Unreached of Day: Today

Pray for the Mongol, Sichuan in China
Population
36,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Mongol, Sichuan in China

Sichuan Mongols live in Sichuan Province, spread out along two or three valleys in Yanyuan and Muli counties, northeast of Lugu Lake. Most are farmers or fishermen, leading quiet lives in their remote villages. Very few Sichuan Mongols have ever heard the name of Jesus Christ.

Ministry Obstacles

The Sichuan Mongols are surrounded by unreached people groups on every side; therefore, there are no Christian communities nearby who could reach them. Gospel radio broadcasts in Mandarin have had little effect because few understand Chinese.

Outreach Ideas

Pray for workers needed to sow God's Word into Mongol families, healing and strengthening households with God's blessings.

Pray for the Followers of Christ

Pray for the few Sichuan Mongols who know and follow Jesus Christ. Pray they will be sent teachers to help them become established in the faith and grow. Pray they will find each other in order to fellowship. Pray they will be zealous to follow Christ.

Pray for the Entire People Group

Pray for the Mongols of Sichuan to have the opportunity to hear accurately of who Jesus is, and what He has accomplished. Pray they hear in their mother tongue, and hear more than once. It usually requires several exposures to adequately understand the Gospel message.

Scripture Focus

"All the nations will be gathered before Him; and He will separate them from one another, as the shepherd separates the sheep from the goats." Matthew 25:32

Mongol, Sichuan en la China

Los mongoles sichuan viven en la provincia de Sichuan, que se extiende a lo largo de dos o tres valles en los condados de Yanyuan y Muli, al noreste del Lago Lugu. La mayoría son agricultores o pescadores que llevan vidas tranquilas en sus aldeas remotas. Muy pocos de los mongoles sichuan han oído el nombre de Jesucristo.

Obstáculos para el Ministerio

Los mongoles sichuan están rodeados por grupos étnicos no alcanzados por todos lados y por lo tanto, no hay comunidades cristianas cerca que pueden alcanzarles. Las emisiones de radio evangélicas en mandarín han tenido poco efecto debido a que pocos entienden chino.

Ideas para el Ministerio

Los creyentes chino "han", guiados por el Espíritu de Cristo, podrán compartir a Jesús con esta gente mongol. Ore para que esto ocurra, y ore para que sean fieles a ser obedientes en este asunto.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los pocos mongoles sichuan que conocen y siguen a Jesucristo. Ore para que les sean enviados maestros para ayudarles a convertirse en la fe y crecer. Ore para que se encuentren los unos a los otros con el fin de estar en comunión. Ore para que tengan el deseo de seguir a Cristo.

Ore por toda la Etnia

Ore para que los mongoles de Sichuan tengan la oportunidad de escuchar con precisión quién es Jesús, y lo que ha logrado. Ore para que escuchen en su lengua materna más de una vez. Por lo general, requiere de varias exposiciones para entender adecuadamente el mensaje del Evangelio.

Texto Bíblico

"Y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos." Mateo 25:32

Mongol, Sichuan중국

쓰촨 몽골 종족은 쓰촨성(Sichuan Province)에 삽니다. Lugu 호수의 북동쪽 Yanyuan 과 Muli 지역의 2-3개 계곡에 흩어져 삽니다. 대부분은 농부 혹은 어부로서 한적히 동떨어진 마을에서 조용한 삶을 살아갑니다. 예수 그리스도의 이름을 들은 쓰촨 몽골 종족은 극소수입니다.

선교 장애 요인

쓰촨 몽골 종족의 주변에는 모두 미전도종족만 살고 있습니다. 그러므로 이들에게 닿을 수 있는 주변의 그리스도인 지역사회는 없습니다. 관화(Mandarin)어로 송출되는 복음 라디오 방송은 별 소용이 없는 것이, 중국어를 거의 이해하지 못하기 때문입니다.

전도 방법 제안

중국의 한족 성도들이 그리스도의 영으로 이 몽골 사람들에게 예수님을 나눌 수 있을것입니다. 이들의 믿음과 순종을 위해, 이런 사역이 일어나도록 기도합시다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

쓰촨 몽골종족들 안에 있는 소수의 그리스도인들을 위해 기도합시다. 믿음 안에서 바로 서고 자랄 수있도록 도울 교사들이 파송받을 수 있도록 기도합시다. 그들이 교제할 수 있도록, 그리스도를 따르는 데 열정을 가질 수 있도록 기도합시다.

이 민족 전체를 위한 기도

쓰촨 성의 몽골족들이 예수님이 누구신지 정확히 들어 알을 수 있는 기회를 갖게 되도록, 또한 예수님께서 이루신 업적이 무엇인지를 알게 되기를 위해 기도합시다. 그것을 자신들의 모성 언어로 여러번 들을 수 있도록 기도합시다. 복음 메시지를 적절히 이해하려면 여러번의 노출이 필요하기 때문입니다.

성경 말씀

모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 분별하기를 목자가 양과 염소를 분별하는것 같이 하여 마태복음 25:32

Mongol sichuan na China

Sichuan mongóis vivem na província de Sichuan, espalhados ao longo de dois ou tres vales em Yanyuan e municípios de Muli, nordeste do Lago Lugu. A maioria são agricultores ou pescadores, levando uma vida tranquila em suas aldeias remotas. Poucos Mongóis Sichuan já ouviram o nome de Jesus Cristo

Obstáculos ao Ministério

Os mongóis Sichuan estão cercados por grupos de pessoas não alcançadas por todos os lados e, portanto, não há comunidades cristãs nas proximidades que poderia alcançá-los. As transmissões do evangelho pelo rádio em mandarim tiveram pouco efeito porque poucos entendem chinês.

Idéias ao Ministério

Chineses cristãos Han podem ser uzados pelo Espírito de Cristo, para partilhar Jesus com estas pessoas Mongol. Ore para que isso ocorra, e ore para que eles sejam fiéis e sejam obedientes a esta missão..

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pelos poucos Sichuan Mongols, que conhecem e seguem a Jesus Cristo. Ore para que sejam enviados mestres até eles que os ajudem a se consolidar na fé e crescer. Ore para que se conheçam para terem comunhão. Ore para que sejam zelosos em seguir o Senhor.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore pelos mongóis de Sichuan, para que tenham a oportunidade de ouvir com precisão quem é Jesus, e o que Ele realizou. Ore para que ouçam na sua língua materna várias e várias vezes. Geralmente requer-se várias exposições para entender de forma completa a mensagem do Evangelho.

Foco Escritura

"e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas;" Mateus 25:32

Mongol, Sichuan ở China

Người Mông Cổ Tứ Xuyên sinh sống tại tỉnh Tứ Xuyên, trong một vùng trải dài suốt hai hoặc ba thung lũng ở quận Yanyuan và quận Muli, phía đông bắc Hồ Lugu. Đa số họ là nông dân hoặc ngư dân sống thầm lặng trong những ngôi làng xa xôi hẻo lánh. Lâu nay, rất ít người Mông Cổ Tứ Xuyên được nghe danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Những khó khăn trở ngại

Láng giềng của người Mông Cổ Tứ Xuyên toàn là những người chưa từng nghe Phúc Âm. Vì vậy không có cộng đồng Cơ Đốc nhân nào ở gần đó để có thể đem Phúc Âm đến cho họ. Những chương trình của đài phát thanh Cơ Đốc tiếng Quan Thoại ít có hiệu quả vì chỉ có một số ít người nghe hiểu tiếng Quan Thoại.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Xin Đức Thánh Linh thôi thúc Cơ Đốc nhân người Hán để họ làm chứng về Chúa Giê-xu cho người Mông Cổ. Cầu nguyện xin Chúa giúp họ vâng phục và trung tín thực hiện công tác này.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin cầu nguyện cho một số ít Cơ Đốc nhân Mông Cổ Tứ Xuyên, những người đã biết và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa sai phái các giáo viên dạy Kinh Thánh đến giúp họ tăng trưởng và vững vàng trong đức tin nơi Ngài. Xin Chúa giúp họ tìm gặp nhau để nhóm họp thông công với nhau. Xin Chúa khiến họ ngày càng muốn sống theo gương Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa giúp người Mông Cổ Tứ Xuyên có cơ hội được nghe trình bày chính xác về Chúa Giê-xu và công lao của Ngài. Xin Chúa giúp họ được nghe trình bày về Phúc Âm của Chúa Giê-xu bằng tiếng mẹ đẻ nhiều lần vì thường phải nghe nhiều lần mới có thể hiểu và tin sứ điệp Phúc Âm.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra;" Ma-thi-ơ 25:32

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.