Unreached of Day: Today

Pray for the Lahuli, Tinan in China
Population
3,100
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Lahuli, Tinan in China

The Lahuli Tinan are also known as Bhotia, referring to people of Tibetan stock in general. Lahuli is also a generic term used to describe the inhabitants of the Lahul District. Lahuli men are skillful merchants and traders, and Lahuli women are known for their independence. "Since their husbands are usually off on trading expeditions, the women feel free to take more than one husband". The strength of Tibetan Buddhism in the region depends to a great extent on the prosperity and generosity of the Lahuli Tinan.

Ministry Obstacles

The Buddhist Lahuli Tinan may not be fully aware of their need for forgiveness of sin.

Outreach Ideas

A few communication tools are available in the language of this community. Pray for workers to take Gospel recordings and other communication tools to this people group.

Pray for the Followers of Christ

Ask the Lord to raise up and send out a new generation of fruitful, multiplying witnesses from among the Lahuli Tinan people.There are a handful of Lahuli Tinan believers in India, but none are known on the Tibetan side of the border. Few have ever heard of Jesus Christ. Pray that there will soon be a growing number on both sides of the border.

Pray for the Entire People Group

Pray for the gift of conviction of sin to be given to the Lahuli Tinan Buddhists, that they will acknowledge their need for a savior, and will then discover the work of Jesus on the cross.

Scripture Focus

"See, I will beckon to the Gentiles, I will lift up my banner to the peoples." Isaiah 49:22

Lahuli, Tinan en la China

Los lahuli tinan se conocen también como bhotia, término que refiere a la gente de origen tibetano en general. Lahuli es un término genérico usado para describir a los habitantes del Distrito de Lahul. Los hombres lahuli son comerciantes muy hábiles, y las mujeres lahuli son conocidas por su independencia. "Ya que sus esposos usualmente se van de viaje de comercio, las mujeres sienten la libertad de tener más de un esposo". La fuerza del budismo tibetano en el norte de la India depende mayormente en la prosperidad y la generosidad de los lahuli tinan.

Obstáculos para el Ministerio

Puede ser que los lahuli tinan budistas no estén totalmente conscientes de su necesidad de ser perdonados por sus pecados.

Ideas para el Ministerio

Existen algunas herramientas de comunicación en el idioma de esta comunidad. Ore por los obreros que llevarán las grabaciones del Evangelio y otras herramientas de comunicación para esta etnia.

Ore por los Seguidores de Cristo

Hay unos cuantos creyentes lahuli tinan en la India, pero no se sabe de ningún creyente al otro lado de la frontera del Tibet. Pocos han escuchado de Jesucristo. Ore para que pronto haya un número creciente de creyentes en los dos lados de la frontera.

Ore por toda la Etnia

Ore para que el don de convicción de pecados sea dado a los lahuli tinan budistas, para que reconozcan su necesidad de un Salvador y para que descubran la obra de Jesús en la cruz.

Texto Bíblico

"Así dijo Jehová el Señor: He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera; y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros." Isaías 49:22

Lahuli, Tinan중국

Lahuli Tinan은 또한 Bhotia라는 이름으로 알려져 있는데, 일반적으로 티베트어 종족으로 분류됩니다.Lahuli 또한 Lahul 지역주민을 설명하는 데 사용되는 포괄적인 용어입니다.Lahuli 남성은 숙련된 상인들과 무역상들이며, Lahuli 여성들은 독립성이 강한 것으로 잘 알려져 있습니다."그들의 남편은 무역을 위해 외출이 잦기 때문에 여성은 하나 이상의 남편을 갖는 것을 자유롭게 생각한다". 지역의 티베트 불교는 Lahuli Tinan의 번영과 세력에 따라 그 포교력이 달라진다고 합니다.

선교 장애 요인

불교신자인 Lahuli Tinan은 죄 용서의 필요성을 충분히 인식하지 못할 수 있습니다.

전도 방법 제안

이 공동체의 언어로 사용 가능한 복음 전파 도구는 손가락에 꼽을 만큼입니다. 이 사람들에게 복음 설교 녹음 및 기타 전도 자료를 갖고 가는 일꾼들을 위해 기도해 주십시오.

현지 그리스도인들을 위한 기도

인도에는 Lahuli Tinan 그리스도인 소수가 있지만 (중국-인도) 국경쪽에는 그리스도인은 없다고 알려져 있습니다.예수 그리스도에 대해 들어본 사람은 소수입니다.국경의 양쪽에 사는 이 종족 안에 그리스도인의 숫자가 곧 증가하게 해달라고 기도해주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

(죄의식 자체가 부족한) Lahuli Tinan 불교 신자들이 자신들의 죄를 자각하는 복을 받고, 그리하여 구세주의 필요성을 인정할 수 있도록, 또한 십자가에서 이루신 예수님의 역사를 발견할 수 있도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

나 주 여호와가 이르노라 내가 열방을 향하여 나의 손을 들고 민족들을 향하여 나의 기호를 세울 것이라... 이사야 49:22

Lahuli tinan na China

O Tinan Lahuli também são conhecidos como Bhotia, referindo-se ao povo tibetano de negócios em geral. Lahuli também é um termo genérico utilizado para descrever os habitantes do Distrito Lahul. Lahuli homens são hábeis mercadores e comerciantes, e as mulheres Lahuli são conhecidas por sua independência. "Desde que seus maridos estão fora geralmente em expedições comerciais, as mulheres se sentem livres para tomar mais de um marido". A força do budismo tibetano no norte da Índia depende, em grande medida, da prosperidade e da generosidade do Tinan Lahuli.

Obstáculos ao Ministério

O budista Lahuli Tinan não podem ser plenamente conscientes da sua necessidade de perdão dos pecados.

Idéias ao Ministério

Poucas ferramentas de comunicação estão disponíveis na língua dessa comunidade. Ore para que os trabalhadores levem gravações Evangélicas e outras ferramentas de comunicação para este grupo de pessoas.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Há um punhado de crentes Lahuli Tinan na Índia, mas não se sabe de nenhum no lado tibetano, na fronteira. Poucos já ouviram falar de Jesus Cristo. Ore para que em breve tenha um número crescente nos dois lados da fronteira.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que seja dada aos Tinan Lahuli budistas a plena convicção do pecado, para que possam reconhecer sua necessidade de um Salvador, e em seguida descobrirem a obra de Jesus na cruz.

Foco Escritura

"Assim diz o SENHOR Deus: Eis que levantarei a mão para as nações e ante os povos arvorarei a minha bandeira; eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros." Isaías 49:22

Lahuli, Tinan ở China

Từ ngữ Lahuli Tinan hoặc Bhotia chỉ về người Tây Tạng chăn nuôi gia súc cách tổng quát. Từ ngữ Lahuli cũng là một thuật ngữ dùng để chỉ về cư dân của quận Lahul. Nam giới Lahuli rất thạo việc buôn bán và trao đổi hàng hoá trong khi nữ giới lại nổi tiếng là những người độc lập. "Vì chồng của họ thường xuyên phải đi buôn bán xa nên họ thoải mái lấy thêm một người chồng nữa." Sự giàu có của Phật giáo Tây Tạng trong vùng phụ thuộc vào mức độ thịnh vượng lẫn độ rộng lượng của người Lahuli Tinan.

Những khó khăn trở ngại

Có lẽ người Lahuli Tinan theo đạo Phật không hoàn toàn nhận ra mình cần được tha thứ tội lỗi.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Đã có sẵn một số ít văn phẩm Cơ Đốc bằng tiếng của người Lahuli Tinan. Xin Chúa sai phái các nhân sự Cơ Đốc đem các bản thu Phúc Âm và văn phẩm Cơ Đốc đến cho người Lahuli Tinan.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Có một số rất ít Cơ Đốc nhân giữa vòng người Lahuli Tinan tại Ấn Độ. Chẳng có Cơ Đốc nhân nào giữa vòng người Lahuli Tinan sống dọc theo biên giới bên Tây Tạng nhưng có một số ít người đã từng nghe về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa khiến nhiều người ở cả hai bên biên giới sớm tin nhận Chúa.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa khiến người Lahuli Tinan theo đạo Phật nhận biết tình trạng tội lỗi của mình. Xin Chúa giúp họ nhận ra họ cần Đấng Cứu Chuộc. Xin Chúa bày tỏ cho họ biết về công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu nơi thập tự giá.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ giá tay trên các nước, dựng cờ ta trong các dân. Bấy giờ chúng sẽ bồng các con trai ngươi, vác các con gái ngươi trên vai mà đến." Ê-sai 49:22

Full profileCopyright © 2018 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.