Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Amdo, Hbrogpa in China
Population
747,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Amdo, Hbrogpa in China

"Hbrogpa" which means "nomad" or "herder" in Tibetan, is the largest of the four main Amdo languages. Most Amdo are semi-nomadic herders of sheep, yaks, and goats. Horrendous clashes with the Chinese have resulted in massive loss of life among the Amdo. The Dalai Lama listed 49,049 deaths from battles within the Amdo regions before 1983, in addition to 121,982 deaths from starvation.

Ministry Obstacles

The Tibetan region is difficult for outsiders to enter.

Outreach Ideas

Christians need to build bridges of trust and friendship with the Amdo, being genuinely concerned with their physical and material needs.

Pray for the Followers of Christ

Pray for the Amdo who follow Christ, that they will fellowship together and will grow in love for Christ and for each other. Pray they will be like God in true righteousness and holiness.

Pray for the Entire People Group

Pray the Amdo will increasingly be aware of their need for a savior, and will understand that a savior has been provided.

Scripture Focus

"How then shall they call upon Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent?" Romans 10:14-15

Amdo, Hbrogpa en la China

"Hbrogpa" lo cual significa: "nómadas" o "pastor" en tibetano, es el mayor de los cuatro principales idiomas amdo. La mayoría de los amdo son pastores seminómadas de ovejas, yaks y cabras. Los enfrentamientos horrendos con las autoridades chinas han resultado en la pérdida masiva de vidas entre los amdo. El Dalai Lama reportó 49,049 muertes por causa de batallas dentro de las regiones amdo antes de 1983, además de 121,982 muertes por hambruna.

Obstáculos para el Ministerio

La región del Tíbet es difícil para que los de afuera entren.

Ideas para el Ministerio

Los cristianos necesitan construir puentes de confianza y amistad con los amdo, preocupándose verdaderamente por sus necesidades físicas y materiales.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los amdo que siguen a Cristo, para que haya comunión entre ellos y para que crezcan en el amor por Cristo y por los demás. Ore para que sean como Dios en verdadera justicia y santidad.

Ore por toda la Etnia

Ore para que los amdo sean cada vez más conscientes de su necesidad de un Salvador, y para que comprendan que un Salvador ha sido provisto.

Texto Bíblico

"¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas!" Romanos 10:14-15

Amdo, Hbrogpa중국

Hbrogpa라는 말은 유목민 혹은 목자라는 뜻을 가진 티베트어이며 암도(Amdo)의 4개 주요언어중 최대 언어군입니다. 대부분의 암도 사람들은 양, 야크, 염소를 치는 반유목민입니다. 중국인과의 끔찍한 충돌로 인해 암도 사람들이 많이 죽었습니다. 달라이 라마에 따르면, 1983년까지의 암도 지역의 전투에서 49,049명이 사망했다고 하며 121,982명이 기아로 사망했다고 합니다.

선교 장애 요인

티벳 지역은 외지인이 들어가기 어렵습니다.

전도 방법 제안

암도사람들과 그리스도인들이 신뢰와 우정의 다리를 놓을 수 있도록, 그들의 신체적, 물질적 필요를 진정으로 관심있게 돌볼 수 있도록 기도해 주십시오.

현지 그리스도인들을 위한 기도

그리스도를 따르는 암도 사람들을 위해 기도하여 서로 교제하도록, 그리스도와 서로를 향한 사랑 안에서 자라나도록 기도해 주십시오. 진짜 의로움과 거룩함으로 하나님을 닮도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

암도 사람들이 구원자가 필요함을 더욱더 알게 되도록, 또한 이미 구원자께서 오셨음을 이해하게 되도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

그런즉 저희가 믿지 아니하는 이를 어찌 부르리요 듣지도 못한 이를 어찌 믿으리요 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요 기록된바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라 로마서 10:14-15

Amdo hbrogpa na China

"Hbrogpa" que significa "nômade" ou "pastor" em tibetano, é a maior das quatro principais línguas Amdo. A maioria Amdo são semi-nômades pastores de ovelhas, búfalos e cabras. Confrontos horríveis com os chineses têm resultado em perdas de vidas entre os Amdo. O Dalai Lama tem listado 49.049 mortes por batalhas nas regiões Amdo antes de 1983, além de 121.982 mortes por fome.

Obstáculos ao Ministério

A região tibetana é difícil para pessoas de fora poder entrar.

Idéias ao Ministério

Os cristãos precisam construir pontes de confiança e amizade com o Amdo, se preocupando verdaeiramente com as suas necessidades físicas e materiais.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Oremos pelos Amdo, que seguem a Jesus Cristo. Para que eles tenha comunhão e cresçam em amor por Jesus e uns pelos outros. Oremos para que eles sejam como o Senhor, em verdade e santidade.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que os Amdo sejam cada vez mais conscientes de sua necessidade de um Salvador, e que este Salvador já esteve aqui.

Foco Escritura

"Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas!" Romanos 10:14-15

Amdo, HbrogpaChina

Trong tiếng Tây Tạng, từ ngữ "Hbrogpa" có nghĩa là "du mục" hoặc "người chăn bầy gia súc". Họ là nhóm đông dân nhất trong bốn nhóm người nói tiếng Amdo. Hầu hết người Amdo là dân bán du mục chăn nuôi cừu, bò đực và dê. Những trận giao chiến khủng khiếp với người Trung Quốc khiến vô số người Amdo thiệt mạng. Đạt Lai Lạt Ma thống kê có 49.909 người chết từ cuộc chiến trong vùng của người Amdo trước năm 1983. Ngoài ra còn có 121.982 người chết đói.

Những khó khăn trở ngại

Người ngoài khó lòng nhập cảnh vào xứ sở của người Tây Tạng.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cơ Đốc nhân cần bắc nhịp cầu tin cậy và tình bằng hữu với người Amdo. Xin Chúa giúp họ thật sự quan tâm đến nhu cầu của người Amdo về cả vật chất lẫn thuộc thể.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin Chúa giúp các Cơ Đốc nhân Amdo có thể trung tín nhóm họp thông công với nhau. Xin Chúa giúp họ ngày càng kính yêu Chúa Cứu Thế và yêu thương lẫn nhau. Xin Chúa giúp họ thật sự trở nên công chính và sống thánh khiết theo ý Ngài.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Xin Chúa giúp người Amdo ngày càng nhận biết họ cần Đấng Cứu Thế. Xin Chúa khiến họ hiểu rằng chính Chúa Giê-xu là Đấng cứu rỗi họ.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu-cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao-giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao-giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao-truyền tin lành là tốt-đẹp biết bao!" Rô-ma 10:14-15

Full profile