Unreached of Day: Today

Population
1,892,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Beldar (Hindu traditions) in India

The Beldar are a Hindu people who live across many regions of India. The word Beldar is derived from two words; "bel" meaning a digging instrument, and "dar" referring to the person who handles it. They are associated with digging and carrying soil in the context of agriculture. There are also Beldars who are engaged in animal husbandry, small business, industrial work, and unskilled labor. The Beldar people have their own folk songs and folk-tales. They speak in the Baghelkandi dialect of Kannada at home, and Hindi with outsiders.

Ministry Obstacles

The Beldar belong to the fourth caste in Hinduism, the Shudras. Since many Beldar cannot read or write, so the gospel must be presented to them in oral and visual form.

Outreach Ideas

Churches exist in the area of south India where most of the Beldar live. Believers can share the blessings of knowing Christ with them.

Pray for the Followers of Christ

There is a tiny group of Beldar who have become believers. Pray that their number grows and that these believers are trained to share the gospel with their community members.

Pray for the Entire People Group

* Pray for Indian believers to produce stories and songs in the Beldar dialect that will lead them to seek Jesus Christ.
* Pray for them to have easy access to materials in the Hindi and Kannada languages.
* Pray that God opens their hearts to the truth of God's Word.

Scripture Focus

"The people who walk in darkness, will see a great light; Those who live in a dark land, the light will shine on them." Isaiah 9:2

Beldar (Tradiciones Hindúes) en la India

Los beldar son una etnia hindú que vive en muchas regiones de la India. La palabra beldar se deriva de dos palabras; "bel" significa un instrumento de excavación, y "dar" se refiere a la persona que lo maneja. Están asociados con la excavación y el transporte del suelo en el contexto de la agricultura. También hay beldar que se dedican a la cría de animales, pequeñas empresas, trabajo industrial y mano de obra no calificada. Los beldar tiene sus propias canciones populares y cuentos populares. Hablan en el dialecto baghelkandi de kannada en casa, y en hindi con extraños.

Obstáculos para el Ministerio

Los beldar pertenecen a la cuarta casta del hinduismo, los Shudras. Dado que muchos beldar no saben leer ni escribir, el evangelio debe presentarse en forma oral y visual.

Ideas para el Ministerio

Existen iglesias en el área del sur de la India donde vive la mayoría de los beldar. Los creyentes pueden compartir las bendiciones de conocer a Cristo con ellos.

Ore por los Seguidores de Cristo

Hay un pequeño grupo de beldar que se han convertido en creyentes. Ore para que su número crezca y que estos creyentes estén entrenados para compartir el evangelio con los miembros de su comunidad.

Ore por toda la Etnia

* Ore para que los cristianos indios produzcan historias y canciones en el dialecto beldar que los llevará a buscar a Jesucristo.
* Ore para que tengan fácil acceso a los materiales en los idiomas hindi y kannada.
* Ore para que Dios abra sus corazones a la verdad de la Palabra de Dios.

Texto Bíblico

"El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos." Isaías 9:2

Beldar (Hindu traditions)인도

벨달 족속은 힌두사람들로서 인도 전지역에 걸쳐 살고 있습니다. 벨달이라는 단어는 두개의 언어로 부터 유래되었는데 “벨” 은 파는 도구를 뜻하고, “달”은 그 도구를 다루는 사람을 뜻합니다. 그래서 그들은 땅을 파고 나르는 농업에 관련되어 있습니다. 그들은 또한 농축업, 중소기업, 산업직, 단순노동에 종사하고 있습니다. 벨달 사람들은 그들만의 전통민요와 이야기들을 가지고 있습니다. 그들은 집에서는 바겔칸디 방언을 사용하면 외부인들과는 힌디를 사용합니다.

선교 장애 요인

벨달 족속은 힌두교의 제4위 카스트인 수드라스에 속합니다. 벨달족속은 글을 읽거나 쓸수 없기 때문에 복음은 반드시 말과 시각적인 방법으로 전해져야만 합니다.

전도 방법 제안

벨달족속이 모여사는 인도남부지역에는 교회가 세워져 있습니다. 먼저 믿은 성도들이 예수그리스도를 아는 축복을 나눌수 있습니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

벨달족속 가운데 성도가 된 아주 작은 그룹이 있습니다. 그들의 숫자가 늘어나도록 그리고 그들이 복음을 잘 전할수 있는 준비가 되어져서 자신들의 사회에 복음전파를 할 수 있도록

이 민족 전체를 위한 기도

*인도 성도들이 벨달방언으로 이야기와 노래를 만들어서 그들을 예수님께로 인도하는 길이 될 수 있도록
* 벨달 족속이 힌디와 칸나다 언어로 된 자료를 쉽게 접할 수 있도록
* 하나님께서 그들의 마음을 열어주셔서 하나님말씀의 진리를 받아들일 수 있도록

성경 말씀

흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘진 땅에 거주하던 자에게 빛이 비치도다 이사야 9:2

Beldar hindu na Índia

Os Beldar são um povo hindu que vive em muitas regiões da Índia. A palavra Beldar é derivada de duas palavras: "bel" significa um instrumento de escavação, e "dar" refere-se à pessoa que lida com ele. Eles estão envolvidos com escavação e transporte de solo no contexto de agricultura. Há também Beldar que estão engajados em criação de animais, pequenos negócios, trabalho industrial e mão de obra não qualificada. O povo Beldar tem suas próprias canções folclóricas e contos populares. Eles falam no dialeto Baghelkandi de Kannada em casa e hindi com pessoas de fora.

Obstáculos ao Ministério

Os Beldar pertencem à quarta casta do hinduísmo, os Shudras. Como muitos Beldar não sabem ler ou escrever, o evangelho deve ser apresentado a eles de forma oral e visual.

Idéias ao Ministério

Existem igrejas na área do sul da Índia, onde vive a maior parte dos Beldar. Os crentes podem compartilhar com eles as bênçãos de conhecer a Cristo.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Existe um pequeno grupo de Beldar que se tornou crente. Ore para que o número deles cresça e que esses crentes sejam treinados para compartilhar o evangelho com os membros de sua comunidade.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore por crentes indianos, para que produzam histórias e canções no dialeto Beldar, que os levarão a buscar Jesus Cristo.
* Ore para que eles tenham acesso fácil aos materiais nas línguas Hindi e Kannada.
* Ore para que Deus abra seus corações para a verdade da Palavra de Deus.

Foco Escritura

"O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz." Isaías 9:2

Beldar (Hindu traditions)India

Người Beldar theo Ấn độ giáo sống ở nhiều vùng trong nước Ấn Độ. Danh từ Beldar bắt nguồn từ hai từ: "bel" là một dụng cụ đào xới và "dar" nói về người dùng nó. Việc làm của họ liên quan đến việc đào xới di chuyển đất trong bối cảnh nông nghiệp. Ngoài ra người Beldar còn làm nghề chăn nuôi, kinh doanh nhỏ, công nghiệp và lao động phổ thông. Người Beldar có những bài hát dân gian và truyện dân gian của riêng họ. Họ dùng thổ ngữ Baghelkandi của tiếng Kannada ở nhà và tiếng Hindi với người ngoài.

Những khó khăn trở ngại

Người Beldar thuộc đẳng cấp hạng thứ tư trong Ấn Độ giáo, Shudras. Vì nhiều Beldar bị mù chữ không biết đọc hoặc biết viết, nên phúc âm phải được trình bày cho họ dưới dạng lời nói và hình ảnh.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Có nhiều hội thánh trong vùng Nam Ấn Độ, nơi phần lớn người Beldar sinh sống. Các tín hữu Cơ-đốc có thể chia sẻ về những phước hạnh họ trải nghiệm được khi nhận biết Chúa Giê-xu Christ với người Beldar.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Có một nhóm nhỏ người Beldar đã tin Chúa Giê-xu. Cầu nguyện xin Chúa cho số lượng của họ sẽ tăng lên và những tín hữu Cơ-đốc này được đào tạo để chia sẻ phúc âm với người trong cộng đồng của mình.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Xin cầu nguyện cho các tín hữu Cơ-đốc Ấn Độ sẽ phổ biến những câu chuyện và những bài hát bằng ngôn ngữ của người Beldar để dẫn họ đi tìm Chúa Giê-xu Christ.
* Xin cầu nguyện cho người Beldar có thể truy cập dễ dàng tìm các tài liệu bằng tiếng Hindi và tiếng Kannada.
* Xin cầu nguyện Chúa sẽ mở rộng tấm lòng của họ đón nhận Lẽ thật của Lời Chúa.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui-mừng trước mặt Chúa, như vui-mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo-vui trong lúc chia của cướp." Ê-sai 9:2

Beldar (Hindu traditions) d' Inde

Les Beldar sont un peuple hindou qui vit dans de nombreuses régions de l'Inde. Le mot Beldar est dérivé de deux mots; "bel" signifie un instrument de creusement et "dar" se réfère à la personne qui le manipule. ils sont associés au creusement et au transport de terre dans le contexte de l'agriculture. Il y a aussi des Beldars qui sont engagés dans l'élevage, la petite entreprise, le travail industriel et la main-d'œuvre non qualifiée. Les Beldar ont leurs propres chansons et contes populaires. ils parlent dans le dialecte baghelkandi de Kannada à la maison, et l'hindi avec des étrangers.

Obstacles du Ministère

Les Beldar appartiennent à la quatrième caste de l'hindouisme, les Shudras. Étant donné que de nombreux Beldar ne savent ni lire ni écrire, l'Évangile doit donc leur être présenté sous forme orale et visuelle.

Idées de Sensibilisation

Des églises existent dans la région du sud de l'Inde où vivent la plupart des Beldar. Les croyants peuvent partager avec eux les bénédictions de connaître le Christ.

Priez pour les Disciples du Christ

Il y a un petit groupe de Beldar qui sont devenus croyants. priez pour que leur nombre augmente et que ces croyants soient formés pour partager l'Évangile avec les membres de leur communauté.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

* Priez pour les croyants indiens de produire des histoires et des chansons dans le dialecte Beldar qui les conduiront à rechercher Jésus-Christ.
* Priez pour qu'ils aient facilement accès à des documents dans les langues hindi et kannada.
* Priez que Dieu ouvre leur cœur à la vérité de la Parole de Dieu.

Centre d’Écriture

Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie; elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. Ésaïe 9:2

Beldar, Hinduistische in Indien

Die Beldar sind ein Hinduistisches Volk, das in vielen Regionen Indiens lebt. Das Wort Beldar leitet sich aus zwei Wörtern ab; "bel" bedeutet ein Grabinstrument und "dar" bezieht sich auf die Person, die damit umgeht. Sie sind mit dem Graben und Tragen von Boden im Rahmen der Landwirtschaft verbunden. Es gibt auch Beldars, die sich mit Tierhaltung, Kleinunternehmen, Industriearbeit und ungelernter Arbeit beschäftigen. Die Beldarer haben ihre eigenen Volkslieder und Volksmärchen. Sie sprechen zu Hause im Baghelkandi-Dialekt von Kannada und Hindi mit Außenstehenden.

Hindernisse für den Dienst

In Südindien gibt es Kirchen, in denen die meisten Beldar leben. Die Gläubigen können den Segen, Christus zu kennen, mit ihnen teilen.

Wie kann man die Volksgruppe erreichen?

Die Beldar gehören zur vierten Kaste des Hinduismus, den Shudras. Da viele Beldar weder lesen noch schreiben können, muss ihnen das Evangelium in mündlicher und visueller Form dargeboten werden.

Bete für die Nachfolger Christi

Es gibt eine kleine Gruppe von Beldar, die zu Gläubigen geworden sind. Beten Sie, dass ihre Zahl wächst und dass diese Gläubigen darin geschult sind, das Evangelium mit ihren

Bete für die gesamte Volksgruppe

* Beten Sie für Indische Glaubensrichtungen, Geschichten und Lieder im Beldar-Dialekt zu produzieren, die sie dazu bringen, Jesus Christus zu suchen.
* Beten Sie, dass sie leichten Zugang zu Materialien in den Sprachen Hindi und Kannada haben.
* Bete, dass Gott seine Herzen für die Wahrheit von Gottes Wort öffnet.

Schlüsselvers

Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Jesaja 9:2

Full profile


Avatar

Welcome. I’m a virtual assistant and will try to answer questions about Joshua Project, unreached people groups, the Great Commission and more. How can I help you?

For further help try our FAQ, Definitions or Contact Us pages.