Unreached of Day: Today

Kunbi Kadwa in India
Population
1,171,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Kunbi Kadwa in India

The Kunbi (alternate names of Reddi and Desai) are a prominent community of Gujarat. Traditionally the Reddi (also, Reddy) belong to the fourth of the Hindu Varnas, Shudra. One section of the Reddi is called Kapu which means guardian. The traditional occupation of most of the Reddi groups is settled farming, followed by animal husbandry and paid labor.

Ministry Obstacles

The Kunbi peoples have always put their faith in spirit beings that are opposed to the God of Life. They also live in a part of India where the gospel witness is rare.

Outreach Ideas

Believers with the right skills can help this farming community to get a better yield of their crops. That should gain them a hearing.

Scripture Focus

On the last day, the climax of the festival, Jesus stood and shouted to the crowds, “Anyone who is thirsty may come to me! Anyone who believes in me may come and drink! For the Scriptures declare, ‘Rivers of living water will flow from his heart.’” John 7:37-38

Scripture Prayer

Pray for this people group to experience the fullness of the Holy Spirit and the overflowing, gracious love of God.

Prayer Focus

Pray that believers will allow the Holy Spirit to transform them in such a way that many others will be attracted to them. Pray that the few Kunbi believers will be salt and light to these people. * Pray for a spiritual hunger to come to the Kunbi Kadwas and other communities in Gujarat, so that they will seek and find the Holy One. * Pray for believers to go to the Kunbi Kadwa people and pray for both their physical and spiritual needs. * Pray that answers to prayer will give these farmers a desire to know the Lord who blesses.

Kunbi Kadwa en la India

Los kunbi (nombres alternativos de reddi y desai) son una comunidad prominente de Gujarat. Tradicionalmente, los reddi pertenecen al cuarto de los Varnas hindúes: los Shudra. Una sección de los reddi se llama kapu, que significa guardián. La ocupación tradicional de la mayoría de los grupos de reddi es la agricultura establecida, seguida de la cría de animales y el trabajo remunerado.

Obstáculos para el Ministerio

Los kunbi siempre han puesto su fe en los seres espirituales que se oponen al Dios de la Vida. También viven en una parte de la India donde el testimonio del evangelio es raro.

Ideas para el Ministerio

Los creyentes con las habilidades adecuadas pueden ayudar a esta comunidad agrícola a obtener un mejor rendimiento de sus cultivos. Eso debería ganarles una audiencia.

Texto Bíblico

En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. John 7:37-38

Oración de las Escrituras

Ora para que este grupo étnico experimente la llenura del Espíritu Santo y que sobre abunde en el misericordioso amor de Dios.

Enfoque de oración

Ore para que los creyentes permitan que el Espíritu Santo los transforme de tal manera que muchos otros se sientan atraídos por ellos. Ore para que los pocos creyentes kunbi sean sal y luz para estas personas. * Ore para que un hambre espiritual venga a los kunbi kadwa y otras comunidades en Gujarat, para que busquen y encuentren al Señor. * Ore por los creyentes para que vayan al pueblo kunbi kadwa y oren por sus necesidades físicas y espirituales. * Orar para que las respuestas a la oración les den a estos granjeros el deseo de conocer al Señor que los bendice.

Kunbi Kadwa인도

Kunbi (Reddi 와 Desai로 불리기도 함) 족속은 Gujarat의 중요한 공통체 입니다. 전통적으로 Reddi는 힌두교 바르나 중에 4번째 슈드라(Shudra) 입니다. Reddi의 한 계층은 카푸(Kapu)라고도 불리우는데 그 뜻은 수호자입니다. Reddy 그룹의 전통적인 직업은 농업으로 자리를 잡았습니다. 그리고 다음으로는 축산업과 단순노동을 하고 있습니다.

선교 장애 요인

쿤비 (Kunb)사람들은 언제나 하나님을 반대하는 영적존재를 믿고 있습니다. 그리고 그들은 복음의 증인들이 희박한 인도지역에 거주하고 있습니다.

전도 방법 제안

전문적인 기술을 가진 성도가 그들의 농업을 도와 더 많은 농작물수확을 통해 그들에게 복음을 전할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

믿는 성도들이 성령으로 충만하여 변화되어서 많은 사람들이 그들에게 이끌려올수 있도록 기도해 주세요. 많지 않은 쿤비(Kunbi) 의 성도들이 빛과 소금의 역할을 할 수 있도록 기도해 주세요.

이 민족 전체를 위한 기도

*쿤비 카드와스 (Kunbi Kadwas)와 다른 구자랏 (Gujarat) 공동체 가운데 영적인 갈급함이 일어날 수 있도록, 그래서 그들이 거룩하신 분을 찾고 만날수 있도록 기도해 주세요.
* 믿는 성도들이 쿤비 (Kunbi Kadwa) 사람들을 찾아가 그들의 영과 육의 필요를 위해 기도해 줄수 있도록 기도해 주세요
* 모든 기도가 응답되어 이 농부들에게 복을 내려주시는 주님을 알고자 하는 열망이 일어날수 있도록 기도해 주세요.

성경 말씀

명절 끝날 곧 큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거 든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경에 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리 라 하시니 요한복음 7:37-38

Kunbi Kadwa na Índia

Os Kunbi (nomes alternativos são Reddi e Desai) são uma comunidade proeminente de Gujarat. Tradicionalmente os Reddi pertencem à quarta casta dos Varnas Hindus, a Sudra. Uma seção dos Reddy é chamada Kapu, que significa guardião. A ocupação tradicional da maioria dos grupos de Reddy é a agricultura estabelecida, seguida pela criação de animais e trabalho remunerado.

Obstáculos ao Ministério

O povo Kunbi sempre depositou sua fé em seres espirituais que se opõem ao Deus da Vida. Eles também vivem em uma parte da Índia onde o testemunho do evangelho é raro.

Idéias ao Ministério

Crentes com as habilidades certas podem ajudar esta comunidade agrícola a obter uma melhor produtividade de suas colheitas. Isso deve dar a eles oportunidade de serem ouvidos.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore para que crentes permitam que o Espírito Santo os transforme de tal maneira que muitos outros sejam atraídos por eles. Ore para que os poucos crentes Kunbi sejam sal e luz para essas pessoas.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore para que uma fome espiritual chegue aos Kunbi Kadwa e outras comunidades em Gujarat, para que busquem e encontrem o Santo.
* Ore por crentes que possam ir ao povo Kunbi Kadwa e orar por suas necessidades físicas e espirituais.
* Ore para que as respostas à oração deem a esses fazendeiros o desejo de conhecer o Senhor que abençoa.

Foco Escritura

E, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7:37-38

Kunbi KadwaẤn Độ

Người Kunbi (là tên thay cho Reddi và Desai) là một cộng đồng có tiếng trong tiểu bang Gujarat. Theo truyền thống, người Reddi thuộc đẳng cấp Shudra, là đẳng cấp thứ tư của trong bốn giai cấp xã hội theo Ấn Độ giáo. Một chi nhánh của người Reddi được gọi là Kapu có nghĩa là người giám hộ. Nghề nghiệp truyền thống của hầu hết các nhóm người Reddy là nông nghiệp, sau đó là chăn nuôi và lao động.

Những khó khăn trở ngại

Người Kunbi luôn đặt niềm tin vào những thần linh đối nghịch với Chúa Hằng Sống. Ở Ấn Độ họ lại sống trong một vùng hiếm có nhân chứng phúc âm .

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Các tín hữu Cơ Đốc có hiểu biết về canh nông có thể giúp cộng đồng nông nghiệp này để việc thâu hoạch mùa màng sẽ được cao hơn. Qua việc này họ sẽ có cơ hội chia xẻ.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin cầu nguyện để các tín hữu Cơ Đốc sẽ để Đức Thánh Linh biến đổi họ cách lạ lùng đến nỗi nhiều người khác sẽ bị thu hút bởi họ. Xin cầu nguyện một vài tín đồ Kunbi sẽ là muối và ánh sáng cho dân tộc họ.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Xin cầu nguyện cho người Kunbi Kadwa và các cộng đồng khác ở Gujarat sẽ cảm thấy đói khát về phần thuộc linh, để họ sẽ tìm kiếm và gặp được Đấng Thánh.
* Xin cầu nguyện cho các tín hữu Cơ Đốc đến với người Kunbi Kadwa và cầu nguyện cho những nhu cầu vật chất và tinh thần của họ.
* Xin cầu nguyện Chúa cho những người nông dân này có lòng mong muốn được biết Chúa là Đấng ban phước lành.

Suy gẫm Thánh Kinh

Ngày sau-cùng, là ngày trọng-thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh-thánh đã chép vậy. Giăng 7:37-38

Kunbi Kadwa d' Inde

Les Kunbi (noms alternatifs de Reddi et Desai) sont une importante communauté du Gujarat. Traditionnellement, les Reddi appartiennent au quatrième des Varnas hindous, Shudra. Une section du Reddy est appelée Kapu, ce qui signifie gardien. l'occupation traditionnelle de la plupart des groupes de Reddy est l'agriculture sédentaire, suivie par l'élevage et le travail rémunéré.

Obstacles du Ministère

Les peuples Kunbi ont toujours mis leur foi dans des êtres spirituels opposés au Dieu de la vie. ils vivent également dans une partie de l'Inde où le témoignage évangélique est rare.

Idées de Sensibilisation

Les croyants possédant les bonnes compétences peuvent aider cette communauté agricole à obtenir un meilleur rendement de ses récoltes. Cela devrait leur faire entendre.

Priez pour les Disciples du Christ

Priez que les croyants permettent au Saint-Esprit de les transformer de telle manière que beaucoup d'autres seront attirés par eux. Priez que les quelques croyants Kunbi soient sel et lumière pour ces gens.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

* Priez pour qu'une faim spirituelle vienne aux Kunbi Kadwas et aux autres communautés du Gujarat, afin qu'ils recherchent et trouvent le Saint.
* Priez pour que les croyants se rendent auprès du peuple Kunbi Kadwa et prient pour leurs besoins physiques et spirituels.
* Priez que les réponses à la prière donnent à ces fermiers le désir de connaître le Seigneur qui bénit

Centre d’Écriture

Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria: «Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 38 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l’a dit l'Ecriture. Jean 7:37-38

Kunbi Kadwa in Indien

Die Kunbi (alternative Namen von Reddi und Desai) sind eine bekannte Gemeinde in Gujarat. Traditionell gehören die Reddi zum vierten der Hinduistischen Varnas, Shudra. Ein Teil des Reddy heißt Kapu, was Wächter bedeutet. Die traditionelle Besetzung der meisten Reddy-Gruppen ist die Landwirtschaft, gefolgt von Tierhaltung und bezahlter Arbeit.

Hindernisse für den Dienst

Gläubige mit den richtigen Fähigkeiten können dieser bäuerlichen Gemeinschaft helfen, einen besseren Ernteertrag zu erzielen. Das sollte ihnen Gehör verschaffen.

Wie kann man die Volksgruppe erreichen?

Die Kunbi-Völker haben immer an Geistwesen geglaubt, die sich dem Gott des Lebens widersetzen. Sie leben auch in einem Teil Indiens, in dem das Zeugnis des Evangeliums selten ist.

Bete für die Nachfolger Christi

Beten Sie, dass die Gläubigen es dem Heiligen Geist erlauben, sie so umzuwandeln, dass viele andere von ihnen angezogen werden. Beten Sie, dass die wenigen Kunbi-Gläubigen diesen Menschen Salz und Licht geben.

Bete für die gesamte Volksgruppe

* Bete, dass ein spiritueller Hunger zu den Kunbi Kadwas und anderen Gemeinden in Gujarat kommt, damit sie den Heiligen suchen und finden.
* Beten Sie, dass die Gläubigen zum Volk der Kunbi Kadwa gehen und für ihre körperlichen und geistigen Bedürfnisse beten.
* Bete, dass Antworten auf das Gebet diesen Bauern den Wunsch geben, den Herrn zu kennen, der segnet.

Schlüsselvers

Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! 38 Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 7:37-38

Kunbi Kadwa印度

The Kunbi (alternate names of Reddi and Desai) are a prominent community of Gujarat. Traditionally the Reddi (also, Reddy) belong to the fourth of the Hindu Varnas, Shudra. One section of the Reddi is called Kapu which means guardian. The traditional occupation of most of the Reddi groups is settled farming, followed by animal husbandry and paid labor.

事工障碍

The Kunbi peoples have always put their faith in spirit beings that are opposed to the God of Life. They also live in a part of India where the gospel witness is rare.

外展理念

Believers with the right skills can help this farming community to get a better yield of their crops. That should gain them a hearing.

圣经重点

Pray that believers will allow the Holy Spirit to transform them in such a way that many others will be attracted to them. Pray that the few Kunbi believers will be salt and light to these people.

Bete für die gesamte Volksgruppe

* Pray for a spiritual hunger to come to the Kunbi Kadwas and other communities in Gujarat, so that they will seek and find the Holy One.
* Pray for believers to go to the Kunbi Kadwa people and pray for both their physical and spiritual needs.
* Pray that answers to prayer will give these farmers a desire to know the Lord who blesses.

Schlüsselvers

節 期 的 末 日 , 就 是 最 大 之 日 , 耶 穌 站 著 高 聲 說 : 人 若 渴 了 , 可 以 到 我 這 裡 來 喝 。 信 我 的 人 就 如 經 上 所 說 : 從 他 腹 中 要 流 出 活 水 的 江 河 來 。 约翰福音 7:37-38


Full profileAvatar

Welcome. I’m a virtual assistant and will try to answer questions about Joshua Project, unreached people groups, the Great Commission and more. How can I help you?

For further help try our FAQ, Definitions or Contact Us pages.