Unreached of Day: Today

Rajput Kanet in India
Population
662,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Rajput Kanet in India

The Kanet Rajputs are a large group of farmers in the northern Indian state of Himachal Pradesh. Kanet means "indifferent to caste" in Sanskrit. The Kanets claim to be descendants of the rulers of a mountain kingdom that existed 2000 years ago. Rajput means "sons of rulers." The Kanets live in the hills and valleys of the west Himalaya Mountains. They cultivate barley, wheat, lentils, maize, and potatoes as their main crops. Some Kanets own their land while others cultivate the soil of others.

Ministry Obstacles

Many of the Kanet women cannot read which means the gospel must be presented to them in oral or visual forms. The mountainous terrain may make reaching the Kanet difficult. Higher caste Hindu background believers may not want to associate with the Kanets.

Outreach Ideas

The JESUS Film can reach people who are unable to read. Agricultural experts could help the Kanet increase their crop yield. Teachers could teach Kanet women, and children can learn the basics of literacy.

Pray for the Followers of Christ

There are no known believers among the Kanets at the present time. Pray that Hindu background believers would take the initiative to share the good news of Christ with the Kanet.

Pray for the Entire People Group

* Pray the Lord will give them a spiritual hunger, and then satisfy that hunger.
* Pray for the Rajput Kanets community to increasingly grow in awareness of Jesus, His life and His sacrifice for them.
* Pray that the Kanets will understand the value of becoming part of God's family.

Scripture Focus

"The Lord of hosts will prepare a lavish banquet for all peoples on this mountain.. And on this mountain He will swallow up the covering which is over all peoples, Even the veil which is stretched over all nations. He will swallow up death for all time." Isaiah 25:6-8

Rajput Kanet en la India

Los rajput kanet son un gran grupo de agricultores en el norte del estado indio de Himachal Pradesh. Kanet significa "indiferente a la casta" en sánscrito. Los kanet afirman ser descendientes de los gobernantes de un reino de montaña que existió hace 2000 años. Rajput significa "hijos de gobernantes". Los kanet viven en las colinas y valles de las montañas del oeste del Himalaya. Cultivan cebada, trigo, lentejas, maíz y papas como sus cultivos principales. Algunos kanet poseen su tierra mientras que otros cultivan el suelo de otros.

Obstáculos para el Ministerio

Muchas de las mujeres kanet no saben leer, lo que significa que se les debe presentar el evangelio en forma oral o visual. El terreno montañoso puede dificultar alcanzar a los kanet. Los creyentes de trasfondos hindúes de castas superiores pueden no querer asociarse con los kanet.

Ideas para el Ministerio

La película JESUS puede llegar a gente que no pueden leer. Los expertos agrícolas podrían ayudar al kanet a aumentar el rendimiento de sus cultivos. Los maestros pueden enseñar a las mujeres kanet, y los niños pueden aprender los conceptos básicos de la alfabetización.

Ore por los Seguidores de Cristo

No hay creyentes conocidos entre los kanet en la actualidad. Ore para que los creyentes de trasfondos hindúes tomen la iniciativa de compartir las buenas nuevas de Cristo con los kanet.

Ore por toda la Etnia

* Ore para que el Señor les dé un hambre espiritual, y luego satisfaga esa hambre.
* Ore para que la comunidad kanet crezca cada vez más en la conciencia de Jesús, su vida y su sacrificio por ellos.
* Ore para que los kanet entiendan el valor de convertirse en parte de la familia de Dios.

Texto Bíblico

"Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete...Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre." Isaías 25:6-8

Rajput Kanet인도

- ‘카넷 라트푸트’ 족은 인도 북부의 ‘히 마찰 프라데시’ 주에있는 큰 농부그룹이다. ‘카넷’은 산스크리트어에서 "카스트에 무관심한"를 의미합니다. ‘카넷’은 2000년 전에 존재했던 산악 왕국 통치자의 자손이라고 주장합니다. ‘라트푸트’는 "자손의 아들"을 의미합니다. ‘카넷’은 서쪽 히말라야 산맥의 언덕과 계곡에 산다. 보리, 밀, 렌틸 콩, 옥수수 및 감자를 주요 작물로 재배합니다. 일부 ‘카넷’은 자신의 땅을 소유하고 다른 ‘카넷’은 다른 사람의 토양을 경작합니다.

선교 장애 요인

- 많은 ‘카넷’ 여성들은 읽을 수 없어 복음을 구두 또는 시각적 형태로 제시해야합니다. 산악 지형으로 인해 ‘카넷’에 전도하기가 어려울 수 있습니다. 더 높은 카스트 힌두 배경 믿는자들은 ‘카넷’와 관계하기를 원하지 않을 수 있습니다.

전도 방법 제안

- JESUS(예수) 영화는 읽을 수없는 사람들에게 보일 수 있습니다. 농업 전문가들은 ‘카넷’이 작물 수확량을 늘리도록 도울 수 있습니다. 교사들은 ‘카넷’ 여성을 가르 칠 수 있으며 어린이는 문해력의 기초를 배울 수 있습니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

- 현재 ‘카넷’에는 알려진 믿는자가 없습니다. 힌두교 믿는자들이 ‘카넷’과 그리스도의 좋은 소식을 나누기 위해 먼저 다가갈 수 있습니다.

이 민족 전체를 위한 기도

주님 께서 그들에게 영적 굶주림을 주시고 그 굶주림을 채워주도록 기도하십시오.
‘카넷 라트푸트’ 공동체가 예수와 예수의 삶과 희생에 대한 인식을 점점 더 많이 키워지도록 기도하십시오.
‘카넷’이 하나님의 가족이되는 소중함을 이해하도록 기도하십시오.

성경 말씀

"만군의 여호와께서 이 산에서 만민을 위하여 기름진 것과 오래 저장하였던 포도주로 연회를 베푸시리니 ... 또 이 산에서 모든 민족의 그 가리워진 면박과 열방의 그 덮인 휘장을 제하시며 사망을 영원히 멸하실 것이라 ... " 이사야 25:6-8

Rajput kanet na Índia

Os Kanet Rajputs são um grande grupo de agricultores no estado de Himachal Pradesh, no norte da Índia. Kanet significa "indiferente a casta" em sânscrito. Os Kanets afirmam ser descendentes dos governantes de um reino montanhoso que existiu há 2000 anos. Rajput significa "filhos de governantes". Os Kanets vivem nas colinas e vales das montanhas do oeste do Himalaia. Eles cultivam cevada, trigo, lentilhas, milho e batatas como os principais alimentos de sua cultura. Alguns Kanets possuem suas terras enquanto outros cultivam o solo dos outros.

Obstáculos ao Ministério

Muitas das mulheres Kanet não sabem ler, o que significa que o evangelho deve ser apresentado a elas em formas orais ou visuais. O terreno montanhoso pode dificultar o alcance dos Kanets. Crentes de origem Hindu de casta superior podem não querer se associar com os Kanets.

Idéias ao Ministério

O Filme JESUS pode alcançar pessoas que não sabem ler. Especialistas em agricultura poderiam ajudar os Kanets a aumentar o rendimento de suas culturas. Os professores podem ensinar as mulheres Kanet e as crianças podem aprender os fundamentos da alfabetização.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Não há crentes conhecidos entre os Kanets no presente momento. Ore para que os crentes hindus tomem a iniciativa de compartilhar as boas novas de Cristo com os Kanet.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore para que o Senhor lhes dê uma fome espiritual e depois satisfaça essa fome.
* Ore para que a comunidade Rajput Kanets cresça cada vez mais na consciência de Jesus, Sua vida e Seu sacrifício por eles.
* Ore para que os Kanets entendam o valor de se tornarem parte da família de Deus.

Foco Escritura

"E destruirá, neste monte, a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem." Isaías 25:6-8

Rajput KanetIndia

Kanet Rajput là một nhóm nông dân đông đúc ở bang Himachal Pradesh, miền bắc Ấn Độ. Trong tiếng Phạn Kanet có nghĩa là "thờ ơ với đẳng cấp". Người Kanet tự xưng là hậu duệ của những người cai trị một vương quốc miền núi có mặt khoảng 2000 năm trước. Rajput có nghĩa là "con trai của những người cầm quyền." Người Kanet sống ở vùng đồi núi và thung lũng phía tây dãy núi Hy-mã-lạp-sơn. Họ trồng lúa mạch, lúa mì, đậu lăng, ngô, và khoai tây là những nông sản chính. Một số người Kanet sở hữu đất đai của họ trong khi những người khác canh tác đất của người khác.

Những khó khăn trở ngại

Nhiều phụ nữ Kanet không biết đọc, điều đó có nghĩa là phúc âm phải được trình bày cho họ dưới dạng lời nói hoặc bằng hình ảnh. Địa hình đồi núi có thể làm cho việc tiếp cận với người Kanet có phần khó khăn. Các tín hữu Cơ-đốc trước kia theo Ấn Độ giáo thuộc giai cấp cao hơn có thể không muốn liên hệ với người Kanet.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Những người không biết đọc có thể xem phim CHÚA GIÊ-XU. Các chuyên gia nông nghiệp có thể giúp người Kanet tăng năng suất trồng trọt. Giáo viên có thể dạy phụ nữ Kanet và trẻ em có thể học đọc học viết.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Hiện tại không có tín hữu Cơ-đốc người Kanet nào. Cầu nguyện cho các tín hữu Cơ-đốc trước kia theo Ấn giáo sẽ chủ động chia sẻ tin lành về Chúa Giê-xu Christ với người Kanet.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Cầu nguyện xin Chúa sẽ cho họ cảm thấy đói khát thuộc linh, và Ngài sẽ cho họ được no đủ thoả lòng.
* Cầu nguyện cho cộng đồng người Rajput Kanet ngày càng nhận thức rõ hơn về Chúa Giê-xu, đời sống Ngài, và sự hy sinh của Ngài cho họ.
* Cầu nguyện xin Chúa cho người Kanets sẽ hiểu giá trị của việc trở thành một phần tử của gia đình Chúa.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Đức Giê-hô-va vạn-quân sẽ ban cho mọi dân-tộc, tại trên núi nầy, một tiệc yến đồ béo, một diên rượu ngon, đồ béo có tủy, rượu ngon lọc sạch. 7Tại trên núi nầy Ngài sẽ trừ-diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân, và cái màn che-phủ mọi dân-tộc. 8Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời. Chúa Giê-hô-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt, và trừ-bỏ sự xấu-hổ của dân Ngài khỏi cả thế-gian; vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy." Ê-sai 25:6-8

Rajput Kanet d' Inde

Les Rajputs Kanet sont un large groupe de paysans dans le nord Indien, dans l’état du Himachal Pradesh. Le mot Kanet signifie « indifférence aux castes » en langue Sanskrit. Les kanets se proclament descendants de la classe dirigeantes d’un royaume dans les montagnes qui a existé il y’a 2000 ans. Rajputs signifie « Fils de souverains ». Les Kanets vivent dans les collines et vallées de l’Ouest de des montagnes de l’Himalaya. Ils cultivent essentiellement du blé, des lentilles, du maïs et de la patate. Certains Kanets sont proprietaires terriens, les autres cultivent les terres appartenant à des tiers.

Obstacles du Ministère

Plusieurs femmes Kanet sont analphabètes ce qui signifie que l’Évangile doit leur être présenté sous forme orale et visuelle. Le terrain montagneux rend l’accès aux Kanet difficile. Les chrétiens Hindous ayant un arrière-plan avec un statut social élevé pourraient trouver difficile de s’associer avec les Kanets.

Idées de Sensibilisation

Le film Jésus peut être une ressource pour atteindre les peuples analphabètes. Des experts en agriculture pourraient aider les Kanets a améliorer leurs récoltes. Des enseignants pourraient donner des cours d’alphabétisation aux femmes et enseigner les enfants.

Priez pour les Disciples du Christ

Il n’y a pas de croyants connus parmi les Kanets actuellement. Prions pour que les croyants d’origine Hindous prennent l’initiative de partager le Bonne nouvelle de Christ avec les Kanet.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

*Prions que le Seigneur communique une faim spirituelle et ainsi la satisfasse lui-même.
*Prions que les communautés Rajput Kanets soient de plus en plus conscientes de Jésus, de sa vie et son sacrifice pour eux
*Prions pour que les Kanets comprennent la valeur de devenir membre de la famille de Dieu par Jésus-Christ

Centre d’Écriture

Sur cette montagne, l'Eternel, le maître de l’univers, prépare pour tous les peoples un festin de plats succulents, un festin de bons vins, de plats succulents, pleins de moelle, de bons vins clarifiés. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Eternel, essuiera les larmes de tous les visages, il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Eternel l’a décrété. Ésaïe 25:6-8

Rajput Kanet in Indien

Die Kanet Rajputs sind eine große Gruppe von Bauern im nordindischen Bundesstaat Himachal Pradesh. Kanet bedeutet im Sanskrit ‘gleichgültig gegenüber der Kaste’. Die Kanets behaupten Nachkommen der Herrscher eines Bergreichs zu sein, das vor 2000 Jahren existierte. Rajput bedeutet ‘Söhne der Herrscher’. Die Kanets leben in den Hügeln und Tälern des westlichen Himalaya-Gebirges. Sie bauen Gerste, Weizen, Linsen, Mais und Kartoffeln als Hauptkulturen an. Einige Kanets besitzen ihr Land während andere den Boden anderer anbauen.

Hindernisse für den Dienst

Viele der Kanet Frauen können nicht lesen, was bedeutet dass ihnen das Evangelium in mündlicher oder visueller Form präsentiert werden muss. Das bergige Gelände kann das Erreichen von den Kanet Leuten erschweren. Gläubige mit höherem Kastenhintergrund möchten sich möglicherweise nicht mit den Kanets verbinden wollen.

Wie kann man die Volksgruppe erreichen?

Mit dem JESUS Film kann man Menschen erreichen die nicht lesen können. Landwirtschaftsexperten könnten den Kanets helfen ihren Ernteertrag zu steigern. Lehrer könnten Kanet-Frauen unterrichten und Kinder können die Grundlagen der Alphabetisierung lernen.

Bete für die Nachfolger Christi

Gegenwärtig gibt es unter den Kanets keine von denen man weiß dass sie gläubig sind. Bete dass Gläubige mit hinduistischem Hintergrund die Initiative ergreifen um die gute Nachricht von Christus mit den Kanets zu teilen.

Bete für die gesamte Volksgruppe

* Bete dass der Herr ihnen einen geistlichen Hunger geben wird und dass er diesen Hunger stillen wird.
* Bete dass die Rajput Kanet-Gemeinschaft sich zunehmend Jesu, seines Lebens und seines Opfers für sie, bewusst wird.
* Bete dass die Kanets verstehen wie wichtig es ist Teil der Familie Gottes zu werden.

Schlüsselvers

Und der HERR Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen, ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott der HERR wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen; denn der HERR hat's gesagt. Jesaja 25:6-8

Full profile


Avatar

Welcome. I’m a virtual assistant and will try to answer questions about Joshua Project, unreached people groups, the Great Commission and more. How can I help you?

For further help try our FAQ, Definitions or Contact Us pages.