Unreached of Day: Today

Pray for the Yazidi in Turkey
Population
2,700
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Yazidi in Turkey

The Yazidi are a Kurdish people who follow an old religion related to Zoroastrianism, but which has remnants of Hinduism, Judaism, Christianity and Islam. Their origins are in Iran, Iraq and Turkey. In Iraq they have been violently persecuted so many times in the last couple of decades that some have fled to Turkey in hopes of finding safety and the possibility of moving to the West.

Ministry Obstacles

The theology of the Yazidis is so peculiar and misunderstood that it will be hard for someone to know where to start with them.

Outreach Ideas

As long as the Yazidis are in refugee camps, believers can take them needed food and water, and keep the people occupied with wholesome activities like sports, art and Bible studies.

Pray for the Followers of Christ

As far as we know, there are no followers of Christ among the Yazidis in Turkey, so pray for the Lord to change that during this time of suffering.

Pray for the Entire People Group

* Pray for the light of Christ to shine upon the Yazidis in Turkey.
* Pray for believers to reach out to them in their Diaspora.
* Pray for believers among them to be accepted as Yazidis who believe in Jesus and not rejected as cultural traitors.
* Pray for strong Yazidi based fellowships to emerge during their time of crisis.

Scripture Focus

"a renewal in which there is no distinction between Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave and freeman, but Christ is all, and in all" Colossians 3:11

Yazidi en Turquía

Los yazidi son una etnia kurda que sigue una antigua religión relacionada con el zoroastrismo, pero que tiene restos de hinduismo, judaísmo, cristianismo e islam. Son originarios de Irán, Irak y Turquía. En Irak han sido violentamente perseguidos tantas veces en las últimas décadas que algunos han huido a Turquía con la esperanza de encontrar seguridad y la posibilidad de trasladarse a Occidente.

Obstáculos para el Ministerio

La teología de los yazidi es tan peculiar y mal entendida que será difícil para alguien saber por dónde empezar.

Ideas para el Ministerio

Mientras los yazidi se encuentran en campamentos de refugiados, los creyentes pueden llevarles comida y agua, y mantener a la gente ocupada con actividades saludables como deportes, arte y estudios bíblicos.

Ore por los Seguidores de Cristo

Por lo que sabemos, no hay seguidores de Cristo entre los yazidi en Turquía, así que oren para que el Señor cambie eso durante este tiempo de sufrimiento.

Ore por toda la Etnia

* Ore para que la luz de Cristo brille sobre los yazidi en Turquía.
* Ore para que los creyentes les alcancen en su diáspora.
* Ore para que los creyentes entre ellos sean aceptados como yazidi que creen en Jesús y no rechazados como traidores culturales.
* Ore para que formen grupos de compañerismo entre los yazidi durante su tiempo de crisis.

Texto Bíblico

"...no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos." Colosenses 3:11

Yazidi터키

야지디 종족은 힌두교, 유대교, 기독교 및 이슬람교의 흔적들이 뒤섞인 조로아스터 유사 종교를 가진 쿠르드인들입니다. 이 종족은 이란, 이라크, 터키 지역에서 유래했습니다. 이들은 이라크에서 지난 이십년간 폭력적인 핍박을 너무나 많이 받아왔기에, 이들 중 일부는 안전한 곳을 찾거나 가능하다면 서구지역으로 이주하기 위해 터키로 피신했습니다.

선교 장애 요인

야지디 종족의 신(神)에 대한 관념은 매우 독특하고 이해하기 어렵기 때문에, 이들을 위한 사역을 어디서부터 시작해야 할지 어려울 것입니다.

전도 방법 제안

야지디 종족들이 난민캠프에 거주하는 중에 믿는 자들이 그들에게 필요한 음식과 물을 공급해 줄 수 있으며, 스포츠, 미술 활동 및 성경 공부 같은 전인적 활동에 참여시킬 수 있을 것입니다. 터키의 야지디 종족 가운데에는 그리스도를 따르는 자들이 없다고 알려져 있으므로, 이런 고통의 시기에 변화를 주시도록 주님께 기도드립시다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

우리가 아는 한, 터키의 야지디 종족에는 그리스도를 따르는 이들이 하나도 없습니다. 이 고통의 때에 변화를 주시도록 주님께 기도드립시다

이 민족 전체를 위한 기도

그리스도의 빛이 터키의 야지디 종족에게 비추어지기를 기도합시다.
디아스포라되어 있는 그들에게 믿는 자들이 나아갈 수 있기를 기도합시다.
그들 가운데에서 예수를 믿게 된 이들이 야지디 종족으로 인정받고, 문화적 배신자로 거부당하지 않도록 기도드립시다.
위기의 시기에 야지디 종족에 기반을 둔 강력한 공동체가 생겨날 수 있도록 기도합시다.

성경 말씀

거기는 헬라인과 유대인이나 할례당과 무할례당이나 야인이나 스구디아인이나 종이나 자유인이 분별이 있을 수 없나니 오직 그리스도는 만유시요 만유 안에 계시니라. 골로새서 3:11

Yazidi na Turquia

Os Yazidi são um povo Kurdo que segue uma religião antiga relacionada ao Zoroastrianismo, uma antiga religião no qual tem restos do Hinduísmo, Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. Suas origens estão no Iraque, Iran e Turquia. No Iraque, eles têm sido violentamente perseguidos por várias vezes nas últimas décadas que alguns tiveram que fugir para Turquia na esperança de encontrar segurança na possibilidade de se mudar para o ocidente.

Obstáculos ao Ministério

A teologia dos yazídis é tão peculiar e incompreendida que será difícil para alguém saber por onde começar a instrui-los.

Idéias ao Ministério

Enquanto os yazídis estão em acampamentos para refugiados, os crentes podem levar para eles água e comida, e mantê-los ocupados com atividades sadias como esportes, artes e estudos bíblicos.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Tanto quanto já sabemos, não há seguidores de Cristo entre os yazídis na Turquia, então ore ao Senhor para que mude este período de sofrimento.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore para que a luz de Cristo venha brilhar sobre os yazídis na Turquia.
* Ore para que os crentes alcancem-os em suas diásporas.
* Ore para que os crentes entre eles sejam aceitos como yazídis que creem em Jesus e que não sejam considerados como traidores de sua cultura.
* Ore para que os yazídis estejam firmados em companheirismo para emergir e se superem durante seus períodos de crise.

Foco Escritura

"Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos." Colossenses 3:11

Yazidi ở Turkey

Người Yazidi là dân Kurd theo một tôn giáo cổ xưa có liên quan đến bái hỏa giáo. Dầu vậy, tôn giáo của họ vẫn còn lưu lại những dấu tích của Ấn Độ giáo, Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo. Họ có nguồn gốc từ nước Iran, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Họ bị bắt bớ dữ dội nhiều lần trong hai thập kỷ vừa qua. Vì vậy, một số người lánh sang nước Thổ Nhĩ Kỳ với hy vọng được an toàn và có cơ hội di cư đến phương Tây.

Những khó khăn trở ngại

Thần học của người Yazidi khá kỳ lạ, dễ gây hiểu lầm khiến cho người khác không biết nên bắt đầu từ lạc điểm nào để làm chứng về Phúc Âm cho họ.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Trong khi người Yazidi còn ở trong trại tị nạn, các Cơ Đốc nhân có thể đem cho họ lương thực, nước uống cũng như thu hút họ vào những hoạt động lành mạnh như thể thao, nghệ thuật và học Kinh Thánh.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Theo thông tin được biết, hiện nay vẫn chưa có Cơ Đốc nhân nào giữa vòng người Yazidi tại Thổ Nhĩ Kỳ. Xin Chúa khiến nhiều người Yazidi sớm tin Chúa trong hoàn cảnh khốn khó này.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

*Xin Chúa tỏa soi sự sáng của Chúa Cứu Thế trên người Yazidi tại nước Thổ Nhĩ Kỳ.
*Xin Chúa thôi thúc các Cơ Đốc nhân đem Tin Lành đến cho người Yazidi lưu vong.
*Xin Chúa cho Cơ Đốc nhân người Yazidi lưu vong đã tin nhận Chúa Giê-xu được xã hội chấp nhận chứ không bị hắt hủi như những người phản bội văn hóa dân tộc.
*Xin Chúa cho những nhóm thông công căn bản mạnh mẽ của người Yazidi sớm hình thành trong thời kỳ khó khăn của họ.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Tại đây không còn phân-biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt-bì hoặc người không chịu cắt-bì, người dã-man hoặc người Sy-the, người tôi-mọi hoặc người tự-chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự." Cô-lô-se 3:11

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.