Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Population
2,555,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Gujjar (Muslim traditions) in Pakistan

The Gurjara clan appeared in northern India in about the fifth century AD. During the Muslim conquest in the Indian subcontinent, many of the Gurjar Hindus converted to Islam. Gujjars are mainly concentrated in the Indo-Gangetic plains, the Himalayan region, and eastern parts of Afghanistan, but some are established in Pakistan. Gujjars have given their names to several places in Pakistan, including Gujranwala, Gujjar Nallah, Gujar Khan, Gojra and Gujrat.

Ministry Obstacles

Centuries of commitment to a religion that denies the deity of Jesus is not quickly overcome.

Outreach Ideas

Much prayer is needed for the Gujjar community. Pray also for workers.

Pray for the Followers of Christ

There are few if any followers of Jesus among the Gujjar community, but pray for those who will soon be found. Pray the Lord will send them qualified pastors and teachers, and pray that Scripture will be readily available to them.

Pray for the Entire People Group

Pray that the large Gujjar community in Pakistan, and in other countries, may be strongly drawn to the man Jesus. May the Spirit of Jesus give them a hunger to find out more.

Scripture Focus

"Tell of His glory among the nations, His wonderful deeds among all the peoples. For great is the Lord, and greatly to be praised." 1 Chronicles 16:24-25

Gujjar (Muslim traditions) en el Pakistán

Los gurjara aparecieron al norte de la India en el siglo V. Durante la conquista musulmana en el sub-continente indio, muchos de los gurjar hindúes se convirtieron al islam. Los gujjar se concentran principalmente en las llanuras Indo-Ganges, la región del Himalaya y partes del este de Afganistán, pero algunos se han establecido en Pakistán. Los nombres de varios lugares de Pakistán fueron tomados de los gujjar, en particular Gujranwala, Nallah Gujjar, Gujar Khan, Gojra y Gujrat.

Obstáculos para el Ministerio

No se puede superar muy rápidamente los siglos de compromiso con una religión que niega la divinidad de Jesús.

Ideas para el Ministerio

Se necesita mucha oración para la comunidad gujjar. Ore también por los obreros.

Ore por los Seguidores de Cristo

Hay muy pocos o tal vez ningún seguidor de Jesús en la comunidad gujjar, pero ore por los que pronto saldrán. Ore para que el Señor les envíe pastores y maestros preparados, y para que las Escrituras se encuentren fácilmente disponibles.

Ore por toda la Etnia

Ore para que la gran comunidad gujjar en Pakistán y en otros países pueda ser fuertemente atraída a Jesús. Ore para que el Espíritu de Jesús les dé el deseo de saber más.

Texto Bíblico

"Cantad entre las gentes su gloria, Y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, Y de ser temido sobre todos los dioses." 1 Crónicas 16:24-25

Gujjar (Muslim traditions)파키스탄

Gurjara(=Gurjara=Gujjar=Gojar) 씨족은 주후 5세기경 북부 인도에 등장했습니다. 인도 아대륙을 무슬림이 정복할 때, 많은 Gurjar 힌두교인들은 이슬람으로 개종했습니다. Gujjar들은 인도-갠지스 평원, 히말라야지역, 아프가니스탄 동부에 대부분 집중되어 있지만 일부는 파키스탄에도 정착해 있습니다. Gujjar 사람들은 자신들의 이름을 따서 파키스탄 여러 지방의 이름을 지었습니다--Gujranwala, Gujjar Nallah, Gujar Khan, Gojra, Gujrat 등입니다.

선교 장애 요인

수세기동안 예수님의 신성을 부인하는 종교에 전념해온 것은 쉽게 극복되기 힘듭니다.

전도 방법 제안

Gujjar 사회를 위해 많은 기도가 필요합니다. 사역자들도 필요합니다. 기도해 주십시오.

현지 그리스도인들을 위한 기도

Gujjar 사회에는 예수님을 따르는 - 만약 있다면 - 소수가 있을 것입니다만, 곧 나타날 이들을 위해 기도해 주십시오. 주님께서 그들에게 검증된 목회자와 교사들을 보내시도록, 성경 전체가 그들 언어로 사용가능해지도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

파키스탄의 거대한 Gujjar 종족사회와 타국의 같은 종족을 위해 기도하여 예수님께 강력한 이끌림을 받도록 기도해 주십시오. 예수의 영께서 그들에게 예수님에 대해 알려는 갈증을 더욱 허락하시기를 기도해 주십시오.

성경 말씀

그 영광을 열방 중에, 그 기이한 행적을 만민 중에 선포할찌어다 25여호와는 광대하시니 극진히 찬양할 것이요 모든 신보다 경외할 것임이여 역대상 16:24-25

Gujjar (Muslim traditions) no Paquistão

O clã Gurjara apareceu no norte da Índia por volta do século V DC. Durante a conquista muçulmana do subcontinente indiano, muitos dos hindus Gurjar se converteram ao Islã. Os Gujjars se concentram principalmente nas planícies do Indo-Ganges, na região do Himalaia, e partes do leste do Afeganistão, mas alguns se estabeleceram no Paquistão. Os Gujjars deram seus nomes para vários lugares no Paquistão, incluindo Gujranwala, nallah Gujjar, Khan Gujar, Gojra e Gujrat.

Obstáculos ao Ministério

Séculos de compromisso de uma religião que nega a divindade de Jesus não é rapidamente superada.

Idéias ao Ministério

É necessário muita oração pela comunidade Gujjar. Ore também pelos trabalhadores.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Se há, são poucos os seguidores de Jesus na comunidade Gujjar, mas ore por aqueles que em breve virão a crer. Ore para que o Senhor envie pastores e mestres qualificados a eles, e pra que as Escrituras logo estejam disponíveis para eles.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que a comunidade Gujjar, grande no Paquistão e em outros países, possa ser fortemente atraída para o Homem Jesus. Que o Espírito Santo lhes dê fome de aprender mais e mais.

Foco Escritura

"Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o SENHOR e mui digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses." 1 Crônicas 16:24-25

Gujjar (Muslim traditions)Pakistan

Thị tộc Gurjara xuất hiện ở miền Bắc Ấn Độ vào thế kỷ thứ V SCN. Trong cuộc xâm lăng của đạo quân Hồi giáo ở vùng tiểu lục địa Ấn Độ, nhiều người Gurjar theo Ấn Độ giáo cải đạo sang Hồi giáo. Người Gujjar sống tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng Ấn-Hằng, vùng núi Hy Mã Lạp Sơn, miền Đông nước Afghanistan, một số khác sinh sống tại nước Pakistan. Một số địa danh tại Pakistan được đặt theo tên của người Gujjar: Gujarnawala, Gjjar Nallah, Gujar Khan, Gojra và Gujrat.

Những khó khăn trở ngại

Người Gurjara đã theo một tôn giáo chối bỏ Đức Chúa Giê-xu là Chân Thần suốt nhiều thế kỷ. Họ khó lòng thay đổi niềm tin trong một sớm một chiều.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cần cầu nguyện nhiều cho cộng đồng người Gujjar. Cũng cần cầu thay cho các nhân sự Cơ Đốc.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Giữa vòng cộng đồng người Gujjar nếu có cũng chỉ có một số ít người tin Chúa. Xin cầu nguyện cho những người sẽ sớm tin nhận Chúa. Xin Chúa sai phái nhiều mục sư và giáo viên dạy Kinh Thánh nhiệt huyết đến với họ. Cầu nguyện sớm có Kinh Thánh cho họ.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Xin cầu nguyện cho cộng đồng đông dân Gujjar ở nước Pakistan và ở các nước khác ngày càng quan tâm đến Chúa Giê-xu hơn. Xin Đức Thánh Linh thôi thúc họ muốn biết nhiều hơn về Chúa Giê-xu.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Trong các nước hãy thuật sự vinh-hiển của Ngài; Tại muôn dân khá kể những công-việc mầu của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi-khen, Đáng kính-sợ hơn các thần." I Sử-ký 16:24-25

Full profile