Unreached of Day: Today

Population
1,009,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Gujjar (Muslim traditions) in India

In Kashmir, Himachal Pradesh and Uttaranchal states, Gujjars are mostly pastoral nomads, having no villages or other permanent settlements. They roam behind their herds of cattle on carts and horses and make their temporary settlements under tents in forest areas. They move to high altitude hills in summer while came back to pastoral grounds of lowlands in winter. Some are Hindu, but the majority are Muslim in both India and Pakistan.

Ministry Obstacles

Gujjar people are usually on the move with their livestock. It will take some special believers to live among these livestock herders and teach them to "follow the Lamb of God."

Outreach Ideas

Global Recordings Network (GRN) has produced audio Bible teachings in their Gujari language. It would be helpful for Christians to live among them with veterinarian skills, etc.

Pray for the Followers of Christ

Pray that the few followers of Christ among the Gujjar people will excel in love and peace-making as they interact with other people. Pray that they will exhibit the joy of the Holy Spirit in abundance.

Pray for the Entire People Group

* Pray for a spiritual hunger that will give the Gujjars a desire for a relationship with a holy God rather than a religious system.
* Pray for the Lord to raise up a team of disciplers who will live among the Gujjars and show them how to live for Christ and how to teach others to do the same.
* Pray for abundant rain for their livestock and a good education for Gujjar children.

Scripture Focus

"The stranger who resides with you shall be to you as the native among you, and you shall love him as yourself, for you were aliens in the land of Egypt; I am the Lord your God." Leviticus 19:34

Gujjar (Muslim traditions) en la India

En los estados de Cachemira, Himachal Pradesh y Uttaranchal, los gujjar son en su mayoría nómadas pastorales, sin aldeas u otros asentamientos permanentes. Vagan detrás de sus rebaños de ganado en carretas y caballos y hacen sus asentamientos temporales bajo carpas en áreas forestales. Se trasladan a colinas de gran altitud en verano, mientras que regresan a tierras de pastoreo de tierras bajas en invierno. Algunos son hindúes, pero la mayoría son musulmanes tanto en la India como en Pakistán.

Obstáculos para el Ministerio

Los gujjar suelen estar en movimiento con su ganado. Se necesitarán algunos creyentes especiales para vivir entre estos pastores y enseñarles a "seguir al Cordero de Dios".

Ideas para el Ministerio

Buenas Nuevas (GRN) ha producido enseñanzas bíblicas en audio en su idioma gujari. Sería útil para los cristianos vivir entre ellos con habilidades veterinarias, etc.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore para que los pocos seguidores de Cristo entre los gujjar se destaquen en el amor y la formación de la paz al interactuar con otras personas. Ore para que exhiban la alegría del Espíritu Santo en abundancia.

Ore por toda la Etnia

* Ore por un hambre espiritual que les dará a los gujjar el deseo de una relación con un Dios santo en lugar de un sistema religioso.
* Ore para que el Señor levante un equipo de discipuladores que vivirán entre los gujjar y les muestre cómo vivir para Cristo y cómo enseñar a otros a hacer lo mismo.
* Ore por lluvia abundante para su ganado y una buena educación para los niños gujjar.

Texto Bíblico

"Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo; porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios." Levítico 19:34

Gujjar (Muslim traditions)인도

카슈미르, 히마찰-프라데시 주, 우타란찰 주에서 구자르 사람들은 대부분 목축 유목민으로, 영구 정착지나 마을이 없습니다. 그들은 수레와 말을 타고 소떼 뒤를 돌아다니다가 산림 지역의 텐트 아래 임시 거처를 만듭니다. 그들은 여름에는 높은 고도의 언덕으로 이동하고 겨울에는 저지대의 목축지로 돌아옵니다. 그들 중 일부는 힌두교 신자들이지만 대다수는 인도와 파키스탄에서 이슬람 교도들입니다.

선교 장애 요인

구자르 사람들은 보통 가축을 데리고 이동합니다. 이 목동들 사이에서 그들과 함께 살면서 그들에게 "하나님의 양이신 예수님을 따르라"고 가르치려면 특별한 믿음의 사람들이 필요합니다.

전도 방법 제안

GRN(Global Recordings Network)은 구자르 언어로 오디오 성경을 제작했습니다. 수의사로 일할 수 있는 사람들 중 한 명이 그들과 함께 생활하는 것은 큰 도움이 될 것입니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

구자르 사람들 가운데 그리스도를 따르는 소수의 제자들이 다른 사람들과 교류하면서 사랑과 평화를 이루어 가는데 탁월할 수 있도록 기도해주세요. 그들이 성령의 기쁨을 풍성하게 보이기를 기도해주세요.

이 민족 전체를 위한 기도

* 구자르족에게 종교적 시스템보다는 거룩한 하나님과의 관계에 대한 갈망을 심어줄 영적 목마름이 생기도록 기도해주세요.
* 주님께서 구자르사람들 가운데 살며 그들을 훈련시켜 그리스도를 위해 살아가는 방법과 다른 사람을 제자화 하는 법을 보여줄 수 있는 사람을 보내주시기를 기도해주세요
* 목축업에 종사하는 그들에게 비가 충분히 내리고 구자르 어린이들에게 좋은 교육이 이루어지기를 기도해주세요.

성경 말씀

"너희와 함께 사는 그 외국인 나그네를 너희의 본토인처럼 여기고, 그를 너희의 몸과 같이 사랑하여라..." 레위기 19:34

Gujjar (Muslim traditions) na Índia

Na Caxemira, nos estados de Himachal Pradesh e Uttaranchal, a maioria dos Gujjars são pastores nômades, não tendo aldeias ou assentamentos permanentes. Eles vagam atrás de seus rebanhos de gado em carroças e cavalos e fazem seus assentamentos temporários com tendas em áreas de floresta. Eles se mudam para altas colinas no verão e voltam para os campos de pastagem das terras baixas no inverno. Alguns são hindus, mas a maioria é muçulmana tanto na Índia como no Paquistão.

Obstáculos ao Ministério

O povo Gujjar geralmente está em movimento com seus rebanhos. Será preciso alguns crentes especiais para viver entre esses pastores de gado e ensiná-los a "seguir o Cordeiro de Deus".

Idéias ao Ministério

A Global Recordings Network (GRN) produziu ensinamentos bíblicos em áudio em sua língua Gujari. Seria útil que alguém vivesse entre eles com habilidades veterinárias etc.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore para que os poucos seguidores de Cristo entre o povo Gujjar se sobressaiam no amor e na paz, ao interagirem com outras pessoas. Ore para que eles expressem a alegria do Espírito Santo em abundância.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore por uma fome espiritual que dê aos Gujjars o desejo de um relacionamento com um Deus santo, em vez de um sistema religioso.
* Ore para que o Senhor levante uma equipe de discipuladores que viverá entre os Gujjars e mostrará a eles como viver para Cristo e como ensinar os outros a fazerem o mesmo.
* Ore por chuva abundante para o gado deles e por uma boa educação para as crianças Gujjar.

Foco Escritura

"Como o natural, entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco; amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus." Levítico 19:34

Gujjar (Muslim traditions)India

Người Gujjar phần lớn là những người du mục chăn nuôi sống ở các tiểu bang Kashmir, Himachal Pradesh, và Uttaranchal, Họ không có làng mạc hoặc một khu định cư lâu dài nào. Họ dùng xe ngựa hoặc cưỡi ngựa đi theo sau đàn gia súc của họ rồi dựng những cái lều định cư tạm thời trong vùng rừng rậm. Họ di chuyển đến những ngọn đồi cao vào mùa hè rồi trở lại vùng đất thấp thích hợp cho việc chăn nuôi vào mùa đông. Một số người theo Ấn giáo, nhưng phần lớn theo đạo Hồi cả ở Ấn Độ lẫn Pakistan.

Những khó khăn trở ngại

Người Gujjar thường dời chỗ ở với gia súc của họ. Cần những tín hữu Cơ-đốc có ơn kêu gọi đặc biệt để sống giữa những người du mục này để dạy họ "đi theo Chiên Con của Đức Chúa Trời."

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Mạng lưới Ghi âm Toàn cầu (GRN) đã phát hành các giáo lý Kinh Thánh ghi âm bằng ngôn ngữ Gujari của họ. Nếu nhân sự truyền giáo là bác sĩ thú y mà đến sống với họ thì sẽ rất hữu ích cho công việc truyền giáo.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin cầu nguyện cho một vài tín đồ của Chúa Giê-xu Christ giữa vòng người Gujjar sẽ nổi bật vì lòng yêu thương và chuộng hòa bình khi họ giao tiếp với những người chung quanh. Xin cầu nguyện để đời sống họ sẽ thể hiện niềm vui đầy tràn của Đức Thánh Linh.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Cầu nguyện xin Chúa cho người Gujjar sẽ cảm thấy đói khát thuộc linh để họ sẽ mong ước có được mối quan hệ với Đức Chúa Trời thánh khiết hơn là với một hệ thống tôn giáo.
* Cầu nguyện xin Chúa sẽ gây dựng một nhóm nhân sự Cơ-đốc đến sống giữa người Gujjar để chỉ cho họ cách sống cho Chúa Giê-xu và biết cách dạy những người khác làm điều tương tự.
* Cầu nguyện xin Chúa cho có mưa nhiều tốt cho việc chăn nuôi của họ và xin Chúa cho trẻ em Gujjar được một nền giáo dục tốt.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Kẻ khách kiều-ngụ giữa các ngươi sẽ kể như kẻ đã sanh-đẻ giữa các ngươi; hãy thương-yêu người như mình, vì các ngươi đã làm khách kiều-ngụ trong xứ Ê-díp-tô: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi." Lê-vi Ký 19:34

Gujjar (Muslim traditions) d' Inde

Dans les États du Cachemire, de l'Himachal Pradesh et de l'Uttaranchal, les Gujjars sont pour la plupart des nomades pastoraux, sans villages ni autres établissements permanents. ils errent derrière leurs troupeaux de bétail sur des charrettes et des chevaux et s'installent temporairement sous des tentes dans les zones forestières. Ils se déplacent vers les collines de haute altitude en été, puis reviennent dans les terres pastorales des basses terres en hiver. certains sont hindous, mais la majorité sont musulmans en Inde et au Pakistan.

Obstacles du Ministère

Les Gujjar sont généralement en déplacement avec leur bétail. Il faudra des croyants spéciaux pour vivre parmi ces éleveurs de bétail et leur apprendre à «suivre l'Agneau de Dieu».

Idées de Sensibilisation

Le Global Recordings Network (GRN) a produit des enseignements bibliques audio dans leur langue gujari. Il serait utile pour quelqu'un de vivre parmi eux qui a des compétences vétérinaires, etc.

Priez pour les Disciples du Christ

Priez pour que les quelques disciples du Christ parmi le peuple Gujjar excelleront dans l'amour et le rétablissement de la paix lorsqu'ils interagiront avec d'autres personnes. Priez pour qu'ils affichent la joie du Saint-Esprit en abondance.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

* Priez pour une faim spirituelle qui donnera aux Gujjars le désir d'une relation avec un Dieu saint plutôt qu'avec un système religieux.
* Priez pour que le Seigneur élève une équipe de disciples qui vivra parmi les Gujjars et leur montrera comment vivre pour le Christ et comment enseigner aux autres à faire de même.
* Priez pour une pluie abondante pour leur bétail et une bonne éducation pour les enfants gujjar.

Centre d’Écriture

Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l’un de vous; vous l'aimerez comme vous-mêmes, car vous avez été étrangers en Egypte. Je suis l'Eternel, votre Dieu. Lévitique 19:34

Gujjar, Muslimische in Indien

In Kaschmir, Himachal Pradesh und Uttaranchal sind die Gujjars hauptsächlich pastorale Nomaden ohne Dörfer oder andere dauerhafte Siedlungen. Sie streifen auf Karren und Pferden hinter ihren Viehherden her und machen ihre vorübergehenden Siedlungen unter Zelten in Waldgebieten. Sie ziehen im Sommer in große Höhen, während sie im Winter in die Weideflächen des Tieflands zurückkehren. Einige sind Hindus, aber die Mehrheit sind sowohl in Indien als auch in Pakistan Muslime.

Hindernisse für den Dienst

Global Recordings Network (GRN) hat Audio-Bibellehren in ihrer Gujari-Sprache erstellt. Es wäre hilfreich, wenn jemand (Missionar) unter ihnen leben würde, der über tierärztliche Fähigkeiten usw. verfügt.

Wie kann man die Volksgruppe erreichen?

Gujjar-Leute sind normalerweise mit ihrem Vieh unterwegs. Es wird einige besondere Gläubige erfordern, um unter diesen Viehhirten zu leben und ihnen beizubringen, "dem Lamm Gottes nachzufolgen".

Bete für die Nachfolger Christi

Beten Sie, dass die wenigen Nachfolger Christi unter den Gujjar-Leuten sich durch Liebe und Frieden auszeichnen, wenn sie mit anderen Menschen interagieren. Bete, dass sie die Freude des Heiligen Geistes in Fülle zeigen.

Bete für die gesamte Volksgruppe

* Bete für einen spirituellen Hunger, der den Gujjars den Wunsch nach einer Beziehung zu einem Heiligen Gott und nicht nach einem religiösen System gibt.
* Bete, dass der Herr ein Team von Jüngern aufbaut, die unter den Gujjars leben und ihnen zeigen, wie man für Christus lebt und wie man andere lehrt, dasselbe zu tun.
* Bete für reichlich Regen für ihr Vieh und eine gute Erziehung für Gujjar-Kinder.

Schlüsselvers

Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der HERR, euer Gott. Levitikus 19:34

Full profile


Avatar

Welcome. I’m a virtual assistant and will try to answer questions about Joshua Project, unreached people groups, the Great Commission and more. How can I help you?

For further help try our FAQ, Definitions or Contact Us pages.