han descrito como una "tribu tibetana pacífica y sedentaria de gente inofensiva, servicial, alegre y despreocupada". Viven tranquilos en un aislamiento casi total del resto del mundo. Casi todos se adhieren al budismo tibetano. Celebran festivales tibetanos y hacen peregrinaciones a lugares sagrados tibetanos.

Obstáculos para el Ministerio

Los minyak temen perturbar la armonía comunitaria y desean la paz más que la verdad.

Ideas para el Ministerio

Se necesitan de obreros para llevarles el mensaje del Evangelio a la comunidad minyak. Tal vez los creyentes chinos "han" asumirán la tarea.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los seguidores de Cristo que pronto saldrán de la comunidad minyak, para que el Señor ahora mismo este preparando pastores y doctores para ellos. Ore para que estén disponibles los recursos.

Ore por toda la Etnia

Ore para que la luz del Evangelio de Cristo penetre el entendimiento entenebrecido de la comunidad minyak.

Texto Bíblico

"!Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: !Tu Dios reina!" Isaías 52:7

Minyak중국

Minyak 종족은 티베트 민족의 일부입니다. 이들은 "평화롭게 정착생활을 하는 티베트 부족이며, 가장 호감이 가고 친절을 베풀며 낙천적인 사람들"로 묘사되었다 합니다. 세상과는 거의 완전히 고립되어 조용한 삶을 살아갑니다. 거의 모든 Minyak 사람들은 티베트 불교를 믿습니다. 티베트 축제를 지속하며 티베트 성지에 순례를 갑니다.

선교 장애 요인

Minyak 종족은 지역 사회의 조화를 깨뜨리는 것을 두려워합니다. 진리보다는 평화를 원합니다.

전도 방법 제안

Minyak 지역사회에 복음 메시지를 들고갈 사역자가 필요합니다. 아마도 중국의 한족 신자들이 그 짐을 짊어질 수 있을 것입니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

그리스도를 따르는 자들이 Minyak 사회에서 곧 나타날 수 있도록, 주님께서 이들을 위해 목회자와 교사들을 준비해 주시도록 기도해 주십시오. 이들이 사용할 수 있는 복음 자료가 준비되도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

그리스도의 복음의 빛이 Minyak 사회에 비치도록 기도해주십시오.

성경 말씀

좋은 소식을 가져오며 평화를 공포하며 복된 좋은 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시온을 향하여 이르기를 <네 하나님이 통치하신다> 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운고 이사야 52:7

Minyak na China

Os Minyakes fazem parte da nacionalidade tibetana. Eles foram descritos como uma " tribo tibetana pacífica e sedentaria, inofensivos, desejam sempre Boa-sorte para as pessoas." Eles vivem uma vida tranquila em isolamento quase completo do resto do mundo. Quase todos os Minyakes aderiram ao budismo tibetano. Eles observam festivais tibetanos e fazem peregrinações a locais sagrados.

Obstáculos ao Ministério

O medo dos Minyaks pode perturbar a harmonia da comunidade, que desejam mais a paz do que verdade.

Idéias ao Ministério

Trabalhadores são necessários para levar a mensagem do Evangelho para a comunidade Minyak. Talvez os cristãos chineses Han terão de assumir a tarefa.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore para que seguidores de Cristo surjam em breve na comunidade Minyak, que o Senhor já esteja preparando pastores e mestres para eles. Também ore pela disponibilidade de recursos para eles.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que a luz do Evangelho de Cristo, possa penetrar o entendimento obscurecido da comunidade Minyak.

Foco Escritura

"Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas-novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: O teu Deus reina!" Isaías 52:7

Minyak ở China

Người Minyak có quốc tịch Tây Tạng. Người ta miêu tả họ là "một bộ lạc Tây Tạng yên bình, tĩnh tại, không bạo lực, vâng lời, vô tư." Họ sống cuộc đời yên ổn, gần như tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Đa số họ theo Phật giáo Tây Tạng. Họ gìn giữ các lễ hội và hành hương đến các thánh địa của người Tây Tạng.

Những khó khăn trở ngại

Có lẽ người Minyak sợ làm xáo trộn sự hòa hợp của cộng đồng. Họ mong muốn sự yên bình hơn là lẽ thật của Lời Chúa.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cần có các nhân sự Cơ Đốc đem sứ điệp Phúc Âm đến cho cộng đồng Minyak. Mong rằng những người Hán đã biết và tin nhận Chúa Giê-xu sẽ gánh vác công tác này.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin Chúa khiến nhiều người Minyak sớm tin nhận Ngài. Xin Chúa chuẩn bị các vị mục sư và các giáo viên dạy Kinh Thánh cho họ. Xin Chúa cũng chuẩn bị sẵn nguồn văn phẩm Cơ Đốc cho họ.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa soi rọi ánh sáng Phúc Âm của Chúa Cứu Thế cho cộng đồng người Minyak.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình-an, đem tin tốt về phước-lành, rao sự cứu-chuộc, bảo Si-ôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị-vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh-đẹp là dường nào!" Ê-sai 52:7

Full profileCopyright © 2018 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.