Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Population
511,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Kamboh (Sikh traditions) in India

The Kamboh or Kamboj are a Hindu and Sikh people who live in northwest India. They claim to be descendants of royalty from Persia. During the times of the Mughuls and British, the Kamboh served in high-ranking positions in administration and in the military. Today many Kamboh own land that is worked by lower castes. The Kamboh are employed in careers of government, education, law, business, and the military. The primary language of the Kamboh is Hindi. They also speak English and regional Indian languages.

Ministry Obstacles

The Kamboh occupy a high place in Indian society. Their pride, wealth and position may prevent them from humbly coming to Christ.

Outreach Ideas

Bibles, literature, films and radio programs exist in Hindi. Hindu background believers can share with the Kamboh the blessings only found in Christ.

Pray for the Followers of Christ

Pray that any existing Kamboh believers might increase in numbers and that all Kamboh would have the opportunity to hear the gospel in a way they both understand and will accept.

Pray for the Entire People Group

* Pray that the Kamboh leaders will come to Jesus Christ and lead others to Him.
* Pray for Kamboh families to be drawn to Jesus and to the Bible to find out more about Him.
* Pray the Kamboh people will understand that Jesus desires to bless their families and communities, not harm them.

Scripture Focus

"The time is coming to gather all nations and tongues. And they shall come and see My glory." Isaiah 66:18

Kamboh (Tradiciones Sijes) en la India

Los kambojes son un pueblo hindú y sij que vive en el noroeste de la India. Ellos dicen ser descendientes de la realeza de Persia. Durante los tiempos de los mogoles y los británicos, los kambojes se desempeñaron en puestos de alto rango en la administración y en el ejército. Hoy en día muchos kambojes poseen tierras que son trabajadas por castas inferiores. Los kambojes están empleados en carreras de gobierno, educación, derecho, negocios y en el ejército. El idioma principal de los kambojes es el hindi. También hablan inglés y lenguas indias regionales.

Obstáculos para el Ministerio

Los kambojes ocupan un lugar alto en la sociedad india. Su orgullo, riqueza y posición pueden impedir que vengan humildemente a Cristo.

Ideas para el Ministerio

Salen biblias, literatura, películas y programas de radio en hindi. Los creyentes de trasfondo hindú pueden compartir con los kambojes las bendiciones que sólo se encuentran en Cristo.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore para que la pequeña cantidad de creyentes kambojes pueda aumentar y para que todos los kambojes tengan la oportunidad de escuchar el evangelio de una manera que ellos entiendan.

Ore por toda la Etnia

* Ore para que los líderes kambojes vengan a Jesucristo y guíen a otros a Él.
* Ore para que las familias kambojes sean atraídas a Jesús y a la Biblia para descubrir más acerca de Él.
* Ore para que las personas kambojes entiendan que Jesús desea bendecir a sus familias y comunidades, no hacerles daño.

Texto Bíblico

"Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos; tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas; y vendrán, y verán mi gloria." Isaías 66:18

Kamboh (Sikh traditions)인도

선교 장애 요인

전도 방법 제안

현지 그리스도인들을 위한 기도

이 민족 전체를 위한 기도

성경 말씀

내가 그들의 소위와 사상을 아노라 때가 이르면 열방과 열족을 모으리니 그들이 와서 나의 영광을 볼 것이며 이사야 66:18

Kamboh sikh na Índia

Os Kamboh ou Kamboj são um povo hindu e sikh que vive no nordeste da Índia. Eles afirmam ser descendentes da realeza persa. Durante o tempo dos mughuls e britânicos, os Kamboh seviram em posições altas em administração e militar. Hoje muitos Kamboh tem sua própria terra que é lavrada por castas inferiores. Os Kamboh tem empregos no governo, educação, lei, negócios, e exército. A principal língua dos Kamboh é o hindi. They also speak English and regional Indian languages.

Obstáculos ao Ministério

Os Kamboh ocupam altas posições na sociedade indiana. Seu orgulho, riqueza e posição pode impedí-los de vir humildemente a Cristo.

Idéias ao Ministério

Bíblias, literatura, filmes e programas de rádio existem em hindi. Crentes de origem hindu podem compartilhar com os Kamboh as bençẫos encontradas apenas em Cristo.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore para que o pequeno número de crentes Kamboh possa crescer e para que todos os Kamboh tenham a oportunidade de ouvir o evangelho de uma forma que eles entendam.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore para que os líderes Kamboh venham a Jesus Cristo e levem outros a eles.
* Ore para que famílias Kamboh sejam atraídas a Jesus e para a Bíblia para aprender mais dele.
* Ore para que o povo Kamboh entenda que Jesus deseja abençoar suas famílias e comunidades, não prejudicá-las.

Foco Escritura

"mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra." Atos dos Apóstolos 1:8

Kamboh (Sikh traditions)India

Người Kamboh hoặc Kamboj là những người theo đạo Hindu (Ấn giáo) và đạo Sikh sống ở tây bắc Ấn Độ. Họ nhận mình là hậu duệ của giòng vua chúa từ Ba Tư. Trong thời kỳ của Mughuls và thời thuộc địa của đế quốc Anh, người Kamboh phục vụ ở các địa vị cao trong lãnh vực hành chánh và trong quân đội. Ngày nay, nhiều đất đai của người Kamboh được các đẳng cấp thấp hơn lo canh tác. Người Kamboh được tuyển dụng làm việc cho chính phủ trong các ngành giáo dục, luật pháp, kinh doanh và quân đội. Ngôn ngữ chính của người Kamboh là tiếng Hindi. Họ cũng nói tiếng Anh và các thổ ngữ Ấn Độ ở địa phương.

Những khó khăn trở ngại

Người Kamboh chiếm một địa vị cao trong xã hội Ấn Độ. Niềm tự hào, sự giàu có và vị thế của họ có thể ngăn trở họ hạ mình khiêm nhường đến với Chúa Giê-xu Christ.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Kinh thánh, sách báo Cơ đốc, phim ảnh và các chương trình phát thanh bằng tiếng Hindi đã có sẵn. Các tín hữu Cơ đốc trước kia theo Ấn giáo (Hindu) có thể chia sẻ với người Kamboh những phước lành chỉ có trong Đấng Christ.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin cầu nguyện cho số ít tín hữu Cơ đốc người Kamboh sẽ tăng nhiều lên và tất cả người Kamboh sẽ có cơ hội nghe sứ điệp Tin lành được trình bày một cách thích hợp và dễ hiểu cho họ.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo Kamboh sẽ tìm đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu và dẫn dắt những người khác đến với Ngài..
* Xin cầu nguyện cho các gia đình người Kamboh sẽ bị thu hút đến gần Chúa Giê-xu và học Kinh Thánh để tìm hiểu thêm về Ngài.
* Xin cầu nguyện để người Kamboh sẽ hiểu rằng Chúa Giê-xu muốn ban phước cho gia đình và cộng đồng của họ, chớ không phải làm hại họ.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Về phần ta, ta biết việc làm và ý-tưởng chúng nó; kỳ đến mà ta sẽ nhóm các nước và các thứ tiếng; chúng nó sẽ đến và thấy sự vinh-hiển ta." Ê-sai 66:18

Full profile