Unreached of Day: Today

Population
3,186,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Tamil (Muslim traditions) in India

The Tamil Muslims are largely defined by their language, Tamil. They are drawn from various subgroups, especially the Syed, Sheikh, Labbai, Maraikkayar, and Rawuthar. They are mainly businessmen and industrial workers. Some are in white-collar jobs and some are engaged in embroidery work. Their relation with the other Tamil caste groups and the Hindu communities is cordial. Some members of the community are descendants of Tamil women and Arab traders.

Ministry Obstacles

To follow Jesus within a Muslim community is to risk much that is important in life. Family, friends, and status are included in what is at risk.

Outreach Ideas

Pray for the Lord to raise up a strong disciple making movement to saturate the hearts and minds of this people group.

Pray for the Followers of Christ

Although there may be no followers of Jesus among the Tamil Muslim community today, pray for those the Lord will soon call to himself. Pray they will grow in the nurture and admonition of the Lord, learning to live in the power of the Lord's Spirit. Pray they will be without any kind of impurity, or greed.

Pray for the Entire People Group

Pray for the Tamil Muslims to live in peace with their neighbors, and be able to care adequately for their families. Pray for employment opportunities.

Scripture Focus

"The harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore beseech the Lord of the harvest to send out workers into His harvest." Matthew 9:37-38

Tamil (Tradiciones Musulmanas) en la India

Los musulmanes tamil se conocen por su idioma, tamil. Provienen de diversos subgrupos, en especial los syed, shiekh, labbai, maraikkayar y rawuthar. Principalmente son empresarios y obreros. Algunos son trabajadores de cuello blanco (profesionales asalariados) y algunos se dedican a trabajos de bordado. Su relación con otras castas tamil y de las comunidades hindú es cordial. Algunos miembros de la comunidad son descendientes de mujeres tamil y comerciantes árabes.

Obstáculos para el Ministerio

El seguir a Jesús dentro de una comunidad musulmana de la India es arriesgar lo más importante de la vida: familia, amigos y estatus.

Ideas para el Ministerio

Los cristianos pueden comunicar el Evangelio de la gracia mediante el uso de historias de las Escrituras, así como películas y grabaciones. Se necesita oración constante para preparar los corazones para entender y creer.

Ore por los Seguidores de Cristo

Aunque es posible que no haya seguidores de Jesús en la comunidad tamil musulmán de hoy, ore por los que el Señor pronto llamará. Ore para que crezcan en disciplina y amonestación del Señor, para aprender a vivir en el poder del Espíritu del Señor. Ore para que no cuenten con ningún tipo de impureza o avaricia.

Ore por toda la Etnia

Ore por los musulmanes tamil para que vivan en paz con sus vecinos y para que sean capaces de cuidar adecuadamente a sus familias. Ore por oportunidades de empleo.

Texto Bíblico

"Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies." Mateo 9:37-38

Tamil (Muslim traditions)인도

Tamil 무슬림들은 그들의 언어 Tamil어를 사용하는 것이 특징입니다. 이들은 여러 서브그룹인 Syed, Sheikh, Labbai, Maraikkayar, Rawuthar 등에서 갈라져 나왔습니다. 이들은 주로 상인 혹은 산업체 종사자입니다. 일부는 사무직, 일부는 자수(刺繡; embroidery) 직공으로 일합니다. 다른 Tamil 카스트 계급과 힌두교 지역사회와 좋은 관계를 유지하고 있습니다. 이 지역사회의 일부는 Tamil 여성과 아랍 상인 간의 자손이기도 합니다.

선교 장애 요인

인도의 무슬림 사회 안에서 예수를 따르는 것은 삶에서 중요한 많은 것을 잃을 수 있는 행동입니다. 가족, 친구, 지위 등을 잃을 수도 있습니다.

전도 방법 제안

영화와 오디오 녹음, 또한 성경의 이야기 형식으로 은혜의 복음을 이들과 소통할 수 있습니다. 이들의 마음이 이해하고 믿을 수 있게 준비되도록 지속적인 기도가 필요합니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

아마도 현재 Tamil 무슬림에는 예수를 따르는 자들이 없을 것입니다만, 주님께서 당신께로 부르실 이들을 위해 기도합시다. 이들이 주님의 양육과 훈계 안에서 자라나고 주님의 영의 능력 안에서 사는 법을 알게 되도록 기도합시다. 이들 안에 어떤 종류의 불순함이나 탐욕이 자리잡지 못하도록 기도합시다.

이 민족 전체를 위한 기도

Tamil 무슬림들이 그들의 이웃과 평화롭게 살 수 있도록 기도합시다. 또한 그들의 가족을 적절히 돌볼 수 있도록 기도합시다. 고용의 기회를 위해서도 기도합시다.

성경 말씀

그래서 제자들에게 말씀하셨다. "추수할 것은 많은데, 일꾼이 적다. 그러므로 너희는 추수하는 주인에게 일꾼들을 그의 추수밭으로 보내시라고 청하여라." 마태복음 9:37-38

Tamil muçulmano na Índia

Os muçulmanos tamil são em grande parte definidos pela sua linguagem, tamil. Eles são provenientes de vários subgrupos, especialmente os Syed, Sheikh, Labbai, Maraikkayar e Rawuthar. Eles são principalmente empresários e trabalhadores industriais. Alguns estão em empregos de colarinho branco e alguns estão engajados no trabalho de bordado. Sua relacionamento com os outros grupos de castas tamil e as comunidades hindus é cordial. Alguns membros da comunidade são descendentes de mulheres tamil e comerciantes árabes.

Obstáculos ao Ministério

Seguir a Jesus dentro de uma comunidade muçulmana indiana é arriscar muito o que é importante na vida. Familiares, amigos e status estão incluídos neste risco.

Idéias ao Ministério

Os cristãos podem comunicar o Evangelho da graça usando histórias das Escrituras, bem como filmes e gravações. Oração contínua é necessária para preparar os corações para compreender e acreditar.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Embora talvez não haja seguidores de Jesus na comunidade muçulmana Tamil hoje, ore por aqueles que em breve o Senhor chamará para Si. Ore para que cresçam na disciplina e admoestação do Senhor, aprendendo a viver no poder do Espírito do Senhor. Ore para que não se ache neles nenhuma impureza ou cobiça.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que muçulmanos Tamil vivam em paz com seus vizinhos, e sejam capazes de sustentar suas famílias. Ore por oportunidades de emprego.

Foco Escritura

"E, então, se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara." Mateus 9:37-38

Tamil (Muslim traditions)India

Nhìn chung, có thể biết một người thuộc dân Tamil Hồi giáo căn cứ vào ngôn ngữ của họ, tiếng Tamil. Họ có nguồn gốc từ rất nhiều phân nhóm, đặc biệt là nhóm người Syed, người Sheikh, người Labbai, người Maraikkayar và người Rawuthar. Đa số họ là lực lượng kinh doanh và công nhân kỹ nghệ. Một số làm nhân viên văn phòng, một số khác gắn bó với ngành thêu. Họ duy trì mối liên hệ thân thiện với những giai cấp người Tamil khác cũng như với các cộng đồng người theo đạo Hindu. Một số thành viên của cộng đồng này là hậu duệ của phụ nữ Tamil và thương gia Ả-rập.

Những khó khăn trở ngại

Giữa vòng cộng đồng theo Hồi giáo này, người tin Chúa Giê-xu có nguy cơ đánh mất nhiều điều quan trọng trong cuộc sống bao gồm gia đình, bạn bè và địa vị xã hội.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cơ Đốc nhân có thể kể chuyện Kinh Thánh hoặc dùng phim Cơ Đốc và các bản thu Phúc Âm để rao truyền Tin Lành ân phúc của Chúa. Cần bền tâm cầu nguyện xin Chúa chuẩn bị tấm lòng của dân chúng để họ hiểu và tin nhận Ngài.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Dường như giữa vòng cộng đồng người Tamil theo Hồi giáo hiện nay chưa có người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu. Dầu vậy, cầu nguyện xin Chúa sớm khiến họ đến với Ngài. Xin Chúa dạy dỗ và khuyên bảo các tín hữu tương lai, giúp họ ngày càng trưởng thành trong đức tin để học tập sống nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Xin Chúa giúp họ tránh xa mọi điều bất khiết hoặc tham lam.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Cầu nguyện xin Chúa khiến người Tamil Hồi giáo chung sống hoà bình với láng giềng của mình. Xin Chúa cho họ có cơ hội tìm được việc làm và có thể chăm sóc gia đình cách chu đáo.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Ngài bèn phán cùng môn-đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. 38Vậy, hãy cầu-xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình." Ma-thi-ơ 9:37-38

Tamil (Muslim traditions) d' Inde

Les musulmans Tamils sont largement définis par leur langue le Tamil. Ils proviennent de plusieurs sous-groupes en particulier les Syed, les Sheikh, les Labbai, les Maraikkayar et les Rawuthar. Ceux sont principalement des hommes d’affaires et des industriels. Certains sont des employés de bureau, d’autres sont engagés dans les travaux de broderie. Leur relation avec les autres castes de Tamils et les communautés Hindous est cordiale. Certains membres de la communauté sont des descendants de femmes Tamils et de commerçants Arabes.

Obstacles du Ministère

Suivre Jésus en étant issue d’une communauté musulmane, c’est prendre le risque de perdre beaucoup de choses importantes dans sa vie. Les risques étant de perdre sa famille, ses amis et son statut.

Idées de Sensibilisation

Prions pour que Dieu suscite un solide mouvement pour faire des disciples en saturant les cœurs et l’esprit des Tamils de l’Evangile de Christ.

Priez pour les Disciples du Christ

Bien qu’il n’y ait pas de disciples de Jésus parmi la communauté de Tamils musulmans aujourd’hui, prions pour ceux que le Seigneur appellera très bientôt à lui. Prions pour qu’ils croissent dans la connaissance et l’instruction du Seigneur, apprenant à vivre par la Puissance du Saint-Esprit. Prions pour qu’ils soient sans impuretés et envies.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

*Prions pour que les Tamils musulmans vivent en paix avec leurs voisins et soient capables de prendre adéquatement soin de leurs familles.
*Prions pour des opportunités d’emplois pour la communauté.

Centre d’Écriture

Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu 9:37-38

Tamilen, Muslimische in Indien

Die Tamilischen Muslime werden größtenteils durch ihre Sprache Tamil definiert. Sie stammen aus verschiedenen Untergruppen, insbesondere aus Syed, Sheikh, Labbai, Maraikkayar und Rawuthar. Sie sind hauptsächlich Geschäftsleute und Industriearbeiter. Einige arbeiten als Angestellte, andere in der Stickerei. Ihr Verhältnis zu den anderen Tamilischen Kastengruppen und den Hinduistischen Gemeinschaften ist herzlich. Einige Mitglieder der Gemeinschaft sind Nachfahren Tamilischer Frauen und Arabischer Händler.

Hindernisse für den Dienst

Jesus in einer Muslimischen Gemeinschaft nachzufolgen bedeutet, viel zu riskieren, was im Leben wichtig ist. Familie, Freunde und Status sind in dem, was gefährdet ist, enthalten.

Wie kann man die Volksgruppe erreichen?

Beten Sie, dass der Herr einen starken Schüler aufrichtet, der Bewegung macht, um die Herzen und den Verstand dieser Volksgruppe zu sättigen.

Bete für die Nachfolger Christi

Auch wenn es in der heutigen Tamilischen Muslimischen Gemeinde keine Nachfolger Jesu gibt, bete für diejenigen, die der Herr bald zu sich rufen wird. Beten Sie, dass sie in der Pflege und Ermahnung des Herrn wachsen und lernen, in der Kraft des Geistes des Herrn zu leben. Bete, dass sie keine Unreinheit oder Gier haben.

Bete für die gesamte Volksgruppe

Beten Sie, dass die Tamilischen Muslime in Frieden mit ihren Nachbarn leben und sich angemessen um ihre Familien kümmern können. Beten Sie für Beschäftigungsmöglichkeiten.

Schlüsselvers

Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Matthäus 9:37-38

Full profile


Avatar

Welcome. I’m a virtual assistant and will try to answer questions about Joshua Project, unreached people groups, the Great Commission and more. How can I help you?

For further help try our FAQ, Definitions or Contact Us pages.